Közérdek, 1909. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1909-02-27 / 9. szám

9. szám. KÖZÉRDEK. i/~ * 3-ik oldal. tudta megtanulni tisztelni, becsülni a polgárság legszentebb jogát: az „egyéni szabadságot /“ Laphasábok kellenének felsorolni azokat a törvény nem ismerés orvé alatt véghezvitt baklövéseket, a melyeket elkövetett, a melyek meggyőzhették a felsőbb hatóságot arról, hogy az állás, a melyet jelenleg betölt, nem neki való, mert ahhoz a múltban szerzett kétes ér­demeken kívül szükséges törvénytudónak, tör­vénytisztelőnek, de legelsősorban hazafinak lenni, a mely kellékek nálla hiányoznak. Azt pedig megköveteli Nagykároly város becsülete, hogy a polgárság vagyonának, nyugalmának őrzője bírjon ezekkel a kellékekkel. Az édes magyar haza összes vármegyé­jében, városaiban undorral fordultak el azoktól, kik a darabantok szolgálójává aljasodtak le. Megbüntették őket. Kit a társadalom sújtott megvetésével, kit Magyarország szentesített tör­vényei alapján részesittettek méltó elbánásban. Vármegyénk törvényhatósága is teljesítette haza­fias kötelességét, a ki megérdemelte, azt meg­jutalmazott, a kit bűnösnek talált, azt könyör­telenül sújtotta. Demidor egyike azoknak, a ki eddig még elkerülte szolgai alázatosságában elkövetett bűnei ért a büntetést. Most végre elérkezett a türel­metlenül várt óra. Rövid napok alatt oda ke­rülnek a vaskos iratok, — egy szégyenteljes tény írott bizonyítékai — a véleményt adó ügyész kezei közé. Lapozza át az aktákat, sok oly dolgot fog találni azokban, a mit ma még elhalgatunk, de a biró sasszemét nem szabad kikerülnie. Három polgárnak a szatmári fogházban a testvérgyilkos czellájában, jogtalanul és okta­lanul, rablók, gyilkosok betörök társaságában eltöltött éjszakai gyötrelmeit, a szülök, a hitves és az apáért aggódó gyermekek könnyeit meg­torlás nélkül hagyni nem lehet, de nem is sza­bad, mert ha annélkül maradna, azt kell hinnünk, hogy Szatmármegyében a hazaárulás nem bün­tetést, de jutalmat érdemel!! ÉRTESÍTÉS. Van szerencsém tisztelettel a nagyérdemű közönség szives tudomására hozni, hogy feb­ruár hó 1 -étöl kezdve a tűzifa árakat a kö­vetkezőképpen reducáltam : 1 köbméter I. oszt. cser hasáb tűzifa 7 K. 1 köbméter cser botfa . . 6 K. 1 vasúti kocsi I. oszt. cser hasábfa 100 q beszállítva .....................148 K. 10 0 kilogramm 1. oszt. porosz kőszén 5 K. Egyben felhívom a t. építkezők figyelmét épiiletfa-raktáramra, hol mindennemű deszka, faragott és fűrészelt fenyők, zsindely, különféle tetöcserepek, valamint faragott tölgyfák minden méretben igen jutányos árban kaphatók. A nagyérdemű közönség szives pártfogá­sát kérve, vagyok kiváló tisztelettel: HERSKOVITS HERMAN, épület és tűzifa kereskedő. Mindennemű kerékgyártó czikkek = jutányos árban kaphatók. = HÍREK. Ezüstlakadalom. Breider Albert köztisz­teletnek örvendő kereskedő és neje szül. Stern­berg Róza folyó hó 17-én ünnepelték szűk családi körben házasságuk 25-ik évfordulóját. A rokonok jó kivánataihoz csatoljuk a miénket is, a melyben tartós boldogságot kivánnnk az igen tisztelt házaspárnak. Házasság. Ifj. Csőkör János, Csőkör János földbirtokos polgártársunk fia, a napok­ban esküdött örök hűséget Veres Emmának, Fábiánházán. Géza napja alkalmával Plachy Gyula pénzügyigazgatóval élén sokan keresték fel Simkó Géza p. ü. segédtitkárt lapunk főmun­katársát, jókivánataik tolmácsolása végett. Közgyűlés. Városunk képviselőtestülete folyó évi február hó 28-ik napján délelőtt 10 órakor a városháza tanácstermében közgyűlést tart. Tárgysorozat: Belügyminiszter ur leirata! építési szabályrendelet módosítása ügyében. A Széchenyi-utczai 35. népsorszámu telek Kispiacz felőli oldalán a telekhez csatolandó utczaterület kártalanítási árának megállapítása. Ezzel kap­csolatban Ujházy Mihály kérelme ezen utcza- vonal szabályozása s a kártalanítási ár megálla­pítása tárgyában. Lutz Berta férj. Bukovszky Péterné kérelme Deák Ferencz-téri 16. népsor­számu telkéhez utczaszabályozás folytán csato­landó utczarészletnek részére díjtalanul leendő átengedése iránt. Az Árokpart-utcza kiszélesítése czéljaira illés Olivér és neje Gyibák Emmának a nagykárolyi 1401. sz. betétben 300 hrsz. a. felvett belteíkekből 58 négyszögöl terület kisa­játítása tárgyában megkötött szerződés jóvá­hagyása. Az iparos tanoncziskola bizottságba egy tag megválasztása. A 7—15 éves elhagyott­nak nyilvánított gyermekek gondozási költségei­nek részbeni megtérítése iránt a vármegyei törvényhatósághoz kérelem intézése. Kuscsák Jánosné szül. Borkő Juliánná illetőségi ügye. Bartha Lajns Temető-utczai 24. sz. telkéhez csatolt 5-5 m2 utczaterület kártalanítási árának megállapítása. Véber István Ágoston-utczai 66. számú telkéhez csatolt 17*2 m2 utczaterület kár­talanítási árának megállapítása. Zavarok a szaniszlói izr. hitközségnél. Az elmúlt év nyarán a szaniszlói izr. hitközség tagjai hosszas küzdelem árán kivívták, hogy önálló hitközséggé alakultak s az egyház élére Krausz Antal kiváló képzettségű és szónoki te­hetségű rabbi került. Az egyház előljárósági tagok választása előtt egy ellenpárt alakult, a kik a legelkeseredettebb küzdelmet folytattak a ttsztikar megválasztása körül s előre elkészí­tették a választási lisztát, olyanokat jelölvén, a kik e kitűnő rabbi ellenségei s ezzel annak távozását akarták kierőszakolni. A választás meg- ejtetvén, a rabbi igazi lelkes hive Böhm Dávid lett gondnokká megválasztva, s az ellenpárt Schvarcz Nándorral élén csúfos vereséget szen­vedett. Ez a vereség nem hagyta nyugodni őket s megfelebbezték a választást, a mely még ma elintézetlen. Schvarcz azonban nem olyan em­ber aki nyugodtan várná be az ügyek lefolyását s lépten-nyomon üldözte az egyházi gondnokot sőt legutóbb revolvert is emelt reá s csak a rabbi lélekjelenlétének köszönhető, hogy vér­ontás nem történt. Az ügy ma már a rabbi közbelépte folytán el lett intézve s reméljük, hogy Schvarcz be fogja látni végre azt, hogy az egyházi ügyek nem arra valók, hogy azok intézésébe bot és revolver szerepeljenek. Főkönyvelő választás. Szundy Zoltán a Hitelbank r.-t. segédkönyvelőjét az ugocsame- gyei takarékpénztár főkönyvelőjévé választotta meg. Tanári kinevezés. Az erdélyi püspök, Rés János csiksomlyói róni. kath. főgimnáziumi helyettes vallástanárt, a ki hittanári vizsgálatá­nak úgy írásbeli, mint szóbeli részét deczember hó végén jeles eredményei tette le, január hó 1-től kezdődőleg rendes tanárává nevezte ki. Rést Jánost nem csak itt e vidéken ismerik mint kiváló szakembert, nevelőt és szónokot, hanem az egész egyházmegyében is. Az egy­házmegye legelső helyein, legutóbb Kolozsvárt működött, mint hitoktató. Itt adta ki „Erkölcs­tan“ czimü tankönyvét, amelyet a bíráló ki­válóan sikerültnek nyilvánított s az erdélyi püspök, mint ilyent ajánlott is. A kinevezéshez a magunk részéről is gratulálunk. Ezen kineve­zés bennünket is érdekel, mert nevezett hitta­nár a szomszéd Mezőpetri községnek szülötte. Sokan ösmerik városunkban is, de főképen a vidéken, hol minden esztendőben többször is megfordul az iskolai szünetek alkalmából. A kereskedő-ifjak vig estélye folyó hó 20-án folyt le a gyönyörű díszítéssel virág- és pálmaerdővel felékesitett Polgári Olvasókör öreg falai között, oly fénnyel, oly szép erkölcd és anyagi sikerrel, a melyre a kör fenállása óta nem volt eset. A mulatságon városunk társadalma tagjai élén jelen volt. Papp Béla országgyűlési képviselő, Reök Gyula nyug. járásbiró család­jaikkal, Vetzák Ede bankigazgató, Várady Já­nos ügyvéd és a kereskedő osztály előkelősége. Az estély 9 órakor vette kezdetét