Szabolcsi Hírlap, 1933 (1. évfolyam, 201-224. szám)

1933-11-26 / 221. szám

1933 november hó 26. frimoLCSIHIBIJP 7 oldal. Harsányí Zsolt irodalmi estje a Bessenyei Körben A Bessenyei Kör bérleti hang­versenyei során najy értékek lejövetelét, komoly tenei és irodalmi események megrende­zését igérte ét ennek az igé retn«k mindenképpen eleget is tesz Holnap, Tatárnap a mai magyar irásmüvészet egyik leg­nagyobb büszkeségének, Har sányi Zsoltiak tapsolhat a nyír­egyházi .közönség. Vatárnap este fél 9 órakor kezdődik az Qnnepi est. Nemcsak azok jön­nek el, akik megváltották a bérletjegyeket. Eljön mindenki, aki ma híve és lelket támoga­tója a magyar kulturának, aki átérzi, hogy amikor egy Har sányi Zsolt jön a nyiregybáxiak közé, akkor ebben a városban ezt a megtisztelő látogatást, a magyar szellemi életnek ezt a nagyszerű fényvetétéf hódolat tal kell köszönteni mindenki­nek. Hartányi két hatalmas müve, az „Ember kttzdj" és ai „Üstö kős" meghódított minden ma­gyar olvatót. cber Antal dr.. városnnk képviselője mindkét regényt hat hat példányban vette meg és elköldötte a vá ros hat középiskolájának in­gyen, mert azt akarja, hogy az általa érzett gyönyörűséget, amelyet Hartányi regényei kel­tettek benne, Nyíregyháza vá­ros tanulóifjúsága is élvezze. Hartányi mellett a Debreceni Trió is szerepel, a Nyiregyhá zán már jólismert és csodált művészi értékeket nyújtva. Holnap este helyet kell áll­nnnk Nyíregyháza presztizséert, holnap ott kell lennünk a Ko­rona nagytermében, hogy »n­nepeljök azokat, kik a mi ja­vunkra jönnek, a mi lelki gaz­dagi á-unkért fáradoznak eb ben a nehéz gondokkal^ sújtott jelenben. P Harisnyát, pnllovert kötöttpuhu kötöttárut i a legnagyobb választékban mindég S3j a legelőnyösebben vásárolhat az wl | Ejccelsior Harisnyaházban! I Ü® Zrínyi Ilona-utca 6. szám. ft || Erősen leszállított árakig ®ememm'mmm% mmmmmm Á Benczúr Kör új kerámiai tanfolyam rendezését hirdeti Az elmúlt évben országos si­kerrel működő Benczúr Kör uj kerámiai tanfolyamot nyit s erre vonatkozólag a közetkező felhívást teszi közzé. A Szabolcsvármegyeí Besse­nyei Kör nagy áldozatok árán, fejleszteni akarva városunk mű­vészhajlamokkal rendelkező la­kosainak tudását, egy kiváló budapesti iparművészt: Eschen­bach Jenő urat megnyerte arra, hogy 1934. év január havának első napjaitól kezdve, egy hat hétig tartó kerámiai tanfolyamot tartson. A tanfolyam felöleli a kerá­miának legaprólékosabb kezdő lépéseitől az égetések művészi befejezéséig magában foglaló összes részeit s igy a teljesen kezdőnek is és a haladónak ís egészet fog nyújtani. Az a nagy szeretettel felka­rolt és kitartó munka, amit a Benczúr Kör keramikusai foly­tatnak, ezzel a tanfolyammal el­érkezett méltó támogatásához és tökéletesedéséhez s remélhető, hogy városunk igen sok uj te­hetségét fogja felszínre hozni. A tanfolyam a résztvevők más-más természetű elfoglalt­sága folytán délelőtt és délután is tart és ugy az elméleti, mint gyakorlati részt mindenkinek 1 Karácsonyig ingyen kap egy ötszáz j pengős baleset biztosítást, ha 5 pengős vásárlást eszközöl i j Izsay Károly i festéküzletében Nyiregyháza, Luther-u. 6. Telefon 345. alkalma lesz elsajátítani. Igy kérjük, hogy a jelent kezők azt az időt is szivesked jenek jelentkezésükkel egyidö­ben megjelölni, ami részükre a legalkalmasabb, hogy a vezető­ség a beosztásokat jóelőre el­elkészithesse. Jelentkezéseket az egyesület helyiségében minden délután 5—6 óra között (Horthy Miklós- tér 2. I. emelet) foga­dunk el. A tanfolyam mindennapos, részvételi díj a jelentkezők szá­mához mérten 8—10 pengő, ami szokatlanul alacsonyra van meg­szabva, hogy lehetővé tegye bár­kinek az azon való részvételt. Eschenbacli Jenó ur az Ipar­művészeti Főiskola legjeleseb­ben végzet iparművésze, kinek Budapest székesfővárostól ka­pott megrendelése kellő bizto­síték arra, hogy kiválót fog nyúj­tani hallgatóinak. A jelentkezést és a részvé­telidíjakat folyó évi december hó 10-ig, az Egyesület helyisé­gébe kéri a Vezetőség. RÁDIÓ November 26. Vasárnap. 915 Hirek, 10 00 Róm. kat. isten­tisztelet. — IV15 Evang. isten­tisztelet. — 12 20 Időjárásjelentés. — 12 25 A m. kir. Operaház tag­jaiból alakult zenekar. — 200 Gramofon. — 300 Székács Ele­mér előadása, — 3'45 Katona­zene. — 4'30 Kiss Ferenc elő­adása. — 5 30 Fejér József dr. felolvasása. — 6 00 Gut.enberg György szalonzenekara Kalmár Pál énekszámaival. — 7'20 Zágon István vidám csevegése. — 750 M. Hír Sári zongorázik. — 8 30 Hirek, sport- és ügetőverseny­eredmények. — 8'50 — Vígjáték. — 9 35 Magyari Imre és cigány­zenekara. — 10 30 Olasznyelvü előadás. — 10 50 Hetényi-Heidel­berg—Buday—Sebő trió. November 27. Hétfő. 330 Diákfélóra. — 4 00 Asszonyok tanácsadója. — 5 00 Major Ervin dr. előadása, — 5'30 Gramofon. — &30 Munkásfélóra. — T00 Gregor Vilmos énekel. — 7 30 Kosztolányi Dezső [elbeszélése és versei. — 800 Váczi Gyula kla­rinétozik. — 8 30 Hirek. — 8 45 Budapesti Hangverseny Zenekar. — 10 50 Mándits szalon- és jazz-zenekara Szántó Gyula ének­számaival. Az én talpam Okmatalp Kevés pénzért soká tart varrógép részletfizetésre is kapható BICZÁK műszaki üzletében, Bethlen-u. 27. sz. 4026—Í0 mMflm. Xo/itcé^éuQ/?^ AoZő/toi késié cipészétől! A Nemzeti Egység Pártjának postája Községi vezető titkároknak. A félévi jelentéseket a munkaivekkel együtt az Orsz. Elnökséghez (Bu­dapest, Eszterházy-u. 30.) a sze­mélyi lapok zöld szelvényét a vm. Elnökséghez (Nyiregyháza, Károlyi­tér 19.) végül a havijelentéseket a vk. titkárok címére, ha még be nem küldték, sürgősen beküldeni szíveskedjenek. Be nem küldés esetén kérjük a . késedelmet iga­zolni, Pátroha. K. D. Terményben befizetett adótartozás 1934. évre nem számolható el. A választókerületi és községi elnökök, titkárok felkéretnek arra, hogy időnként a központi vm. irodában részükre "összegyűlt ira­tokat, leveleket, meghatalmazottak utján elvitessék. (írásbeli meg­hatalmazás.) N. E. vármegyei szervezete. Nyíregyházán Károlyi tér 10 sz. alatt működik. Hiv. órák hétfőn, szerdán és szombaton U_l-ig. Cimtáblák ugyanott vehetők át. Rétközberencs ifj. K. Z. Kéré­sét illetékes helyre juttattuk, vá­laszt újság utján közöljük. Nyírbátor vk. elnök. Kocsány István ügyét előnyösen elintéztük. Ujfehértó közs. elnök. Sürgős levele van a vm. közp. irodában. NÉVJEGYEKET olcsó árban ké­szít a MERKUR-NYOMDA. Komlós Kerámia mÜ T^ S é k olcsó 1 Wassermann cégnél, Ne vásároljon részletre ! Lengyel bunda 125 P Bekecsek opossom gallérral ... 80 P-től Elegány téli kabátok divat fazo­nokban 32 P—66 P-ig Készpénz fizetésnél Í0°/ 0 engedmény. Schwartz-félc ru haáraház Takarék-palota

Next

/
Oldalképek
Tartalom