Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1941 (9. évfolyam, 224-250. szám)

1941-10-14 / 235. szám

Ara lO iillér Nyíregyháza. 1941. október 14 (Trianon 22.) w évfolyam 235 2533.) tzám. Kedd l^T^r^T * POLITIKAI NAPILAP* Vitéz dr. Jékey Ferenc főispán: KÖSÍKSÍ büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Szabolcs íiai is kiveszik részüket a dicsőséges harcokból Sízialbiofcsivánmiegye Törvényhatósá­ga ,mia délMőtt 10 óraikor taffiíloíita meg a vármegye nagyterimiébe.n őszi Tendcs közgyűlését, melyen vitéz dir. Jékley Fenenc főisipálni elnökölt. Pontosain 10 órakor a, (Főispán a mtaigyiair Hiszekegy iimájjálviail megs nyitja a közgyűlés J, .majd a követ­klező beszédet tartja: Tekilnitetes TörvényhaCósáig! Az utolsó iközgyűlésiünk óta ismét 'nagyot 'fordult a magyar sors ikes rekia. Nagy német szövetségesünk észre­véve, ihogy a bolsev.isltá Oroszország imrintdlan képzeletet ifeHüliműCió erővel fegyverkezik, ktésziiilődlik egész Euró­pa etjein' lés megsemmisítéssel fenye­geti a kuiltiúiiát, mindent, ami sízlép és nemes a>z életben, június 22-lélni megéliőző háborúra határozta él ma; gát. Ennek a háborúnak már éliső nap­jaiban bennünket 'indokolatlan tá­madás ért, melyre csak hadüzenet lehetett' a válasz. .Mint a némett nép nagy vezére mondja, most elsőíziben történt, hogy egy feléibredésrféle ment végiig egiész Európáin. Északion finn 'téstivé­neinlk toüzdlelniék, a front kii'önlböző részeim pedig a németiak mellett olas szok, horvátok, spanyolok, belgák, holl'ainidiok, moirfvégek. 'franciák, szlo­vákok és románok között harcolnak a mi fiaink is a boilsievizmus világ­felforgató romboló céljai ellen. Csapataink a hagyományos vi­tézséggel, diadalmasan haladnak előre a messze orosz földön, haditetteikről, eredményeikről csodálattal írnak és szólnak az illetékesek. Különös büszkeséggel tölt el bennünket, hogy Szabolcs vár­megye fiai is kiveszik részüket a dicsőséges harcból. Forduljunk buzgó imáival a magyarclk •Istenéhez, ólitailmazza mindem bajtól hősii elszántsággal küzdő kaitolnáins lkait és segítse őket a végleges győze­lemhez. •Alii ptódig, itllhonmaradattak, tér­jünk napirendire a háborús é'.ét aip­iróbb kellfemetlanslágei és hiányai, fö­lött, hazafias érzésből fakadó türes lemmel nézünk a talán még fo­kozódó nehézségek elé, mert ez­zel tartozunk azoknak, akik sok­száz kilométerre tőlünk naponta szembenéznek a halál'al, védik a mi családi tűzhelyeinket és készítenek elő egy szebb ma­gyar jövendőt. Tekintetes Törvényhatóság 1 Szeptember 21sén volt 150. szüle­tési évfordulója grótf Széchenyi Ist­vánnak, a egmagyobb magyarnak. iMündiem nemzet életének fontosi té­nyezői; azok a Itáraulságok amelyek in.agyeimlbienek eszméiből, törekvései­ből, produktív életéből fakadnak. — Ezért van az, hogy a nemzet még nehéz napjaiban 'is időt szentel ar­ra, miszerint nagyíjaink egy-egy ine­veaetesiabib élvforcMió napjá? megül­je s ai (multat 'íaüdlézive merítsen erőt az eljövendő küzdelmekre. A fővárosi ünnepségek lezajlása uilán most e vidéken a sor. Várime­gyéniklbieto is tölbb ünnepség van tervbe vélvie. Tiszadobra is elzarándokounk majd, itt emlékoszlop jelöli meg azt a helyet, ahol Széchenyi az annyi áldást fakasztó Tisza­szabályozást megkezdette. Hogy is mondija az em'ék.oszüap felírása? „Két hatalom vensenge soká e róna [bírásán: Bmibieirí szorgalom és ai vizek ős e'eme Sziéidhenyii lett bíró, a Tiszát medrébe [sízlorítá Szózata s a nagy tér im sízalbad' és a [mienk." Tekünitletes Törvényhatóság 1 Utoilisó gyűlésünk óta .a következő tagjainkat ragadta el körünkből a baüáll: IMayer István ékszerészt, az ipas TOS liifjúság .vezetőjét 1, aki a magyar iparos igatzi 'példaképe volllt. kiiviá'ö szorgalimával, egVéniiségéval szakmá­jában országosan elismert t ekintély­re tett szert. Polinszky Agostom ínyug. máv. fő­felügyelőt, aki Ihosisiz.ú közszollgáiMa után is szívesem bocsátotta munkás erejét a nemes célokat kölvető tór­tsadlaflmli megmoizduláLsok szoilgálla­tába. L. Gyüre Lajos, Bácskai János és Ga.rai János ibirokosokat, a várme­gye mező gazdasági életének kiváló, odaadó mynkásiait, akik egész éle­tüket a magyar föld szer eltétének szantóték. E szomorú bejelentés után efív Örs vendetas következik. Magyarország, .'Kormány zój.a bliizioitillságunk tagjai közül a forradalmaik és megszállás allatt tanúsított hazafias és önfelál­dozó magaivisaliatükiért ezidleig a kö­vetkezőknek adományozta a Nem­zetvédelmi Keresztet: Dr. Aradvámyi Endre, d'r. Koválcth Dénes, Mikecz István, Mikteez Tamás és Szialánczy Emilnek. Azt hiszem, a tekintetes Törvélnyhatósági Bizottság érzelműit iis tolimáicsoTiom, amikor a bizoititsáigi tag uraknak ezen sziép kitüntetés al= kalimálból rrdniden jót kívánok. Mikecz Tamás a ktiiöldi aknamnBkáról 'Mlikecz Tamás országgyűlési kép­viselő napirend előtti felszólalásra kért 'és kapott engedélyit 1. Miitkiecz Taimáls lellsősOrbain hálás köszöinetet monid : a Nemzetvédelmi Kereszttel ikiitiünítlatettök .nietvéibien a főispáni mageimüékez'ésiért, maljd irá« tár a napirend előtti, felszóMáisára. Szóvá kell tanná — mioindafct'a be­széde során Mikieez Tamás,. — egy ollyan eseményt, amely közelrö' éiin­•ti a magyar kormányt és az egiész magjyar társadalmat. Egy kis csoport működéséről waln. szó, egy olyan csos párisiről, ímely 'külfö'ldlön szembelhe­lyezkedett a maig>iair kormáin y po­ütikájávall lés ártani akart az országa nak azzaíl a meignyillaitkozássial, ,mc« l'yet Amerikában 1 kiadtak. Ezeknek iműiködését iláitlhiaittuik mindienütt, ott, ahol ártami leheteti. Ez a kis csoport dolgozott nagy barátunk és szövet­ségesiübfc, Németország ellen is. — Kári'.iékiany működiésiükire nagy súlyt nem helyeziünk, — imiost azonban iproklliaimációt adltaik kii Amerikáiban 1, .amellyiniek az volllt a célja 1, hogy sző* vetségesieiinket, akikkel 'együtt váll­vetve hairoolunik a közös ellenség., a bicllseivislák ellen — eíiidlegenítsék tő­lünk. Ezekre a .hazug 'vádaskodások* ra Szaíbolcsvárimegye Törvéniyhaitó­sági Bilzoittsága adhatja meű a .méltó válaiszt. A magyar társadalominak (haitásta'lla.n ez a külföldi propaganda:, kívülrőll az. országi hiainigulaií'áit befo­lyáisolnii, n.em lelhet! Hiszen .Magyar^ ország elsőnek írta alá szabad 1 aka­ratából a hármas egyezményt, egy LSizalbad 1 iraép akaratából' harcol 1 a ke­leti frontion ai közös ellenség, a bob sieviizmiusi eMien. Hiszen M.agyairoir­száigon egyetlen ember siincs. aki, ba­rátja volna a sziovjetmek. Török Dezső a kormáiy szo •iális intézkedéseit méltatja ISzalbolícsvármegye alispánja |jielen« tésémdk 11-ik .szakaszához hozizláí sízióll Török Dezső kanonok, aki hálás szflvlvell .emllékiezíik meg a kormány áldásos szociális i.ntézkediésérőB, aaneil>inek eredlméniyeképpen 5000 kis esaládi ház építését vették terv­be. Ez, csak elindulása .eninek a szo­ciális progrimmn.aik, melym.