Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 147-173. szám)

1940-07-02 / 148. szám

(Trianon 21.) 1940 július hó 2. 'ii " ir -»i~>TT—mrm ú'ffuiMn i*iriiin>i< 3. oldal FERENCJ02SEF KESERŰVÍZ Megértjük magyar .testvéreink aggódásait, tű­re Imietfonségét, nagy vágyakozá­sának égető hevét. De ha 22 évig sírva, miit sem várva, gyötrődé­sünk káiváriás útját járitiuk, .vá­runk még egyikét kis (hétig, vagy legfeljebb hónapokig. Az igazság­ban nemcsak hiszünk, az igazság győzelmét nemcsak logikánk útján látihatjiuk meg világosan, nemcsak legrejtettebb érzésünk üzeni, hogy itt a győzelem 'hajnal adása, vilá­gosan áll előtjíiünk az az út is, amelyet az igazság Istenének pa­rancsából a történelem dübörgő szekere máris megtett. íme az út állomásai: A genfi Népszövetség, amely az erdélyi és felvidéki ki­sebbségek panaszait ironikus sem­mibevevéssel utasította el, ma szeríemálott ócska tákolmány, se­hol nincs többé. Vagy hol van a.z angol-francia .együvé forrottsága? A múlté. A plutokrata élettel együtt járó lelki és testi elpuhult­ságban nevelkedett oszágok nem tudtak ellenállani az egészséges új .nemzetek 1 viharos előretörésének és ma Anglia, a büszke óriás egye­dül áll és szóvirágokbői tengeti életét, míg rá nem sujt az Isten büntető ostora és fel nem adja minden gőgös szerzeményét, nagy garral hirdetett világiba! ta Imát. És hol ivan:, óh hol van a büszke kis­antant, amely hurkot dobott Szent István országára. Erősködött, hogy örökké börtönben marad a •magyarság. 'Kisantant .nincs többé. Hol van a Csehszlovák nagyot­mondás, ihol vannak a Magyaror­szág felé kiépített erődök, hol van a gyűlölettel hallgatott hányi-veti szólam: megyek eseszkóba!? El­olvadt észrevétlen Benes, Masaryk országa, mint a hóember a tavaszi nap melegére. És ihol van a balkáni szövetség, az utolsó próbálkozás? -Hol van Románia fölényes gőgje, operetthatalma? Reszketve tér ágyába az oláh .moloch és Bessz­arábiából csúfosain menekülnek a román, hivatalok újdonsült hatal­masságai. Forradalmi elvek győ­zelmes előtörése semmisítette meg Európa gyűlöletre épített ipapir­masé-díszileteit, ne gondolj hát, magyaron, a. gonddal. Lesz még •egyszer ünneped Neked is. Még egy kicsit tűrj, még egy kisit szidd azokat, akik miatt menekültél Er­délyből. 'Még egy kicsit szárítsd fel könnyeid harmatát, ha .Édes­anyád marosmeinti sírjára gon­dolsz. Nem kell már sokáig enned a száműzöttség keserű könnyek­kel ízesített kenyerét. Üzent az Olt, üzenit a Maros... Száll a Tu­rul madár, soha meg nem áll és viszi ma mindéin nyíri szellő az üzenetünk, lesz még magyar nyár, iksz méig kikelet Kolozsvár felett, ha elpusztul, mert máris pusztul (határainkról a hollósereig ... — Amatőr fényképalbumok, Izlé ses, szép kötésekben, olcsón kaphr tők Jóba papir-írószerüzletébea Cserkészek gyűjtenek a Vörös Kereszt javára Nyíregyháza város társadalmának figyelmét felhívjuk arra az országos megmozdulásra, amelynek célja a Magyar Vörös/Kereszt támogatása. Nyíregyházán a körülmények kö­vetkeztében a- cserkészek járják vé­gig a házaikat. Nem az a kérése a VörösiKereszitnek, Ihogy erejét meg­haladó adományt kérjen bárkitől is, ellenben elvárja., hogv mindenki adakozzék a legnemesebb célra. | Ne legyen egyetlen egy ház sem, j ahol elutasítják a gyűjtés munká­ját készségesen vállaló csekészeket. Nyíregyházán ma és holnap jár­ják végig a cserkészek a házakat, fo­gadja őket mindenki megértéssel és szeretettel. A gyüjtőíveken rajta van a Vör.ös­Kereszt Egylet körpecsét je. Más gyűjtőnek és más gyüjtőívre nem le­het adakozni. Egy nyíregyházi asztalossegéd állott a 16 tagu felvidéki bűnszövetkezet élén •Az ungvári törvényszék hétfőn )tárgyalta Barta Pál 31 éves nyíregy­házi rovotton«il tű asztalossegéd és tizenöt vádliattiá.rsának bűnügyét, akiket az ügyészség számos betö­réssel és lopás elkövetésével vádolt meg. Barta előadta, hogy azzal a szándékkal utazott a Felvidékre, hogy betörjön Barta Jenő királyhel­meci kereskedőhöz, ezt a tettét ' be is ismeri, a többi bűncselekményt azonibain úgy ő, mint vádi ott ársai ta­gadták. A tárgyalást az ügyész in­dítványára 'bizonyításkiegés.zités cél­jából elnapolták. Kemény, rögös út és bezárt szivek várhatják a nép szociális nevelőit, de sziwel, akarattal siker koronázza működésűket — mondotta Galiay Rezső dr. klr. tanügyi tanácsos a szabolcsi szociális gondozás nöi tanfolyama záréünnepéa A jegyző tanfolyam épületéneik egyik ibarátságos tantermében ülünk. Előttünk 35 szabolcsi falu, tanya lel­kes hölgygárdája, 42 leány, asszony, akik itt a népművelési bizottság ál­tali rendezett szociális gondozásra, ne­velő tanfolyamon vettek lelkes ma­gyar szívvel, a nép áldozatos szerete­tével részit. Most már vizsgát tesznek a hallgatók. Az elnöki asztalnál dr. Galilay Rezső kir. tanügyi tanácsos, ikir. tanfelügyelő és az előadók ül­nek: dr. Jesznebényi Ernő vármegyei tisztifőorvos, Jákvári Kálmán nép­művelési titkár, Szinegh Erzsébet ta­nítónő, zalai Szalay Pál festőművész rajztanár, Lukács János, a jegyzőtan­folyam otthonának gondnoka. A hallgatók arcáról sugárzik a kedv, az érdeklődés a szeretetet, a megváltást váró szegény magyar milliók iránt, a hivatástudat fényes csillaga ég a szép homlokokon. Találóan mon­dotta az egyik előadó, hogy ezek a Levélteiü ellen biztos permetezőszer kimérve 10 dkg 14 fillér. Azonkívül növényvédelmi cikkek olcsón kaphatók. — Hl. BoruzSésErdös festékkereskedők, Luther utca 6- sz. Telefonszám: 175. áMÜ leleíon 11. sz. Uránia Filmszínház Telefon 11. sz. Julius 2-3. Budapesttel egyidőben! Kedd-szerda Családi titok PIERRE WOLFF világhírű regénye filmen. Előadások kezdete mindennap 5-7 és 9 őrakor. magyar tanítónők, zöldkeresztes vé­dőnők, óvónők a magyar nép őrző­angyalai. Jákvári Kálmán titkár myitja meg a záróünnepséget. A cél a nép szo­ciálisabb gondozása s a tanfolyam ezt a nemes .magyar eélgoindolatot követte, amikor szakismeretet nyúj­tató, érzéseket, erkölcsi indításokat, akarati lendületet .adott, hogy ima a.z erővel teljes, szebb magyar viráglfa­ikadás idején! hittel, .szeretettel, tu­dással vezessék a magyar családokat a szociálisabb, etikusabb, szebb jö­vőbe. •Majd megkezdődtek az előadá­sok. íMert a hölgyek egyenként né­hány perces, szépen felépített, öntu­datuk határozottságánál előtáilt kis előadásokat tartottak. Jákváry Kál­mán érdekes összeállításban sora­koztatta a témákat, előkészítette, bevezette, •konferálta az előadásokat. Sör és Kató volt az első előadó. A szociális munkaközösség megszerve­zésének feltételeit fejtegetne igen szépen., hatásosan. Azután Szinok Margit már a munkaközösség terüle­teit, a honvédelmi, egészségügyi és szociális, kulturális munkaközösség feladatait ismeritette. Nyolc percig beszélt intelligensen, okosan, érzés­sel, meggyőződéssel. De ugyaneze­ket mondhatjuk a többi előadóról is. Meg tudtak győzni, át tudták érez­tetni a hit erejével azt, amit vallot­tak. Kleibel Irma a zöldkeresztes se­gítőszolgálatot ismertette, özv. Krléti Béláné megható szeretettel beszélt arról, miként tanítja majd a .nép leá­nyait az anyák iskolájában. Leel össyné a kisgyermek ápolásáról adott elő nemes emelkedettséggel. Dómján Jolán pedig a betegségek okait ismertette szép készültséggel!. Jesztndbényi dr. közben itt isi tamilt ott, kedves tárgyszeretete vonzóvá tette az egészségügyi ismeréteket. Fekete Mária a helyes táplálkozást kitűnő szakismerettel fejtegette. Laczák Margit pedig a tisztaságról beszélt az egészség, betegség vonatkozásai iSzeriniti. Vezér Karola a gyermek szociális gondozását isiríertette. A gyermek vágya kívánja a szeretetet, — mondotta meleg érzéssel éís kiifej­tette, mire képes az., aki azt a szere­tetet megérti. Szinegh Erzsébet itt a szociális magatartásiról kérdezett és a.z előadó hangoztatta, ha nem is sikerül a:z akció, továbbra is kitar­tással végzi majd .nagy célokért in­duló munkásságát a magyar falvak­ban, tanyákon. Balog iMargüt egy kis színpad modelljét tartotta kezében és így ismertette, miként lehet a leg­szegényebb helyen is színpadot állí­tani olcsó, egyszerű eszközökkel, mégis tetszetősen. Tamás Aranka, aki Piiricsén, a Veress-tanyán öt ta­nya gyermekvilágának nevelője, sze­retettel beszélt arról, mik lesznek a szociális munka tervei egész éven át.. A jól sikerült, nívó® előadások után, amelyeknek szép poénjára feil­ü felcsattan: a taps is, a vármegye egyik leglelkesebb népnevelője és szociális gondozója;, Kövesíházy Ká­ról yné tiszadöbi tanítónő, köszöne­teit mondott Gallay Rezső dr. tan­felügyelőnek, a népművelési bizott­ság elnökéinek, a tanfolyam szerve­zőjének és előadójának, Jákváry Kálmán titkárnak, az aranyos ke­déllyel tanító és nevelő vezetőnek, .majd a tanfolyamnak helyet adó ne­mes szívű házigazdának, Mikecz Ist­ván ny. alispán, igazgatónak, végül Lukács János gondnok igazgatónak, akiinek neve hallatára olyan tüntető taps viharzott fel, amelynek hang­erőssége jól éreztette, amilyen pom­pás volt a tanfolyamiak tartózikodá­Újdonságok fürdőruhákban, fürdőcikkekben nyári divatcikkekben Asztalos László divatiizletében Vay Ádám utca 1 TELEFON: 535. szám. — Kitűnően szórakozhat a közkedvelt Marci néni ni „Bableves" csárdáíába n­Egész éjjel hideg és meleg ételek. Kitűnő italok. Esténként KÉRY BABY és HORVÁTH KLÁRI fővárosi művésznők a kedvenc GANDI énekes-prímás zenekarával szerepel.

Next

/
Oldalképek
Tartalom