Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-04-19 / 16. szám

KÖZÉRDEK 6-ik oldal. 1913. április 19. 16-ik szám. 1 I I Üzletáthelyezés! Tisztelettel értesítem a n. é. közönséget, hogy Nagykárolyban a Deák-téren fennálló |j| női divatáru kereskedésemet ugyanazon házban a gyógyszertár mellé he- «w? lyeztem át és a régi áruk kiselejtezésével teljesen uj árukkal szereltem fel, & melyeket rendkívül jutányos áron 1 rá mní XtII VA bocsájtok a közönség rendelkezésére. ÖHilwg jf A Ailll wb 1 nek ezen rendeletét a mostani nehéz pénz­ügyi viszonyok indokolják. A rendelet azon­ban nem célozza azt, hogy most már szabad a vásár s lehet szedni annyi kamatot, a mennyit a szegény adósból ki lehet préselni. Csakis irányt ad arra nézve, hogy a 12°/0 kamatfizetés nem állapítja még meg az uzsora vétségét. ________________ Px oni+ nolo kizárólagos képviselője Her- urdllil pala javíts Hermann fakereskedő. Halálozás. Vettük az alábbi gyászjelentést: „Alulírottak mély fájdalommal tudatjuk az összes rokonság nevében is, hogy a felejthe­tetlen jó férj, apa, nagyapa, após és testvér urai Uray Károly földbirtokos, hitelszövet­kezeti pénztárnok, 24 évig a ref. egyház gond­noka és 9 évig volt községi biró, folyó hó 8-án reggel 5 órakor, életének 71-ik, boldog házasságának 44-ik évében hosszas szenve­dés után jobblétre szenderült. Drága halot­tunk hült tetemei f. hó 9-én délután 4 óra­kor fognak Domahidán a ref. egyház szertar­tása szerint örök nyugalomra tétetni. Doma- hida, 1913. évi április hó 8-án. Legyen em­léke áldott, nyugalma csendes 1 üzv. urai Uray Károlyné szül. Majthényi Juliánná neje. Uray Vilma férj. Szombathy Jánosné, Uray István, Uray Mariska férj. ifj. Éles Ferencné, Uray András, Uray Miklós, Uray Erzsiké férj. Majos Győzőnó gyermekei. Uray Bálint testvére. Szombathy János, ifj. Eles Ferenc, Majos Győző, Szluka Juliánná, Balogh Zsófia menyei és vejei. Szombathy István,. Szom­bathy Ilonka, Szombathy Erzsiké, Éles Ma- tild, Éles Zoltán, Uray Vilma, Uray Sándor, Majos Sárika unokái. Fogtechnikusi vizsga. László Jenő helybeli fogtechnikus a belügyminiszter által elrendelt azon vizsgálatot, hogya fogkezelési ügyebben teljes jártassággal bir, kitüntetéssel tette le, és részére az igazolvány kiadatott. a követ ez idő szerint feneketlen sártenger helyettesíti. Nem kívánunk betoncsatornákat erre az utcára, azt se kérjük, hogy magos épit- mónyü hidat létesítsen az átjáró helyére, csak a szegény, adózó polgárság érdekében, két napszámost, hogy a megrongált úttestet helyreállítsa. Ezt reméljük megteszi nekünk, hiszen szépen kérjük reá 11... Köszönetnyilvánítás. Mindazok, kik felejthe­tetlen jó apánk Uray Károly halála alkalmából kimondhatatlan bánatunkban osztoztak, ezúton mondok köszönetét. Majos Györgyné. Gránit pala szó védjegyre ügyeljünk. érleg ja vitást lünk, azokat szak­szerűen, gyorsan és jutányos árakon esz­közöljük. Nagykárolyi zár-, lemezáru és faipari rész^ény- o-o társaság. o-o Városi főmérnök ur 1 Engedje meg, hogy ezúttal mellőzzük a hosszuszáru bagaria csizmákat s ne vezessük a külváros utcáin keresztül, de egyenesen az Ágoston-utcára, ahol a Gindele Győrgy-féle telek előtt egy átjáró van. Ez az átjáró arról nevezetes, hogy mielőtt arra fellehetne jutni, egy félméteres ugrást kell tenni a sárgödrön keresztül, mert Újítás a postán. Uj ajánlott levélboritékok. A postaigazgatóság az ajánlott levelek és egyéb levélpostai küldemények feladásának megkönnyítésére s nevezetesen azon célból, hogy a közönség ajánlott küldeményét a hivatalos órák tartamán kívül is bármikor és mindenütt feladhassa, hol levélgyüjtőszek- rény van kifüggesztve, az ajánlott küldemé­nyeknek a levélgyüjtőszekrények utján való feladására nézve 1913. évi május 1-től kezdve uj szabályokat léptet életbe. A posta a levélgyüjtőszekrény ütján fel­adásra kerülő ajánlott levelekhez vörös sze­gély lyel és 16, illetve 32 filléres frankójegy- benyomattal ellátott borítékokat hoz for­galomba. A borítékok címoldalának felső része azon célból van a feladó nevének, állásának (foglalkozásának) és lakcímének feljegyzé­sére fenntartva, hogy ezen adatok alapján a netán utólag kért feladási igazolvány kiad­ható legyen. Alszik a gazdasági tanácsos. Ökölbe szorul a kezünk, ha Írni kell arról az indolenciáról, amelyet különösen a gazdasági tanácsos ré­széről — a város ügyeinél — lépten nyomon tapasztalunk. A gondozása alá tartozó hi­dak, utak