Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

Érmellék, 1912-03-30 / 13. szám

GYAPJUSZŐVETET LEGÚJABB KIVITELBEN, gyapjúszövetet legnagyobb választékban, gyapjúszövetet a legolcsóbban szigorú Szabott árak mellett szerezhetjük be DEBRECENBEN, Kossuth-utca 1. (Első takarék uj palotájában) §§§ m Weisz Adolf posztókereskedőnél. H| HÍ 2-ik oldal. ÉRMELLÉK március 30. 13-ik szám. levágva s azt magához véve, kinyitotta az ab­lakot és az ég leple alatt menekült. A lopást csak a kora reggeli órákban vet­ték észre s értesítették arról a csendőrséget, aki azonnal széleskörű nyomozást indított, de a tettest elfognia nem sikerült. A csendőrsóg a vett személyleirás alapján értesítette az ország összes hatóságait a csaló elfogása végett. Uj orgona. Egy régi vágya ment teljesedésbe az érmihálytalvai róm. kath. híveknek, az, hogy díszes templomuk részére orgonát szerezzenek be. Az orgonát a szaniszlói plébániától szerez­ték be 1000 koronáért s annak javítási költsé­geit ezen összeg keretében Jordán Károly apát-plébános magára vállalta. Az átjavitott orgonát kedden vette át Jordán Károly sza­niszlói apát, Szőke János plébános, Bujanovits Béla, dr. Andrássy Ernő, Makutcz Gyula, dr. Bujanovits Rudolf, Koch Géza, Kurta József, Bácsi János, Straszner Adolf, Katona Ferenc és Fodor Gézából álló bizottság, majd az is­kolaszék tartotta ülését, ahol elhatározták, hogy a vételösszeget gyűjtés utján szerzik meg. A kibocsátott gyüjtőiven a beszerzési költséghez hozzájárultak dr. Andrássy Ernő, Gasner Béla, Koch Géza 20—20 korona, Straszner Adolf Ő0 kor., Zongott N. és Bácsi János 10—10 kor. és Fodor Géza 40 kor., összesen 170 kor. A nemes célra befolyt adományokat esetről- esetre lapunkban fogjuk nyugtázni. Piacvizsgálat. Szekán Ferenc rendőrbiztos valóságos réme lett a piaci uzsorásoknak. Lépten Inyomon üldözi őket és mindent el­követ arra nézve, hogy a vásárló közönség érdekeit megvédje. A csütörtöki heti vásáron is igen sok hitelesítetlen mérleget kobozott el a tej árusítóktól s különös figyelemmel van a viszontelárusitók üzelmére. Amidőn a város közönsége nevében elismerésünket fejezzük ki ajrendőrbiztos ur előtt, egyben arra kérjük, hogy mint üdvös intézkedést léptesse elő azt is, hogy a tejet és tejfelt csak betakart edény­ben árusíthassák, mert közeleg a nyár és az útról felszálló por bizonytalan szin'üvé fogja tenni, a most is gyakorta felvizelt falusi tejet. Földrengés. Morog a föld s a hitetlen em­berek kezüket összekulcsolva fohászkodnak az Egek urához, hogy mentse meg őket a végveszély- és végpusztulástól.' Kedden délbe földrengés vonult át az Érmellék több közsé­gén. A rengés legjobban volt Értarcsán érez­hető, ahol a nép lélekszakadva rohant ki lakásából és az utcán térdre esve, kérte az Egek ura segítségét. Gálospetriben földalatti robaj hallatszott és kisebb rengések voltak észlelhetők. Érkörtvélyesen a tanyákon szintén földalatti robaj keltett az emberek és állatok között nagy nyugtalanságot. Szerencsére a földrengés alig fél percig tartott s lényeges kárt nem okozott. Közgyűlés. Az érmihályfalvai izr. egyház április hó 7-én tartja évi rendes közgyűlését, melynek tárgya, az 1911. évi számadás meg­vizsgálása és a tisztikar megválasztása lesz. Úgy halljuk, hogy Grünfeld Mór az egyház köztiszteletben álló elnöke — nagymérvű el- foglaltatása és előrehaladott kora miatt — megválni készül tisztétől, amelynek meggát- lása nemcsak a hivők, de az egyháznak is rendkívül fontos érdeke. Az ő vezetése alatt megszűntek mindazok a panaszok, amelyek addig lépten nyomon előfordultak és az elnökre egy nagy és nemes hivatás vár: a templom újra építésének kérdése. Reméljük, hogy a hívőknek sikerülni fog az elnököt elhatáro­zása megmásitására bírni és igy ha fárad­sággal is, de nemes hivatással, tovább is fogja viselni azt a tisztet, amelyben csak ember­társai jólétének és az egyház javainak elő­mozdítására törekedett. Meglopták Fráter Lorándot. Koronás dal­költőnket, a székelyhídi járás országgyűlési képviselőjét, meglopta egyik cselédje. A szol­gálatból való távozása alkalmával magával vitt több gazdasághoz tartozó tárgyat. A csendőrök hamar lefülelték Balogh Pál ura­mat, akit feljelentettek a bírósághoz. Felebbezési mánia. Tessék elhinni, vannak emberek Érinihályfalván, akiknek beteges visz- ketegségük : a szerepelni vágyás. Például Beck József mindenáron lapot akar szerkeszteni s dacára annak, hogy a bejelentést a hatóság bizonyos okok miatt nem veszi tudomásul s az általa kiadott nyomtatványt elkoboztatja, Ö mindenütt, mint az „Érmelléki Őrszem“ felelős szerkesztője szerepel. Hintalan és Ruszkai rög­eszméje a felebbezés, minden képviselőtestületi határozat ellen, mert ők azt tartják, ha a la­kosság bizalmát teljesen elvesztették is és kicseppentek a képviselőtestületi tagok sorából, megmaradt számukra a papír, ahol iráshibák- ból hemzsegő felebbezésekben kiönthetik mér­güket a képviselőtestület tagjai és a főjegyző ellen. Most újabban a marha-levelek kezelésé­ből befolyó dijak hová fordítása ügyében ho­zott határozat ellen adtak be felebbezést. Azt állítják, hogy a képviselőtestület személyes ked­vezményeket és egyezségeket köt a község vagyo­nából. A felebbezés olvasásakor önkéntelen az a kérdés tolult ajkunkra, „hogy nem-e volna helyesebb, ha ezt a felebbezést is abban az elbánásban részesítené a főszolgabírói hivatal, mint amelyben részesítette a Beck József által a gróf Khuen-Héderváry miniszterelnökhöz in­tézett nyílt levelét ? ?“ Elszámolás. Az érmihályfalvai ifjúság által 1912. március 24-én megtartott műkedvelői előadás bevételeiről. Jegyek árából befolyt 224 K. Felülfizetések: dr. Andrássy Ernő, Benedek Zoltán, Dráveczky László, Grósz Béla, Kocsár Árpád 20—20 K, Rósenfeld Ignác 10 K, N. N., N. N., N. N., Gaszner Béla, Jakabovits Sándor, Vajda Zsigmond 5—5 K, Vajda Henrik, Lovass Dániel, dr. Klein Jenő, Weisz Jenő 4—4 K, Basch Gréti (Zolna), Kalmár Marcell 2—2 K, Weisz Ignác 1 K, melyért a rendezőség ez utón mond hálás köszönetét. Nyíri Bálint mulat. Az érmihályfalvai banda daliás prímásáról van szó, aki cigánymódra akar fizetni a szegény leánynak, a részére nyujtott szerelemért. Valószínű fejébe szált a „Cigányszerelem“ operette egyes jelenete, mert Nemes Sándornál levő egyik nőnek Rosó Sándornénak, a pásztoróráért pénz he­lyett, pofonokkal és bottal fizetett s mikor a nőnek segélyére siettek, gyáván elfutott. A csendőrség a beismerésben levő prímás ellen megtette a feljelentést, a székelyhídi járás­bírósághoz. Pannonía-szálloda Érmihályfalva, Négy újonnan fényesen berendezett szoba! Kó­ser konyha. Pontos kiszolgálás. Mérsé­kelt árak. fl „HUNGÁRIA“ Általános BIZTOSÍTÓ Részv.-társ. kerületi főügynöksége a Kereskedelmi és Iparbank Részvénytársaságnál Érmihályfalván. (Telefon 3. szám) Van szerencsénk szives tudomására adni, hogy a „Hungária Általános Biztositó Részvénytársaság“ kerületi főügynökségét Érmihályfalva és kör­nyékére átvettük. Ez a társaság a következő ágazatokat műveli és pedig: a tűz-, baleset- és szavatoss^gi-biztositást, élet- és népbiztosltást, betöréses-lopás elleni-, üveg-, Jég- és állatbiztosítást, A társaság részvénytőkéje 6,000.000 K. A Hungária kartellen kívül áll, díjtáblá­zatai és feltételei előnyösek és liberálisak s igy a biztosítást kereső közönség érdekeinek minden irányban a legjobban megfelelnek. Székelyhid. Nem arányos stáRadózas. A biblia azt mondja, hogy kinek több adatott, attól több is követeltetik. Az adózás terén hazánkban sajnos épen az ellenkezője áll. A nagybirtokosok aránylag kevés adót fizetnek, mig a kisbirtokosok roskodoznak terhe alatt. Az arányos adózást majd csak az uj választójog alapján összeülő országgyűlés fogja keresztül vinni. Nézzük most egyenként az adózás nemeit és elosztását! A véradó Magyarországon 44,076 újonc a közös hadseregnek és 12,500 a honvédség­nek. Ez sem nevezhető arányosnak, mert a nagy urak fiai egy év alatt és tiszti rangban róják le, mig szegény ember fia mint köz­katona három év alatt. Hogy ezen három év a gazdaság mily nagy kárára van, fölösleges felemlíteni is csak. Es a kimúlt kormány még ezt a számot is emelni akarta. Hála az ellenzéknek, hogy eddig nem sikerült! A pénzadó szükséglet az állami háztartás­ban az 1912-ik évre 1800 millió korona. Ebből a királyi udvartartásra kell 11 millió 300 ezer korona, az országgyűlésre 4 mi'lio, állam- adósság törlesztésre 300 millió korona. Hogyan teremtik elő ezen óriási összegeket fogják az olvasók kérdezni? Megpróbáljuk ezen summa eredetét alábbiakban röviden kimutatni. Földadó cimén évente 70 millió korona fo­lyik be. Mint már említettük ezen adózás igen aránytalan. A kisgazda egy-egy hold után sokkal többet fizet, mint a szomszédos nagy- birtokos. Hogy csak néhány példát említsünk az Eszterházy hercegi család 442.000 hold után 644,000 K. adót fizet vagyis egy-egy hold után 1 K 40 f-t. A Wenkheim grófi család 90,000 hold után 260,000 K-t fizet vagyis holdanként 2 K 80 f-t, Ezzel szemben a kis­gazda hazánk bármely vidéken egy-egy hold után 8—12 K földadót fizet. Mindenből látjuk, Gazdák figyelmét felhívom dú­san felszerelt raktáramra, a mely minőség tekinteté­ben felülmúlja a összes égetett cserepe­betoncserép két. Teljesen vízhatlan és idők folyamán mindig tartósabb lesz. Továbbá ajánlóin cementlapok, kut-gyürük, kút- és betoncsövekkel dúsan felszerelt raktáramat az építtető közönség szives figyelmébe. ------­KA TZJENŐ az éxKciilis.l^rfal-vai első "betorxg-^rár t-a.lajd.03a.0sa.

Next

/
Oldalképek
Tartalom