Közérdek, 1910. január-június (3. évfolyam, 1-29. szám)

1910-01-15 / 3. szám

3-ik szám. KÖZÉRDEK. 3-ik oldal. ről s biztosította őket arról, hogy az a legna­gyobb szigorral és pártatlansággal lesz meg­ejtve. A lelkes éijenzéssel fogadott válasz után a küldöttség llosvay Aladár alispánt kereste fel, a kit kért a vizsgálat sürgős megejtésére. Az alispán szívesen fogadta a küldöttséget és vá­laszában kijelentette, hogy maga is látja a helyzet tarthatatlanságát s intézkedni fog igaz­ságos és szigorú vizsgátat megejtése után a tarthatatlan állapotoknak egyszersmindenkorra véget vetni. A küldöttség lelkesen megéljenezte az alispánt válaszáért s a Polgári Olvasókör­ben elfogyasztott kitűnő ebéd után teljes meg­nyugvással tért haza Csanálosra. Egy tisztviselő kálváriája. Négy év óta íelíiiggesztett tisztviselő. Pénzügyminisztérium botránya! A legutóbbi közigazgatási bizottsági ülé­sen történt az, hogy egyik közigazgatási bizott­sági tag interpelácziót intézett Plachy Gyula kir. tanácsos pénzügyigazgatóhoz, Székely Endre szinérváraljai kir. adó tiszt fegyelmi ügyében. Az illető a legnagyobb megbotránkozásának adott kifejezést afféléit, hogy az adótisztet súlyos hi­vatali szabálytalanságok miatt még 1906-ban felfüggesztették állásától s ugyanezen évben meg lett hozva az elsőfokú fegyelmi ítélet is, mely állásának elvesztésére szólt, a mely ellen a pénzügyminiszterhez felebbezvén, az mai napig tehát 4 év óta elintézetlenül hever s a szegény tisztviselő sorsa feletti tüprenkedésben ez idő óta várja annak elintézését és Vb rész fizetéssel kénytelen családjával nyomorogni s a legszükségesebbeket is nélkülözni, a helyett, hogy a pénzügyminisztérium a fegyelmi ügy gyors lebonyolításával megmentené a bizony­talanság kínjaitól és teret engedne neki, hogy más pályán keresse meg a családja részére szükséges mindennapi betevő falatot. Plachy Gyula pénzügyigazgató kijelentette, hogy ez ügyben már többször intézett feliratot a minisz­tériumhoz annak sürgős elintézésé érdekében, mindezideig azonban eredménytelenül. Ebben a kérdésben csak a legnagyobb felháborodás hangjain írhatunk és nagyon is méltányolandónak látjuk azon jogos pana­szokat, a melyek a tisztviselői kongresszusok alkalmával felhangzanak s a melyek arról a nemtörődömségről beszélnek, a melylyel a mi­nisztérium az alantosabb tisztviselők sorsát intézi. A közigazgatási bizottság ez ügyben sür­gős felterjesztést intézett a pénzügyminiszter­hez s reméljük azt, hogy a szerencsétlen tiszt­viselő sorsa rövid idő alatt el fog dőlni s igy meg lesz neki adva az alkalom arra, hogy családja fentartásáról kellőképen gondoskod­hassál A pénzügyminiszter ur pedig helyesen tenné, ha a referens urakat kissé kioktatná arra, hogy a szegény tisztviselők fegyelmi ügyé­ben nagyobb lelkiismeretességgel" járjanak el, mert az állam legértékesebb eleme között így kap lábra az elégedetlenség, a szoczializinus és az anarchia. HÍREK. 1910. Az 1910. újévben, melynek ural­kodó plánétája Jupiter, a farsang csak mind­össze 33 napig vagyis január 7-től február 8-ig tart. A változó ünnepek közül husvét március 27, 28, pünkösd pedig május 15—16-ára esik. — Csillagászati tekintetben megemlítjük, hogy az uj évben egy teljes és egy részleges nap- fogyatkozás, azonkívül két teljes holdfogyatko­zás lesz. Mindezekből azonban csak a nov. 17-iki teljes holdfogyatkozást fogjuk láthatni, mely éjféltől reggeli 3 óráig fog tartani. Az uj esztendő, mely szombati nappal kezdődik és végződik a 7780-ik a világ teremtése óta, és az 5670—5671-ik a zsidók számítása szerint, 2660-ik Róma alapítása óta, 1877-ikszt. István magyar király trónrajutása óta, a 80-ik esztendő Ferenc József király születése óta, 61 -ik a vi­lágosi fegyverletétel óta, 43-ik Ferenc József magyar királlyá koronázása óta. Farsang. Folyó hó 7-én megkezdődött a farsang. Carneval herceg fejébe csapja csörgő süvegét, felpattan trónusára s uralkodik nem hadseregekkel, hanem egyedül a vidámság bohó tréfáival. Uralkodása nem lesz hosszú, csak február kilenczedikéig tart. Elvégre is elég an­nak, a ki mulatni szívből tud. Mulatságra kü­lönben túlságos sok oka nincs az országnak, tele vagyunk bajokkal a politikában épp úgy, mint a közélet akármelyik más ágában. A far­sang is talán inkább arra jó, hogy felejtsük a gondokat, nem pedig, hogy örüljünk örömeink­nek. Sokat lehetne erről mondani, de jobb, ha ezt most elhagyjuk. Ehelyett inkább azt az óhajtást fejezzük ki, hogy ha az idei farsang után eljönne az igazi komolyságnak s erős, nemzetfejlesztö munkának az ideje, melyet annyian oly régen várnak s amelyre az ország­nak oly nagyon szüksége van. Száz szónak is egy a vége, itt a farsang, mulasson jól min­denki, a ki át tudja érteni a nemes vidámság tiszta szellemét. Változ,ás lapunknál. Lapunknál változás történt annyiban, hogy visszatértünk a Kölcsey- nyomdához. A változás oka abban leli magya­rázatát, hogy a Petőfi-nyomda hiányos felsze­relése miatt nem volt képes lapunkat rendes időben előállítani. Karácsony estéjét, a midőn mindenki családja körében időzött, kénytelenek voltunk a nyomdában tölteni s csak éjjel két órakor volt kész lapunk, mert betűk hiányában először, egy-két nappal azelőtt megjelent lapot kellett elosztani. — U,év estélyét szintén a nyomdában töltöttük, a mikor is a lap reggel 3 órakor jelent meg hasonló okok miatt. Ezt szerkesztőségünk, a ki hetenkint legkevesebb 60 koronát fizet a nyomdának, nem acceptál- hatta, tehát visszatért ahhoz a nyomdához, a mely elég anyaggal rendelkezik hogy 10, 12, 16 esetleg 20 oldalas lapot is könnyen 2 heti előleges bejelentés nélkül előállíthasson s igy a lap mindenkor fennakadás nélkül rendes idő­ben juthat az olvasó kezébe. Hymen. Péterffy József az Egyesült Bu­dapesti Fővárosi Takarékpénztár józsefvárosi osztályának főnöke, szolgálaton kívüli huszár­hadnagy eljegyezte Strobentz Péter földbirtokos leányát, Gizát. Pénzintézeti közgyűlés. A Központi Takarékpénztár részvénytársaság f, hó 9-én d. e. 10 órakor tartotta meg XV. évi rendes köz­gyűlését saját helyiségében Reök Gyula elnök­lete alatt a részvényesek élénk részvétele mel­lett, kiket 29 részvényes 290 szavazattal kép­viselt. Hitelesítőkul Vetzák Ede, Sternberg Mór és Serly György lettek megválasztva. A köz­gyűlés egyhangúlag elfogadta az igazgatósági jelentést, valamint a lapunk f. évi 1-ső számá­ban ismertetett zárszámadást, mérleget, tiszta nyereség felosztási tervezetet és elhatározta, hogy a részvényenkénti 40 korona osztalék ki­fizetését február 1-én kezdi meg. A kilépett 5 igazgatósági tagok újból megválasztattak. A gyűlés berekesztése előtt Vetzák Ede részvényes emelkedett szólásra. Meleg szavakkal emléke­zett meg az igazgatóság fáradtságot nem is­merő működéséről, melyei a gyönyörű üzleti eredményt elérte s indítványozta, hogy a köz­gyűlés fejezze ki jegyzőkönyvileg köszönetét az elnökség és igazgatóságnak eredménydús mű­ködéséért. Róth Károly részvényes mindenben hozzájárul az előtte szóló javaslatához, de ki­egészíteni kívánja azzal, hogy a jegyzőkönyv­ben a tisztviselőknek is köszönet szavaztassák, mert abban a nagy munkában, mely egy oly szép üzleti évet tüntetett fel, ők is hozzájárul­tak s a fáradtságosabb munkát ők teljesítették. A lelkes éljezéssel fogadott javaslat után elnök az ülést bezárta. Az újonnan megválasztott igazgatósági tagok, a gyűlésen megjelentek, tiszteletére a „Magyar király“ kávéházban fé­nyes villásreggelit adtak, melyen 47-en vettek részt, ahol Reök Gyula elnök kívánt meleg szavakban sikert és kitartást munkakörükhöz. Vármegyei bizottsági tagsági válasz­tások. A múlt hónapban megejtett választások alkalmával a királydaróczi választókerületben M. Szabó Miklós ref. lelkészt, lapunk főmun­katársát, törvényhatósági bizottsági taggá vá­lasztották meg. Tisztújító közgyiilés.A nagykárolyi sta­tus-quo izraelita hitközség képviselőtestülete vasárnap délután tisztújító közgyűlést tartott. Elnökké egyhangú lelkesedéssel Berger Ármin földbirtokos, templomi főgondnokká Weisz La­jos nagykereskedő és iskolaszéki elnökké Peis- ner Lajos pénzintézeti főkönyvelő lett megvá­lasztva. Eljegyzés. Komlóssy József szatmári já­rási pénzügyi számgyakornok eljegyezte Med- vey Ilonkát, Medvey Ede nyug. vármegyei irat­tárnok leányát. Cabaret. A helybeli izr. nőegylet elha­tározta, hogy legközelebb cabaret-estélyt rendez, melyben helybeli dilettánsok és fővárosi erők fognak szerepelni. A nöegyletnek már ismert sikerült mulatságai mellé — azt hiszsziik — méltóan fog sorakozni ez újabb cabaret-estély is. Elmaradt gyűlés. A nagykárolyi Kossuth Lajos-asztaltársaság f. hó 9-re rendes közgyű­lést hivott egybe, amely a tagok meg nem je­lenése miatt nem volt megtartható. Ä legköze­lebbi gyűlést e hó 16-ának délután 5 órakor lesz. Konviktus Nagykárolyban. A nagyká­rolyi Konviktus ügye napról-napra jobban kö­zeledik a megvalósulás felé. Mint örvendetes hirt közöljük ide vonatkozólag, hogy Fetser Antal nagyváradi káptalani helynök, a Mórent- féle Fényi-utczai háznak a konviktus részére leendő megvétele czéljaira 32,000 koronát ado­mányozott és igy az első legnehezebb lépés megtörtént, megvan már a szükséges ingatlan, a felszerelést pedig sokkal könnyebben lehet összehozni. Pásztorjáték. Kiválóan sikerült pásztor- játékot rendezett a helybeli róm. kath. tanító­testület az iskola tanulóival január hó 9-én, a fiúiskola nagytermében. „A pogány megtérése“ czimü kitűnő s úgy tárgyánál, mint irányánál fogva kath. gyermeki előadásra a legmegfele­lőbb darabban a szereplő gyermekek kivétel nélkül oly szabatos készültséggel, kellő termé­szetességgel játszottak, hogy a feltűnően nagy­számú közönséget valóban magukkal ragadták. A darab végén az összes szereplőkből igen sikerült élőkép mutattatoít be. Á nagyszámú közönség érdeklődését főt. Récsey Ede igazgató nyilvánosan köszönte meg. Az az érdeklődés, melyet a közönség e kezdetleges gyermek elő­adás iránt tanúsított, arra indította a tantestü­letet, hogy máskor is rendez ily előadásokat. Az erkölcsileg és anyagilag is sikerült játék bevétele volt belépő jegyekkől 97 kor., feltil- fizetésekből 36 korona 30 fillér, összesen 133 korona 30 fillér. Kiadás 30 K 30 f, tiszta jö­vedelem 103 K. Ez összeg egyelőre a takarék- pénztárba tétetett, melyből ily gyermekelőadás- szükséges felszerelések és darabok szereztetnek be s melyről a tantestület évenkint beszámol. Felülfizettek: Péchy Lászlóné 3 koronát, Nonn Jánosné, Schifbeck Mátyás, Szilágyi István, Luczay János 2—2 koronát. Nonn Gyuláné, Hadnagy Ignácz, id. Vetzák Ede L50—í'50 K, Papp Béláné, Fejes Istvánná, Cseh Lajos, Lévay Béla, Oláh József, dr. Falusi Alajos, llosvay Imre, Schrádi Pál, Réthy Lajos, Lochmájer Márton, N. N. 1 — 1 koronát. Aczél Ferenczné, Manyák Károlyné, Fetser Józsefné, Brauneisz Józsefné, Oláh Józsefné, özv. Kádár Menyhértné, Néma Gusztávné, Némethy Sándorné, Serly Mariska, Jencsel Irén, Braneczky József, Szent- iványi Béla, Varga Pál, Janitzky Albert, Stróh- májer Ferencz, Nagy József, Blum József, Poszet Márton, Szigethy Sándor 50—50 fillért. Ekker Ferenczné, Vachter Károlyné 40—40 fill. Mely összegért fogadják a szives adakozók az igazgatóság őszinte köszönetét. Köszönetnyilvánitás. Mindazok, a kik felejthetetlen drága jó férjem elhunyta alkalmá­vá a lelkünkre borult nagy bánatban és ki­mondhatatlan csapásban igaz részvétük nyilvá­nításával lelkünk mérhetetlen fájdalmát eny­híteni igyekeztek, fogadják e helyen köszönetem nyilvánítását. Özv. Diczig Ádámné. Pozsony vármegye törvényhatósági bi­zottsága a m. é. deczember 20-án tartott köz­gyűlésén tárgyalta a nagyszombatvidéki róm. kath. népnevelők egyesületének kérelmét és elhatározta, hogy a felekezeti tanítók féláru vasúti igazolványa tárgyában felirattal járul a kormányhoz, országgyűléshez és a mozgalom támogatására a társtörvényhatóságokat is föl­kéri. Ez ügyben már a nagykárolyi esperes kerületi tanítóegyesület is nyújtott át a múlt év tavaszán kérvényt dr. Jordán Károly szaniszlói apátplébánoshoz, mint a „Katholikus Tanügyi Tanács“ elnökéhez, de mivel annak ez ideig semmi eredménye nincs, nagy jótéteményt gya­korolna törvényhatóságunk, ha legközelebbi gyűlésén már tárgyalná ez ügyet s csatlakozna a pozsonymegyei törvényhatósághoz és minden erejével odahatna, hogy a felekezeti tanítók eme régi és méltányos óhaja teljesüljön.

Next

/
Oldalképek
Tartalom