Közérdek, 1908. július-december (1. évfolyam, 25-51. szám)

1908-08-22 / 33. szám

32. szám. KÖZÉRDEK. 3-ik oldal. versenyben, nem kell hozzá csak egy óráig tartó záporeső, hacsak a tanács meg nem gátolja a dolgot s az utak helyreállításával be nem szün­teti, minthogy belépti díjjal nem jár, kevés hasznot hajtó, életveszélyes mutatványokat. * B. M. és fiai érmihályfalvai fakereskedők, de hát a mi fő üzletemberek. A mikor Ermihályfalvára kerültek az egész vagyonukat a hátukon hordták. Ma azonban nagy urak. van virágzó fa­üzletük, szép házuk, no még egy kis pénzük is a takarékpénztárban. De hát ez nekik még mindig nem elég! Utaznak tehát a szegény emberek bőrére! H* FA ki Érmihályfalván házat akar épiteni, ha készpénze nincsen, kap fát hitelbe is. Nem kell érette csak két jó kezessel ellátott váltót adni. A váltó ugyan nem látja a pénzintézetet soha. de egy 120 koronás tartozásért fizet az adós egy évi kamat fejében 16 koronát, három hóra 4 koronát. Ez a kamat csekély 13%; nem is sok. A törlesztés? az felesleges, a mikor van, elfogadják. Sürgetni? Nem sürgetnek érette senkit. Persze, az ilyen kitűnő üzlet mellett a tőke gyűl a bankba, de a szegény iparos em­ber, a kinek anyagra volt szüksége s azt vál­tóra megvette, minden negyedév elején — a kamat fizetés napján — kapkodik fühöz-fához, hogy legalább a kamatott előkeritse, s igy az olcsó hitel (?) még olcsóbbá válik. A hatóság! Az nem ér reá ilyen egyszerű dolgokkal törődni. Panaszra senki sem megy. B. urak tehát nyugodtan köthetik a jó üzleteket hacsak.... talán végre akad valaki a ki pártfogásba veszi a szegény iparos em­bereket is ? ! ?! ? 1 HÍREK. Személyi hir. Récsey Ede a hely­beli piarista rendház főnöke folyó hó 17-én érkezett városunkba és 18-án vette át a ház­főnöki teendőket. Az uj házfőnök rendkívül kedves és megnyerő modorával azonnal meg­nyerte rendtársai szeretetét s igy egyáltalán nem csodálkozunk azon a sajnálkozás kifejezé­seken — mint a koloszvári lapok Írják — a melyek Kolozsvárról való eltávozását, úgy a város társadalmában, mint tanár társai köréből kisérik. Üdvözöljük a főtisztelendő urat uj ott­honába s kérjük arra, hogy érezze magát kö­rünkbe, ha jobban nem, legalább úgy, mint kincses Kolozsvárott, egyben kívánjuk, hogy a ház és plébánia ügyeinek hosszú időn át le­gyen szerencsés kezű vezetője. A király születésnapja a Szent Ist­ván király napját az idén is szokott ünnep­ségek között ünnepelte meg városunk közön­sége. Mind két napon ünnepélyes istentisztele­tek tartattak a róni. kath. templomban, melyen résztvettek a polgári és katonai hatóságok. Mindkét alkalommal az egyházi szertartást Ré­csey Ede plébános tartotta fényes segédlettel. Református püspökválasztás ered­ménye : F. hó 20-án vett távirati tudósításunk szerint a tiszántúli püsköki állásra Erőss Lajos 227, Dicsöfi József 231, Dr. Balthazár Dezső 184 és Dávidházy János 116 szavazatot nyert. Erőss és Dicsőfi között szept. 21-ig uj válasz­tás lesz. Esküvő. Veres László láptársulaíi tiszt­viselő folyó hó 25-én tartja esküvőjét Valátsek János polgártársunk kedves leányával Jozefinnal. Eljegyzés. Szilágyi István kárpitos-mester eljegyezte Fekete László érmihályfalvai czipész iparos kedves és bájos leányát, Erzsikét. Választmányi ülés. Az „Ecsedi láp le­csapoló társulat“ ma délelőtt 9 órakor Nagy­károlyban Gróf Károlyi Gyula elnöklete alatt választmányi ülést tart. Tárgy: A társulat tiszti­karában előfordult botrányos eset, melyből ki­folyólag a választmány Wieser Miklós társulati szakaszmérnök és Simkó Aladár társulati iroda­tiszt ellen esetleg elrendelendő fegyelmi vizsgá­latra vonatkozólag határoz. István napja alkalmával az ismerősök és barátok közül sokan keresték fel Debreczeni István városunk polgármesterét, Dr. Antal István ügyvédet és Báthory István gyógyszerészt jó- kivánataik tolmácsolása végett. Népszövetségi gyűlés. Az Országos Kath. Népszövetség helybeli fiókja Nagyboldog­asszony nap délutáján közgyűlést tartott igen nagy érdeklődés mellett. Péchy László műszaki tanácsos, igazgató elnök üdvözölve a tagokat, a gyűlést megnyitotta, mely után Pallman Pé­ter kegyesrendi tanár, plébánossegéd vette át a szót és kellemes, tartalmas beszédében ismer­tette a magyar katholikusság jelen állapotát és teendőit. Beszédének rövid váza a következő: Mi a „propugnaculum Ecclesiae“ a nyugati kereszténység védbástyája, — a „gladiatores Christi“ Krisztus harcznépe az újabb, a vallásos eszmény iránt a legfelületesebben ítélő, úgy­nevezett „liberalis“, avatatlan tollak és ajkak ellenében kénytelenek vagyunk összefogni és legszentebb érdekeinket közös erővel megvé­deni és diadalra juttatni. Nyomós okok támo­gatják a Népszövetség szervezkedésének szük­ségességét. Ezt bizonyítja a Barkóczyval történt história, legújabban pedig Szele Róbert szegedi tank. kir. főigazgató esete, ki öntudatos katho- likus létére Kath. kört mert alakítani, e tettét aztán a „felvilágosult erkölcsbirák“ a legkímé­letlenebb kritika tárgyává tették. És még sok más jogtalan támadás igazolja, hogy kell, hogy szükséges a reakció. A Népszövetség szellemé­nek, céljának megértésére és követésére elke- rülhetetfenül szükség van a sajtóra, mely ma már a társadalom minden rétegét behálózta. A józan magyarság általános gondolkodásmódjá­val szembe helyezkedő sajtó irány ellenében minden katholikusnak lelkiismeretbelí köteles­sége azt a sajtót támogatni, mely érdekeit szol­gálja. Adjon példát a német katholikusok cél­tudatos működése, kik jóllehet kissebbségben vannak, mégis döntő befolyással hatnak az állam éle.ére; épen most tartják nagy gyűlésü­ket a Rajna mellett, melynek már nagy aránya is a domináló hatalom. Szeptemberber mi is nagygyülésezünk, hogy ily módon is megmu­tassuk életre való, pezsgő erőnket. A sajtó és a folytonos érintkezés mellett a tél folya­mán felolvasó és oktató estélyeket, délutánokat fogunk rendezni, központi kiküldött erőkkel, hogy ezen eszmecserével is a kitűzött czélt minél biztosabban elérhessük. Általános meg­egyezés alapján határozattá lett tehát: Szele Róbert szegedi tank. kir. főigazgató üdvözlése példás kath. magatartásáért. A keresztény sajtó pártolása. A tettekben megnyilvánuló kath. lelkesedés. A felolvasó és oktató estélyek meg­tartása. Női zenekar városunkban. A budapesti eliete hölgyzenekar 6 tagja Beke Emil hírneves szólista vezetésével hangversenyez már 4 napja városunkban, melylyel a legélvezetesebb szóra­kozó estékben részesíti a megjelenteket. Ma és holnap a társulat a Központi kávéházban bú­csúestét tart, mely élvezetes estékre felhívjuk olvasóink figyelmét. Húsárak Nagykárolyban. I. rendű marhahús 1 kilogr. 1 K 12 f. II. „ yy yy 96 1. „ sertéshús yy 1 K 36 II. „ yy yy 1 yy 28 I. „ borjúhús yy 1 yy 36 II. „ yy yy l yy 20 Füstölt szalona >y 1 yy 60 Fehér yy yy 1 yy 44 Betörő banda elfogatása. Egy régi évek óta húzódó rablóbanda üzelmek fedezte fel az érmihályfalvai csendőrőrs két derék tagja Szabó István és Balogh János csendőrök. Áz elmúlt év végén és a folyó év tavaszán általános rette­gésben tartotta Érmihályfalva község lakosságát egy betörő banda garázdálkodása, mely 14 be­törést követett el anélkül, hogy a tettesek ki­puhatolhatok lettek