Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-05-03 / 18. szám

8-ik oldal, KÖZÉRDEK 1913. május 3. 18 ik szám. 6752, 6753, 7739, 7740, 8205. hrsz. ingatla­nokból (Homoki I. II. III. íordulóbeli szántó és rét) a Penyige József B. 3. sorsz. alatti 1/2 rész illetményét 328 korona kikiáltási árban. b) a szaniszlói 1178. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorszám alatt foglalt 1334, 1335. hrsz. ingatlanból (ház 5 ö. i. sz. a. udvarral és kerttel a beltelekben) Penyige József B. 3. sorsz. alatti V2 rész illetményét a C. 1. alatt Kozma Demeter és C. 2. sorszám alatt özv. Kozma Demeterné szül. Sajtos Juliánná javára bekebelezett holtig tartó haszonélvezeti és la- kási és használati szolgalmi jog fenntartásával 430 kor. kikiáltási árban azzal, hogy azok a kikiáltási ár % részén alul el nem adhatók. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913 évi julius hó 5-ik napjának d. e. 9 óráját Sza- niszló községházába kitűzi. 3) Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár lO'Vo'át készpénzben avagy az 1881. évi LX. t.-e. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges, elhelyezéséről kiállított elismert vényt át szolgálni, ezenfelül a kikiáltási ára- meghaladó ígért legmagasabb ár 10%‘áig nyom­ban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefi­zetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígé­ret figyelmen kívül foghagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Szaniszló, Reszege, Mezőpetri községek elöljáróságánál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1013. máicius 25. A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tkvvezető. Műtrágyákat kisebb és nagyobb mennyi­ségben legjutányosabb napi árban ajánl: Weinberger Ferenc Nagykároly, Széchenyi-utca 29 2680—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. He­gedűs István ügyvéd által képviselt Berger Hermann mérki lakosnak Nagy József börvelyi lakos (Halmos-tanya) ellen folytatott végre­hajtási ügyben 108 K tőke, ennek 1910. évi december hó 12 napjától járó 6% kamatai, 84 K 99 fillér eddigi, valamint az alább meg­állapított költség kielégítése végett Váll aj köz­ség összesített árvapénztára utóajánlata foly­tán árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területén fekvő s az özv. Tóth Lászlóné szül. Csaholczi Juliánná és Nagy Jó­zsef (nős Tarcza Lídiával) mérki 426. sz. tkvi betétben A. I. 1—4. sorsz. alatt foglalt 546., 548., 549., 550. hrsz. ingatlanokból (ház 173. és 173/a. öisz. alatti udvarral gazdasági épü­letekkel és kerttel a beltelekben) a Nagy Jó­zsef 6/12 rész illetményeit és tartozékait az utóajánlattevő által megígért 650 K kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási áron alul el nem adható, 2. Az árverés megtartására határidőül 1913 évi május hó 30 napjának délelőtt 9 óráját Mérk községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10%-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiál­tási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígért legmagasabb ár 10%-áig nyomban , kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret; figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható- j Ságnál, valamint Mérk, Vállaj és Csanálos 1 községek elöljáróságainál tekinthetők meg. Nagykároly, 1913. április 13. A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tlkvvezető. 2278—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. A nagykárolyi kir. járásbiróság mint telek­könyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Tóth Zoltán ügyvéd által képviselt Nagykároly és vidéké ipari és gazdasági hitelszövetkezet, mint az Országos Központi hitelszövetkezet tagja nagykárolyi bej. cégnek K. Indre György nagykárolyi lakos ellen folytatott végrehajtási ügyében 900 K töke, ennek 1912. évi október hó 28 napjától járó 6°/0 kamatai, V3°/o váltó- díj, 7 K 95 f ovásdij és 100 K 9Ö f eddigi, valamint az alább megállapított költség kielé­gítése végett árverés alá bocsátja a szatmár­németi-i kir. törvényszék területén fekvő és a) az Indre Demeter és Indre György ve- zendi 235. sz. tkvi betétben A. I. 1—3. sorsz. alatt foglalt 155., 156. hrsz. joszágtestnek (kert. árok a beltelekben) Indre György nevén álló % részét 76 K kikiáltási árban. b) Az Indre Demeter (Kosztán fia) vezendi 315. sz. tkvi betétben A. I. 1—12. sorsz. alatt foglalt 460, 629, 757, 909, 1250, 1413, 1442, 1561, 1751, 1752, 1753, 1754, 2069 hrsz. jó­szágtestnek (szántó a beltelekben és szántó, rét a külsőségekben) Indre György (a Kosztán fia) nevére átirt B. 4. sorsz. alatti Vt részét 1254 K kikiáltási árhan. c) a vezendi 315. sz. tkvi betétből az Indre Demeter (Kosztán fia) és Indre György (a Kosztán fia) vezendi 405. sz. tkvi betétien A. f 1. sorsz. alá áttegyzett 24/3344. rész közös legelő illetménynek az Indre György és Demeter nevén álló B. 2. és B. 3. sorsz. alatti v2 részére 55 K kikiáltási árban azzal, hogy azok a kikiáltási ár 2/3-ad részén alul el nem adhatók. 2. Az árverés megtartására határidőül az 1913. évi julius hó 15 napjanak d. e- 9 óráját Vezend községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzzé a kikiáltási ár 10 százalékát kész­pénzben, avagy az 1881. LX. t.-ó. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadék­képes értékpapírban a kiküldütt kezeihez le­tenni, vagy annak elöleges elhelyezéséről ki­állított elismervényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó Ígéret esetén a bá­natpénzt az ígért legmagasabb ár 10 száza­lékáig nyomban kiégésziteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a tkvi hatóságnál, valamint Vezend, Portelek és Mezőpetri köz­ségek elöljáróságainál tekinthetők meg a hiva­talos órák alatt. Nagykároly, 1913. évi április hó 9-én. A kir. jbiróság mint tkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül : Fógel, kir. tkvvezető. Dühöng a sertésvész kereszlül-kasul az országban, pusztítja a megfogyott sertésállományt. A közönség panaszkodik, mert kevés a disznóhus és drága. De még rosszabb is lesz a helyzet, ha a gazdák nem gondos­kodnak idejekorán az ólak fertőt­lenítéséről, mert csakis alapos fertőt­lenítéssel lehet a vész további terjedését megakadályozni. Az ólak fertőtlenítése a legegyszerűbb dolog és olcsón, keresztül vihető. 3 kiló nyers lysofarmot oldjunk fel 100 liter lágy vizben és ezzel mossuk le az ólak összes felszereléseit és öblít­sük ki a vályúkat. A nyers lysoform az összes létező fertőtlenítő szerek között a legmegbíz­hatóbb, tudományosan ki van próbálva, igen kiadós, olcsó, nem mérgező és ezért bárkinek bátran kezébe adható. Igen fontos, hogy nincs szaga és igy haszná­latban kellemesebb, mint a förtelmes szagu, betegségre emlékeztető cárból vagy creolin. A sertések nemcsak jól tűrik a nyers lysoformmal való fertőtlenítést, hanem határozottan kedvelik, úgy hogy szá­mos sertéshizlaló naponta a mos­lékhoz adagol l0/0 nyers lyso for m- oldatot és ilyen módón kitűnő ered­ményeket érnek el, mert a belek fertőt­lenítése által a sertések nem kapják meg a betegséget. Erről szóló bizonyít­ványt készséggel küldünk be az érdeklődőknek. Necsak a fertőzött, hanem az egész­séges ólakat is fertőtlenítsük, mert csakis igy óvhatok meg ezek a vész behurco- lásától. Aki egyszer kísérletet tett a nyers lysoformmal. az állandóan fogja hasz­nálni. Ma már az egész világon el van terjedve. A nyers lysoform árai: 21/* kgr.-os kanna 6 korona. 41/* kgr.-os kanna 10 korona. 10 kgr.-os kanna 20 korona, 25 kgr.-os kanna 47 korona, ingyen csomagolással, Budapesten szál­lítva. Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára Újpesten. Elvállalja ingek, gallérok, kézelők, csipkék, vódkendők,függönyökés egész férfi öltönyök mosását és vasalását a legnagyobb figyelemmel. — Kivá­„ „ , , ’ .......................... .................... natra a mosni és tisztítani valókért El ső nagy gozmoso es vegytisztító mtezete Nagykároly, KlShajduváros-U. 1. SZ, házhoz küld és azt haza szállíttatja ZVOLENSZKY VILM0SNE

Next

/
Oldalképek
Tartalom