141 találat (0,159 másodperc)

Találatok

1. 1908-03-28 / 11. szám
[...] bájos megjelenésével Hágen Anna Petőfi Sándor Szécsi Máriá ját szavalta el [...] Válaj Mérk b f Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend f f [...]
2. 1908-04-04 / 12. szám
[...] tulaj­donát képezett jelenleg az Ács Sándor és neje tulajdonát képező Nagykároly [...] úgymint Csanálos Válaj Mérk Fény Szaniszló Genes Kávás Vezend Portelek Iriny [...]
3. 1908-05-16 / 18. szám
[...] Nagy József Kosztin László Gál Sándor Erős Márton Margit János Gál József Szabó Sándor Botos Lajos Baráta Sándor s a többi magyar szövetkezeti [...] látogatást tett Szombaton Vállajon vasárnap Szaniszlón osztja ki a bérmálás szentségét [...]
4. 1908-08-22 / 33. szám
[...] László ifj Szakái János Botra Sándor Botra György Lessi Sándor Lányi István Felesleges azt hisz [...] lelkésznek Szakaszra Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra Patay Istvánt Kálmándra Schoket Ödönt [...]
5. 1908-11-07 / 44. szám
[...] 34 m Böhn Dávid vegyeskereskedésébe SZANISZLÓN egy jó családból való TANULÓ [...] illő tiszteletté 1 3 SCHEIBEL SÁNDOR vas és füszerkereskedő fűt Jutányos [...]
6. 1908-12-12 / 49. szám
[...] alkalomból kifolyólag hogy Dr Aáron Sándor főorvos javaslatára a közigazgatási bizottság [...] Körösi Károly sze rednyei segédlelkészt Szaniszlóra helyezte át A katholikus legényegylet [...]
7. 1909-02-27 / 9. szám
[...] kár­talanítási árának megállapítása Zavarok a szaniszlói izr hitközségnél Az elmúlt év nyarán a szaniszlói izr hitközség tagjai hosszas küzdelem [...] A mulatság erkölcsi siker Matolcsy Sándor elnök és Kovács György vig [...]
8. 1909-03-06 / 10. szám
[...] közönséget A ze­nét Rácz Lajos szaniszlói bandája szolgáltatta a mely ki [...] Mezőterem Gugenberger Debreczen id Matoicsy Sándor N N Schnell Imre Ifj [...] jegye Szilágysomlyó város tisztviselői Hegedűs Sándor főjegyző indítványára felirat­tal járultak a [...]
9. 1909-04-03 / 14. szám
[...] fiai ifj 4 ttí Matolcsy Sándor Petz János Gyulay János Kerekes [...] Gusztáv Vida jgäf T bl Sándor Stötner Nándor kereskedő uraknál továbbá [...] Faüzletünket is b figyelmébe ajánljuk Szaniszlói álképviselőnk Meíau György kereskedő 4 [...]
10. 1909-06-19 / 25. szám
[...] BUDAPES i TEN Vili FÖHERCZEG SÁNDOR UTCA C 30 SZÁM ALATT [...] helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk Melau György Taub és [...]
11. 1909-06-26 / 26. szám
[...] Uj szentszéki ülnök Papp Elek szaniszlói gör kath esperes a szentszéki [...] gyal lett gazdagabb Hymen Szabó Sándor a zilahi m kir ál­lami [...] Luby Béla Domahidy Viktor Jékey Sándor Jékey Ilona Szegedy Antal Kovács [...]
12. 1909-10-02 / 40. szám
[...] Madarassy László nagybányai szolgabiró Madarassy Sándor gacsányi föld birtokos és neje [...] és közoktatásügyi miniszter dr Makoldy Sándort verseczi áll főreáliskolai tanár városunk [...] is Államsegély A földmivelésügyi minisz­ter Szaniszló község közbirtokosságának köz­legelő javítási czélra [...]
13. 1909-10-09 / 41. szám
[...] színházhoz társ kerestetik Tiltott kártyázás Sándor Károly és Nagy Lajos érkeserüi [...] érkeztek s miután Fecske Kál­mán szaniszlói czigánynak tudomására jutott hogy nevezett [...] Időközben a rendőrség megtudta hogy Sándort és Nagyot ki akarják fosztani [...] hogy a székelyhídi iparhatóság Zalai Sándor ellen festői ipar birtokára miatt [...]
14. 1909-10-23 / 43. szám
[...] mély tiszteletüket Ezután ifj Afatolcsy Sándor a nagykárolyi kereskedő ifjak elnökének [...] láptá isulati tisztviselő nejét szül Sándor Máriát Édes atyja élete 73 [...] helybeli vasúti állomáson azért mert Szaniszlóról Nagykárolyig folyó hó 13 án [...] lépcsőjén ülve kellett megtenniük Ugyanis Szaniszlón felakar­tak szállani a személyvonatra azonban [...]
15. 1909-11-06 / 45. szám
[...] a kegyetlen gyil­kosság melynek Kocsis Sándor jómódú gazda­ember lett az áldozata [...] erejéig a fizetett összegek betudásával Szaniszlón adós lakásán nagy utczán leendő [...] számú végzése következtében Dr Nagy Sándor ügyvéd által képviselt Gerzon Kázmér [...] budapesti ügyvéd által képviselt Horváth Sándor és fia budapesti ezégnek Czin [...]
16. 1909-12-11 / 50. szám
[...] érdemlőleg azt valják hogy Kiss Sándor kocsist a kit súlyos gyanuokok [...] julius hó 20 án Kiss Sándor baga­méri dúsgazdag birtokos lett az [...] végre letartóztatni Ugyanis Orosz János szaniszlói illetőségű elmebeteg csavargó a vasút [...]
17. 1910-01-01 / 1. szám
[...] a rémes drámának melynek Kocsis Sándor gazdál­kodó lett az áldozata a [...] kérelmet Érmihályfalva Tolvaj inas Kovács Sándor Weisz Adolf kereskedőnél alkalmazott inas [...] figyelmébe ajánljuk Szerkesztői üzenet Tudósitónknak Szaniszló Un arról tudósit bennünket hogy Lebovits Sándor ottani fakereskedőnek sikerült Lengyelországban 50 [...]
18. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Blum József Poszet Márton Szigethy Sándor 50 50 fillért Ekker Ferenczné [...] tavaszán kérvényt dr Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz mint a Katholikus Tanügyi [...]
19. 1910-01-15 / 3. szám
[...] Makai Elek lelkész Dr Nagy Sán­dor főgondnok Ajtay János főgondnok Deme­ter [...] vettük az értesülést hogy a szaniszlói vasúti állomás Il od osztályú [...]
20. 1910-01-29 / 5. szám
[...] ifj Aszaiós Gábor és Máté Sándor jómódú gaz­dák neveit s beállít [...] én délelőtt 9 órakor ingóság Szaniszló január hó 31 én délelőtt [...]
21. 1910-02-19 / 8. szám
[...] azért szívesen megtapsoltuk Utána Kaufmann Sándor zongorajátéka követ­kezett Először egy klasszikus [...] szintén egyhangúlag ifj Né methy Sándor cukrász iparos jelöltetett és re­méljük [...] takarék és hitelintézet r t Szaniszlón márcz 17 én d e [...]
22. 1910-03-19 / 13. szám
[...] László Schiff István és Weisz Sándor 4 ik oszt tanulók hazafias [...] fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva aki a [...] is szálltak Porte­lek községbe A szaniszlói esperes ur mint aféle jó [...] pályázatban részt vesz Dr Róth Sándor városunk szülötte az erdődi köz­kórház [...]
23. 1910-04-02 / 15. szám
[...] porrá égett Újabb felfedezések Jurák Sándor múlt hó 29 én a [...] vitában ne nyilvánuljon meg Nagy Sándor megtalálta az általa régen keresett [...] Tisztelettel Árverési hirdetmény Böhm Dávid szaniszlói lakos ké­relmére a szaniszlói vasúti állomá­son két vaggonban elhelyezett [...]
24. 1910-04-23 / 20. szám
[...] A ne­vezett orvosok dr Csató Sándor járási és dr Rosenberg J [...] án reggel Vall órakor fog Szaniszlóról kocsin megérkezni a város hatá­rán [...]
25. 1910-05-14 / 23. szám
[...] után elnök bejelentette hogy Kovács Sándorra esett 122 Galgóczy Árpán 247 [...] és 2 nő Dr Aáron Sándor vm főorvos jelentése szerint az [...] jelentéséből kiemeljük a következőket Némethy Sándor nagykárolyi lakos felebbezésére megengedte a [...] magát és elmondja programm beszédét Szaniszló felől kocsin jött és ezért [...]
26. 1910-07-09 / 31. szám
[...] Az idegen elmondta hogy Míhállovits Sándornak hív­ják Fehérgyarmaton lakik ahol bírósági [...] bir azonnal szabad lábra helyezte Szaniszlói csoda Ez a hir nem [...] dolog F hó 3 án Szaniszlón Lebovits Sándor fakereskedő kutyája 19 szóval tizenkilenc [...] iskolák is A nagykárolyi és szaniszlói állami iskolák építése az ex [...]
27. 1910-07-23 / 33. szám
[...] legalább azt igazolja Eljegyzés Berkovits Sándor helybeli kereskedő f hó 19 [...] Andrást Kálmándról Fehérgyarmatra Körösi Károlyt Szaniszlóról Nagybányára Sepsi Márton mátészalkai ideiglenes lelkészt segédlelkészi minőségben Szaniszlóra helyezte át Ember Péter ujmisést [...] Színes riportok Ezen czimen Dénes Sándornak a Szamos szerkesztőjének egy elbeszélés [...]
28. 1910-10-01 / 43. szám
[...] be Dániel Katóka kisasszony Dániel Sándor kir járásbiró kedves és bájos [...] fájdalmas szarvakkal Megöltek egy legényt Szaniszlón gyilkosság történt vasárnap Négy fiatal [...]
29. 1910-10-01 / 43. szám
[...] a végrehajtást szenvedők és Komódi Sándor tulajdonát tevő nagykárolyi 1080 sz [...] város házánál és Kaplony és Szaniszló községek elöljáró­ságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiVó A kiadmány [...]
30. 1910-12-31 / 56. szám
[...] ügyész látja el Vizsgaletétel Balogh Sándor pénz­ügyőri felvigyázó a pénzügyigazgatóság ke­belében [...] elisme­rését külön is tolmácsolta A szaniszlói legények Még szeptem bér havában [...] csán György és Mikulás György szaniszló legények korcsmái verekedés közben úgy [...] hó 24 én ítélkezett a szaniszlói legények fölött és elitélte őket [...]
31. 1911-02-25 / 8. szám
[...] főorvos Vármegyénk főorvosa dr Aáron Sándor ugylátszik Alsófernezelyröl ahol a szükséges [...] án d e 11 órakor Szaniszlón tartja meg IV ik évi [...]
32. 1911-04-01 / 13. szám
[...] a szobában és belopódzott Molnár Sándor gazdálkodó lakásába és a 1 [...] alkalommal ez úttal is Lucay Sándor harangozó vállalta magára aki lelkére [...] A falu réme Fecske György szaniszlói j cigány valóságos átka falujának [...] akinek nincsen Balogh János foglalkozásnélküli szaniszlói cigánynak pedig nincsen és pedig [...]
33. 1911-04-01 / 13. szám
[...] fogja körútját Mezöterem Mezőpetri és Szaniszló községek is sorra fognak kerülni [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Ki akar szép ropogós perecet [...]
34. 1911-04-08 / 14. szám
[...] utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon akik rövid szóváltás [...] az eljárást Kilencvenöt baromfi A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi [...] el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból Vegyesen [...] kiváló cigányprímás hangver­senyez Tulajdonos Grósz Sándor Debrecen szab leír város legolcsóbb [...]
35. 1911-04-22 / 16. szám
[...] leg­kiválóbb művésznőink és művészeink mint Sándor Erzsi M Medek Anna Marschalkó Rózsika Takáts Mihály Rózsa Sándor Kör nyei Béla Vencell Béla [...] baromfiak száma melyeket a társaság Szaniszló és vidékén rövid két hónap [...] Borody Dezső Braneczky József Kaufmann Sándor Toóth József és Vetzák Sándor Névreszóló meghívók legközelebb szétküldetnek Jegyek [...]
36. 1911-04-22 / 16. szám
[...] múlt heti számában P Kovács Sándor főbíró úrhoz in­tézett felkérésünkre a [...] csendőrségnek fáradságos nyomozás után Bertalan Sándor csavargó személyében letartóztatni a és [...] letartóztatta Vancsa Csicsó Gyula j szaniszlói illetőségi suhancot aki több rend­beli [...]
37. 1911-07-15 / 28. szám
[...] ingok martaléka Ismét a csirkék Szaniszló arról nevezetes hogy itt történnek [...] szükséges intézkedéseket megtette Hogyan fizetik Szaniszlón a csizma számlát Kovács Sándor szaniszlói cipészmester fel­vállalta Vigh József ottani [...] nem készülvén el megrendelő Vigh Sándor és Szabó Sándorral elment a csizmáért és el­akarta [...]
38. Érmellék, 1911-07-15 / 12. szám
[...] Lemondás Dr Szentgyörgyi Jordán Ká­roly szaniszlói apátplébános múlt hét szerdáján a [...] megüresedett pénztárnoki állásra egyhangúlag Ilosvay Sándor nyug alezredest választották meg Utolsó [...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...]
39. Érmellék, 1911-07-29 / 14. szám
[...] oldal KÖZÉRDEK Megrágalmazott lelkész A szaniszlói csen dőrőrs vett panasz alapján feljelentést tett Pataky Sándor Erkörtvélyes község ál­talános tiszteletnek örvendő [...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...]
40. Érmellék, 1911-08-05 / 15. szám
[...] kellékek nagy választékban kaphatók Sámuel Sándor könyv és papirkeres kedésében Nagykároly [...] szerint egy névtelen feljelentő a szaniszlói csendőrség előtt okirathamisitással rágal­mazott meg [...] Érkörtvélyes 1911 augusztus 3 Pataky Sándor ref lelkész E rovat alatt [...]
41. Érmellék, 1911-08-19 / 17. szám
[...] ható­ságnál valamint Bere Csomaköz és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadvány [...]
42. 1911-08-26 / 34. szám
[...] A dohányjövedéki központi igazgató Györffy Sándor helybeli segélydijas dohányjövedéki gyakornokot a [...] Az istentiszteletet Dr Jordán Károly szaniszlói apátplóbános végezte fényes segédlettel a [...]
43. Érmellék, 1911-09-22 / 22. szám
[...] lihegő öreg zsidót észrevette Lebovits Sándor szaniszlói kereskedő aki megkérte a csendőröket [...]
44. 1911-10-07 / 40. szám
[...] felelős szerkesztőnk sógora elje­gyezte Benedek Sándor közigazgatási biró kedves és bájos [...] érte Schlesin­ger Dezső fakereskedőt Fiúcskája Sándor élete 7 ik évében f [...] békés megoldást hozott létre Sereghy Sán­dor a fegyelmi bíróság elnöke akinek [...] meg Madarassy István főszolga­bíró Járvány Szaniszlón a roncsoló toroklobb járványszerüleg fellépvén [...]
45. 1911-10-07 / 40. szám
[...] ügyvéd által képviselt Baumli István szaniszlói lakosnak Kalos Pál ügyvéd ügygondnok [...] óság mmt telekkönyvi ha­tóság Dániel Sándor s k A kiadmány hiteléül [...]
46. 1911-10-14 / 41. szám
[...] órákig maradt együtt Esküvő Kisded Sándor helybeli kereskedő vasárnap esküdött örök [...] nagykárolyi építőmester végezte Elfogott tolvaj Szaniszlón Beck Mózestől elloptak 15 koronát [...]
47. 1911-11-11 / 45. szám
[...] Állami iskolák engedélyez­tettek 1912 évre Szaniszló Réztelek Szamos borhid Kányaháza Kismajtóny [...] alábbiakat jelölte Rooz Samu Sternberg Sándor Némethy Sándor Kovács György Kun István Lukácsovits [...] István Torner Károly ifj Némethy Sándor ifj Sternberg Sándor a II kerületben Szalay Bálint [...]
48. 1911-12-02 / 48. szám
[...] részvényesek külön hirdetményileg értesit tetnek Szaniszlói virtuskodás Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban él­nek Bereczky Sándorral A derék és drabális termetű [...] ut 59 több lakosa van Szaniszlónak 5450 Utána Vállaj 2655 Mérk [...]
49. 1911-12-02 / 48. szám
[...] Megzavart táncmulatság Táncmulatságot rendeztek a szaniszlói legények a Háger Jó zsefné [...] való fiú tanulóul felvétetik Vida Sándor fiiszerkereskedésében Nagykároly Feny u Legszebb [...]
50. 1911-12-16 / 50. szám
[...] petició A kúria a Szalkay Sán­dor mátészalkai mandátuma ellen beadott petíciót [...] Mihály börvelyi kereskedő üzletéből Képiró Sándor 5 koronát Kiss Mihályné esztrói [...] Pofozkodás an grósz Poszet József szaniszlói lakos régi viszálykodásban él Krémer [...]
51. 1912-12-30 / 52. szám
[...] kérve vagyok kiváló tisztelettel Némethy Sándor Meghívó A szatmári jótékony nőegylet [...] sem jelent meg Veszett ebmarás Szaniszlón lágy Lajos kerülőt egy veszett [...]
