Közérdek, 1910. január-június (3. évfolyam, 1-29. szám)

1910-03-19 / 13. szám

6-ik oldal. 1910. márc. 19. KÖZÉRDEK. 13-ik szám. Korhadt fakeresztek. Rákosi Viktor könyvét elkobozták. Ne ijedjünk meg, nem itt, hanem Finnországban. Rákosi Viktornak, a kitünü magyar írónak egyik legnépszerűbb könyve, a „Korhadt fakeresztek.“ A szabadság- harcz idejét, mozgalmas szivdobbantóan szép történeteket varázsol vissza ez a könyv. A név­telen hősök, az ismeretlenül maradt vértanuk könyve ez a könyv, a jóság, az önfeláldozás dicsőítése. Majd minden európai nyelvre lefor­dították ezt a könyvet. Talán sehol sem keltett olyan mély hatást, mint Finnországban ebben a leigázott, orosz hatalom alatt vonagló or­szágban. A finn nép, amely szomorú megadás­sal viseli az orosz rabságot, a szabadság köny­vének tekinti Rákosi Viktor könyvét, amely vi­gasztalást önt a lelkekbe, fölbuzditja a szive­ket. Rossz szemmel nézték énnek a könyvnek a nagyszer^ diadaljárását az orosz hatóságok. Elhatározták, hogy eltiltják az olvasását. És az elhatározásukat végre is hajtották : Finnország kormányzója elkoboztatta a „Korhadt fakeresz- tek“-et. A helsingforsi kormányzói palota ud­varán máglyát raktak a kozákok; elégették rajta a „veszedelmes“ könyveket. De a finn szivekből mégsem ölhették ki a mi szabadság- harcunk diadalmas emlékeit, nem hallgattathat­ják el a szivek nemes fölbuzdulását. Márczius 15. megünneplése. A helybeli Kossuth Lajos asztaltársaság március 15-ikének megünneplését e hó 20-á'ra, vasárnap este 8 órájára tűzte ki a Kun lstván-féle vendéglő helyiségeibe, amely alkalommal Dr. Merts László felolvasást tart, Kabelik Gyula elszavalja a Talpra magyart, Suták István pedig emlékbe­szédet mond. Az asztaltársaság elnöksége ezú­ton is felhiyja a tagokat, hogy minél számo­sabban jelenjenek meg a hazafias ünnepélyen, amelyen vendégek is részt vehetnek. Müvészestély. A nagykárolyi Kölcsey- Egyesület ma este 8 órakor a városi színház­ban müvészestélyt rendez. Márcziusi ünnepély az izr. elemi is­kolában. A nagykároiyi st. quo. izr. elemi is­kola méltó módon ünnepelte márcz. 15-ének évfordulóját. A díszesen feh öltözködött gyermek­sereg a negyedik osztály termében gyűlt össze, hol az ünnepély a Szózat eléneklésével vette kezdetét. Majd Liszer Jakab i. tanító smertette a nagy nap jelentőségét, mire Kaufmann Gyula és Sternberg Imre 2-ik oszt. Breider Teréz, Politzer Joli, Radó Ibolya 3-ik oszt. és Csetényi László, Schiff István és Weisz Sándor 4-ik oszt. tanulók hazafias költeményeket hatásosan adtak elő. A szép ünnepélyt hazafias dalok és a Hymnus eléneklése fejezte l?e. Márczius 15-iki ünnepély Szatmár- zsadányban. Márczius 15-ének ünnepét ha­zafias lelkesedéssel ünnepelték meg a szatmár- zsadányi állami iskola növendékei. A szabad­ság születése napján gyönyörű, verőfényes nap­sugár vetett fényt, amely hathatósan emelte a nap ünnepségét. Az állami iskolai növendékek örömtől ragyogó arczczal, nemzeti ' szinü ko­kárdákkal feldíszítve jelentek meg az iskolába, ahol az ünnepély 9 órakor kezdődött meg. Az ünnepélyen a helybeli úrnők és urak szép számban vettek részt. A Hymnusz elhangzása után Irimiás János igazgató mondotta el lelke­sítő ünnepi beszédét, mely után a gyermekek szavalatai és hazafias énekei emelték az ünnep sikerét. Az ünnepély végén az iskolai növen­dékek két színdarabot adtak elő, amelynek ki­tűnő sikerültsége és precziz előadása igen meg­ragadta a jelenlevőket. Ezek után Tóth Lajos állomási elöljáró mondotta el szép szavú be­szédét, melyet térszüke miatt nem közölhetünk. Az ünnepély a szózat eléneklésével ért véget. Fegyelmi vizsgálat egy gj. kath. ta­nító ellen. Amint ottani levelezőnk értesít, Bogdán András porteleki g. kath. lelkész és Kozma György egyházi főgondnok fegyelmi vizsgálatot kértek Giritti Mihály g. kath. tanító ellen, amiért egy vasárnap délutáni litánián kissé mámoros fejjel ment templomba. A kán­tornak eme