Krizsán Gyuri kitűnő zenéje mellett ropogás csárdással, s ta­lán tartott volna másnap délig is, ha a beszű­rődő világosság pihenésre nem intette volna a mulatozókat, a kik egy szép este emlékével gazdagabban tértek haza. A mulatság erkölcsi | siker Matolcsy Sándor elnök és Kovács György vig. biz. elnök fáradtságot nem ismerő tevékenységéhez fűződik, elismerést érdemel azonban Pengász Erzsiké az általános feltűnést keltett virágdiszitésért és Fejes Ferencz s fel­tálalt kitűnő ételekért és kifogástalan kiszol­gálásért. Hangya gyűlése. A hangya kötelékébe tartozó Szatmár és Szilágymegyei szövetkeze­tek ma délelőtt kerületi értekezletet tartottak a „Magyar Király“ kávéház éttermében. A köz­pontot Meskó Pál igazg., Grünner Ede az árurak­tár főnöke és Csernai Péter titkár képviselte. Az értekezleten 18 szövetkezet 80 taggal képviseltette magát a kik egyhangúlag kifejezést adtak azon óhajtásnak, hogy a „Hangya“ Nagykárolyban ke­rületi áruraktárt létesítsen. Hogy városunk keres­kedő osztályát ezen szerfelett kínosan érintő és a kereskedelmet megbénító határozat meg ne valósuljon a kereskedő társulat feladata leend, de elvárjuk városunk polgármesterétől, hogy az adóval súlyosan terhel kereskedő osz­tály érdekében minden lehetőt el tog követni arra nézve, hogy a helybeli fogyasztási szövet­kezet által proponált és a kereskedő osztály tönkretételét czéizó intézmény városunkban ne létesülhessék. = SZENZÁCZSÓS LÁTVÁNYOK! = I •# f KALABRIAI FÖLDRENGÉS. ! * « A Csak egy hete, hogy az örökké kék egii Itáliát és az egész mü­veit világot gyászba borította az az óriási katasztrófa, mely Dél- olaszország legnagyobb virágzó városát Messinát és még több községét elpusztította. A földren­gés, mint a leírásokból tudjuk, szinte porba döntötte a szép olasz várost. Erről a szörnyű pusztítás­ról láthatók a mozgófénykép fel- : vételek e hó végétől kezdve : : SZATMÁRON : FEHÉRHÁZ“ 4 4 # » § I I * I * 4 4 : KÁVÉHÁZBAN. ..... Be léptidij nincs. Kitűnő asztali és palackos borok. Szolid kiszol­gálás. Az emlitett képeken kívül még számos újdonságok vannak -------------- műsoron. — 4 I $ A kath. legényegyesület farsangi házi tánczestélyét f. hó 22-én, tartotta meg saját helyiségében, a nagy termet szorongásig meg­töltött közönség előtt. Fél kilencz óra tájban vette kezdetét a műsor, melynek első számát a Kurtyán Tériké által ügyesen és hévvel elő­adott szavalat képezte, ki Várady Antalnak Nagyasszonyunk czimü költeményét adta elő kedvesen jó! kiérdemelt tapsokat nyervén ju­talmul. Majd egy vidám és kaczagtató jelene­tet adtak elő Gufárt Tériké, Dobránszky János, Leitli Ferencz és Schindler József, nagy de­rültséget keltve. Végül Csanálosi József sikerült monológjával érdemelte meg a felhangzó za­jos tapsokat. Azután az ifjúság tánczba fogott, a melynek csak a hajnali órákban lett vége. Közgyűlés. A Polgári Olvasókör folyó hó 21-én tartotta évi rendes közgyűlését a tagok élénk érdeklődése mellett. Az évi jelentés és zárszámadások tudomásul vétele és a'. 1909. évi költségvetés megállapítása után, minthogy a tisztikar állásáról lemondott megejtették a választást. Elnökké nagy lelkesedéssel Schusz- teritsch Ferencz köztiszteletben álló földbirtokos és bankigazgatót, alelnökké Schifbeck Károly földbirtokost választották meg. Megválasztották továbbá: jegyzővé: Pénzéi Mihályt, ügyész- szé: Borody Györgyöt, pénztárnokká: Nők Já­nost, könyvtárosá : Ferenczy Lajost. Választmányi tagokká: Klie László, Spitz Mór, Jakabffy Gá­bor, Rubletzky István, Harász Pál, Bartha An­tal, Néma Gusztáv, Bunda Miklós, Schnébli Károly, Dr. Vetzák Ede, Kerekes Bertalan, Róth Károly, Lukácsovits János, Schnell József, Tóth János, Nonn János. Póttagokká: Luczay János, Liszer Jakab és Papp János adótisztet

Next

/
Oldalképek
Tartalom