52. 1912-12-30 / 52. szám
[...] becsületsérté vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor szaniszlói lakos elleni bűnügyben a bbinsohn [...] ítélt A kir járásbiróság Lebovits Sándor fakereskedő szaniszlói lakos vádlottat bűnösnek mondja ki [...] amiatt mert 1911 év tavaszán Szaniszló köz­ségben Robinsohn Mihály fakereskedö nagykárolyi [...] közzététessék Indokok 1910 év tavaszán Szaniszló község­ben Lebovits Sándor fakereskedő sza niszlói lakos Hauler [...]
53. Érmellék, 1912-02-03 / 5. szám
[...] igen jutányos áron kapható Grüafeid Sándor fa és szénkereskedőnél Nagykároly Petöfi [...] hétfőn meg is kezdi működését Szaniszlói virtuskodás Sajtos Janos Há gen [...]
54. 1912-02-10 / 6. szám
[...] Kardos Lipót és ifj Sternberg Sándor urakat Hol jó és takarékos [...] Herczeg Ferenc Prolog Mondja Szőke Sándor Táncmulatság A nagykárolyi asztalos ifjú­ság [...] Kirvai Gergely és Erdélyi György szaniszlói lakosok alapo­san eepálinkázva mentek haza [...] I válható tűz pusztított a szaniszlói a csendőr­őrsön amely Szilágyi György [...]
55. 1912-02-17 / 7. szám
[...] Sternberg Mór uj dr Aáron Sándor helyett 2 évre A könyvtári [...] hó 24 én Szolnokon Pozderka Sándor vendéglőjében tárgysorsjáték­kal egybekötött teaestélyt rendez [...] Netreba János Oláh Györgyné Pap Sán­dor Sopronyi Mihály 1 1 K [...] gazdatiszt Kizsán János és társai szaniszlói béresek úgy akarták a közöt­tük [...]
56. 1912-03-16 / 11. szám
[...] éjjel nagy vihar vo­nult át Szaniszló község felett A villámlá­sok és [...] gyö­nyörű példáját adta Börvelyen Túrái Sándor kendergyári munkás Beállított özv Tóth [...] ha­marosan kinyomozták a tettest Túrái Sándor személyében A nyomozás során kiderült [...]
57. 1912-03-16 / 11. szám
[...] ható­ságnál valamint Piskolt Reszege és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]
58. Érmellék, 1912-03-30 / 13. szám
[...] szerezzenek be Az orgonát a szaniszlói plébániától szerez­ték be 1000 koronáért [...] kedden vette át Jordán Károly sza­niszlói apát Szőke János plébános Bujanovits [...] N N Gaszner Béla Jakabovits Sándor Vajda Zsigmond 5 5 K [...] operette egyes jelenete mert Nemes Sándornál levő egyik nőnek Rosó Sándornénak [...]
59. 1912-04-06 / 14. szám
[...] saját műhelyemben készülnek Községi választások Szaniszlón Sza niszló községben múlt csütörtökön [...] bírónak Heinrich Ja­kabot pénztárnoknak Kósa Sándort közgyám­nak Gnándt Jánost albirónak Kósa [...] Borzalmas szerencsétlen­ség történt a szatmármegyei Szaniszló köz­ségben Egy szegény kis csordásfiu [...] nem tudó gyermek testén A szaniszlói gazdaközönség néhány évvel ezelőtt közösen [...]
60. Érmellék, 1912-04-20 / 16. szám
[...] Személyek Ligeti Konrád vaskereskedő Hornyák Sándor Ella neje Szabó Giziké Özv [...] Sajtos János és Miku­lás György Szaniszlói íöldmüvesek 1911 év szeptemberében Pószet [...]
61. 1912-04-27 / 17. szám
[...] Bőhm Dávid és fia céggel Szaniszlón Alkalom Kisorsolt esküdtek A í [...] köztük és Rozsnai János Rozsnai Sándor Hegedűs Sándor B Hegedűs János és Nyíri [...]
62. 1912-05-11 / 19. szám
[...] cégünk képviseletét és gyüjtödéjét LefkOVitS Sándor füszerkereslcedőtől Nagykároly és vidéke részére [...] Széchényi utca 32 yJjfgjF Némethy Sándor cukrászdája mellett j TI adtuk [...] akarta nézni a ielek könyvét Szaniszló községben a jegyzői iro­dában munkájába [...] Dezső segédjegyző Beállított hozzá Kosa Sándor ugyanottani lakos s elő­adta hogy [...]
63. Érmellék, 1912-05-25 / 21. szám
[...] és KATZ JENŐ Értarcsa SZOBOSZLAY SÁNDOR Székelyhid LACKOVICH LÁSZLÓ Bagamér MOLNÁR [...] t igazgatójának volt vendége Lovas Sándor nagybirtokos kedves nejével pár heti [...] án reggel 9 órakor fog Szaniszlón az Egek Urának bémutattatni Érkörtvélyes [...]
64. 1912-06-01 / 22. szám
[...] letette Gratulálunk Eljegyzés Dr Debreceni Sándor fővárosi ügyvéd polgármesterünk fia pünkösd [...] a magyar nyelv tanítását a szaniszlói gör kath iskolában A bizottság [...]
65. 1912-06-01 / 22. szám
[...] kir ügyészséghez Útlevél nélkül Danka Sándor érdengelegi 19 éves suhanó valószínűleg [...] Rabinovits igazgató Késelés Pikn Lajos szaniszlói gazdál­kodó Heinrich Ferenc ottani lakost [...] a hatóságnak Szomjúságból Dán Lőrinc szaniszlói lakos Krémer Sámuel jégverméből 50 [...]
66. Érmellék, 1912-06-22 / 25. szám
[...] A vizs­gálatot vezeti ifj Sternberg Sándor Ugyanaz nap délután 3 órakor [...] Sziniszlói i csendélet Mark István szaniszlói lakós valami elszámolási diferenciából az [...]
67. Érmellék, 1912-08-17 / 33. szám
[...] 7 i m Rá hmer Sándornál Debrecenben Piac utca 43 szám [...] A rendező bizottság elnöke Csiri Sándor mindent elkövet a mulatság fényének [...] délután sürgönyt adott fel Érmihályfalváról Szaniszlóra A sür­gönyt a III ad [...]
68. 1912-08-31 / 35. szám
[...] nélkül hagyta Elfogott orvvadász A szaniszlói csendőr­ség tetten érte Fodor János [...] és terménykereskedő megvásárolt K 1 Sándor peéri földbirtokostól 100 q zabot [...] érintkezni nem óhajtván dr Yetzák Sán­dor ügyvéd utján bírói letétbe helyezett [...]
69. 1912-09-14 / 37. szám
[...] Fastusz Vendel és György Popovits Sándor és felesége vala­mint Mózer Márkusz mezőpetri lakosok a Popovits Sándor kertjében Legharciasabb volt a Popovits [...] lakosnak 16 koronáért eladták A szaniszlói csendőrség csakhamar kiderítette a tetteseket [...]
70. 1912-09-21 / 38. szám
[...] Lajos ügyvéd által képviselt Deuts Sándor nagykárolyi lakos javára 529 K [...] a fizetett ősz szegek betudásával Szaniszlón adós laká­sán leendő megtartására 1912 [...] Egy fiú tanulóul felvétetik Kisded Sándor füszerkereskedésében Nagy­károly Arany János utca [...]
71. 1912-10-12 / 41. szám
[...] kath Lukács Mihály reform Nagy Sán­dor ág hitv ev és Nyikora [...] Madarassy István főszolgabíró urat Farkasok Szaniszlón Farkas Szeréna Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő [...]
72. Érmellék, 1912-10-26 / 43. szám
[...] a vasárnapi korcsmázás beszüntetése úgy Szaniszló község méltán első helyet foglal [...] évi október hó 16 Farkas Sándor kir bír végrehajtó Szilfa körisfa­anyag [...]
73. Érmellék, 1912-12-07 / 49. szám
[...] örök nyugalomra A gyászhelyen Matolcsy Sándor kereskedő Fény utcai házánál a [...] erejéig a fizetett össze­gek betudásával Szaniszlón adós lakásán leendő megtartására az [...]
74. Érmellék, 1912-12-07 / 49. szám
[...] ható­ságnál valamint Reszege Piskolt és Szaniszló községek elöljáróságánál tekinhetők meg a [...] Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor s k kir járásbiró A [...]
75. Érmellék, 1912-12-14 / 50. szám
[...] Lász­lónál és Kovács Józsefnél betöréseket Sán­dor Salamon és Szilvasán Juliánná kárára [...] csekély díjért kölcsön kaphatók Rablótámadás Szaniszlón Pénzt vagy életet Póruljárt haramiák Weisz Ferenc szaniszlói lakosnál kedden esküvőt tartottak Az [...]
76. 1913-01-11 / 2. szám
[...] kir ügyészséghez Börvclyi virtus Molnár Sándor börvelyi földmives panaszt tett a [...] Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők [...] 20 napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] feltételek a tkvi hatóságnál valamint Szaniszló Mezőpetri és Piskolt köz­ségek elöljáróságainál [...]
77. 1913-01-18 / 3. szám
[...] ifj Kaufmann Adolf ifj Sternberg Sándor Grün feld Miksa Sternberg Móric [...] Politzer Ig­natz Klein József Blau Sándor Bródi Mihály Lukács Lajos dr [...] Ernts Miksa Weinberger Mór Deutsh Sándor Markovics Márton Fazekas Vilmos Jakobovics [...] arra hogy a birtokán a szaniszlói állomásig vezető utat szintén köveztesse [...]
78. 1913-02-01 / 5. szám
[...] legutóbbi szabadliceá lis előadását Sarkady Sándor polg isk tanár tartotta Az [...] A legközelebbi előadást is Sarkady Sándor polg isk tanár tartja Származás [...] 10 én történt hogy a Szaniszló és Reszege vasúti állomás között [...]
79. 1913-02-15 / 7. szám
[...] ügyészséghez Elfoyot dohány csempész A szaniszlói csendőrség letartóztatta Szénási Ágnes cigány [...] Melichar gépgyárak kizáró képviselőjéhez Ráhmer Sándorhoz fordutnak Debrecan Piac utca 43 [...]
80. 1913-02-15 / 7. szám
[...] járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbiró A [...] erejéig a fizetett összegek betu­dásával Szaniszlón adós üzletében leendő megtartására az [...]
81. 1913-02-22 / 8. szám
[...] István Lakatos Mihály és Nagy Sándort akik beismerték a tettet sőt [...] í hó 13 án Vakarcs Sándor börvelyi gazdálkodó aki feleségét nyelveskedés [...] Krenkó Mihály I kláramajori lakos Szaniszló és a Degenfeld tanya között [...] akart a ta­nyára jutni Járványok Szaniszlón a vörheny Mezőpet riben a [...]
82. 1913-03-01 / 9. szám
[...] megtartatni Március 10 ón Genes Szaniszló Börvely 11 én Vezend Nagymajtény [...] Gyilkossági kísérlet Kutya zsidó megöllek Szaniszlói haramia Párját ritkító vad kegyetlenséggel [...] követ­kező Kedden délután beállított Krémer Sándor korcsmájába egy Csülök nevezetű volt [...] Buzi János Úri Ferenc Kozák Sándor id Kállai Sándor Kelemen János Pápai Lajos Szabó [...]
83. 1913-03-01 / 9. szám
[...] szerkesztő úrhoz folyamod­nunk amennyiben a szaniszlói postahivatalban régi időktől fogva nagyrendetlenségek [...] úrhoz hogy legyen kegyes a Szaniszlói község érdekében az postaigazgatóságot fölhívni [...] érdekünket is Maradtunk alázatos tisz­telettel Szaniszló 1913 11 27 Több érdekelt [...] villásreggeli Abonoma Tűz Érköbölkuton Hara Sándor háza febr 20 án éjfél [...]
84. 1913-03-22 / 12. szám
[...] délután csinos botrányt rög­tönzött Scbvarcz Sándor a Spitz Mór vaske­reskedő cég [...] hogy az üzlet alkalmazottja Scbvarcz Sándor kereskedősegéd kedvét hasonló brutálitásoktól elvegye [...] éves József fia a Kuncz Sán­dor sírjához ültetett 2 éves fenyőfát [...] ellene a kir ügyészségnél a szaniszlói csendőrség FRISS DUNAI HAL kapható [...]
85. 1913-03-29 / 13. szám
[...] aljegyző válasz­tást Egyhangúlag Brand Dezső szaniszlói lakost okleveles jegyzőt választották meg [...] 76 lillér volt Esküvő Wasserlauf Sándor birtokos Csapon f hó 30 [...]
86. 1913-03-29 / 13. szám
[...] és neje Lindenl eld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők [...] Izsák és neje Lindenfeld Hanni szaniszlói 700 sz tkvi betétben a [...] napjának d e 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi 3 Árverezni szándékozók [...] járásbiróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s k kir jbire A [...]
87. 1913-04-05 / 14. szám
[...] ahonnan a tűz átcsapott Böszörményi Sán­dor istálójára is amely szintén porrá [...] járásbírósághoz Állat az emberben A szaniszlói csendőőrs letartóztatta Czir Pál csomaközi [...]
88. 1913-04-12 / 15. szám
[...] aró ela d ó Csiri Sándor Érmihályfalva 998 1913 vhtó szám [...] ügyvéd által képviselt Schvarc Nándor szaniszlói lakos javára 718 kor s [...] erejéig a űzetett összegek betudásával Szaniszlón adós lakásán Nagv utca leendő [...]
89. 1913-04-19 / 16. szám
[...] Éles Zoltán Uray Vilma Uray Sándor Majos Sárika unokái Fogtechnikusi vizsga [...] néz elébe Csomaközi csendélet A szaniszlói csen­dőrség feljelentést tett a kér [...] kőbányai söreinek főraktára ifj Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 [...]
90. 1913-05-03 / 18. szám
[...] korona kikiáltási árban b a szaniszlói 1178 sz tkvi betétben A [...] feltételek a telekkönyvi ható­ságnál valamint Szaniszló Reszege Mezőpetri községek elöljáróságánál tekinthetők [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
91. 1913-05-17 / 20. szám
[...] HÍREK Frenkel TTíariska Tokaj Lilienfeld Sándor Rag károly jegyesek TTÜnden külön [...] egyhangúlag Fetser Vendel ok­leveles jegyző szaniszlói jegyzői Írnokot vá­lasztották meg aki [...] egye­sület kérelmét teljesítette Eljegyzés Lilienfeld Sándor helybeli órás és ékszerész eljegyezte [...]
92. 1913-05-31 / 22. szám
[...] Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszló lako­j soknak a jelzájogos hitelezők [...] Izsák és neje Linden­feld Hani szaniszlói 700 sz tkvi betétben A [...] 27 napjának délelőtti 9 óráját Szaniszló község házához kitűzi 3 Árverezni [...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
93. 1913-06-14 / 24. szám
[...] képviselt Bőhm Dávid és Fia szaniszlói cég 55 K Í 5 [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
94. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jön valaki Négyszáz Mii a szaniszlói állomáson Mikor a fonok papucshös [...] sora óta békés egyetértés­ben élt Szaniszló község kereskedő osztálya a mindenkori [...] élénken illusztrálja azt a Lebovits Sándor fakereskedő esete Lányi Imréné szül [...] alig kel el peronjegy a szanisz­lói állomáson És csodálatos Őnagysága nagyon [...]
95. 1913-06-28 / 26. szám
[...] közönséges un­dorító üzlet Eljegyzés Kovács Sándor helybeli kály­hás iparos szombaton d u tartotta eljegy­zését Lusztig Sándor polgártársunk kedves és bájos leányával [...] négy heti szabadságát Helyettese Baumann Sándor ál­latorvos gyakornok Halálozás Özv Cservenyák [...] bocsátott férje haza vitte falujába Szaniszlóra Öreg szülőinek 60 éves anyjának [...]
96. 1913-06-28 / 26. szám
[...] jbiróság mint tlkvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón 4054 913 tksz Árverési hirdetmény [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]
97. Érmellék, 1913-06-28 / 25. szám
[...] Hajdúböszörmény Brjsz Miksa Margittá Schnek Sándor Peer Hitközségek képviseletében Ullmann Sán­dor hitközségi elnököt képviseli Ullmann beszterczei [...] Székelyhid Grósz József Gsokaly Sicherman Sza­niszló Friedmann Jakab Szaniszló Staub Ármin Érselind Feldman Károly Érsem jén Kreiner Szaniszló Weiner Leopold Reszege Sándor Salamon Reszege Az érmihályfalvai társadalom [...]
98. 1913-07-05 / 27. szám
[...] 9 óráját Krasznaszentmiklós községházához Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedővel Szaniszlón fölkészül a jó cipő Papp [...]
99. 1913-07-12 / 28. szám
[...] erejéig a fizetett öszszegek betudásával Szaniszlón adós lakásán Nagy utcán leendő [...] áron eladó Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve Szaniszlón
100. 1913-08-23 / 34. szám
[...] a telekkönyvi ható­ságnál valamint Érkörtvélyes Szaniszló Reszege községek elöljáróságánál tekinthetők meg [...] járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk kir jbiró A kiadmány [...]

 

  • 1
  • 2