Közérdek, 1908. január-június (1. évfolyam, 1-24. szám)

1908-03-28 / 11. szám

11. szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal. Halálozás. Suták Ignácz okleveles jegyző élete 22-ik évében folyó hó 21-én elhunyt. Temetése 22-én ment végbe óriási részvét mellett. Felolvasó-estély. A róni. kath. legény- egylet folyó hó 29-én, vasárnap este 7 órakor felolvasó estélyt tart. Közgyűlés. A róm. kath. legényegylet folyó évi április 5-én délután 4 órakor közgyű­lést tart. Eljegyzés. Feldmann Aladár endrefalvai birtdkos vasárnap este váltott jegyet Bródy Mi­hály helybeli fakereshedő leányával, Bellával. Uj ügyvéd. Dr. Láng Gusztáv üyvédje- lölt, ki ebbeli minőségében gyakorlati ideje nagy rézét városunkban töltötte, az ügyvédi vizsgát Bédapesten sikeresee letette és ügyvédi irodáját Erdődön nyitotta meg. Márcziusi emlékünnepély. A róm. kath. legényegylet f. hó 22-én tartotta meg a már- czius 15-iki emlékünnepélyét. Az ünnepi fel­olvasást Simkó Géza tartotta, ki a szabadság­nak, egyenlőségnek s tesvériségnek eszméit ecsetelte s azok való értékét mutatta be. Szé- csényi Lajos lelkesen s tűzzel szavalta el a Talpra magyart. Igen kedves jelénség volt Patay Tériké bájos megjelenésével. — Hágen Anna Petőfi Sándor „Szécsi Máriá“-ját szavalta el a közönség mindvégig érdeklődő figyelem­mel hallgatott és lelkes tapssal jutalmazott. Szikszay Andor és Sopronyi György szavalatai zajos tetszést arattak. Végül Pallmann Péter lelkes beszédben, a szabadság s egyenlőség és testvériség jelszavait magyarázta, beszédjével nagy hatást érvén el hallgatói között. Klein Salamon tajtékpipa-metsző Buda­pest, VII., Király-utca 1. (Báró Orczy-féle ház.) Különlegesség kiszívott tajtékpipákban. Javítá­sok gondosan eszközöltetnek. Árjegyzék ingyen Megbízhatatlan hírek. Lapzárta előtt lélekszakadva rohan be a szerkesztőségi irodába riporterünk. Körültán- czolja a szobát, miközben a „Suhanczból“ ke- ringőt fütyöl. Kíváncsian vártuk mig kitombolja magát, de biztosítékul a telefon forgatón tar­tottuk kezünket, hogy a kórházba kényszer- zubbonyért telefonálhassunk. Végre, vaíahára sugárzó arczal, büszkén végig tekintve rajtunk kimondá többször ismételve e szót „Szenzácziók“ Érdeklődni kezdtünk a dolog iránt s kértünk adja le híreit, jóllehet az előzmények után pumpolási szándékot sejtettünk. Büszke hidal- goként vágta szemeinkbe „Addig egy szót sem mig két havi hátralékos dijjait ki nem fizetjük.“ Összenéztünk, a pénztár üres s riporterünk belépte előtt éppen arról tárgyaltunk, hogy mi­ből fogjuk a nyomdánál fenálló 250 korona tartozásunkat fedezni, de nem lévén elég hír­rovatunk a nyomdavezetőhöz fordultunk esdő nemekkel, ki a „Nagykároly“ által kilátásba helyezett állami subvenczió terhére hajlandó volt 20 koronát előlegezni, ha a hírek valóban ér­dekeseknek bizonyulnak. Erre a biztatásra ri­porterünk megkezdte előadni tudósításait: Közraktár városunkban. A nagykárolyi hitelbank részvénytársaság folyó hó 27-én rend­kívüli igazgatósági ülést tartott, a melyen el­határozták, hogy tekintettel az ujjonnan kibo- csájtott részvényeknél történt nagymérvű túl­jegyzésre, a közraktárt f. év május hó folyamán felépitik s a tervek elkészítésével Illés József igazgatósági tagot bízzák meg. A határozat az igazgatósági tagok sorában leírhatatlan lelke­sedést keltett. Bizalomnyilvánitás. Az érmihályfalvai ipar­testület Kálmánczhelyi Béla jegyzőnek sikerek­ben dús 1 évi működéséért elismerését nyil­vánította s elhatározta, hogy nevét a testület épületébe illesztendő emléktáblával jelöli meg. A nagykárolyi fillérbank folyó hó 25-én tartott rendkívüli igazgatósági gyűlésen elhatá­rozta, hogy a róm. kath. népszövetség tagjai sorába belép és a szövetség czéljai részére 200 koronát adományoz. — (Tenyerünk viszketni kezdett.) Személyi hir. Dr. Antal István a fillérbank ügyésze megválasztása örömére a „Magyar Király“ éttermében vacsorát rendezett, a melyen az első pohárköszöntőt Dr. Adler Adolf mon­dotta, a ki az örök barátságért és testvériség­ért emelt poharat. Érdekes határozat. A helybeli temetkezési vállalkozók folyó hó 23-án gyűlést tartottak, a melyen elhatározták, hogy szakítanak azzal a rossz szokással, hogy mihelyt tudomást vesznek arról, hogy valaki haldoklik, a családnál meg­jelennek s felajánlják szolgálatkészségüket a temetés rendezése iránt. — (Intettünk a he­tesnek.) Szerkesztőségi ügyek, A „Nagykároly és vidéke“ politikai lap mellékleteként megjelenő „Iparosok Lapja“ rovat vezetője fogadást tett arra, hogy sem a „Magyar Ipar“, sem a „Szé­kely Iparos“, sem pedig más lapokból nem ollózik, de önálló czikkeket ir. — (Erre a hírre hetesünk a nyomdából berohant.) Uj elnök. A nagykárolyi tisztviselők fo­gyasztási szövetkezete igazgató-elnökül a folyó hó 25-iki gyűlésen Vida István helybeli keres­kedőt választotta meg. Pártértekezlet. A 48-as függetlenségi párt folyó hó 26-án szükebb körű értekezletet tar­tott, melyen elhatározták, hogy az üresedésben levő alelnöki állásra tántoríthatatlan független­ségeiről ismert Dr. Lutz Ignácz nyugalmazott tanárt fogják megválasztásra ajánlani. — (A hetes riporterünket galléron ragadta.) Miniszteri leiratok. A vallás- és közokta­tásügyi miniszter leíratott intézett városunkhoz, melyben értesíti a város közönségét, hogy az állami iskola létesítését elhatározta s arra folyó évi költségvetésből 100000 koronát irányzott elő s felhívja a városi tanácsot, hogy alkalmas telekről gondoskodjék. — A kereskedelemügyi miniszter értesítette a város közönségét, hogy a vasúti indóház építését megkezdette s tekintve azt, hogy a tervek nem bizonyultak czélszerü- nek a kibővítésre ujabbi 200,000 koronát irány­zott elő. — Az igazságügyi miniszter értesítette a város közönségét, hogy a kir. törvényszéket Nagykárolyban létesíti ^ az építkezés czéljaira a Kovács-féle telket jelöli ki. — A m. kir. bel­ügyminiszter a minisztertanács határozata foly­tán értesítette a vármegye közönségét, hogy a vármegyét kétfelé osztja s Nagykároly vármegye székhelyét Nagykárolyt,’ törvényhatósági joggal ruházza fel. Ez utóbbi hírre hetesünk kérdés nélkül kidobta riporterünket az utczára, a honnan be- hangzott éles sikoltozása: „Uj bank, Téglagyár, Fatelep, Hibás szallagfelirat a Petőfi emléktáb­lán, Demidor fegyelmi vizsgálata, szoczialista vasúti tisztviselő stb. stb. A midőn kijelentjük, hogy a fenti hírek valódiságáért felelőséget nem vállalunk, arra kérjük a nyájas olvasóközönséget, legyenek kegyesek részükre egy megbízhatóbb riportert ajánlani, megígérjük, hogy dijjazását utólagosan fogja megkapni, ha ugyan addig a nyomdát illetőleg, mi nem jutunk riporterünk sorsára. Szerkesztői üzenetek. Ngos Domahidy István nrnak Domahida. A minden tekintetben kiváló figyelemre méltó értékes czikket, minthogy az politikai vonatkozásokat tartalmaz, jelenleg nem közölhetjük, de mivel csak hetek kérdése, hogy lapunk politikai lappá alakul át, kegyes engedeímével azt ezen időre tartjuk fenn. Nagytiszteletü Bogdán János ev. ref. lelkész ur­nák Helyben. A felolvasást lapunk legközelebbi számá­ban hozzuk. ELADÓ. Az özv. Márton Lászlőné tulajdonát képező és a Nagy­károly város határában elfekvő 100 holdas elsőrendű tagos birtok esetleg parczellázási czélra is eladó. Értekezhetni lehet Dr. Vetzák Ede ügyvéd, nagykárolyi la­kossal. A „KALAP-KIRÁLY“ i f i I NAGYKÁROLYBAN. | f Értesíti a tisztelt kalapvásárló urakat, § $ hogy finom és olcsó 4 4 kalapjai a tavaszi és nyári idényre nagyválaszték- ^ ban megérkeztek. § A finom kalapok közül kitűnik a hir- j| ft neves borsalinó olasz gyártmány, amit h * semmiféle más kalap felül nem múlhat, a f annak főraktára a „Kalap-Király“-nál van. f %• Továbbá a viselni szokott mindenféle i| |j formájú, sőt minden község részére külön 4 készített kalapokat a „Kalap-Király“-nál ol- 4 csőn lehet kapni az itt felsorolt községek g j részére, úgymint: Csanálos, Válaj, Mérk, b f Fény, Szaniszló, Genes, Kávás, Vezend, f f Portelek, Iriny és a többi, tehát min- denkor szép és olcsó kalapot Nagykároly- 4 $ ban, a „Kalap-Király“-nál lehet megvenni. 4 Egyben értesíti a nagyérdemű közön- ft * séget, hogy czipész-üzletében az olcsó f fi tavaszi vásár kezdetét vette. $ Ü .. ííL I Üzlethelyiség: Brichta úr üzlete mellett! á í®8“ Árlap ingyen! “2W ' ......................... ' Olcsó bevásárlási f orrás ! ^ Üt jjl Van szerencsém a t. vásárló közönség becses tudomására * % hozni, hogy Nagykárolyban, a Széchényi-utczában (a róm. * 4 kath. fiúiskolával szemben) levő férfi és női divatáru üzletembe a * I tavaszi újdonságok megérkeztek. | TtV Dús raktárt tartok : kalapok, ingek, gallérok, nyakkendők, ® I keztyük s finom baíist zsebkendőkben. Férfi és úri divat- | i czikkek, esernyők és napernyők nagy választékban. I M5" Fegyházban kötött harisnyák kizárólagos raktára. "S5*T $ A legszebb és legalkalmasabb húsvéti ajándékok nállam szerezhetők be, | A n. é. közönség b. pártfogását kérve, vagyok ■jfc itt $ kiváló tisztelettel: ir: * 1—3 r Friedmann Mihály, | férii és női divatáru kereskedő. üt Asztalos műhely. Van szerencsém a nagyérdemű közönség becses tudomására hozni hogy Nagykárolyban, a Hétsastoll-utczában a Nagyzsidóházban levő asztalos műhelyemet megnagyobbítottam. Elvállalok mindenféle asztalos-szakba vágó munkákat, igen finom, teljes háló- és ebédlő-berendezéseket, ajtók, ablakok és boltberendezéseket. Bútorok áttisztítását, kijavítását és becsomagolását úgy helyben, mint vidéken mérsékelt árak mellett teljesítem. Épületmunkák gyorsan és pontosan eszközöltetnek. Szives támogatást kér Goldstein Sámuel, 1—3 asztalosmester. Ugyanott 1 vagy 2 tanuló felvétetik. nrr Gift'll

Next

/
Oldalképek
Tartalom