Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-05-17 / 20. szám

■l'ÖiS. .tüäjüs 17. 2<Fik szám. KÖZÉRDEK 3-ik oldal nKiiSWn 7VflIFNQ7IfY VII MfiQNl oÄÄÄÄÄ8 i j M Uf |j ü !H 3 Z-Í 1\ I f 1L ill U Ll Hl Ej ferfi öltönvök mosását és vasalását tmm w mm mm M. w mm m. m. m w m. mm «■*. mm ä m mm a legnagyobb figyelemmel. — Kívá­natra a mosni és tisztítani valókért Első nayy gőznioso és vegytisztító intézete Nagykároly, KÍShajduvárOS-U. 1. SZ. házhoz küld és azt haza szállíttatja hogy a következő szereplő meglátszik, amint1 ott hullgatózik, hogy jöhet-e már? Legerő-‘ sebben érzett a műkedvelői íz azokon a jeleneteken, amelyeken a népség, katonaság megjelent. Paraszt legényekkel kézenfogva legújabb szabású utcai ruhában jelentek meg a „csángó“ leányok és a „nép“ nem énekelt, pedig kellett volna. Nem mozogtak J elég bátran. A cigányok jók voltak, de kár olyan lehetetlen torzításokat elkövetni a ru­házat dolgában. Ezzel nem lesz a dolog J „népszinhübb.“ Főbb szereplők közül igen jó volt Patz Mariska a „társulat primadonnája.“ Teljes biztonsággoi játszotta a Vadvirág szerepét mindvégig. , Szépen kidolgozott nótái is igen tetszettek. Éneke valóban művészi volt, csak kár, hogy néha nem ejti ki tiszián a sza­vakat. Méltó partnerei voltak Csanálosi J. Kotrobay Nagy S. Az első kellő eréllyel, a második jól visszaadott drámaisággaí ját­szotta meg szerepét. Kotrobay szépen is énekelt. Szép énekkel és kellemes játékkal szerepelt Hermann Annuska. Az egyszerű, természetes, falusi öreg embereket helyes ér­zékkel játszották meg Varga Gy., Bálintffi és Torner Erzsiké. Igen jó alak volt a tisz­telendő ur, Varecska J. A falu komikus alak­jait igen nagy tetszés mellett játszották Szó- j lomájer, mint harangozó, Nagy E. a haran- gozóné és fiuk .Szabó Z. A Szabó Z. nagy- | szerű alakitása és a Szolomájer parasztikus beszédmodora és pompás mozdulatai sok jó percet szereztek. A kisbiró és kisbiróné sze­repében Hancsis Béla és Veibli Mariska fej­tettek ki sok ügyességet. Az előadást f. hó 18-án, vasárnap megismé­telik. (Ss.) Granit pala szó védjegyre ügyeljünk. Mikor a virág hűl . . . Mikor a virág hull haldokolva, lassan, Mikor vándorfelhők szálnak a magasban, Te jutsz az eszembe elhervadt virágszál, Mint a beteg virág, lassan fonnyadoztál, Mint a vándor felhő, lassan foszladoztál, Sötét porba hulltál, mielőtt virultál! Miért nem ad az Isten hosszú éltet annak, Akit úgy szeretnek, akit úgy siratnak ? Miért fagy el a rózsa még bimbó korában ?■ Annak a jó szívnek, a porladó ajaknak, A mosolygó szemnek, a hófehér karnak, Mért kell porladozni a sírok porában ? Félbeszakadt álom, hol a folytatása ? Meghervadott bimbó, hol a virulása ? Annak a mesének mi leszen a vége ? Kérésénkutatom epedő szivemmel, Oh az én talányom megoldásra nem lel Sem ezen a földön, sem a magas égbe ! Mikor vándorfelhöt látok a magasban, Sűrű esőcseppet hullogatva lassan, Mintha magam látnám bubánatban járva, S zokogva miattad én kedves halottam \ Ahol te vagy mostan, miért nem vagyok ottan, Én a magányos fa, én az igaz árva ? (Beregszáz) Sz. Hromkovitz V. Győző. Szenzációs ujdonság! Royal kávéházban minden szerdán, csütörtökön, szombaton és vasárnap mozielőadás tartatik. Változatos műsor! ‘.-£3! Belépti-dij nincs! A nagyérdemű közönség jó­akarata támogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel: Braun Márton tulajdonos. HÍREK. Frenkel TTíariska Tokaj Lilienfeld Sándor 'Rag'? károly jegyesek (TTÜnden külön értesítés helyett.) Városunk ünnepe. F. hó 12-én 600 leány és ilju vette föl városunk templomában a bérmálás szentségét megyés püspökünk ke­zéből. 600 gyermek nyert megerősödést, hogy hitét állhatatosan vallja és aszerint éljen. A templom zsúfolásig telt meg, s a gyermekek bérmaszüleikkel áhitatos csöndben várták a főpásztor áldását. A bérmálást megelőzőleg a főpásztor fényes segédlettel misét celebrált, amely alatt a főgimnázium ének- és zene­kara egy gyönyörű misét addtt elő. A püspök bevonulásakor Witt Ecce sacerdos magnus-át énekelte karban. Offertoriumra Illovsky : Ave Mária-ját énekelte két deák, tiszta, csengő hangon, zenekiséret mellett. Mindenkinek a vallásos buzgóságát csak emelte ez a szép harmonia, amely a főgimnázium minden egyes előadását jellemzi. Szt.-mise után Szentiványi Béla kegyesrendi tanár szt. beszédet intézett a bérmálandókhoz, amelyben hitük bátor megvállására buzdította őket. Kiváló szónok Szentiványi, akiben a gondolat gazdagsága megfelelő kifejező erővel párosul, de ez az ünnepi alkalom és hangulat annyira meg­ihlette, hogy szt. beszédjével minden hallga­tóját magával ragadta. A bérmálás jó más­fél óráig tartott, s ebben a hosszú munkában a 74 éves püspök nem fáradt ki, mert látta úgy a gyermekek, mint a hívők szemében azt az örömet, amelynek az ember csak rit­kán részese. A hívők arcáról leolvashatta a hálát is, hogy meglátogatott, hogy áldásával megerősített minket. Ezt a hálát érezzük mi is, és gy enge szavunkkal e helyen tolmá­csoljuk : Tartsd meg Isten főpásztorunkat jó egészségben és erőben, hogy nehéz mun­káját még igen soká végezhesse! A bérmá­lás után a püspök a tanárikart és a kerületi papságot fogadta. Délben a kegyesrendieknél ebéd volt, amelyen a megjelent kerületi pap­ságon kívül városunk több, köztiszteletben álló tagja is részt vett. D. u. a megyés püs­pök több látogatást végzett városunkban és hat órakor — előbb kifejezvén megelégedé­sét a látottak és hallottak fölött — kisére- I tével visszatért Szatmárra. Istentisztelet sorrendje. Holnap, szenthá­romság vasárnapján reggel 6 órakor csendes 1 szent mise, amely után a hívők körmenetben S a Szentháromság kápolnához vonulnak, ahol I szent mise és szent beszéd lesz. A szentbe­szédet Tihanyi Béla kegyesrendi tanár, magis- ! ter theologiae tartja. Délután 3 órakor ve- j cáternye. Űrnapján 9 órakor ünnepi szent mise s utána körmenet az oltáriszentséggel a négy oltárhoz a papság és a katonaság assis- tenciája mellett. Délután 3 órakor ünnepélyes vecsernye. Máéveletn etjőfizetőinkhez. Kér­jük előfizetőinket, hogy hátralékaikat mielőbb kiegyenlíteni szíveskedjenek. Jegyzőválasztás. Szombaton ejtették meg Vállajon a Il-ik aljegyző választást Madarassy i István főszolgabíró elnöklete alatt. A három jelölt kívül, egyhangúlag Fetser Vendel ok­leveles jegyző, szaniszlói jegyzői Írnokot vá­lasztották meg, aki állását már el is foglalta. Kinevezés. A m. kir. igazságügyminiszter Rosenfeld Zsigmond hírlapírót, a „Szatmár- megyei Közlöny“ felelős szerkesztőjét, a bereg j ilosvai kir. járásbírósághoz végrehajtóvá nevezte ki. Virághulás. Súlyos csapás érte özv. Mórent í Janosné mezőpetrii birtokosnét. Leánya Ró- I zsika, a falu egyik legszebb hajadona, boldog menyasszony, élete 22 évében f. hó 4-én hosszas szenvedés után elhunyt. Halálát vőle­gényén Rimili Antalon kivül, nagyszámú rokonság gyászolja. Nyugodjék békében ! A nagykárolyi pénzügyigazgatóság­nál Simkó Géza pü. segédtitkár elhelyezése I folytán megüresedett állás most töltetett be. A megüresedett állásra Süveges Elek bergszászi pü. fogalmazó, lapunk munkatársa, neveztetett I ki, aki állását már elfoglalta. Gyűjtés a jegyzők özvegyei és árvái javára. A Községi és Körjegyzők Árvaházi és Segítő Egyesületének elnöksége engedélyt kért a belügyminisztertől arra, hogy gyüjtőperse- lyeket helyezhessenek el a jegyzői irodák­ban. A belügyminiszter körrendeletben érte­sítette a törvényhatóságokat, hogy az egye­sület kérelmét teljesítette. Eljegyzés. Lilienfeld Sándor helybeli órás és ékszerész, eljegyezte özv. Frenkel Meyerné tokaji magánzónő kedves és bájos leányát Mariskát. Gratulálunk 1 Szenzációs nyomozást folytat váro­sunkban a csendőrség. A gör. kath. magyar püspökség elleni izgatás ügyében keresi a gyulafehérvári 50-es bizottság tagjait, az al­bizottságokat, valamint azoknak a felterjeszté­seknek szerzőjét, a melyeket az egyházak ter­jesztettek fel a munkácsi püspökséghez a ma­gyar püspökség felállítása tárgyában. Az eddigi nyomozás eredménye negativ. BÚTOROK Háló-, ebédlő-, uriszoba és vendégszoba berendezés mindennemű styl- és minőségben van raktáron. Száraz anyagból, kitűnő ipa­rosok által készített mahagóni-, palisander- kőris-, cseresznye-, dió-, tölgy- és szilfából művésziesen kiállított, divatos legegyszerűbbtől a legfinomabb kivitelig legolcsóbban óriási vá- = lasztékban egyedül csak ....= BÚTORAIM Lövy Rudolfbutorraktarában kaphatók Nagykároly, Széchenyi-utca Sf,™ Saját jól berendezett elsőrendű kárpitos műhelyemben a legdivatosabb kárpitos és díszítési munkák ízlésesen előállittatnak H0T Szcmloat és -dazLne^>:n.a,:p zárral 'IPÜ

Next

/
Oldalképek
Tartalom