ék eredmés nye lesz, az ai sok ezer meg ezer csa­ládi ház, imcliytaek építését tervbe .vette a magyar kormány. Ezek az intézkedések örvendetesen erősítik a családi életet. (Szialbolcsiváirmegye 1.248,401 pengőit áldoz csaláidi házak építésiére, .ebből 230 iház építését vették tervbe, azon­ban' .alz lépítési ainyag beszerzésii ne­hézségei imiiaitt, egyelőre 150 háizat építtet fe az alispán. Ezzel kapcsos atban két kérdést terjeszt az aflr's­pálnhoz Török Dezső kanoinok. — Először az ivolma a kérése, hoigv ai .házépítési, bizottságban az egyházak egy-iegy képviselőjét is bevállasszák, a másik pedig az. hogy Polgár kiöizsé­gei? is jelöljék ki házépítés céljaira 1, mert ott 7000 szegéíny ,proletár ítafcik. 'Az alispán válaszában beijelenti, hogyi Török Dezső kainonolk mindklét kérését figyekimbe veszi 'és a lelhető* siég szerimt itlelj.asíti is azokat. Felirat a köztisztviselők anyagi helyzetének javítása ériekébei FieilollvaStsák iEsiztargom vármegye átiratát, aimelylbeln kérik, hogy Szia­bioilesiváraniegye is feliterjeszitéssel já­rulljon a hormáin.yzathoz a k'özit'isizt­viselők anyagi he.l yeietének megjaiví= tása érdekéb-en. Báró Molinár Viktor emelkedik szólásra. Nagyhatású beszédiben vá­zolja a tá'sizitJviiselő társa dalom nelhéz helyzeitét. Háborús esztendőkben ied­Ikerülhetatilen. az árak omelikedése, éppen, ezlórt fototos az, ihogy a nagy felelősséggel járó immikájálban a tisizitiviisielő anyagi függetlensége biz­tosílltasslék. A termelők nevében kis jelenti 1, hagy készséggel mondaniak lé a jövedalimük egy részéről, ho'giy ezzel a tiszitlváselők helyzetén javítsa­inak. Példa rá az ellmiuilit háború, ami' kor a IttetviiseHőtánsadálcim elszegé­ínyedjett. Báró Molnár Vik.t'oir kéri Szalboilosvármegye Törvénylhaitósági Bizottsága ti, hoigy utasít'sa az Alisipján urat, Ihogy sürgős felterjesztéssiel éh jien a ti.szilivisaliő-tfi'zetések javítása érdleiklébein, hogy alzit a .minidlBnkoiri áraíkihio'z igazodva rendezzék. A imalgy tapssal fogadott beszéd után, dr. Borbély Sándor alispán vá­llas zában hálásam megköszöni a, tisz.ts viseííőtiársaidalolm érdlakiéban történt felszólalást, azionbain. azt kéri. hogy ine őáltala kérjiék a tisztviselők anva­gi .helyzetének jalvítását, mert az olyan vclina, Ihogy ő mi.nt éridekelit fél — sürgeti a kérdésinek a reindle­ziését, — hainam Sz.abollc.s vármegye Törvényhatósága, kértje a, koirimánys .zaitlttól ezit. A törvényhatóság félira­tának sakkal niagiyolblb jelentősége volna. Az alispán javaslatát egyhangúiba leikesedlésséll eilffogadják. Ezuitán sor került a két szolgabí­rói á,lilás betöltésére. Kijeiliölíték a bi­zottságokat és miagiejt.ettiék a szava­zásokaltj, A itörvéniyhaitóságii közgyűlés két szolgabírói állást töltött be. Megvá­lasztották Cisenigery Pálit és Kálmán Józsefet. Kálllmán József az órosz frontom Ihaircoll és megivállaszitásiábiam a Törivényihatósáig kiféjezósre jultattia Ihotgy együtt láraz a honvéd magyar fraitailsáiggal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom