Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1937 (5. évfolyam, 145-196. szám)

1937-07-01 / 145. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza, 1937, Julius 1. a* (Trianon 18.) v 4vf0|yam 145 (1283.) szám. K^SfítÖVtÖR> ... Ifi J>'jL YIKJTIDEK OLCSI Szerkesztőség és kiadóhivatal Bethlen-utca 1. sz. gp» n Al ITil# II j M ADI | AU? Előfizetés: Egy hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Postatakaréki csekkszám: 47.139. Telefónszám; 77. iwLlllíVMI I1M1 II.M1 Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény. II spanyol nemzetiekvégső győzelme ma mar elháríthatatlan Franco nemzeti hadseregének újabb előnyomulása Európ ászért e megérlelte azt a gondolatot, hogy a spanyol nemzetiek végső győzelme elháríthatatlan. Az ország legna­gyobb része már a nemzetiek kezé­ben van. Mind a nyersanyag, mind pedig az emberanyag tekintetében már döntő fölénybe kerültek a nem­zetiek a vörös csapatokkal szem­Elesett Santender kulcsa, Castro Urbíale Santanderért most már sokkal könnyebb lesz Francoék harca. Az előnyomulás során sikerült a nem­zetieknek megszállni Castro de H Bilbaóitól elszállított aranyat lefoglalták a franciák Tudvalevő, hogy Bilbao megszál­lása előtt a vörösök a bilbaói ban­kok érckészleteit és valutakincseit hajóra rakva, elszállították. A haió •megérkezett a kiszemelt francia ki­kötőbe, de itt a vörös parancsnokot nagy meglepetés várta. A francia bíróság elrendelte a hajó gépeinek megrongálását', nehogy megszökje­A kormány szociális szelleméről tett tanúságot a magánalkalma­zottakról szóló javaslat ben. Üjabban nagy lendülettel tör­tént az elő törés nyugat felé. A vö­rös milícia nagy csapatai hódolnak be és most már a tüzérségi felszere­lést is áthozták a nemzetiek tábo­rába. Amióta nyilvánvalóvá lett, hogy a nemzetiek megbecsüléssel fogadják a soraikba áttérő volt köz- társaságiakat, rohamosan nő a ma­gukat megadó vörös csapatok száma. Urbáales érődéit, amelyek az utolsó támaszpontját alkották a védekező milíciának. nek a kincsekkel, amelyeket a nem­zetiek megkeresésére a bíróság le­foglalt. A francia hatóságok egy tor- nedőrombolót is a kikötőbe rendel­tek, hogy hiúsítsa meg. a bilbaói bankok ellopott kincseinek tovább­vitelét. A valenciai kormány körei­ben a francia bíróság tárgyilagos intézkedése nagy riadalmat keltett. R föld ünnepe ősi magyar példabeszéd mondja, hogy a nyár napja Péter és Pál nap­ján ér delelőre és hogy ez a nap a ■magyar föld legszebb ünnepnapja. Ekkor pendül meg a megsárgult búzamezőkön a kasza és dűl rendre az élet kalászos szára. Ha az idén az időjárás szeszélyessége követ­keztében egyes helyeken korábban is érett be a termés, azért a magyar föld és a magyar aratók ünnepe mégis Péter és Pál apostolok napja maradt. Aratnak a gabonatermő sí­kon és lankán. Peng a kasza és pengése, csengése az arany csengő muzsikájára emlékeztet, mert hi­szen abból az acélos kiváló búzából lesz arany, amit most arat le a föld szorgalmas népe. És éppen azért, mert földünk terményei hozzák be az országba a legtöbb aranyat, a legtöbb külföldi nemes valutát, amelyre nekünk már csak azért is nagy szükségünk van, hogy tovább­ra is jó adósként tiszteljen és mél­tányoljon a külföld, — az aratásnak sokkal nagyobb jelentősége van, mint volt a régi világban. Ez a ma­gyarázata annak, hogy termésünk várható eredményei iránt az egész ország népe, foglalkozásra való kü­lönbség nélkül élénken érdeklődik. A hivatalos termésjelentés sze­rint mezőgazdaságunk hozama kalá­szosokban csak közepes lesz. A sok tavaszi eső következtében nem is várhattunk ennél jobbat. Gaboná­ban tehát az idén kevesebbet expor­tálhatunk, mint tavaly. Az export azonban ennek ellenére természe­tesen nem marad el s a kormány bizonyára arról is gondoskodni fog, hogy a gazda a gabona vételárában megkapja fáradozásainak illő jutal­mát. Erre a római paktum kereté­ben mód nyílik és úgy, mint az el­múlt években, kellő időben meg fog jelenni az intézkedés, amely a ga­bonaértékesítést szabályozza. Gabonatermésünkben a tavalyi­val szemben mutatkozó csökkenés kétségtelen, de ez nem azt jelenti, hogy a gazda és az ország bevétele is csökkenni fog. A termés jelentés is megállapítja, de a gazdasági élet minden tényezője tudja is, hogy a kalászosokban mutatkozó hiányt a kapásoknak várható nagyobb ter­méseredménye kárpótolni fogja. Mindenekelőtt azt jelenti a kapások várható jó termése, hogy a gazda a kalászosok terméséből vagy sok­kal kevesebbet vet vagy esetleg egyáltalában semmit sem lesz kény­telen állati takarmányozás céljaira fordítani. A kenyérnek felőrölt belső szükségleti gabona mellékter­mékei, a korpa és a dara a kapások, főleg pedig a tengeri termésével ki­egészítve, fölöslegessé teszik azt, hogy a gazda kenyérgabonával ta- karmányozzon és így a kisebb ga­bonatermésnek aránylag nagyobb százaléka kerüLhet kivitelre. A képvÍ9előház ma délelőtti ülé­sén Tahy László elnökölt. A Ház tudomásul vette a felsőház átiratát a költségvetési javaslat tárgyában, majd rátértek a magánalkalmazot­tak munkaidejére és közszolgálta­tására vonatkozó javaslat további tárgyalására. Kéthly Anna hangoz­tatta, hogy a szociáldemokrata párt változatlanul a munkanélküli segély alapján áll és ezt szeretné meghono­sítani a magán alkalmazottak eseté­ben is. Andaházy Kasnya Géza rá­mutatott, hogy a magánalkalmazot­tak fizetését is csökkentették, mint a közalkalmazottakét és így ők is súlyos helyzetbe kerültek. A 48 órás maximális munkaidőt csökken­teni kell. Ennek a kerettörvénynek csak abban az esetben lesz áldásos hatása, ha a miniszteriális tisztvise­Ez a viszonylag kedvező termés- alakulás ma jóformán az időjárás­nak köszönhető, de útmutatással szolgál arra is, hogy a jövőben a gazdáknak mindegyre fokozódó súlyt kell helyeznie a kalászosok mellett a kapások és takarmány- ncműek termesztésére. De útmuta­tás ez arra is, hogy mennyire fon­tos mezőgazdasági termelésünknek az az átszervezése, amelyet a kor­mány a fásítás, erdősítés és az on­Jők közül senki sem lesz benne egy vállalat igazgatóságában sem. Vá­ra dy László kimutatta, hogy a tör­vényjavaslat határkő a szociális fej­lődés útján és a kormány szociális érzékének tanúj ele. Kél fijldmiívelésiigvi miniszté­riumi tisztviselőt felmentettek A földművelésügyi miniszteri vizsgálat fejleménye, hogy két fő­tiszt viselőt, Betkovúcs és Józsa mi­niszteri tanácsosokat felmentették állásukból. Ma már mindketten mint tanúk vettek részt a Surgoth- ügyben folyó vizsgálatokban. Dará­nyi Kálmán miniszterelnök minden személyi tekintet nélküli erélyes megtorlást követel. A Surgoth-ügy rejtélye ma is megoldatlan. Surgoth tőzéses gazdálkodás rendszeresíté­sével akar elérni. Abban a nagy gazdasági világversenyben, amely főleg agrárállamok részéről a piacok­ért folyik, csak úgy állhatjuk meg helyünket, ha minőségi és mennyi­ségi termelésünk fokozása érdeké­ben a modern gazdálkodás teljes rendszerét átvesszük és a techniká­nak minden agrárvonatkozású vív­mányát a barázdákon is sietünk ér­tékesíteni. Gyula képviselő eltűnt testvéréről azt mondja, hogy bizonyára már ő maga ítélkezett maga fölött. Surgoth Jenő ma sem került elő. A vizsgálat adatai szerint mintegy 150.000 pen­gő tűnt el, amiről neki lehetne csak felvilágosítást adni. Kedden Debrecenben új fordula­tot vett a Surgoth-ügy. Kitűnt, hogy egy 30.000 pengős tételt, amelyet a gazdaságii felügyelőség útján kül­döttek fel a földművelésügyi minisz­tériumba, Surgoth, aki felügyelő volt, nem továbította az összeget. Vasúti katasztrófa Ruszesukbau Ruszcsuk állomáson egy személy­vonat összeütközött egy tehergőzös- sel. A karambolnak két halottja és számos sebesült áldozata van. A szovjetbíróság kivégezteti Keletszíbéria vasutasait A szovjetbíróság ítéleteinek mind több vasutas esik áldozatul Szibé­riában. Legutóbb 37 vasutast vé­geztek ki, úgyhogy mára 131-re emelkedett a kivégzett vasutasok száma. A kivégzések nagy megdöb­benést keltettek a vasutasság köré­ben és magatartásuk veszélyezteti a keletszibériai forgalom bizton­ságát. Mácza István lelt az országos céllővAbalnok Az országos levente céllövőver­seny eredményét ma állapították meg. Az egyéni versenyben első lett a nyíregyházi Mácza István 280 ta­lálattá.!, a második Altmann Ferenc, Budapest X. kerület, ugyancsak 280 egységgel. A csapatversenyben az első Bu­dapest a) csoport, második Buda­pest b) csoport, harmadik a debre­ceni csapat. Megdöbbentő gépkocsi szeren­csétlenség Gárdony határában Gárdony határában megdöbbentő gép k ocsiszer encsétl enség tört én t. Egy német rendszámú kocsi és egy oldalkocsis motorkerékpár úgy üt­köztek össze, hogy elütöttek egy gyermekkocsit toló anyát is. A mo­torkerékpár utasai közül egy Vig Sándor nevű iparos és 12 éves fia megsebesülteik. A gépkocsi utasai­nak nem történt bajuk. A gyermek- kocsiból messze kirepülő kisded karja eltört, az anya súlyos belső sé iái 1 é sek e t s z enved et t. Időjárás Ma délután az esőzés szűnik, vál­tozó felhőzet, észak, északnyugati légáramlás, a hőmérséklet emelke­dése várható.

Next

/
Oldalképek
Tartalom