Nyírvidék, 1930 (51. évfolyam, 249-273. szám)

1930-11-01 / 249. szám

Nyíregyháza, 1930 november 1. Szombat T»T. évfolyam. 249. szám Előfizetési árak helyben és vidéken : Alapította: JÖBA ELEK Szerkesztőség és kiadóhivatal címe : Egy hóra 2 50 P. Negyedévre 7'50 P. — Köz- j Felelős szerkesztő VERTSE K. ANDOR Széchenyi-űt 9. Szerkesztőségi telefon: 5—22 tisztviselőknek és tanítóknak 20% engedmény j Felelős szerkesztő VERTSE K. ANDOR A kiadóhivatal telefonja: 1—39. PosUcbcquc 8BH Takarékossági jelsző Irta: sasi Szabó László dr. Ez is nagy magyar betegség. A sok jelszó. Hangzatos jelszavakat kapkodunk fel és hetekig, hóna­pokig, néha évekig lázban égünk tőlük, amig végre ellaposodik az ügy, — jön ujabb jelszó a azután igazodunk... Sokszor egymással el­lenkező jelszavak jönnek divatba s a jámbor polgár azt se tudja, hogy melyikhez igazodjék. így voltunk körülbelül az utób­bi napokbafi is, amikor egyrészről a takarékosság jelszavát harsogták fülünkbe, — másrészről pedig a Magyar Hét jelszavaival buzdítot­tak Vásárlásra, minél bökezőbb vá­sárlásra a magyar ipar érdekében. Vásároljak ? Takarékoskodjak ? E közt a két kérdés közt hánytorgott a magyar. Az egyik azután taka­rékoskodott s megtagadta magától azt a keveset is, amihez esetleg kedve és módja lett volna, — a másik mégis csak vásárolt vala­mit, de a vásárlásnál is ott zson­gott fülében a takarékoskodás gon­dolata és kiegyezett ötven száza­lékra. Lecsökkentette a vásárlási kedvét. Amit itt elmondani fogok, az egy kicsit uj lesz ebben a zűrzavarban és .talán merész különcködésnek fogják találni, de a legfontosabb probléma érdekében, — t. i. a munkanélkü iség problémájának érdekében, ami a mai helyzetnek szinte domináns kérdése, — mégis csak el fogom mondani. Bethlen István múltkori két nagy beszédében a legnagyobb ta­karékosságra szólította fel a nem­zetet. A nagy gazdasági válság s annak egyik legszomorúbb szimp­tomája : a munkanélküliség rette­netes következményeinek legyőzé­se érdekében. A nagy államférfiú által kiadott jelszót azonban — sze­rény nézetem szerint — félrema­gyarázták és túlmagyarázták. Ami­kor ugyanis a kortmájnyélínök a leg­nagyobb takarékosságra szólitotta fel a nemzetet, — ezt a felhívást bizonyosan nem annyira az egye­sekhez, mint inkább és főként ma­gához a nemzethez, a nemzet ösz­szességéhez kivánta intézni. Az egész nemzetnek, az országnak a takarékoskodását, az államháztartás egyensúlyának a megtartását és biztosítását kivánta bizonyára elő­térbe állítani, ami az egyes,tárcák túlméretezett költségvetése kereté­ben szükséges redukciókat, a szük­ségtelen és fényűző költekezések mérséklését jelentené. Ezt a költség vetési egyensúly biztosítására, vál­ságos időkben, tényleg a legbizto­sabb remédium is I ! ! Alig hiszem azonban, hogy a kormányelnök ezt a nagy felhivást akképen kivánta volna értelmezni, mint ahogy azt most a felkapott és túlmagyarázott jelszó harsogó kürtjei és harsonái zúgják, hogy t. i. a magánosak is ezt az elvet irják és tartsák legszi­gorúbb zsinórmértéküknek a saját egyéni háztartásuk keretében. Hiszen igaz, az egészséges taka­rékoskodás minden időknek egyik legegészségesebb gazdasági elve volt és az is marad — ám ezt az elvet különösebben hangsúlyozni és reklamálni akkor, amikor a nagy gazdasági válságnak egyik legége­tőbb sebe épen a munkanélküliség, — teljesen célttévesztett és beteg gondolat. i Az én szerény megítélésem sze­rint, olyan időben, amikor százez­rek állanak immár hónapok óta munkaalkalom híjján kereset nél­kül és kenyértelenül néznek a zi­mankós tél elé, — akkor egyenesen meggondolatlanság a polgárság te­hetősebb elemeit tulzoi' akarékos­kodásra és fösvénykedésre kapaci­tálni. Ilyen időkben magának az államnak kötelessége jó példával előljárni munkaalkalmak teremté­sében és szükséges és hasznos be­ruházásokkal foglalkoztatni a sze­rencsétlen munkásosztályt, — mint­ahogy a kormány a megyék és vá­rosok ezt fel is vették legközeleb­bi munkaprogrammjába és keresz­tül-liajtanak olyan közmunkákat is, amikkel esetleg még várni lehetett volna, — és az államhatalmat és a vármegyéket, városokat ebben a példaadásban kötelességük követni azoknak a tehetősöknek is, akiknek egyéni gazdaságában és háztartá­sában bármiféle beruházásnak a szükséglete mutatkozik. Azzal, hogy én a túlhajtott taka­rékoskodás jelszavának hatása alatt arra határozom magam, hogy vi­seltes cipőmet még nem fogom uj­jal kicserélni és kopott felöltőm helyett nem csináltatok még ezen az őszön ujat, bár épen megtehet­ném, — azzal én nem adok kenye­ret se a munkanélküli suszternek, se a szabósegédnek, — nem foko­zom a bőrkereskedő, — se pedig a textilgyáros forgalmát és keresetét, szóval nem mozditom elő a gazda­sági válság elleni küzdelmet. Ép igy követnek el mulasztást mind­azok, akik gazdasági vagy lakóépü­leteik tatarozását, vagy szükséges- • nek mutatkozó ujaknak az épitését halogatják a takarékoskodás ürü­gye alatt jobb időkre ! Azok is, akik ilyen elv alapján lecsökkentik alkalmazottaik létszámát, — szű­kebbre fogják életstandardjukat, — noha a státuszkvó fenntartására meg volna az anyagi erejük ! Az én szerény nézetem szerint — s alig hiszem, hogy tévednék, — ilyen válságos időben épen meg­fordítva, az a helyes jelszó, — hogy forogjon a pénz, keressen a keres­kedő, keressen az iparos, — keres­sen a munkás és keressen a gazda és ennek érdekében mindenki fejtse ki a saját háztartásában és gazda­ságában a maga vásárló és beru­házó képességét a legszélső ha­tárokig, egészen addig, amig ez a teljesítő képesség — a háztartási egyensúly határait nem érinti ! I I Most van szükség a guruló garas­ra ! Most van szükség kereskedelmi forgalomra, mert abból táplálkozik a sok kétségbeesett polgár és abból jut az éhező munkásnak is !! I Jámbor gondolat, hogy az Ínsé­get és kenyértelenséget meg lehet szüntetni holmi inségakciókkal, kö­nyöradományokkal és ingyenleve­sekkel!! Ezek csak enyhíthetik itt­ott a bajokat ! Sokan nem is veszik és nem is vehetik igénybe ! Itt a tehetősöknek a legvégső tel­jesítőképességig fokozott beavatko­zására van szükség ! A vásárló és beruházó képesség teljes kifejtésé­re, hogy munkaalkalom adódjék, a fogyasztás fokozódjék és a forga­lom minden irányban és a. lehető legnagyobb méretekben kifejlőd­jék.' Jelszavakból még soha egy éhes száj jól nem lakott, — soha egy fűtetlen szoba fel nem melegedett! Fösvénykedésből még soha senki meg nem elégü't, még maga az se, aki fösvénykedett! A takarékosko­dás jelszava is ilyen! Fejtsék ki azt ott ,ahol az indokolt, — de ne hajtsák túlságba és ne magyaráz­zák félre azok, akiknek most épen ellenkezőleg más a kötelességük. Ipari és mezőgazdasági árkülönbség Irta: Pisszer János Általános a panasz, hogy az ipari és mezőgazdasági termékek árai között ma már oly nagy a különb­ség, hogy a mezőgazdasági ter­melés éppen az ipari árak magas és felfelé eltolódott volta miatt, ma­holnap lehetetlenné és veszteséges­sé válik .Legutóbb a Nyirvidéknek egyik: Hurmánc pengők búzaára cimü vezető cikke is foglalkozott a kérdéssel, követelvén azt, amit egyik képviselői beszámolón ké­sőbb, Gaál Gaszton országgyűlési képviselő is követelt, hogy t. i. a két termelési ágnak eltolódott árai ,közelebb hozassanak. Igaza van a Nyirvidék cikkíró­jának, amikor élénken ecseteli, hogy a háború ideje alatt, amikor az árak emelkedése bekövetkezett, az áremelkedések párhuzamosan ha ladtak és ezekkel együtt emelked­tek, a közalkalmazottak és tisztvi­selők illetményeit kivéve, a magán­alkalmazottak és magántisztviselők fizetése is. Igaz, hogy csak a köz­tisztviselők és alkalmazottak járan­dóságai nem követték az általános áremelkedést, hanem ezektől mind­jobban és jobban elmaradva kul­logtak hátul, mígnem némi javulás következett be e téren is, de még mindig, a békeidei javadalmak tört részéig. Most azonban, amikor a világ­verseny a mezőgazdasági termény­árakat leszorította, még a békeidei szint alá is, az ipari termékek árai fennakadtak valahol jó magasan, bár az ipari alkalmazottak fizetései és bérei, szintén lecsökkentek. Két­ségtelenül igaz a cikknek ez a fel­kiáltása is : »Ki kell küszöbölni a terményárak, nyersanyag és ipar­cikk árak közötti óriási aránytalan­ságot !« Nehéz azonban elismerni azt, amit a cikk mond : »Ez tisztán az iparosokon és kereskedőkön mú­lik !« Lépjenek ők is kartellbe a kartellekkel szemben ! Az iparosok és a kereskedők kar­telljét szinte lehetetlen létrehozni. E két osztály annyira különböző felfogású és vagyoni helyzetű egy­ségekből álló, hogy ezekben az osz­tályokban kartellszerü megállapo­dást létesíteni nem sikerülne sen­kinek. Ha pedig a kartel létre is jöhetne, akkor is a felbomlás csi­ráját hordozná magában. Még szűk keretekben sem lehet ez osztályok­ban megegyezést létesíteni, az ár­rombolásokkal szemben vagy olyan kérdésekben, amelyek ez osztályok létalapjait alkotják. Számtalan ok szól e javaslat megvalósításának akadályaként, a cél elérhetésébe. Az árkülönbségek megszüntetése ez uton szinte lehetetlen. De ki garan­tálná, hogy ha talán mégis sikerül­ne e két osztálynak is kartelljét Csak 16 éven felülieknek a«a VÁROSI MOZGO. Péntek szombat-vasárnap a világ legnagyobb hangos háborús filmalkotásának a NYUGATI FRONT 1918. (WEST FRONT)-NAK. Beszél, énekel, zenél. A világháború borzalmai és érdekességei Egyes szám ára 16 fillér Csak 16 éven felülieknek naa^ VÁROSI MOZGÓ.

Next

/
Oldalképek
Tartalom