spiczczes állapotán a templomban lévő összes hívők, akik ősi szokás szerint a délutáni létánián csak a pap és a harangozó- ból állanak, nagyon megbotránkoztak, s igy a leDész — nem lévén persze más dolga, mint aféle alkohol ellenes ember — tüstént magához hivatta az egyházi főgondnokot — aki a szá­jába meg egyáltalán nem tűr meg szeszesitalt— s a tanító ellen a nagyváradi g. kath. püspök­ségtől fegyelmit kértek, aki azt nevezett tanító ellen el is rendelte. A fegyelmi vizsgálat ve­zetésével Papp Elek szaniszlói esperes lett megbízva, aki a fegyelmi tárgyalásra a csoma- közi g. kath. lelkészszel egyetemben e hó 15-én a szabadság nagy napján ki is szálltak Porte­lek községbe. A szaniszlói esperes ur, mint aféle jó hazafi nem is találhatott volna az egész évi naptárban nevezetesebb napot, mint márcz. 15, amikor egész Magyarország népe tiszta szívből ünnepel, ő is e nagy napon ment ün­nepelni s a porteleki tanító családjának öröm­ünnepet szerezni. Nagy érdeklődéssel várjuk a fegyelmi vizsgálat .eredményét, előre jelezvén, hogy e hirt csak fentartással közöljük, mert el sem hihetjük a nemzeti kegyelet ily súlyos megsértését. Meghívó. Alulirot mély tisztelettel hívom meg a n. é. közönséget a nagykárolyi várme­gyeház dísztermében megnyíló kollektiv bala­toni tájképkiállitásomra. (120 kép.) A kiállítás ünnepélyes megnyitása folyó hó 20-án, vasár­nap d. e. fél 12 órakor történik. A kiállítás f. hó 28-ig tart bezárólag. Nyitva d. e. 9—12-ig, d. u. 2-6-ig. Beléptidij 50 fillér; a jegy egy­szeri megváltása állandó látogatásra jogosít Nagykároly, 1910. márczius 19. Kiváló tiszte­lettel : Medvey Lajos, balatoni tájképfestő, tanár. A nagykárolyi Zenemükedvelők es­télye. F. hó 12-én tartotta meg a nagykárolyi zenemükedvelők egyesülete fényes sikerű hang­versenyét a városi színházban. A színházat csaknem teljesen megtöltő közönség tagadha­tatlan várakozással nézett az előadás elé, melylyel nehéz feladatra vállalkozott az egye­sület. Hogy a közönség várakozásában nem csalódott, ezt a szereplők Isten és szorgalmuk adta tehetségük után Vitek tanár érdeme, ki fáradhatatlan buzgalommal és nagy ambícióval karolta fel az egyesületet és ma, hogy oly ma­gas niveaun áll, — az ő érdeme. A programot a zenekar által precízül előadott nyitánynyal kezdték, melynek elhangzása után felgördült a függöny és Vitek Károly karmester dirigálása alatt olyan gördülékeny előadást hallgattunk végig, mely a közepes dilettantismust messze túlhaladta. Kölönös dicséret illeti özv. Ticsinsz- kyné Obholczer Margit urhölgyet, kinek tisztán csengő koloraturját még szokszor szeretnők hallani. Játéka, de különösen a hangja a be- végzett művésznő benyomását teszi. Demidor Ignácz urat dicsérni közhely, amit pedig ebből a kitünően sikerült karikatúrából produkált decensül és minden túlzástól menten, avval csak tehetségének újabb bizonyságát szolgál­tatta. Széhenyi Lajos uj név a műkedvelő szín­padon, kinek kellemes tenorját, szívesen hall­gatjuk gyakrabban is. Kisebb szerepekben Wie- ser Miklósné, Mező Mariska és Juhász Ernő igyekezetükkel hozzájárultak az est sikeréhez. A zenekar kifogástalanul jó volt. A műsor kö­vetkező száma Pozorszky Béla hegedüjátéka volt. „Hoffmann meséi“-ből játszott művészi technikával. Majd a felzugó tapsokra ráadást adott. Végül „Bajazzók“ operából énekelt özv. Ticsinszkyué Obholczer Margit úrnő kitünően iskolázott hangjának újabb bizonyságát adva. A főispáni instelláció napján megismételték az előadást hasonló erkölcsi, de kisebb anyagi sikerrel. Orvos választás. Hir szerint a jövő hó­napban töltik be választás utján a megboldo­gult Dr. Doby Zsigmond halálával megürese­dett alorvosi állást. A pályázat még ugyan nem lett közzétéve, a korteskedések azonban már megindultak. Reméljük, hogy a tisztelt választó polgárok, úgy a város, mint saját jól felfogott érdekükben, nem azt választják meg akinek jobb protektora van, hanem akit ezen állás betöltésére legérdemesebbnek tartanak. Hallo­másunk szerint a pályázatban részt vesz Dr. Róth Sándor városunk szülötte, az erdődi köz­kórház fiatal és igen tehetséges igazgatója. Valóban igen előnyös lenne, ha ezen állást ő nyerhetné el városunkban, hol orvosok dolgá­ban igen nagy szükségben vagyunk. Póttartalékosok behívása. Ex-lexes ál­lapot van, szükséges a katona. Ujoncz állítás nem lesz, tehát akárhonnan, ha még — pót­tartalékosból is, de katonv kell. Valószínűleg ez az oka annak, hogy márczius 29-ére be­hívták a póttartalékosokat. Ez a körülmény azért különös kissé, mert eddig vagy júniusban vagy októberben vonulnak be 8 heti kikép­zésre a póttartalékosok. Pofozkodó iskolaszolga. Kinos botrány folyt le az elmúlt héten a helybeli főgimnázium­ban. Az ottan alkalmazott iskolaszolga — való­színűleg többet öntvén fel a garatra — egy vele pajkoskodó VII. osztályos tanulót arczul ütött. Hallomásunk szerint ez ügyben még a vizsgálat sem lett meg indítva s a tanuló­nak elégtétel sem lett adva. Egyáltalán nem czélunk a hírrel az ifjúságot a tanári kar ellen izgatni, azt magunk is elitéljük, ha idősebb embereket gúny tárgyává tesz a fiatalság, de viszont nem hagyhatjuk szó nélkül azt sem, hogy egy iskolaszolga bátorságot vegyen ma­gának ahhoz, hogy egy VII. osztályos tanulót arczul üssön, holott van alkalma arra, hogy felettes hatóságánál elégtételt kérhessen és nyer­jen is. Elvárjuk az igazgató úrtól, hogy hala­dék nélkül megindítja a vizsgálatot ez ügyben, mert kissé különös az, hogy maholnap baju­szos fiatalságot egy iskolaszolga nyíltan felpo­fozzon, csak azért, mert az illető tanuló bátor­ságot vett magának vele tréfálkozni. Az esetet különben ajánljuk a kerületi igazgató ur szives figyelmébe is. Tisztviselői állások betöltése az ex- lexben. A miniszterelnök Pest vármegye alis­pánjához intézett rendeletében kimondotta, hogy a törvényszerűen rendszeresített állasok, ameny- nyiben időközben megüresednek, a költségve­tésen kívüli állapotra való tekintet nélkül, sza­bályszerűen betölthetők és az illetmények az uionnan megválasztott vagy kinevezett várme­gyei tisztviselő részére a vm. háztartás terhére haladéktalanul kiutalhatok. Egy kilogramm homok. A szomszéd városban történt, Egy ember 5 kilogramm tö­rött cukrot vásárolt egy füszerkereskedönél. Oda­haza azután kitűnt, hogy a cukorban egy kilo­gramm homok volt belekeverve. Boszankodá- sában a következő hirdetést tette ki egyik lap „Nyilt-tér“ rovatában : 5 kiló cukrot vásároltam egy helybeli füszerkereskedőtől és kisült, hogy egy kilo­gramm homok volt beléje keverve. Ha 24 órán belül az illető gazember nem küld ne­kem újabb öt kilogram cukrot ingyen és ho­mok nélkül, úgy le fogom nevét leplezni. Fekete Péter Másnap az illető nyolc helyről is kapott öt-öt kilogramm tiszta törött cukrot és a leg­érdekesebb a dologban hogy az illető város­ban aligha van több, mint nyolc füszerkeres- kedő. Mikor lesznek a választások? Kor­mánykörökből eredő hírek fezerint a választá­sok május hó végén lesznek és az uj Ház ju­nius elején fog össze ülni. Az ország gyűlés uj ciklusát a .király fogja megnyitni trónbeszéddel a budai várpalotában. — Egy félhivata­los azt is jelenti, hogy a király junius elején Budapestre érkezik. Nyilván való hogy a király budapesti útja az országgyűlés megnyitásával van kapcsolatban. — Az egyes pártkörökben már most mérlegelik a választások estélyeit. Kossuth Ferenc úgy nyilatkozott, hogy a két függettenségi párt legalább 200 emberrel vonul be a parlamentbe. Ékszert, órát, ezüstnemüt jótállás mel­lett bámulatos olcsó áron csakis Magyarország legnagyobb ékszerüzletében Debreczenben a Löfkovits Arthur és Társa czégnél vásárolhat­tunk. MSTS Ä Á rendkívül ízléses ruhakelméket, selymeket, MULM bÄuUHKA, kész svájcj (üli robékat és belépő-sálokat csakis IP®“ a legújabbal ajánl TÉP® STEIB MÁRTON Deák-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom