Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1934 (2. évfolyam, 198-222. szám)

1934-09-01 / 198. szám

Ara 10 fillér. Nyíregyháza, 1934. szeptember 1. j , (Trianon 15.) „_ éTloljE m, , 98 (445) 8zá m. • ^BOMOat JMYÍRITIDÉK £>erkeutőség éa kiadóhíyatal Bethlen-u. 1. Postatakarék! cgekkizám 47139. Telefon 77. * POLITIKAI NAPILAP * Előfizetés 1 hóra 2 50 P, Negyedévre 7*50 P Köztisztviselőknek 20 százalék engedmény Építő—hite! (pj.) Mérsékelten adagolva jut az adókedvezmény az építeni kívánóknak, olyany­nyira, hogy abból bizony házépítés alig sarjad. Hitel nélkül nincs gazda­sági élet. így tartják még ma is, a „legnagyobb ma­gyarral gondolkodván az em­berek. Álmodozók ők! A hitel „professionistái" más­ként gondolkodnak. Azon mesterkednek csak, hogy régi hiteleiket kétszeres, háromszoros értékben hajt­sák be a kimélet érzése nélkül. Elrettentő példái a mai adósok, a hitel-igénybevétel borzasztó veszedelmének. Irtóznak az emberek a hi­teltől, ha az adósok sorsát látják. Jobban tönkretenni a Széchenyi-féle tanokat, mint az utóbbi évek alatt ez sikerült, talán soha sem lehetett. Mégis szükség van a hi­telre, a hitel nagy nemzet­gazdasági jelentőségébe ve­tett hitre, a nagy Széchenyi igazságaira és az eltipró ka­matok erős mérséklésére. Mert a mai gazdasági életet hullaszagu állapotából ki­rántani másként, mint Szé­chenyi igazságainak érvé­nyesítése mellett, nem lehet. Kell az épitő-hitel, amint a termelés más területén kell a „zöld-hitel, a vetőmag­hitel, az állattenyésztő-hitel, az akciós-hitel" és még ki tudja, milyen nevü hitel. Kell, mert a gyenge lélek­zetü adókedvezmény csak kenőcsözés, körösi szentelt­víz, ha a nemzeti termelés­nek második ágát, a lakás-, a hajléktermelést valóban elősegíteni kívánjuk. Meg kell teremteni az olcsó „építő-hitelt", amely­nek nyomán a mezőgazda­ságban termelt javak fo­gyasztókat nyerhetnek azo­kon a területeken, ahol nem kell külkereskedelmi szerző­Szendy alpolgármester ellenőrző körútja a főváros elöljáróságain Szendy Károly, a főváros uj al­polgármestere hivatalos program­jába iktatta, hogy 'dónként ellen­őrző körutat tart az elöljáróságokon s igy igyekszik megállapítani azt, hogy a főváros tisztviselői telje­sitik-e kötelességüket. Egy ilyen ellenőrző körúton, a III. kerületi elöljáróságon tegnap szabályialanságra jött rá. Tudo­mást szerzett arról, hogy a III. kerület műszaki tanácsosa a fe­lektől járó illetékeket maga szedi be, holott az illetékek beszedésére csak a pénztár jogosult. Az alpolgármester a műszaki tanácsost nyomban felfüggesztette állásától s a fegyelmi vizsgálatot elrendelte ellene. A pénzt egyébként hiány nél­kül megtalálták a műszaki taná­csos Íróasztalának fiókjában. Küszöbön áll az orosz-japán háború A Neues Wiener Journal irja: A Politzeibüro értesülése szerint a tokioi orosz nagykövet vissza­hívása után az orosz kormány ujabb jegyzéket intézett a japán kormányhoz s abban az esetben, ha a tokioi kormány nem ad ki­elégítő választ, Oroszország és Japán között megszűnik a békés állapot. Elkészült a gazdák magánegyez­ségére vonatkozó rendelet A földmivelésügyi minisztérium­ban teljesen elkészült a gazdák magánegyezségére vonatkozó ren­delet és a reá vonatkozó jogsza­bályok tervezete. A tervezet októ­ber 15-én lép életbe. A rendelettervezet minden ren­delkezésében ügyel arra, hogy a hitel ne szenvedjen semmi kárt. Megmérgezte magát egy anya Bőhm Imréné 24 éves újpesti asszonyt ma délelőtt rettenetes ki­nok között fetrengve találták la­kásán hozzátartozói. A mentők gyorsan beszállították az asszonyt a kórházba, ahol morfium injek­ciókkal sikerült nagynehezen meg­szüntetni a kinjat. — Amikor az asszony magához tért, elmondotta, hogy áldott állapotban van, gyufa­oldatot ivott, hogy gyermekét ne kelljen a világra hoznia. Az orvosok nyomban hozzá­láttak, hogy a szerencsétlen asz­szonyt megmentsék az életnek, azonban minden kísérletük hiába­való volt, mert a méreg annyira felszívódott az asszony szerveze­tébe, hogy nem lehetett megmen­teni s rövid szenvedés után meg­halt. A rendőrség most azt igyekszik megállapítani, hogy kinek a ta­nácsára ivott az asszony mérget. Megnyílt a lakberendezési kiállítás Fabinyi Tihamér kereskedelem­ügyi miniszter ma délelőtt 11 óra­kor nyitotta meg az Iparcsarnok­ban az Országos Lakberendezési és Háztartási kiállítást. Belgrádban lesz a kisantant értekezlete Belgrádból jelentik. A gazdasági kisantantnak szeptember 24-ére hirdetett értekezletét Belgrádban tartják, nem Prágában, mintaho­gyan eleinte tervezték. I dések után loholni, kunyo­rálni, piacokat keresgélni, mert itthon, jó magyar mun­kásemberek válhatnak fo­gyasztókká, a most koplaló, tengődök helyett. ft nyul helyett a kisfiát lőtte agyon Lehoczki János kertész Egresi uti telepén a nyulak nagy kárt okoztak, ezért elhatározta, hogy vadászni fog a kertjébe járó nyu­lakra. Ma délelőtt észrevette, hogy az egyik bokorban mozog valami, odalőtt s amikor a bokorhoz ment, megdöbbenve látta, hogy 11 éves kis fiát lőtte agyon, aki jajszó nélkül esett össze. A golyó a fiu szivét járta át. Roosewelt családját meg akarták zsarolni Newyorki jelentés szerint Roose­welt elnök feleségének a Fehér Házba fenyegető levelet küldtek a gangsterek s azt követelték tőle, hogy azonnal fizessen 168,000 dollárt, mert különben elrabolják unokáit. Dumitrescu tábornok katonai biróság elé kerül Bukaresti jelentés szerint aláír­ták azt a végzést, amelynek értel­mében Dumitrescu tábornokot, a román csendőrség volt főparancs­nokát és társait katonai biróság elé állítják. Azzal vádolják őket, hogy súlyosan megkárosították az államkasszát. Uj részeket fedeztek fel az aggteleki csepkőbarlangban Az egyetemi turista egyesület barlangkutató osztálya az aggte­leki csepkőbarlang jósvafői sza­kaszán uj 500 méter hosszú, dus csepköves barlangot fedezett fel. Még'nagyobb jelentőségű a bar­langkutatás szempontjából az, hogy a régi barlang alatt 30 méter mélységben barlangra bukkantak. A viz erősen kénes gyógytar­talmu. Osztálysorsjáték Az osztálysorsjáték mai huzá­zán a következő nagyobb nyere­ményeket sorsolták ki: 50.000 pengőt nyert 21283. 5000 pengőt nyert 43996. 4000 pengőt nyert 72236. 3000 pengőt nyert 900, 45301, 73434. 2000 pengőt nyert 22928, 30465, 33577. 1000 pengőt nyert 2372, 7945, 36186, 46294, 59239, 83374. Időjárás Változó felhőzettel főleg a nyu­gati részeken eső vagy zivatar várható. A hőmérséklet alig vál­tozik.

Next

/
Oldalképek
Tartalom