Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1912-04-06 / 14. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK április 6 14-ik szám Fogászati műterem Nagykároly, Könyök-utca 11. Készítek (a gyökér eltávolítása nélkül is): természethü fogpótlásokat aranyban és (vulkánit kautschukban; szájpadlásnélküli fogpótlások u. m.: aranyhidak, koronák, csapfogak a legmüvésziesebb kivitelben. Lásztú Jenő fogtechnikus. hívására, a tiszakóródi árvíz károsult kisgaz­dák, kiknek vetőmagját az árvíz elvitte — összeírták vetőmag szükségletüket s azt azzal a kéréssel terjesztették be, hogy a szükségelt vetőmagvak részükre kedvezményes áron sze­reztessenek be. Mint értesülünk a földmivelés- ügyi miniszter ur nevezett kirendeltsége által a kívánt magvakat beszereztette s a beszer­zési ár 50°/0-át és a vasúti szállítási költsé­geket államsegélyként engedélyezte. A magvak a napokban lesznek kiosztva. NŐI KALAPOT ne vásároljon» mielőtt üzletem­ben a most ér­kezett újdonságai­mat meg nem nézte, amelyek igazán oly szé­pek, és divato­sak, hogy ha­sonlókat kevés üzletben talál. És mily bámu­latos olcsó árban adom azokat el! Kalapformákban dús választék. Gyász­kalapokban fel­tűnő szép, nagy választék. Kalapdiszitések, átalakítások izlé- és rendkívül olcsó áron! sesen LILIENFELD divatterme Nagykároly, Nagy haj du város. A Nagykárolyi Protestáns Társaskör f. hó 8-án, husvét másodnapján, este 8 órai kezdettel a Kör helyiségében 1 koronás be­lépődíj mellett tánccal egybekötött felolvasó­estélyt rendez a következő műsorral: 1. Felol­vasás. Tartja: Rédei Károly ev. lelkész. 2. Monológ. Előadja: Kaizler Erzsiké k. a. 3. Cimbalom szoló. Előadja^ Kürthy Etelka k. a. 4. Balatoni rianás. Előadja: Kürthy Károly ref. s. lelkész. Szives tudomásul. Á n. é. közönség szives tudomására hozzuk, hogy f. hó 8-án Husvét másodnapján üzleteinket egész nap zárva tartjuk. Nagykároly, 1912. április 3. tisz­telettel a helybeli fodrászok. Járásbíróságunk büntetőbirája, dr. Serly Jenő pénteken kezdi meg 15 napra terjedő szabadságát, amelyet a francia és olasz Riviérán fog eltölteni. Távolléte idején járásbíróságunknál büntető tárgyalást nem tartanak. Uj beosztás a rendőrségen. E hó 1-vel Dr. Falussy Alajos rendőralkapitány átvette a bűnügyi osztály vezetését és a cselédügyeket. Csorba Gyula, aki eddig vezette ezen osztályt, a kihágási osztály élére került. Nyilvános nyugtázás. A nagykárolyi izr. Nőegylet a múlt hó 30-án tartott teadélután­ján felülfizetni szívesek voltak: Rooz Sa- munó 10 K, Kaufmann Izidorné 5 K, dr. Vetzák Edéné 5 K, Póchy Lászlónó 4 K, Eosvay Aladárné 3 K 80 f, Debreczeni Ist­vánná 3 K 8C f, dr. Melinda Lászlóné 3 K 40 f, ifj. Kaufmann Adolfnó 3 K, Kaufmann Jakabnó 2 K, Kardos Lipót 1 K 60 f, Lá­zár József 1 K, N. N. 1 K, összesen 43 K 60 f. Fogadják a nemesszivü adakozók hálás köszönetünket. A nagykárolyi izr. Nőegylet nevében: az Elnökség. Közeleg a Husvéi! Szatmár város legelső, legnagyobb és leg­régibb cipőraktára Vuja János ■ Deák-tér. Ajánlja dúsan felszerelt versenyképes rak­tárát megtekintésre. Jelszava: KÉNYELEM! TARTÓSSÁG! OLCSÓSÁGI! I ­Kát * (livatternie i Nagykároly, Nagypiac. ■■ S M m a m Elsőrangú női divatáru- ház. Eredeti párisi és berlini modelek. Toilet- tek, cosztümök, felöltők, biousok és pongyolák nagy választékban. Szé- násy-féle mintagyüjte- mény állandóan raktáron. A ruhaneműk mérték szerint saját műhelyemben készülnek! Községi választások Szaniszlón. Sza- niszló községben múlt csütörtökön ejtették meg a községi választásokat Madarassy István nagy­károlyi járási főszolgabíró elnöklése mellett. Megválasztották: községi bírónak Heinrich Ja­kabot, pénztárnoknak Kósa Sándort, közgyám­nak Gnándt Jánost, albirónak Kósa Demetert. A választás mindvégig a legnagyobb rendben folyt le. A bika szarván. Borzalmas szerencsétlen­ség történt a szatmármegyei Szaniszló köz­ségben. Egy szegény kis csordásfiu Székely Dani életével fizette meg egy konzorcium könnyelműségét és bűnös hanyagságát. Egy ! istálló fala dűlt össze és ez volt az oka a szerencsétlenségnek. Az istállóban levő bikák egyike a nagy robajtól megijedt s az ott tartózkodó béresfiut felöklelte, többször a magasba dobta és szarvaival több súlyos se­bet ejtett a menekülni nem tudó gyermek testén. A szaniszlói gazdaközönség néhány évvel ezelőtt közösen építtetett egy istállót és itt ápoltatta jószágait. Természetesen az építkezésnél az volt a cél, hogy a felépítendő istálló minél kevesebb pénzbe kerüljön. Per­sze azzal senki sem törődött, hogy az istálló szüárd, jó anyagból készül-e mert nekik csak az volt a vágyuk, hogy minél olcsóbban jut­hassanak hozzá. Az istálló elkészült s a gaz­dák örömmel tapasztalták, hogy az egész épület ára mindössze néhány 50 korona. De a gazdák fukarsága megboszulta magát. Alig volt az épület néhány hónapig használatban, a falai repedezni kezdtek és tartani lehetett tőle, hogy az istálló hamarosan összeomlik. Életveszélyes volt az istállóban való tartóz­kodás és dacára annak, hogy joggal félni le­hetett, miszerint az istálló minden percben bedőlhet, a gazdák ezzel mitsem törődtek. Nem akarták észrevenni a dolgot, mert hát az épület kijavítása pénzbe kerül. Inkább dűljön össze az egész istálló, semhogy a fa­lak megerősítésére néhány koronát költenó- nek. Pénteken aztán megtörtént az, amit az istálló személyzete már rég sejtett. Az egyik fal rettenetes fülsüketitő robajjal beomlott. Nem jött váratlanul a dolog, mert hiszen mindenki tudta, hogy ennek előbb utóbb be kell következni. Sőt inkább, mint utóbb, mert a falak már tűrhetetlen állapotban voltak. Az istállóban a beomláskor négy bika volt csu­pán, a többi állatok künt voltak a mezőn. A bikák őrizetére Székely Dani csordásfiu ma­ri It otthon, aki beomlás idején szintén az istállóban tartózkodott. Az istálló közepén állott a bikák közvetlen közelében. A beom­lás oly hirtelen jött és olyan irtózatos lár­mát csinált hogy az egyik bika úgy megijedt, hogy elszakította a láncot, amellyel a jászol­hoz volt kötve és egyenesen a kis csordás- fiúnak rohant. Székely Dani menekülni pró­bált, de csak az ajtóig juthatott, merta bika utolérte, szarvaira kapta s többször a ma­gasba dobta. A felbőszült állat azután vógig- gázolt a béresfiun, majd pedig szarvaival több súlyos sebet ejtett rajta. Már úgy lát­szott, hogy a bika megöli a szerencsétlen fiút, amikor kétségbeesett kiáltozására emberek jöttek és vasvillával mentek neki a bikának. A bősz állat ezekkel is szembeállt s csak nagy nehezen tudták ártatlanná tenni. Az összeszaladt emberek vasvillákkal többször a bika testébe szúrtak,amire az állat abbahagyta támadásait a fiú ellen és visszaszaladt az istállóba. Székely Danit súlyos sérüléseivel a szatmári közkórházba szállították. Székely Danin azonban már az orvosi tudomány sem segithett és szerdán délután meghalt. Hiába való volt az orvosok minden igyekezete, hogy a csordás-fiút megmentsék az életnek, a sé­rülések olyan veszélyesek voltak, bogy a legjobb akarat mellett sem lehetett már rajta segíteni, Mit mondott a cigányasszony ? Zinger Már­ton nagykárolyi lakostól elloptak egy gyé­mántköves arany gyűrűt. Zinger e miatt föl­jelentést tett a rendőrségen, egyúttal meg­mondta, azt is, hogy a szobalányára gya­nakszik, aki gyakran tartózkodott abban a szobában, a honnan a gyűrű eltűnt. A rend­őrség vallatóra fogta a leányt, aki azzal igyekezett elhárítani magáról a gyanút, hogy mást bűnöst nevezett meg, egy kereskedő­segédet. A szobalány azzal támogatta gya­núját, hogy egy cigányasszony kártyán ve­tette ki neki, hogy a kereskedősegéd a bű­nös. A rendőrség nem akceptálta a perrend­ellenes bizonyítékot és tovább folytatja a nyomozást a szobalány ellen. Gramafonok és lemezek dús választókban, igen kedvező fizetési feltételek mellett kapha­tók Kobn Antal gróf Károlyi György-tériórás és ékszerész-üzletében. Részletfizetési ked­vezmény az eladási árra befolyássál nincsen. Fiumei kávébehozatali üzlet legkiválóbb- kávéfajai, vevő előtt frissen megpör­kölve jutányos áron kapható Faragó V., fűszer- és kávéüzletében. Nagy­károly, Fény-u. 19. szám alatt. Alkalom ojcsó bevásárlásra! Mint ér­tesülünk Steib Márton helybeli Deák­téri női- és uridivat kereskedő, raktárra tulzsuffoltsága miatt az összes leltározott áruit mélyen leszállított árak mellett bo­csátja a vevőközönség rendelkezésére. Az üzletben levő női- és úri divatáruk, delainok, mosó grenadinok, női- és úri divatszövetek, zephirek, kanavászak, vász- nvk beszerzési árak mellett kerülnek el­adásra. Az alkalmi vásárlásra felhívjuk olvasóink figyelmét. Zinner István étterme Nagykároly, Nagypiac. Kitűnő ételek és italok. Ju­tányos árak. Pontos kiszolgálás. Friss villásreggeli. Abonoma. Szerkesztői üzenet. Április. Ha az ügy nem vág hivatalos ügykörébe, a kitűnő tréfáért bántódása nem lehet. A jóízű dolgon mi is jól mulattunk. Ruhát fest és vegyileg tisztit Haufel Sámuel = Nagykároly, Kölcsei-ut I. s a római kath. templom mellett. villany- és gőzerőre berendezett intézetében Alapittatott 1902. Telep: Petöfi-ut 59.

Next

/
Oldalképek
Tartalom