Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-06-28 / 26. szám

1913. junius 28. 26-ik szám. KÖZÉRDEK 9-ik oldal. Csődtömeg eladási hirdetmény. Közhírré teszem, hogy a vb. Grosz József nagykárolyi kereskedő csődtöme­géhez tartozó és a csődleltár 1—231, 238—239, 243—250 tételei alatt felvett bátorok 34041 korona 08 fillér beszerzési árban és 14297 korona 75 fillér becsértékben a csődválasztmány határozata alapján nyilvános árverésen egy tö­megben fognak eladatni. Az árverés megtartására határidőül Nagykárolyban közadós üzlet­helyisége (Gr. Károlyi György tér 20. sz.) folyo évi junius hó 30-ik napjéinak délelőtti 10 órcija tűzetik ki. Tartoznak az árverésen résztvenni szándékozók az árverés megkezdése előtt a becsérték 10%-át mint bánatpénzt alul­írott tömeggondnok kezeihez készpénz­ben letenni. A választmány az áruk minősége, azok mennyisége tekintetében vagy bár­mely más irányban szavatosságot nem vállal. Az áruk tömeggondnoknál való jelentkezés után bárki által megtekint-^ hetők a délutáni órákban 3—6 óráig na­ponta, A megtekintett áruraktár kerül el­adásra. A vételi illetéket vevő tartozik a vétel­áron felül viselni. Azon árverező, akinek ajánlatát a csőd­választmány elfogadja, tartozik a vétel­árat nyomban és a vételi illetéket tömeg­gondnok kezeihez lefizetni és az árukat 24 óra alatt az üzlet és raktárhelyiség­ből elszállítani. Csődválasztmány fentartja magának a jogot, hogy még a legmagasabb szóbeli ígéretet is visszautasíthassa. Ha vevő a vételárat és vételi illeté­ket nyomban ki nem fizeti, elveszti a letett bánatpénzét feltétlenül s a csőd- választmány nyomban vagy későbben az áruk másodszori árverését elrendelheti s ha az ő ígéreténél olcsóbban adatnának el az áruk, a kíilömbözetet, valamint a felmerülendő költségeket . és kárt viselni tartozik. A leltár dr. Merts László tömeggond-1 nők ügyvédi irodájában bármikor d. e. 8—12-ig, délután 3—6-ig Nagykárolyban Gróf Károlyi Gvörgy-tér 20. szám alatt tekinthető meg s részletes felvilágosítás is kapható. Nagykároly, 1913. évi junius hó 22. Dr. Merts László ügyvéd, mint vb. Grosz József nagykárolyi kereskedő csődtömeggondnoka. Eladó óbor Hatvanöt hektoliter kitűnő minőségű 1911. évi termésű óbor eladó KISS LAJOS, SZÉKELYHID I 2653—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. I 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Sereghy Béla ügyvéd által képviselt Szatmár- vármegyeí alapítványi pénztárnak d. Antal István ügyvéd mint vb. Blutn Jakab és neje Grosz Záli nagykárolyi lakosok csődtömeg­gondnoka ellen folytatott végrehajtási ügyében 3000 K tőke,ennek 1912. évi január hó 1 napjától járó 8% kamatai, 157 K 20 f eddigi, valamint az alább megállapított költség kielé­gítése végett árverés alá bocsátja a szatmár- németi-i kir. törvényszék területén fekvő s a vagyonbukott Blum Jakab és neje Grosz Záli nagykárolyi 1102. sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz. a. foglalt 1799., 1800. hrsz. birtoktest­nek (ház 14. oi. sz. alatt udvarral és kerttel a Wesselényi-utcában) Grosz Móriczot illető % részét és tartozékait 3281 K 33 f kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási ár % részén alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913. évi julius hó 24 napjának d. e. 9 óráját a nagykárolyi kir. járásbíróság ár­verési helyiségébe kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42- §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiál­tási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár 107o-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Nagykároly város tanácsánál és Kaplony és Genes községek elöljáróságainál tekinthetők meg. a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. április, hó 27. A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tlkvvezető. len liaucr «fauoi sodranykeritás gyára Debrecenben, Kétinaiam-iitca4. Telefon 768. sz. Ajánlja a legújabb vi- lágszabadalommal bíró gépsoclr-onyf állat­ját, mely a két szélén merevitö huzallal van el­látva és felső szélén tüskésre készítve; sodrony- kerítéseket szabadalmazott betontömbös csövas oszlopokkal; erős, egyszerű és díszes kapukat, ajtókat, szabadalmazott trágya­hordó puttonyt, sodrony kocsili Is t, sodrony ágybet tét, építkezéshez rabic há­lót, szabadalmazott menyezet nádfonatot, drótkosarat, áthányó rostát, szikrafogót és azonkívül min­denféle drótmun­kát a legjutányo- sabban elkészítek kívánatra ■ ingyen és bérmentve küld APÁM GUSZTÁV KÖZPONTI SZÁLLODÁJA SZÉKELYNID. (A PIAC KÖZÉPÉN.) M PÉMVEj péísi®hi. w »Mis «nyíri­Tiszta agyagból készült, szép és jó cserép, fali tégla és legszebb nyersfalazati és gyári kémény téglák csak a Karcagi Ágyagiparnál Karcagon szerezhető be, ahol egyes waggonrakományok is meg­rendelhetők. Gazdák figyelmébe! ElBÓ'rendü piros köles vetőmag kapható Pataki Sámuel terménykereskedőnél Nagykároly, Széchenyi-utca. Eladó szekér. Egy teljesen jókarban levő alig használt erdei kifutó szekér jutányos áron eladó. Értekezhetni lehet Lebovits Sándor fakereskedőve) Szaniszlón. 4054—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság közhírre teszi, hogy Bandisz Jenő vármegyei tiszti-ügyész által képviselt kir. kincstárnak özv. Fátyol Józsefné szül. Fátyol Terézia nagykárolyi lakós ellen folytatott végre­hajtási ügyében 134 K 54 fill, adótőke, ennek 5% kamatai 3 K 60 fill, eszményi bélyeggel együtt 16 K 60 fill, eddidi, valamint az alább megállapított költség kielégitése végett árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék területén fekvő s az özv. Fátyol Józsefné szül. Fátyol Terézia nagykárolyi 909 sz. tkvi beté­tében A f 1 sorsz. alatt foglalt 2326 hrsz. jószágtestet (ház 15. öisz. alatt udvarral a Gyepsor-utcában) a c) 4—5 sorsz. a. Gráma László és neje Nyikita Terézia javára bekebe­lezett lakási jog lentartásával 2448 K kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási ár % részen alul el nem adható. 2. Az áverés megtartására határidőül 1913. évi augusztus hó 27. napjának délelőtti 9 óráját a nagykárolyi kir. járásbíróság árverési helyi­ségébe kitűzi. 3) Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°|0-át készpénzben avagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadekképes ér- tékpápirban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges, elhelyezéséről kiállított elismert vényt át szolgálni, ezenfelül a kikiáltási ára­in eghaladó ígért legmagasabb ár 10-\ig nyom­ban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefi­zetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígé­ret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Nagykároly város tanácsánál, Kaplony és Börvely községek elöljáróságánál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. május 30. A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk. kir. jbiró, A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tkvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom