Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1912-03-16 / 11. szám

8-ik oldal. KÖZÉRDEK március 16. 11-ik szám. 1419—1912. tksz. Újabb Árverési hirdetmény kivonata. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint tkvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Wallner Ödön megyei t. főügyész, nagyváradi lakos által kép­viselt kir. kincstár, illetve Országos betegápo­lási alapnak dr. Bolemann Márton ügyvéd, ügygondnok által képviselt ismeretlen tartoz- kodásu Gellért Imréné, szül. Obis Erzsébet ellen folytatott végrehajtási ügyében 53 kor. 20 fillér tőke, ennek 1911. évi január hó 1 napjától járó 5°/0 kamatai, 1 K 60 f bekebe­lezett, 3 K 30 f eszményi bélyeggel együtt 15 K 30 f eddigi, valamint az alább megállapí­tott költség kielégítése végett a 6970—1911. tkvi sz. alatt elrendelt árverés megtartására újabb határnapul MOi3. évi április hó 3 napjának ti. e. 9 óraját Piskolt községházába kitűzi. 2. Ezen alkalommal árverés alá bocsátja a szatmárnémetii kir. törvényszék területén tekvő s a Gellért Imréné szül. Obis Erzsébet pis- kolti 359. sz. betétben A. I. 1—9. sorsz. alatt foglalt 187, 188, 189, 1326, 1675, 1676, 2035. 2960 hrsz. ingatlanokat (ház 77. öirsz. a. ud­varral és kerttel a beltelekben, szántó, erdő és rét) és a 7420/9866 55 rész közöslegelőbeli illetményt 1672 K kikiáltási árban azzal, hogy azok a kikiáltási ár 2/s részén alól el nem adhatók. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/0-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-cz. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt ovadékképes ér­tékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges elhelyezéséről kiállított elismert vényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiáltási ára- meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az ígért legmagasabb ár 10°/0-áig nyomban kiegészíteni; és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Piskolt, Reszege és Szaniszló községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1912. február 27. A kir. Járásbíróság mint telekkönyvi hatóság. Dániel Sándor s. k., kir. járásbiró. A kiadmány hiteléül: Fogéi, kir. telekkönyvvezető. Szives tudomásul! Van szerencsém a n. é. helybeli és vi­déki közönség becses tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, Széchényi-utca 32. sz. a. fennálló férfi szabó üzletembe megérkeztek a tavaszi idény legszebb szövetei. A legpontosabb és kifogástalan szabás mellett készítek mindenféle tavaszi ruhákat, felöltőket a legjutányosabb árak mellett. Pique mellényeket mintázva mindenféle szín­ben most 12 K helyett 8 koronáért készítek. ' Üzletemben reggel 8 órától este 9-ig a közönség rendelkezésére állok. Ruhák szükség esetében 48 óra alatt készíttetnek. Kiváló tisztelettel Neumann Menyhért férfi-szabó. Stf iiusz Dezső angol uriszabó Nagykároly, Deák-tér Tisztelettel értesítem a nagyérdemű úri kö­zönséget, hogy a tavaszi és nyári divatszövetek megérkeztek. Készítek felöltöket és öltönyö­ket mérték után a legcsinosabb kivitelben és a legolcsóbb árban előnyös részletfizetésre is. Vállalkozók és építtetők becses figyelmébe ajánljuk / / f. Nagykárolyban, Széchenyi-utca 29. legjobb minőségű hid-, csatorna- és kut- csöveit, díszes kivitelű és feltétlenül meg­bízható minőségű cementlapjait, csinos párkányzatu, erős lépcsőit, úgyszintén egyéb e szakmába vágó cikkeket. Portandcement nagyraktár. Gyártmá nyginként a legmesszebb menő felelősséget vállaljuk. Telefonszám 30. H Telefonszám 30. Mindennap friss csapolásu sor ! • • Uzletáthelyezés! Tisztelettel tudatom úgy a hely­beli mint vidéki közönséggel, hogy eddig a Hétsastoll-utcában levő ■ liotfe^ó inat ■ a Kereskedelmi Bank újonnan épült palotájába helyeztem át. Üzletemben a legjobb minőségű érmelléki és hegyi borok állanak a közönség rendelkezésére dőzékeny kiszol­gálás meliett. — Mindennap friss csapolásu Dreher-féle „Szent János“ ser! A n. é. közönség szives pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel Klein József bodega tulajdonos. „Szent János“ Dreher sör! E ladó billiárd-asztal. Egy teljesen jó­karban levő átforgatható billiárd-asztal jutányos áron eladó. Értekezhetni lehet Rottmann Albert müasztalossal Nagykároly. Nagy zsidóház Kiadó lakás. Majlény-utca 5. szám alatt 3 szoba, konyha és mellékhelyiségekből állö a ti vari lakás május 1-től kiadó. /Értekezhetni lehet az ott lakó tulajdonossal. „Bóni" Gyártelep és Mezőgazdasági Részvénytársaság Nyírbátor. Ajánlja kiváló minőságü, országszerte közkedveltségnek örvendő „Bóni“ szinszappant valamint szegedi és debreceni módra ké­szített házi szappant, csontszappant és márvány (Eschweger) szappant. Kizárólagos eladási hely: Weiller, TTlózes és Kertész cégnél helyben. — Ugyanott kapható a „Bóni“ sósborszesz minden háztartásban nélkülözhetetlen ki­tűnő báziszer. — Ára 28,44,110 és 220 fillér. Pályázati hirdetmény. Dr. Merts László ügyvéd Nagykárolyban Gróf Károlyi György-tér és Majtény-utca sarkán egyemeletes bérházat szándékozik építtetni s a munkálatok biztosí­tására versenytárgyalást hirdet. Felhívja mindazon helybeli és vidéki vállal­kozókat, kik a munkálatokat elnyerni óhajtják, hogy zárt, sértetlen, lepecsételt borítékba el­helyezett ajánlatukat f. hó 28-ának délelőtti 11 órájáig nevezett ügyvéd irodájába adják be, mikor is az ajánlatok felbontatnak s ekkor ajánlattevők, vagy igazolt képviselőik jelen le­hetnek. Később, vagy távirati utón beérkezett ajánlatok figyelembe nem vétetnek. Ajánlatok munkanemekre külön-külön is tehetők. Ajánlattevők tartoznak ajánlati végösszegük 5°/0-ának megfelelő összeget készpénzben, vagy óvadékképes értékpapírban ajánlatukhoz csa­tolni (készpénz után kamat nem fizettetik). Ajánlattevők ajánlataikkal 1912. év április hó 1-ig maradnak kötelezettségben. Építtető fen- tartja magának a jogot, hogy a beérkezett ajánlatok közül — tekintet nélkül a végősz- szegre — szabadon választhasson, esetleg el is térhessen. Azon vállalkozók, kik az építkezésnél a tör­vényes képesítéssel nem rendelkeznek, már az ajánlatukban tartoznak oly képesítéssel biró megbízottat megnevezni, kik az építkezést ve­zetni, illetve ellenőrizni fogják. Tervrajzok építtető irodájában (Gróf Károlyi György-tér) megtekinthetők, hol költségvetési űrlapok is díjtalan nyerhetők. Ajánlatok csakis ez iveken tehetők. Dr. Merts László ügyvéd. Eladó házhelyek Érmihályfalván az Ujfalussy és Kardos tulajdonát képező (régi Kolling-féle) birtokon a vasút közvetlen szomszédságában ház­építésre alkalmas TELKEK rendkívüli kedvező fizetési feltételek mellett négyszögölenként eladók. Értekezhetni Berger Dávid termény- kereskedővel Érmihályfalván és Kctrdos LipÓt földbirtokossal Nagykároly. Eladó házastelkek. A néhai Doby Zsigmond féle telken KÉT házépítésre alkalmas telek eladó. Ezeken a telkeken vevő esetleges kívánsá­gára épitünk magánházakat igen jutá­nyos árak és kedvező fizetési feltételek mellett. Értekezhetni Nagykárolyban, Kaplony-u. 30. Grosz Ignácz és Társával. ▼▼▼TTTTTTTTTTTTTT y Tavaszi újdonságok! y ▼ Van szerencsénk a n. é. helybeli és ▼ y vidéki vásárló közönség b. tudomá- y sára hozni, hogy Nagykárolyban a y y Deák téren (Wagner-féle házban) levő y A A A A A A A A A A A A nőikalap divattermünkbe megérkeztek a legelegánsabb, finom kivitelben kész női tavaszi és nyári kalapok, melyet a legjutányosabb ára­kon bocsátunk a vevőközönség ren­delkezésére. Dús raktárt tartunk gyászkalapok­ban, melyet akár vidékre is 24 óra alatt elkészítünk. A nagyérdemű közönség becses pártfogását kérve vagyunk kiváló tisztelettel Grósz Nővérek nőikalap divatterem tulajdonosok. A A A A A A A A A A A A

Next

/
Oldalképek
Tartalom