volna. Az őrs derék, fárad­hatatlan őrmestere Sipos Károly azonban a leg­ügyesebb csendőrökkel nyomoztatta a tettese­ket s maga is elkövetett mindent, hogy azok kézrekerüljenek. Ma már hűvösen ülnek a tet­tesek s 14 betöréses lopás 6 orgazdaságért fogja felelősségre vonni a törvényszék őket: A tettesek a következők: Szakái László, ifj. Szakái János, Botra Sándor, Botra György, Lessi Sándor, Lányi István. Felesleges azt hisz- szük hozzá tenni hogy az illetők az ottani szo­ciáldemokrata párt tagjai. Elhunyt püspök. Nagyhalottja van a nagyváradi r. kath. egyházmegyének, az egy­házmegye jeles képzettségű s rendkívül tapin­tatosságáról és rokonszenves modoráról messze földön hires főpásztora, Szmercsányi Pál püs­pök f. hó 9-én, hitbuzgó életének 62. évébe- a schweizi Sanct-Moritzban szélhüdés követ­keztében hirtelen elhalálozott, nagy szomorú­ságot okozva híveinek, akiknek körében az el­hunyt főpap kiváló tiszteletnek és szeretetnek örvendett. Áthelyezett segédlelkészek. A püspök ur Ő Méltósága Kuliffay Mihály segédlelkészt ideiglenes lelkésznek Szakaszra, Székely Gyula segédlelkészt Szaniszlóról Szatmárra, Szűcs Já­nost Tiszaujlakról Szaniszlóra, Patay Istvánt Kálmándra, Schoket Ödönt Csomaközre kül­dötte segédlelkészeknek. Próbaéneklés. Schrádi Pál tanító a meg­üresedett róm. kath. kántori állásra pályázók egyike folyó hó 15-én mutatta be hangját a hívőknek. Schrádi hangja kellemes üde és erős. A választásnál nagy küzdelemre van kilátás. Pályázat lelkészi javadalomra. A püs­pök ur Ő Méltósága most megjelent körleve­lében augusztus hó végéig terjedő határidővel pályázatot hirdetett a mezőpetrii és szakaszi plébániai javadalmakra. A Mezőpetribe pályá­zók pályázati kérvényeiket Károlyi Melinda grófnőhöz, gróf Károlyi Gyula nejéhez, a Sza­kaszra pályázók gróf Károlyi Gyulához intézve, a jelzett idő alatt, az egyházmegyei hatósághoz nyújtsák be. Lajos napja. Az érmihályfalvai „Kossuth Lajos asztaltársaság“ tagjai folyó hó 23-án, a „Nemzeti“-szálloda összes termeiben, szavalat­tal és tánczczal egybekötött társasvacsorával tartják meg Kossuth Lajos nevenapjának emlék­ünnepét. Belépti-dij vacsorával együtt szemé­lyenként 2 korona. Kezdete este 8 órakor. A tiszta jövedelem a szegény gyermekek felruhá­zására fordíttatik. Műsor: 1. Ünnepi beszéd. 2. Hazafias szavalat. Tartja Pálfi Gizella. 3. Magyar népdalok. Czimbalmon előadja Andriskó Mariska. 4. Monológ. Előadja Ürögi Annuska. 5. Hazafias szavalat. Előadja Szabó Kálmán joghallgató. Zongora tanítás. A helybeli irgalmas nővérek „Margit“ leánynevelő intézetében a zenetanitónő szept. 1-én foglalja el állását s kezdi meg zongoratanitását. Jelentkezni lehet az intézet főnöknőjénél. Nyilttér* Nyilatkozat. Kukucs Jenőnek a „Közérdek“ folyó évi 31-ik számában közzétett nyilatkoza­tára kijelentem, hogy én az ő nevében sohasem vállaltam munkát s igy állítását rágalomnak, illetve üzleti versengésből eredő irigységnek nyilvánítom. Érmihályfalva, 1908. aug. lö. Kukucs József bádogos és szerelő-mester. *E rovat alatt közlöttekért a szerkesztő nem vállal felelősséget. Uj ruhaüzlet Nagykárolyban!! Van szerencsém Nagykároly város és vidéke t. közönségének szives tudo­mására hozni, hogy Helyben, a Nagy- hajduváros-iítcza elején, Fried! Ist­ván ur vendéglője mellett KÉSZ FÉRFI- ÉS NŐI Üzletemben csakis jó és divatos árukat árusítok igen olcsó árban. Elvem: kevés haszon, nagy forgalom! Nagykárolyban hiánytpótló vállala­tomhoz a t. közönség, támogatását kérem. Nagykároly, 1908. aug. hó Tisztelettel. Bekker Orbán, szabó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom