Közérdek, 1909. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1909-06-26 / 26. szám

26-ik szám KÖZÉRDEK. 3-ik oldal. HÍREK. A gólyáról. Két kis bakfis nővért kapott, Beszélgetnek róla, Igaz-e, mit papa mondott: Égből hozta gólya ? % „Igaz bizony, mondja Margit, Mert látod a bába, Nem lakhatna máskülönben A Gólya-utcába’!“ Vármegyei közgyűlés lesz julius 1-én csütörtökön Nagykárolyban, ezt megelőzőleg állandó választmány jun 39-án d. u. fél 4 óra­kor a kisteremben, hol a községi kör-orvosok, halottkémek, községi szülésznők ügyviteléről, kötelességeiről és illetményeiről szóló szabály- rendelet tervezetet fogják letárgyalni. Kinevezés. A kereskedelemügyi minisz­ter Dr. Friedl István posta- és távirda szám­ellenőrt, Friedl István helybeli vendéglős fiát, miniszteri számellenőrré nevezte ki. Küldöttség a főispánnál. A nagykárolyi járási irnoki állás betöltése ügyében a vár­megyei községi és körjegyzők f. hó 19-ikén küldöttségileg keresték fel Dr. Falussy Árpád főispánt, arra kérve őt, hogy járási' írnokká Dienes Istvánt nevezze ki. A főispán kijelen­tette, hogy méltányolva a felhozott indokokat, Dienest fogja kiinevezni. Uj járásorvos. Dr. Falussy Árpád főis­pán az elhalálozás folytán megüresedett csen­ged járásorvosi állásra Dr. Kápolnay Kálmánt nevezte ki. Harcz egy emléktábla körül. A nagy- károlyi görög katholikus magyar egyháznak a munkácsi püspökséghez való csatolása felett érzett örömének kifejezést adandó, az egyház elöljárósága emléktáblát emelt, melyben az átcsatolási iránti küzdelmet nemzeti küzdelem­nek minősítette. Az emléktábla felirata sértette a nagyváradi gör. kath. püspökséget s hallo­másunk szerint panaszt tett a feliratban foglalt kifejezés miatt. Nehogy olvasóink a legcseké­lyebb elfogultsággal vádoljanak meg bennünket sietünk kijelenteni azt, hogy a legnagyobb el­ismeréssel viseltetünk Somossy Miklós és társai nemes küzdelme iránt, melylyel tisztán hazafias lelkesedésből az egyházból való elválásukat kivívták, de viszont szerény véleményünk sze­rint nem tartjuk helyesnek azt, hogy egy át­csatolás iránti küzdelmet nemzeti küzdelemnek minősítsenek akKor, a midőn a nagyváradi gör. kath. püspökséget egyáltalán megvádolni azzal, hogy a nemzeti eszme ellen izgatott volna nem lehet, sőt Öméltósága nem egyszer adta fényes tanujelét annak, hogy igenis jó magyar ember­nek és jó hazafinak vallja magát. Czélszerü volna az, hogy az egyház minden kellemetlen­séget kikerülendő az emléktábla feliratát meg­változtatná s ez által egy magas állású egyház- férfiú és felekezet hazafias önérzetét, melyen sértő ténykedését minden hatósági beavatkozás nélkül megszüntetné. Uj szentszéki ülnök. Papp Elek szaniszlói gör. kath. esperes a szentszéki ülnöki esküt Nagyváradon folyó hó 25-én tette le. A tennis-társaság f. hó 26-án szombat este, a „Magyar Királyiban tánczmulatságot rendez. A Szatmármegyei Széchenyi-Tarsulat ez évi közgyűlését folyó hó 39-án, szerdán délelőtt 11 órakor, Szatmár-Németi szab. királyi város tanácstermében tartja meg. Esküvő. Goldberger Adolf kereskedő eperjesi lakos julius 4-én esküszik örök hűsé­get Liszer Jakab izr. iskolai igazgatótanitó és neje leányának Gizikének városunkban. Emlékeztető. A nagykárolyi állami pol­gári fiúiskola évzáró ünnepélyét a városháza nagytermében tartja meg, mely hétfőn délelőtt 8 órakor veszi kezdetét. Felhívjuk erre a szülők, tanügybarátok figyelmét annál is inkább, mert először lesz alkalma a közönségnek ez uj in­tézetünk által rendezett ünnepélyen megjelenni. Legfinomabb tak, teavaj, cardirozott gyümölcsök, zöld főzelékek, Oroszi-féle és csemege, legfinomabb likőrök, honi és külföldi ás­füszerkereske- désében Nagy­károlyban, Kölcsey-utca 1. : A Tasnádi sajt kizárólagos raktára. : vány vizek Schnell kaphatok: ______ is meretlen sorsa felé. Ha a tegnapi bucsuzko- dás némileg el is szonytyolitotta egy kevéssé, a vasúton mégis ö volt a leghangosabb kedvű, ő vigasztalta az elszomorodott vitézeket. Elő­hozakodott a statisztika adataival, hogy minő csekély a halálozási szám a háborúban, meg azután, hogy úgyis rövid ideig tart az egész komédia. A mi hadseregünk felvonul s irtoztató tömegével egy nap alatt meghódításra készteti a készületlen ellenséget. S ezer meg ezer egyéb okot hozott fel, ami a busulás hiábavalóságát czélozta. jó kedélye tényleg felvillanyozta a bajtár­sakat. Szinte beleszugerálta a többiekbe is a bátorságot. Mikor állomáshelyükre érkeztek, már csupa viharedzett, keményszívű legények száll­tak le a kupékból. Néhány nap múlva a tüzvonalban jutottak. Nem úgy történt a hogy Ernő gondolta. Az ellenség nem hódolt be kardcsapás nélkül, hanem inkább igyekezett minél kellemetlenebb­nek mutatkozni. Természetesen azonban óriási fölényen az egyesült seregeknek, megtört min­den igyekezetük és nagyon siralmas jövőt mu­tatott az ő perspektívájuk. Gyönyörű felvonulást végeztek az ágyuk. Minden ment mint a karika csapás. Az ellen­ség ágyúgolyói ott csaptak el fölöttük, hogy még közelükbe se férkőzhetett. A tréfásabb tisz­tek, még szalutáltak is a felettük elröppenő ve­szedelemnek s kaczagtak az ellenség tudatlan élhetetlenségén. Ernő hatalmas galoppban röpült ezredese elé, hogy napi jelentését leadja. E perczben egy gránát ott pukkant szét éppen lova lába előtt. Egy pillanatig a sürü füstfelleg következ­tében mit sem lehetett látni. Mikor az eloszlott ott feküdt Ernő lova vérében. — Mi az, csak nem történt baja, hadnagy uram, — kiáltott reá az ezredes. — Semmi, semmi csupán a lovam. S e perczben már kiugrott a ló alól. — Hála Isten, már úgy megrémültem, — mondotta sápadtan a vezér. De mi az. Ernő meginog kebléhez nyúl, majd elterül a porondon. A katonák sietve sza­ladnak segítségért. A daliás, mindenki kedvence ott hever fuldokolva, levegő után kapkodva. Egy bomba szilánk megsebezte. Megse­bezte ott a hol legérzékenyebb volt, a szivén. Az elősiető orvosok hamarosan leszaggat­ják ruháját s kebléről a porba hűl egy piczike kokárda. Fehér kokárda, most már vörös a reá ömölt vértől. Még egy hosszú sóhajtás s Ernő, Sza- mossy Ernő tüzérhadnagy nincs többé, kiszen­vedett. De szavát betartotta. Mig a talizmán, Lil- lyke fehér kokárdája fehér volt nem hagyta el hűtlenül. A vörösre festett csokor felmentette Ígérete alól. 40 éves tanítói jubileum. Kruppa Mi­hály helybeli rom. kath. tanító 40 éves tanítói működésének évfordulója alkalmából a róm. kath. fiúiskola jubiláris ünnepéit rendez. Az ünnepély sorrendje a következő: 1. Himnusz, énekli a tanuló-ifjuság. 2. Ünnepi beszéd, tartja főtiszt. Récsei Ede igazgató. 3. Üdvözlő ének, előadja az ifjúság. 4. Búcsúzó beszéd, elmondja egy tanítvány. 5. Üdvözlő beszéd, mondja Di- czig Ádám tanító. 6. Szózat, énekli a tanuló- ifjuság. Az ünnepség után a Polgári olvasókör éttermében társasebéd délután 1 órakor. Elvár­tuk volna azt, hogy akkor, amidőn az udvari kocsisokat és lakájokat 25 éves szolgálatuk al­kalmával arany érdemkereszttel tüntetik ki, vár­megyénk illetve városunk vezetőségének eszébe jut az, hogy egy nemzedéket felnevelő ember részére, aki egész életét tanítói hivatásának szen­telte, ha nem is arany keresztet, de legalább miniszteri elismerést eszközöljön ki, legyen bár az egy szegény egyszerű római katholikus ta­nító. — Bizonyára Demidor 25 éves szolgálati évfordulója alkalmával ez nem fogja kikerülni leghatalmasabb pártfogója, Debreczeni István polgármester figyelmét, de egy tanító az nem tevén politikai szolgálatot, kitüntetésre sem ér­demes ? ! ?! Egy csinos ulczai szoba bútorral vagy a nélkül Gencsi­utcza 6. sz. a. azonnal kiadó. Tombola. Ujfalussy Zoltánná által saját tanítványai igen értékes munkáiból f. hó 21-én a róm. kath. iskola földiszitett termében ren­dezett kiállításból fenmaradt tárgyakból f. hó 24-én a Magyar Király kávéház nyári éttermé­ben tombolát rendezett. A tombolán megjelent özv. Gróf Károlyi Istvánná is. A játékban vá­rosunk legelőkelőbb urai és hölgyei vettek részt, akik mindegyike egy-egy művészi értékű tárgy- gyal lett gazdagabb. Hymen. Szabó Sándor a zilahi m. kir. ál­lami elemi népiskola igazgató-tanítója jegyet váltott Szalay Ida nagymoskuti állami elemi is­kolai tanítónővel. Zenevizsga. Vitek Károly zenetanár ma d. u. 5 órakor tartja meg növendékeivel év­záró vizsgálatát a Polgári leányiskola nagy­termében. A tanulók haladásáról egy 18 pont­ból álló műsor fogja a közönséget meggyőzni, melyet Vitek tanítványai fognak előadni. Hisszük, hogy a zenevizsgálaton városunk intelligenciájá­ból, mely minden szép és nemesért tud lelke­sülni, igen sokan fogják felkeresni a kellemes­nek ígérkező vizsgát. Czáfolat. A „Nagykároly és Vidéke“ lap­társunk tegnapelőtti számában Portelek község­ben fellépett „járványos lépfene“ czimü hírére vonatkozólag illetékes helyről annak kijelenté­sére kérték fel szerkesztőségünket, hogy a hir ilyen alakban nem felel meg a valóságnak, nert a járvány csak szórványosan fordul elő s az állatorvos megtette az intézkedést a ragály meg- gátlása iránt. Az elhult állatok száma 7, nem pedig 50. Kertész Mihály1 koszt, esetleg fizetéssel azonnal felvétetik. Vendéglő megnyitás. Lapunk 23-ik szá­mában ismertettük Szuhányi Ferencz volt or­szággyűlési képviselő, csengeri nagybirtokos azon nemes tényét, hogy a ^községben díszes szállodát épit s ezzel egyidejűleg felépiti a pénzügyőrségi 'laktanyát is. A szálloda meg­nyitása f. hó 19-én folyt le nagy ünnepségek keretében, a megye, különösen a közelebbi vi­dék intelligentiájának részvétele mellett. A meg­nyitási ünnepélyen megjelentek: Luby Béla, Domahidy Viktor, Jékey Sándor, Jékey Ilona, Szegedy Antal, Kovács Miklós, Kossuth István, özv. Gyene Károlyné, Németh fenő, Szilágyi A nyári újdonságok Bekker Orbán legszebb, legdivatosabb kész női- ÓS férfi-ruhák, nyári felöltők a legdu- sabb választékban kaphatók ruha-üzletében Nagykárolyban (Nagyhajduváros-utcza, Friedl-ház). Gyermekruhák 3 K-tól feljebb! Jutányos árak! Ruhák mérték szerint készíttetnek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom