Nyírvidék - Szabolcsi Hírlap, 1942 (10. évfolyam, 74-97. szám)

1942-04-30 / 97. szám

& oldal, (Trianon 22.) 1942 április 36. Szabolcsvármegye Közigazgatási Bizottságától. 2152- 1942. Kb. szám. Őr községben a tiszántúli összekötö utak építésével kapcsolatos kisaiátitások. Véghatározat A m. kir. kereskedelem- és közlekedésügyi miniszter ur az u. n. tiszántúli összekötő utak építésével kapcsolatban igénybevett alább felsorolt ingatlanoknak a kisajátítását az 1942. évi március hó 20-án kelt 37.043-1942. XI. számú rendeletével elrendelte. A kisajátítás alá kerülő ingatlanok az alábbiak : Tulajdonos neve: Úr küzstf Király Sándor és társai Deme Mihály és neje Kocsis Istvánné Varga Anna őr község Szabó Imre és neje Pakh Jánosné Kálmándi Zsófia id. Nemes Gábor és neje Kálmándi József és társai Fekete János és Pethő Károlyné Gaál András és neje Király Sándor és társai Szabó Istvánné Szegedi Júlia Bartha Lajos és neje ifi. Nyíri Sándor és társai Tóth József és neje Kálmádi Jánosné Puskás Gizella Palitcz Irén és társai Kálmándi József és társai Bartha Miklósné Zrínyi Zsófi őr közs'ég őr nemesi fordulási kisbirt. őri ref. egyház Deme Mihály és neje őr község Kálmándi Sándor és társai Suba János Őr kozseg Pethő Károly Csontos Istvánné sz. Tóth Eleonóra és tsai Pethő Zsigmond Pethő Bertalan Kovács Anna Batta Miklósné Stépán Géza Grósz Sándor vitéz Kapros Pálné Szentpéteri Jolán Kálmándi Károly és neje Szombati Károly és neje Bartha Laios és neje Kapros Pálné Szentpéteri Jolán és társa Zrinyi B?la és társai Tamási Gusztáv, Szabó Ferenc és neje Szabó Ferenc és neje Király Sándor Suba János B eme Mihály és Miklós és neje r község Grósz Sándor Kapros Jánosné és társai Czövek János Kocsis Sándor és neje Lőrincz Juliánná és társai Fekete Julianna és társai Szombathi Gábor Szombathi Gábor és társai Móré József és neje Az 1881. évi XLI, tc. 33. §-a alapján a helyszíni tárgyalást ezen­nel elrendeljük, annak foganatosítására a vármegve alispánja helyett dr. vitéz Lázár Ferenc vm-i főjegyző vezetésivel dr. Szesztay Adrás vm-i tiszti főügyész és Tarnóy István kir. műszaki főtanácsos, a nvir­egyházi m. kir. államépitészeti hivatal főnökéből álló bizottságot küld­jük ki, jegyzőül pedig Vaja község jegyzőjét rendeljük ki. A helyszini tárgyalás határidejéül az 1942. évi május hó 19. n?tt­jának délelőtt 10 óráját állapítjuk meg, összejöveteli helyül pedig őr község községházát jelöljük meg. Vaja község körjegyzőjét utasítjuk, hogy a csatoltan kiadott kisa­játítási tervet és kisajátítási összeírást őr község községházánál a tár­gyalást megelőzően legalább 15 napi közszemlére tegye ki és erről, valamint a tárgyalás idejéről és helyéről a kisajátítási összeírásban fel­vett valamennyi érdekeltet a helyi szokásnak megfefelően haladék nél­kül értesítse és a meghirdetést igazoló bizonylatot továbbá a vétiveket a tárgyalás megkezdése előtt a tárgyalás vezetőnek adja át. A kiküldött bizottság hatásköréhez tartozik határozni mindazon igénvek és észrevételek felett, melyeket a felek az 1881. évi XLI. tc. 1—22. §§ ai alapján netalán emelnek. A bizottság a kisajátítási terv megállapítása felett akkor is érde­mileg határoz, ha az érdekeltek közül a tárgyaláson esetleg senki sem jelenne meg. Ezen hirdetményt a „Budapesti Közlöny" hivatalos lapjában egy izben, a „Nyirvidék" cimü nyíregyházi napilapban pedig három ízben közzétenni rendeljük. tt». betétszám. krszíR. 14 1048 138 1049 92 1050-1051 1 1052 127 1053 347 1060 401 1061—1062 242 1063-1064 196 1065 13 1066/1 14 1066/2 15 1067 417 1068 178 1069/1 874 1069/2 92 1070 245 1071-1071 477 1073 1 1392 2 191 24 1043 138 574-575 1385 239 576 120 580-582 1389 87 1935/2 1036/2 781 1035/1 1036/1 193 1034 107 1033 815 1032/2 480 1032/1 57 1031 160 1030 864 1029 527 1028 417 1027 162 1026 261 1025 643 1024/3 642 1024/2 641 1024/1 120 1023 27 1022 1301 57 1081 162 1080 80 1079 54 1078/2 142 1078/1 152 1077 28 1076 28 1074 341 1021/3 Miről értesítést kapnak : 1. Dr. vitéz Lázár Ferenc vm.-i főjegyző H. 2. Dr. Szesztay András vm.-i tiszti főügyész H­3. Tarnóy István kir műszaki főtanácsos H. 4. M Kir. Kincstár Jogügyi igazgatóság Budapest V. Klotild 15 5. Körjegyzőség Vaja 1 .drb terv és 1 drb összeírás kapcsán­6. Községi Elöljáróság Ör. 7. Budapesti Közlöny kiadóhivatal Budapest I Vár Kapisztránt 1. 8. Nyirvidék kiadóhivatal Nyiregyháza Nyiregyháza, 1942. április hó 27. vitéz dr. Jékey sk. főispán. Bocskai utca 16. sz. tiszta téglából épült 6 szoba, fürdőszoba és mellékhelyiségekből álló sarokház eladó. Kizárólagos megbízott: Arató ingatlaniroda Széchenyi ut 1. szám, — Nyirvizpalota. Telefonszám: 29-12. Express hirdetések 10 szóig 1 P 50 fillér, minden további szó 10 fillér. A legtökéletesebb patkányirtószer kapható Hánássy ciánozónál Kossuth utca 9. Telefonszám 29 55 Tenyészképes ANGÖHANYULAK 6—10 P-ért kis- és nagy tételben eladók. Batta Testvérek exportvállalata Nyiregyháza Vay Adám utca 2. Apróhirdetésed 10 szóig 80 fillér, minden további szd 8 fillér, állást keresőknek 10 szóig 60 fillér, minden további szó 6 fillér. ­Cim a kiadóban és jeligés hirdetések­nél beiktatásonként 20 fillér kezelési költséget számítunk. KIADÓ LAKASOK Bútorozott szoba ellátással kiadó. Cim a kiadóban . 3535 Róm. kat bérpalotában 3 szobás lakás azonnal kiadó. 3558 2 Magános urinó központban komfortos szobát kaphat. Cim a kiadóban. 3534 BETÖLTENDŐ ALLABOK Póznitudó mindenes május l-re felvé­tetik. Kir. Törvényszék, elnöki lakás. 34903 Jól fózö szakácsnőt felveszek. Széchenyi utca 17. 3497-2 Eladó házak és földek 3 szobás adómentes ház a Károlyi tér kö­zelében 19,0(0 P-ért, azonnal elfoglalható. 4 szobás adómentes főutcán nagy telekkel 17 000 P-ért 5 szobás motorai szerelt fürdőszobával, garage, stb. elfoglalható 32X00 pengőért. Massziv építkezésű bér­ház központban nagy telekkel 100.000 P­ért évi jövedelem 10 000 P. — Bérházak 65, 160, 230, 600, 900 ezer pengőért Tanyásbirtokok 30 magyar hold búza­termő 35 0< 0 P ért. £0-100 holdas hol­danként 1000 pengőért, búzatermő fekete föld 250 hold tanyás búzatermő jó épü­lettel, 8 szobás lakás, nagy istálló, magtár Stb. holdja 750 pengó, kCut mentén állo­más mellett, továbbá 400, 300 holdas, 220 holdas, melyből 120 hold termő gyümöl­csös ára 280.000 pengő.j Nauberpr iroda Bencs László tér 1. Telefon 29-35 Hosszú bizonyítvánnyal bejárónőt kere­sek l-re. Tavasz utca 9. 3509 Bejáró mindenest l-re keresek. — Vay Adám utca 17. 3532 Bejárónőt a reggeli órákra felveszek Széchenyi utca 26. 3537 Jól főző mindenes jelentkezhet 1 én — Tűzoltó utca 17. 3510 Mindenes főzőnőt jó bizonyítvánnyal kerese.k. Károlyi tér 5. 3511 Parkett kezeléshez éitő szobalányt ke­resek jó bizonyítvánnyal elsejére. Szarvas utca 17. 3533 Jó bizonyítvánnyal mindenes leány azon­nal felvétetik. Deák Ferenc utca 3. 3540 Mindene sfőzönót hosszú bízonnyitvány­nyal felveszünk Cim a kiadóban. 3542 Hosszabb bizonyítvánnyal tisztaságot szerető mindenest l-re felveszek. Luther utca 3. í54í KÚLONFÉLffl C Tisita téglából épült 3 szobás ház eladó. Bethlen utca 85. 3452-5 Elsőrendű kajszi- és szilva oltványok kaphatók a nagykállói m. kir. Mezőgazda­sági Szakiskolánál. 3374- 2 Ládák eladók a Jóba papirüzletben. — Bethlen utca 1. (x) Két évi gyakorlattal nagyobb üzembe mosásra vállalkozok. Sólyom utca 36. 3517-2 Egy jó karban lévő Adler írógép eladó. Széchenyi utca 17. Szállítási iroda. 3503 Eladó házas belsőség Nyíregyháza belterületén még 17 évig adómentes tégla épüiet, 2 és 1 szobás lakásokkal, ezer négyszögöl telek szőlővel gyümölcsfákkal. Vétel esetén elfoglalható. Dr. Tóth László ingatlaniroda, Nyiregyháza Zrinyi Hona utca 4. Telefon 6—15 2528-2 Tehéntrágya, ajiók. ablakok, vasablakok, beépíthető tűzhely, vashulladékok eladók. Széchenyi utca 24. 3508-2 Eladó fekete zsorzset női rüha, kis konyhakredenc, és 4 méter háziszőttes uj pokróc. Ószőlő utca 99. 3506-3 Használt, jó állapotban lévő golyóscsap­ágyas Máv. cséplőgarnitura elevátorral, teljes felszereléssel s egy 6-os Clayton gőzlokomobil efadö - Értekezni Körösi Lajos, Kiss Ernő utca 21. 5622 2 Fiatal nőtlen tisztviselő különbejáratu bútorozott szobát keres május 15-re iehe­tóleg a város központjában. Ajánlatokat május 1 ig a kiadóba kér. 3636 Egy kimondott jó karban lévő mély gyermekkocsi eladó. Cim a kiadóban. 3538 — Fénykép amatőr albumok, fénykép albumok olcsón ksphaíéü léhánál. A szerkesztésért felelős: Jóba Elek. A kiadásért felelős: A Szabolcs] Hte. lap lapkiadó betéti társaság. Kovácft B. és Társai kiadótulajdonos. Nyomatott • ..Merkúr" nyomdában, Nyiregyháza, Bercsényi-ntca 3. az. Felelő*: Oroaz Károly.

Next

/
Oldalképek
Tartalom