oly rozoga állapotban vannak, hogy a balkán államok hasonló városai arany érdemkeresztet érdemelnek s nap-nap után szakadoznak le itt-ott az átjárók, a hidak, mert a tanácsos ur délelőtti pihenését egyál­talán nem zavarja a kötelességérzet tudata. Hétfőn délelőtt a piactéren a Rózner-féle vendéglő előtt az országúira vezető feljáró szakadt le, Torna István mészáros egy fogatú lova alatt s a Nagypiac lakói hasztalan kérik a gencsi útra levezető hid helyreállítását már hónapok óta. A tanácsos urat azonban ez nem zavarja délelőtti álmában s ha fel-fel ébredez is azon tűnődik, hogyan lehetne megoldani azt a nehéz problémát, hogy a Veselényi-utcát betonérozni lehetne a város polgárai keserves terhére. A többi utak, hidak, átjárók azok blitrik, ahhoz semmi köze a városi adminisztrátiónak . . . Megje­gyezzük azonban, hogy Torna, akinek lova sérüléseket szenvedett kártérítést követel és perrel támadja meg, az álmába merült városi vezetőséget. Tűz. Márkén kenyérsütés közben leégett a gör. kath. tanitó lakása. A kár 3968 korona. A tűz oka a kémény rozogasága volt. A tanitó családjával együtt a legnagyobb nyo­mornak néz elébe. Csomaközi csendélet. A szaniszlói csen­dőrség feljelentést tett a kér. ügyészséghez Gombos György csomaközi gazdálkodó ellen, aki fejszével berontott Paskuj Irma ottani lakós szobájába és ott a ruhaszekrényt össze­vágta és a halálra rémült leányt többször arcul verte. Az okot sürü homály fedi. A nagymajtényi mészárosok. A domahidai csendőrparancsnokságot sürgönyileg kereste meg a szatmári mértékhitelesítő hivatal, hogy Torna Vendel nagymajtényi lakóstól egy mérle­get — a mellyel húst mér ki -- haladéknélkül kobozzon el. A csendőrsóg kiszált a helyszínre, ahol kiderült, hogy nem hamis mérlegről és tilos huskimérésről, de a nagymajtényi mé­szárosok turpiságáról van szó, akik úgy akar­ták megakadályozni egy kényszer vágással levágott tehén húsának kimérését, hogy fel­jelentést tettek a mértékhitelesítő hivatal egy állítólag hamis mérleg használatáról. Ugyanis Torna Vendel nagymajtényi lakós egyik tehene megsérült, úgy, hogy le kellett vágni. Próbálta azt eladni az ottani mészáro­soknak, de oly csekély árt Ígértek érette, hogy helyesebnek tartotta a hatósági husszékben való kimérését. Felkérte a mészárosokat, hogy adjanak részére kölcsön mérleget a hús kiméréséhez, de azok egyszerűen megtagad­ták kérelme teljesítését s igy Torna minthogy mérleget kölcsön nem kapott, egy hitesitet- len mérleggel akarta a húst kimérni. Meg­hatották ezt a mészárosok s hogy boszut áljának, feljelentették a szatmári mértékhi­telesítő hivatalnak az esetet és sürgős intéz­kedést kértek a hamis mérlegelés megaka­dályozása iránt, igy gondolván Tornát kény­szeríteni arra, hogy a tehenet nekik potom áron eladja. Időközben azonban Tornának sikerült Bodoky Kálmán jegyzőtől egy hite­les mérleget kapni, a mellyel a mészárosok nagy boszuságára kimérte a tehenet. A nagymajtényiek most jóizüen nevetnek a mészárosok felülésén. Granit pala minden egj^es szóvédjeggyel lapja Gránit van ellátva. JRevolverezés részvénytársasági alapon. Pár nap óta két elegánsan öltözött ügy­nök járja be a helybeli és környékbeli ke­reskedőket. Tagokat gyűjtenek egy Budapes­ten alakult részvénytársaság részére. Ezen részvénytársasági alapon létrejött egyesülés a tagjainak küntlevő, főkép kétes követelései behajtásával foglalkozik. A tag­sági dij évi 60 korona és azonkívül a társa­ságot illeti a behajtott követelések bizonyos hányada. A jóbeszédü ügynök urak az akvirálás ér­dekében minden eszközt megragadnak. Kö­Megérkeztek a tavaszi kü­lönleges sörök: bajor, maláta, márcziusi, salon, király stb., úgy hordókban, mint palackozva lá­dánként megkezdem árusítását. A nagyérdemű fogyasztó közön­ségnek felhívom figyelmét (kü­lönösen a gyengélkedőknek) ma­láta sörömre, mely kiváló orvosi szaktekintélyek által ajánltatik. o-o Tisztán kezelt áruk! o-o „HAGGENMACHER kőbányai söreinek főraktára ifj. Matolcsy Sándor Telefon 122 sörraktára Telefon 122 Nagykároly, Gróf Károlyi György-tér (nagypiac) A Szolyvai és Polenai vizek fö- elárusitását Nagykároly részére átvettem s abból állandó nagy­raktárt tartok. — Természetes és nem szénsavval telitett. — Óvakodjunk utánzatoktól mely az egészségre ártalmas. Eredeti csak a Schönborn-féle uradalmi viz. Kapható minden jobb o-o füszerkereskedésben. o-o Sör-udvar. Gyors kiszolgálás

Next

/
Oldalképek
Tartalom