Nyírvidék - Szabolcsi Hirlap, 1940 (8. évfolyam, 224-249. szám)

1940-10-01 / 224. szám

Ara 10 fillér Nyíregyháza. 1940. október 1. T7 1 / (Trianon 21.) vm.évfolyam 224 (2236.)«ám. l\CClU YimmÉK OLCSI H iKllJly? gaarkeaztöség és kiadóhivatal: Bethlen-utca 1. POI íXíK"Aí NÍAPÍÍ AP Előfizetés: 1 hónapra 2.50, negyedévre 7.50 P. Bwtatakaréki csekkszám: 47.139. Telefon: 77. I WL-1 1 Il\Ml IN/ArlL/Ar Kő z ti sz tv is el őkn e k 20%-os engedmény. Holnap terjeszti be a miniszterelnök a visszacsatolt részekre vonatkozó törvényjavaslatot A politikai élet a mai napon meg­indul. Ma délután 5 órakor a Mép. közjogi bizottsága értekezletet tort. Az értekezlet a miniszterelnök ál­ltai holnap beterjesztendő törvény­javaslatot tárgyalja le. Este 7 óra­kor a párt plenáris ülést tart. Ezen. az íiilé&n a miniszterelnök részlete­sen megindokolja a törvényjavas­latot. Holnap délelőtt 10 órakor a mi­niszterelnökségen gazdasági értekez­let kezdődik. Ugyanakkor a Házel­nök pártközi értekezletet tart. A képviselőház ülése 12 órakor kezdődik. Teleki Pál gróf miniszter­elnök beterjeszti a keleti és erdélyi országrészek visszacsatolására és a képiviselőik behívására vonatkozó t ö rvé n y java sdat ot. Utána Hóman Bátinit kultuszmi­niszter a kolozsvári tudományegye­tem visszaállítására vonatkozó tör­vényjavaslatot terjeszti a Ház .élé. (MTI.) A kormány Erdélyt bekapcsolja az ország mezőgazdasági termelési rendjébe A kormány a keleti és az erdélyi országrészek visszacsatolása óta ál­landóan tanácskozik, (hogy a vissza­vert területek gazdasági szükségle­teiti kielégíthesse. A földművelés­ügyi miniszter intézkedésére máris több száz vágón gabona, tengeri, hü­velyes és zsír, valamint takarmány ment Erdélybe, hogy a lakosság leg­elemibb igényeit kielégíthessék. A kormány nagyszabású tervet dolgoz ki Erdélynek a magyar mező­gazdasági rendjébe való bekapcsolá­sára. (MTI.) Spanyolország báboruba lép, ba ütött a cselekvés órája tSerramo Suner spanyol fallangásta tveZért ma a Brenneren óriási lelke­sedéssel 'fogadták az olasz kiküldöt­tek. Az olasz lapok, élén a Popolio d'Ifelia nagy cikkben méltatja a né­met-oliasz-spanyol összefogás jelen­tőségét. Olyan három nemzet ad kezet egymásnak, amely nemzetek­nek nincs szükségük külön szerző­dés megkötésére, mert a barátság mélységét véráldozatok is biztosí­tották már. Ütni fog az óra, amikor Spanyolország fegyveresen akcióba lép a tengelyhatalmak oldalán, hogy kivívja .nemzeti célíjait. Ezek a oélok ismeretesek a világ előtt és meg­dönthetetlen jogalapon nyugszanak. Rómába este hat órakor érkezik a spanyol belügyminiszter. Az olasz •nemzet az együttes célok és közös érzések büszke tudatában látja ven­dégül a ifallangista Spanyolország küldöttét, akinek megjelenése Hit­ler, Mussolini, Frameo kézifogását je­lenti. (MTI.) Lelkesen ünnepelte Róma népe a spanyol belügyminisztert Rómából jelentik: Ma délelőtt 10 órakor Suner spanyol belügyminisz­ter megérkezett Rómába, ahol leír­hatta tlan lelkesedéssel fogadták. A (fogadáson megjelent Ciano gróf kül­ügyminiszter melegen üdvözölte. A pályaudvar előtt hatalmas tömeg tüntetett Spanyolország mellett és éltette a Ducet és Francot. (MTI.) spanyol belügyminiszter látogatása a Dúcénál Rómából jelentik: A Duce ma délben kihallgatáson fogadta Serra­no Suner spanyol belügyminisztert. Suner a Te r m in.i -p ál y a u dv aron tör­tént fogadtatása után a Villa Mada­rnaiha hajtatott, ahová Ciano is elkí­sérte. Tíz percnyi ott időzés után Suner visszaadta a látogatást Ciamo­nál, aiki azután elkísérte a spanyol belügyminisztert a Dúcéhoz. A Dúcénál .való kihallgatás 12 óra 35 perckor ért véget. Délben 13 óra­ikor Ciano villásreggelit adott a spa­nyol belügyminiszter tiszteletére. Római jelentés szerint Németor­szág és Olaszország egyelőre nem kívánja azt, hogy Spanyolország be­I avatkozzék a háborúba. Az első , teendő mindenesetre az lesz, hogy .Gibraltárnál elvágják az angolok útját. (MTI.) Szófia díszpolgárává választja az olasz ás a német követet Szófia örömmámorban úszik, de .nem feledkezik meg arról, hogy nagy .nemzeti álmainak beteljesedését el­sősorban a baráti hatalmak nagy ve­zéreinek köszönheti. A főváros leg­szebb terét és útvonalát Mussolini­ról és Hitler Adolfról nevezték el és az olasz, valamint a német követet Szófia díszpolgárává választották. (MTI.) Angliának nincs több képzett angol repülője Anglia ellen tegnap reggeltől estig óriási méretű német bombákkal tá­madtak a repülőrajok. Nagy légi ütközet fejlődött ki London és a keftnyéki városok felett. A harc a •németek légi fölényének fényes tanú bizonysága volt. Számos angol gépet lelőttek a ,nagyméretű légi csatában. A Berlin ellen induló éjszakai an­gol gépek nem tudtak átvergődni & német határsávok mindent elsöprő szörnyű zárótüzén. Négy nehéz bombiavetőt lelőttek a zárótüzet okádó ágyúik.,Az égő gépekből sike­rült a pilótáknak ejtőernyővel le­ugrainiiok. Ezek a pilóták német fog­ságiba kerültek és elmondották, hogy ez volt első repüiő útjuk. Mind új­zélandiak, mert az angoloknak már nincs kiképzett angol pilótájuk. Azt is elmondották, hogy a gyujtólapocs­kák nagy tömegét kellett volna ne­kik Berlinre és környékére dobni ok. (MTI.) London lakossága az idegösszeomlás határán áil ,Indiában a helyzet rohamosan romlik Anglia rovására. Az angol alkirály .válaszolt Ghandinak és ki­jelentette, hogy a mai helyzetiben nem függesztheti fel a gyűlés és szó­Amerika bérbeveszi a Csendes-óceáni A Messaggero foglalkozik az ame­rikai haderő felvonulásával. Manilla • kikötőjébe két cirkáló és egy torpe­dóromboló osztály érkezett. Hono­luluból érkező .jelentés szerint Ame­rika Singiaiporet támaszpontul hasz­nálják. Még jelentősebb, hogy a.z USA támaszpontokat kap a chilei partokon is. Ez páratlanul fontos katonai esemény. iástiilalomra vonatkozó háborús ren­delkezését. Erre Ghandi azt .felelte, hogy nem térhet el nemzete szabad­ságának leglényegesebb alapelveitől. (MTI.) vagy megvásárolja angol birtokokat 'King amerikai szenátor javasolja, hogy az Egyesült Államok csökkent­se Anglia adósságát és nyújtson újabb kölesönt a brit birodalomnak, hogy megerősíthesse helyzetét a Itávolkeleten. Japán előretörésével szemben. Amerika vegye bérbe, esetleg vásárolja meg Anglia csen­desoeeáni birtokait támaszpontok céljára. (MTI.) Amerikának nincs elég nagy tengeri hadereje Newyorkból jelentik: Hull állam­titkár cáifolja azokat a híreket, me­lyek szerint az USA hadiflottája tüntető felvonulásra futott volna ki az Óceánra. A flottamozdulaitok a panamai határozatok eredményei és ai .határozatokiból ered az is, hogy katonai személyek találkoznak Pa­namában. A köztársaságpártiak heves táma­dást intéznek napról napra Roose­velt elnök ellen, akinek szemrehá­nyást tesznek, hogy kihívó politiká­ja egyenesen megteremtette a félel­metes hármas szövetséget. A párt ellenzi a Japán,nal szemben kiélesedő politika folytatását és azt sürgeti, hogy fokozottabb anyagi segítséggel késleltesse Amerikla, amennyire csak lehet, Anglia végső összeomlását. — Egyébként a pártlapok hangoztat­ják, hogy Amerikának ma csupán 172.000 ember áll készen a tengeri harcokra, holott 400.000 emberre volna szüksége. (MTI.) Nagy nemzetközi fontossága van a magyar-jugoszláv barátságnak .A Politika c. jugoszláv lap tudó­sítója beszélgetett a Belgrádban tar­tózkodó Teleki Mihály gróf föld­művelésügyi miniszterrel. A minisz­ter kijelentette, hogy Magyarország iés Jugoszlávia mezőgazdasága széles lehetőslégeket nyújt a közös célok megvalósítására és a baráti együtt­működésre. A két ország együttmű­ködéséne knagy nemzetközi fontos­sága van és ez a háború után kiala­kuló új'rendben még fokozódik. — Teleki Mihály gróf köszönetet mon­dott a jugoszláv lap tudósítója előtt a meleg és szívélyes fogadtatásért. (MTI.) Elismerték a szovjet életterét Európában Moszkvából jelentik: A Pravda cikke megállapítja, hogy a német­olasz-japán szövetség, megkötéséről előre értesítették a szovjetet. A Po­polo di Roma ezzel kapcsolatban megállapítja, hogy a Pravda cikke után. most már Angliában; bizonyára belátják, hogy nem sikerült a szov­jet gyanakvását felkeltem a szerző­dő felekkel szemben, amit pedig is­mert eszközökkel megkíséreltek, szovjet az életcélrendszer hel> sével fogadta a szövetséget, val is inkább, mert a szovjet is kapta az élettér rendezési Eurá.ziába.n. (MTI.) Lloyd George cikket írt London sválságo-s helyzetéről. Sürgeti, hogy a 'kormány építtessen olyan mély óvó­ihelyeket, ahol a bombák robbanását nem hallani. London lakossága a ta>rtós álmatlanság miatt ma mér az ideösszeomlás határán áll. (MTI.) Ghánái éies ellentétbe került az indiai aMrállyal

Next

/
Oldalképek
Tartalom