Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-12-02 / 48. szám

\ december 2. 48. szám KÖZÉRDEK 5-ik oldal. Árverelés közben. Rácz Ferenc csengeti mészárosnak valami behajtani való követe­lése volt Árkosi Károly tyukodi lakoson s az ingatlanaira árverést kért, amelyet a biróság a napokban foganatositott. Az árverésen a hitelező: Rácz is megjelent. Árverezés köz­ben Árkosi nem engedte az ingóságokat eladni, ami annyira felbőszítette Ráczot. hogy a nála lévő vasbottal úgy fej bevágta Árkosit, hogy az összeesett és súlyos sérülést szenvedett, sőt az elméje is megzavarodott. Rácz ellen az ügyészség megindítóira a biinfenyitő eljárást. Apa és fia. Schrech Lukács mérki gaz­dálkodó állandóan perlekedésben állott az ap­jával, az öreg Schrech Antallal, sőt nem egy­szer megtörtént, hogy meg is verte az apját. Az öreg békésen tűrte fia ütlegelt s nem tett I ellene följelentést. A napokban ismét szóvál­tás támadt köztük, ami csakhamar tettleges- ségé fajult. A fiú torkonragadta az édes ap- 1 ját, ráugrott a mellére s úgy összerugdosta, hogy az öreg sokáig fekhetik utána betegen. Orvosi látleleteit vétetett fel sérüléseiről s feljelentette fiát a csendőrségen, ahol megin­dították ellene az eljárást. Csendörrietektivek. A belügyminisztérium­ban érdekes újításra készülnek, mi nagy fontossággal bir. Az a terv, hogy a csendőr­ség egyes őrseit és szakaszait detektivekkel érősitsék meg, akik civil ruhában fogják a nyomozásokat végezni, — ott, ahol erre szük­ség van. Régóta panaszkodnak már maguk a rendőrök is, hogy feltűnő egyenruhájuk sok esetben meghiúsítja a legmesszebbmenő fáradságuk eredményét is. Ez az oka annak, hogy a belügyminisztérium is meghódolt az ajánlatba hozott rendszernek és behozza a detektivintézményt, mely minden bizonnyal csak előnyére lesz a biztonságnak. A titkos csendőröket egyelőre csak próbaként állítják fel nehány szárnynál és ha a próba beválik, akkor minden vonalon szervezik a detektive- ket, ami természetesen a csendőrség létszá­mának emelésével fog járni. Kinevezés. Csaba Adorján főispán Radeazky Józsefet a krasznabéiteki anyakönyvvezető helyettesi tisztétől saját kérelmére felmentette s helyébe Sebestyén Lászlót kinevezte. A gyermekszanatorium karácsonya. A gyer­mekszanatóriumi mozgalom élén mint fővéd­nök Hohenberg Zsófia hercegnő és mint kor­mányzó gróf Zichy János vallás és közokta­tásügyi miniszter állanak. Napjaink ezen két­ségkívül leghumánosabb mozgalmának vezetői most oly kérelemmel fordulnak az ország tár­sadalmához, hogy szegény és gazdag egya­ránt nyissa meg szivét, amikor saj.it gyer­mekének karácsonyfáját díszíti és gondosko­dik anyai, apai szivének boldogságára saját kisdedének öröméről, gondoljon némi ado­mánnyal a védtelen gyermekvilágra, amely­nek megmentését tűzte ki feladatául az Or­szágos Gyermekszanatórium Egyesület. A most szervezés alatt álló Budapesti Központi Szanatórium javára karácsonyi gyűjtést en­gedélyezett gróf Khuen Héderváry Károly belügyminiszter és annak érdekében fordul Rákosi Jenő „A szivekhez” cimü, lapunk más helyén leközölt szózatában a társadalom nagy­lelkűségéhez. A Gyermekszanatórium Egye­sületnél a tagok kötelezettségei a következők: a rendes tag 3 évre évi 5 kor. tagdijat fizet: pártoló tag, ki egyszersmindenkorra legalább lbü koronát ad; az alapító tag legHább iuOO korona alapítványt tesz és ezt legfeljebb öt év alatt befizeti; ágyalapitó az. aki lü.Oüü (tízezer) korona alapítványt tesz. Az ágyala­pitó jogosítva van abban a szanatóriumban, melynél ágyalapitványát tette, egy ágyat éven- kint díjtalanul az általa ajánlott beteg szá­mára igénybe venni. Az alapítványok köz­vetlenül gróf Zichy János vallás és közokta­tásügyi miniszter címére, Budapest, Vas-utca 10. intézhetők. Bejelentő iveket a központi iroda Budapest, Dohány-utca 39. küld. Ado­mányokat lapunk is elfogad. Eljegyzés. Szabó János nyíregyházai va­súti tiszt szombaton este jegyet váltott váro­sunkban Patai Ferenc borbély polgártársunk leányával Jolánnal. Pénzpocséklás. Furcsa állapotok kezdenek újra lábrakapni az „Ecsedi-láp lecsapoló stb. társaságinál, amely lapunkban közölt pa- namaizü leleplezések révén, országos hírre vergődött. A pocsolyatársulat ugyanis árlej­tést hirdetett a társulati védtöltések haszon­bérbeadása ügyében és ezen árlejtést többek között a szomorú múlttal biró „Szatmármegyei Közlönyében is meghirdette. — Azonban a bérbeadás ideje november 19—25-iki időszakra esett, a hirdetés pedig a lapban november 26-án, vagyis az árlejtés lejárta után jelent meg. Ki­váncsiak vagyunk arra, hogy ki fizeti meg ezért a már határidejét régen lejárt hirdetési dijat, vagy azt is, mint sok egyéb hasonló felesleges kiadást, elnyeli a láp feneketlen pocsolyája? Avagy a lap szubvencionálása akar-e ez lenni ? ?! ?! Szabadságolás. Dr. Somossy Ignác tb. vár­megyei fő- és járásorvos, aki pár héttel ez­előtt a fővárosban egy súlyos operáción ment keresztül, egészsége végleges helyreállítása céljából 6 heti szabadságot kért. A szabad­ság engedélyezésével egyidejűleg helyettesí­tésével dr. Koszorús István vállaji járásorvos lett megbízva. Népszámlálás eredménye. A központi sta­tisztikai hivatal már jóváhagyta a nagyká­rolyi járásban megejtett népszámlálás ered­ményét. Ezek szerint a járásnak 46,558 lakosa van. A járáshoz tartozó községek közül leg­1/ilághirü fofoplasziikum Verböci-utca I. sz. alatt (Majtény-utca sarkán) i A világ minden kiállításán aranyérmekkel i lett kitüntetve ez a f'otoplasztikum, mely nemrégen Nagykárolyba érkezett állandó tartózkodásra. Bemutat f, dec, 4-től dec, 11-ig uj, érdekes műsort. Bajorország. II. Lajos király gyö­nyörű kastélya és termei Herrenc- himsee-én. A fotoplasztikum nyitva van minden nap! este 9 óráig, tehát ne mulassza cl senki ennek megfelelően egy ily sorozatnak megtekintését. Birtokváltozás. Dr. Sieinberg Zoltán és neje szül. Adler Margit helybeli lakosok meg­vették Wigner Benő és neje Grünleld Amália helybeli lakosoknak a nagykáiolyi 2363 számú betétben A f 1 sor. 471. hrsz. alatt felvett házusbelsősfget a rajta levő épületekkel 15500 korona vételárért. A Nagysomkuti Kereskedelmi Bank R.-T. múlt hó 19-én rendkívüli közgyűlést tar­tott. Ezt megelőzte az igazgatóság ülése, me­lyen a közgyűlés elé terjesztendő javaslatok határoztalak el. ügy az igazgatósági ülésen, mint a közgyűlésen dr, Teleki Jenő gróf el­nökölt. Képviselve volt az intézettel érdek- közösségben áll Debreceni Első Takarékpénz­tár is, Csanak János igazgatósági tagja és Haranghy György főtisztviselője által. Továbbá jelen volt az igazgatóságnak és a részvénye­seknek számos tagja. Elnök a napirend előtt kegyeletteljes hangon emlékezik meg néhai Simon Eliásról, mint az intézetnek alapitó tagjáról és érdemes igazgatósági tagjáról. In­dítványára a közgyűlés az elhunyt érdemeit és emlékét jegyzőkönyvileg megörökítette.1 ( Ezután dr. Simon Miksa vezérigazgató adott j kifejezést annak a mély gyásznak és vesz-! teségnek, mely Simon Éliás elhunytával őt | és az intézetet érte és kérte a megjelenteket, j hogy a megboldogultra gondoljanak szeretet­tel. E szavak a jelenvoltakra mély hatást gyakoroltak. Ezután a közgyűlés elhatárazta, hogy az alaptőkének 500.000 koronáról 750.000 koronára való felemelését s az igazgatóságba újonnan dr. Olsavszky Viktor tb. vármegyei főorvost, Zahar Ferenc budapesti bankigaz­gatót és dr. Simon Aladár kolozsvári orvost, a felügyelő bizottságba pedig dr. Péchy Ist­ván vármegye, főjegyzőt választotta be. Az igazgatósági ülésen a rendszeresített jogta­nácsosi állásra dr. Kálmán Henrik ügyvéd választatott meg. A felemelt alaptőke még ez év folyamán fog befolyni, a feltételekről a részvényesek külön hirdetményileg értesit- tetnek. Szaniszlói virtuskodás. Bereczky Ferenc és Lajos szaniszlói lakosok régóta haragban él­nek Bereczky Sándorral. A derék és drabális termetű embert nem merték megtámadni s : igy ablakain töltötték bosszujokat, amelyet : egytől-egyig bevertek. A csendőrség feljelen- : tette őket ingó vagyon rongálás közcsend- i háboritás miatt. i métermázsánként 4 kor.-jával valamint bármily minőségű CEMENT igen jutányos áron kapható nS-Ä-OiTjK mész- és csmentkstsskedéiiél Nagykároly, Pék-u. 2. Tyúklopás. Vasárnap virradóra eddig is­meretlen tettesek Kandel Samu érendrédi lakos tyukállományát — ennek honn nem létében — alaposan megdézsmálták. Á tette­seket — akik a helyi viszonyokkal ismerő­sök lehetnek — a csendőrség erélyesen nyo­mozza. Kivándorlásra csábitó cipész. A mátészal­kai csendőrörs a napokban letartóztatta Schle­singer Dávid nagylázi (Ungm.) cipészt, aki Nagynyiresről és a szomszédos községekből a lakosokat Amerikába csábítgatta. 20 koro­náért útlevelet ígért nekik. Á csendőrsógnek a füléhez jutott a dolog s letartóztatta csaló cipészt, mielőtt még tervét végrehajhatta volna. Ruhát fest és vegyileg tisztit Haufel Sámuel = Nagykároly, Kölcsei-ut I. = a római kath. templom mellett. Alapittatott 1902. Telep: Petöfi-ut 59. több lakosa van Szaniszlónak 5450. Utána Vállaj 2655, Mérk 2634 lakossal szerepel. Legkevesebb lakosa van Esztró községnek, ahol csak 376 a lélekszám. Szenzációs mész eladás ! Úgy helybeli, mint vidéki építészek által 3lsőrendünek elismert kitűnő minőségű ÉLESDI MÉSZ

Next

/
Oldalképek
Tartalom