Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1936 (4. évfolyam, 1-25. szám)

1936-01-16 / 12. szám

(Trianon 16.) 1936. január ^ 16 _ JStYÍRVIDÉK ^ ÖZABOLCSI HLRLAR 5 oldal HIREK Nem bízhatunk senkiben, csak önmagunkban. Miért véssük be tehát az elválasztás feszítő va­sát polgár és polgár közé? Miért nem vállaljuk a szürke közkatonai sorsot, miért akarunk okvetlen érvényesülni, miért nem hallga­tunk a vezérek szavára. Altavasz, álöröm lesz addig itt minden magyar öröm, míg félre téve minden keserű bántalmat, elfeledve minden különbséget, ma­gyar testvérként el nem indulunk a vezéri kürt uián. NAPIREND. Január 16. Csütörtök. Róm. kat. Marcell. Gör. kat. Sz. Péter lánc. Prot. Gusztáv. Izr. Tebeth 21. A nap kél 7 óra 44 perckor, nyugszik 16 óra 35 perckor. A hold kél 0 óra 6 perckor, nyugszik 10 óra 21 perckor. Magybr napirend: A székely tár­saság programjába iktatta, hogy mindazokat a hazugságokat, ame­lyekkel az oláhok azt akarják elhi­tetni a nagy világgal, hogy Erdély ősi jogon az övék, a legkomolyabb tudományos alapozottsággal meg­cáfolják s a komoly történeti alapo­kon felépülő cáfoló iratukat a világ minden kulturnemzetének nyelvére lefordítva eljuttatják a meg nem té­veszthető, az igazságot mindenek felett követő emberek és nemzetek tisztes gyülekezete elé. Jó, hogy el esettségünkben s nagyon sokszor a politikai aréna üres szalmacséplései közepette vannak magyar lelkek, akik az egyéni hiúságokon felül a nemzet nagy érdekeivel is tudnak törődni. E héten a következő gyógyszertárak t ir­tanak ügyeleti szolgálatot: Osgyáni, Gergelyffy és Haissinger K, (Betlilen-utca). 4 városi gőz- és a kádfürdő nyitva. A szarkesztőség délután 3-tól 9-ig 'ogad — Berendelés. A debreceni kir. főügyészség elnöke dr. Paksy István kir. ügyészt, a mai napi hatállyal szolgálattételre a debreceni ügyész­séghez rendelte be. Ez a berende lés nyilván a közelgő áthelyezést jelenti. — A Nyíregyházi Ref. Nőegy­let Leánycsoportja 1936. január 19-én, vasárnap d. u. 5 órakor Dr. Sasi Szabó László kormányfőtaná­csos, Dr. Méreiné dr. Juhász Margit, Pozsár Gyula és neje, Papp Júlia zenedei növeneék és ífj. Porzsolt István tanár közreműködésével kul­turdélutánt tart. Részletes műsorral ezután szolgálunk. Leánycsoport. — Meghalt csók közben. Ber­kenyés Istvánné, egy jótékonyságáról ismert zalai úriasszony átment a szomszéd házba, ahol lakodalom volt. A 68 éves asszony a fiatal menyecskével összecsókolózoit, Csók közben szivéhez kapott, összeesett és meghalt. Szívszélhűdés ölte meg. Az ijesztésből 6 hónapi börtön lett Szabó Ilona baktalórántházi ci­gányasszony együtt lakott 28 éves éves Sándor nevü fiával. Munkába is együtt jártak és összegyűjtöttek 300 pengőt, Békességben élt anya és fia addig, amig Szabó Sándor meg nem ismerkedett egy szép fia­tal cigányleánnyal. Az ismeretség­ből szerelem lett és a szerelemből meg szökés lett. A fiu megszökött az anyai házból s a leányt is ma­gával vitte. A baj azonban ott volt, hogy a közösen keresett 300 pen­gőt is elvitte. Amikor az anya meg­tudta, hogy a fia elhagyta, a csend­őrségre sietett és feljelentette lopá­sért Szabó Sándort. A fiút elfogják a csendőrök, be­hozták a nyíregyházi ügyészség fogházába. Néhány nap múlva már a tárgyalást is megtartották ügyében s mert a fiu a lopást nem tagadta, elitélték hat havi börtönre. Az anya minderről nem tudott semmit. Tegnapelőtt reggel bejött Nyíregyházára és érdeklődött a fii után. Akkor tudta meg, hogy jog­erősen már el is ítélték. Hangos jaj­veszékelésbe kezdett a cigányasszony. Hangos sírásával felverte a törvény­szák csendjét. Alig tudták lecsillapí­tani. Amikor kissé megnyugodott, elmondotta Szabó Ilona, hogy ő nem akarta bezáratni a fiát. Azt akarta csak, hogy hoz ­zák vissza a fiát és a fel­jelentést visszavonja. Dehogy lopott az ő fia, — jajga­tott a cigányasszony, — nem is a pénzért haragudott rá, hanem csak azért, mert elhagyta őt. Most aztán per ujrafelvéteit kérnek Szabó Sán­dor ügyében. A^z Urániában csütörtöki öl MAZURKA POLA NEGRI — W LLY FORST egyetlen szenzációs filmje 1 Ez a film az, amelyet az egész világ kíváncsian vár 1 Erről a filmről a világ minden kritikusa a legnagyobb elragadtatás hangján ir 1 A rendező kérése: Kérem a m. t. közönséget, hogy ne beszélje el a film tartalmát barátainak és ismerőseinek. Legyen a film mindenkinek élménye, melyet soha nem felejt el. Willy Forst 11 — Diósgyőr községet ís meg­károsította Záhony János. Egy hét óta keresi az ország rendőrsége Záhony Jánost, a diósgyőri MOKTÁR vezetőjét, azonban még mindig nem sikerült a nyomára akadni. A bűnös manipulációnak felfedésére indított nyomozás annál több ujabb és ujabb adatokat tár fel. A baráti kölcsönök egész sora mellett nemcsak az ev. Nőegylet megtakarított pénzét vitte el, hanem magát Diósgyőr községet is megkárosította. Állítólag 11.000 pengő az az összeg, amelyet a köz­ség pénztárából fondorlatos módon felvett. Eleinte valami romantikus hátteret adtak Záhony János megté­vedésének, az események azonban ban egyre jobban igazolják azt a feltevést, hogy Záhony közönséges bűncselekmények egész sorát követte el minden kőlönösebb regényes mo­mentumok nélkül. Diósgyőrben és Miskolcon egyébként az egész ügy­ben a legnagyobb sajnálattal és rész­véttel veszik körül Záhony János fe­lesegét és két gyermekét, akiknek sejtelmük sem volt a megtévedt em­ber manipulációiról. A szerencsétlen Aiar Ön inni kitűnő, zamatos, erős alkoholtartalmú sóstószőlőtelepi bort? Literenként 50 fillérért kapható nagyban és kicsinyben Buza-tér 9. szám alatti pincében | asszony még nyugdijat sem kaphat, < mert Záhony mindössze 8 éve állt a ! bank szolgálatában. — Ambrózy Géza előadása. Ambrózy Géza tanár tegnap délután 6 órakor a meteorologiai hatások­ról tartott előadást a Népfőiskolán. Az időjárás és éghajlat alakulása a műveltségi nivók kifejlődésének egyik fontos tényezője, ami abból tűnik ki, hogy hatásuk a mindennapi élet majdnem minden vonatkozásában kimutatható. Különösen befolyásolja az időjárás közérzetünket s általá­ban egészségi állapotunkat. Front­érzékenység, főnhatás, megfagyás, hőguta és napszúrás szolgálnak en­nek igazolásául. A közlekedő esz­közöknek állandóan küzdelmet kell folytatniok az időjárás szeszélyeivel. Szél, köd, hó, fagy és eső akadá­lyozza a menetrendszerű közleke­dést. A mezőgazdaság a már ismert időjárási vonatkozásokon kivül a mikroklíma ismerete alapján ujabb termelési eredményekhez juthat. Eze ken kivül az ipar, kereskedelem, épi tészet, tűzoltás, turisztika, sport, biz­tosítás és igazságszolgáltatás egy­aránt hasznosíthatja a maga számá­ra a meteorológia és klimato ógia eredményeit. — Autóbuszjárat Nyíregyháza és Ramocsaháza között. Nyir­egvháza és Ramocsaháza között a MÁVAUT folyó hó 20-tól, hétfőtől kezdve autóbuszjáratokat indit. A járatok Nyirpazony, Nyírtura, Nyir­bogdány és Székely községeket érin • tik. Az említett községek felől az autóbusz naponta reggel 7 órakor érkezik Nyíregyházára a Korona elé és onnan hétköznapokon d. u. há­romnegyed 3 órakor, vasárnap és ünnepnap pedig este egynegyed 9 órakor indul vissza. A Nyíregyhá­zára szóló menettérti jegy ára Ra­mocsaházáról P 3.—, Székelyről P 2.50, Nyirbogdányból P 2—, Nyír­turáról P 1.30 és Nyirpazonyból 80 fillér. A járatokban további intézke­désig 12 személyes fűtött autóbusz fog közlekedni. — Kitűnő ételekkelés italok­kal várja vendégeit az újonnan átalakított Kiskorona étterem és sör­csarnok. Sóvári Ferenc, a kitűnő hír­névnek örvendő vendéglős, moderni­zálta a Kiskorona helyiségeit, reme­kül berendezte s pazar világítás­sal szerelte fel. Fővárosi viszonylat­ban is elsőrendő étterem lett a Kis­koronából. Budapesti szakács főz és a legkitűnőbb borokat és söröket mérik. A helyiség már megnyílt ital­méréssel együtt, de az étterem ün­nepé.yes megnyitása szombaton este lesz. Asztalok előre lefoglalhatók. — A kinin mentesít a nátha­láztól. Dr. Schutzte, ismert szak­orvosnak az angol orvosszövetség szaklapjában közölt cikke szerint hosszú eredményes kísérletek bebi­zonyították, hogy kinin adagolásával meg lehet előzni a náthaláz megbe­tegedést, vagy fertőzés esetén rövi­díteni lehet a betegség tartamát. Napi 01—0*2 gram kinin adagolása hat napon át az esatek 83 százaléz kánál teljesen mentesített a megbe­tegedéstől olyan egyéneket, akik náthaláztól erősen fertőzött környe­zetben éltek. — Két hét alatt kipusztult egy négy tagu család. A bács­megyei Szivác községben Folveider Frigyesnek, egy jómódú gazdának felesége gyermekágyi lázban meg­halt. A gazda bánatában felakasz­totta magát. Néhány nap múlva meg­halt az újszülött, majd a másik gyer­mek halt meg sarlachban. Bőrkiütés, viszketegség, pattanásos arcbőr esetében 3—4 napon át 1 pohár MIRA keserűvíz kitűnően hat. — Visszaélés a székely egye­temi hallgatók jelvényével. A SzEFHE (Budapest, VIII., Rákóczi­út 15) a Székely Egyetemi és Fő­iskolai hallgatók Egyesülete értesiti a közönséget, hogy semmiféle Könyv, szobor, kép, album vagy más tárgy árusításával nem foglalkozik. Az egyesület kéri, hogy a nevével visz­szaélőket igazoltassák és az egyesü­letet értesítsék a szélhámos nevéről, hogy bűnvádi eljárást indíthassanak ellene. Állandó reticül, pénztárcavásár ETEY bőröndösnél Takarékpalota, bankbejárat mellett. Montírozások, javítások, bőröndhuzatok

Next

/
Oldalképek
Tartalom