Közérdek, 1911. január-június (4. évfolyam, 1-25. szám)

1911-01-09 / 1. szám

Nagykároly, 1911. január 9. 1-sö szám, ^ " V ^^3/IV.'évfolyam. KÖZÉRDEK ÉRMELLÉK QlfSj KERESKEDELEM, IPAR ÉS MEZŐGAZDASÁG ÉRDEKEIT SZOLGÁLÓ TÁRSADALMI HETILAP. Előfizetési árak: Helyben házhoz hordva egy évre 6-— korona félévre 3'— korona. Vidékre postán küldve egy évre 7-— korona félévre 3 50 korona. Egyes szám ára 20 fillér. Megjelenik minden szombaton reggel. Nyilttér sora 40 fillér. — Kéziratot nem adunk vissza. Előfizetési és hiidetési dijak felvételére csak a felelős szerkesztő jogosult Főszerkesztő: Dr. Miaitz Béla. Felelős szerkesztő: Simító Aladár. Főmunkatárs: Dr. IVCerts László. V SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: Nagykároly Gr. Károlyi György-tér 36. Telefon: 95. szám. Szatmár, Rákóczi-utca 26. Telefon 168. szám. Helyettes szerkesztő : Dálnoki Hadnagy István, Kedvezmény előfizetőinknél!. Elhatároztuk, hogy január 15-től kezdve igen tisztelt előfizetőinknek mindenféle peres, perenkivüli ügyeiben bíróságoknál avagy azonkívül, teljesen díjtalan eljárunk s levélbeli megkere­sésekre azonnal válaszolunk. Eljárunk továbbá díjtalanul, tisztán a készki­adások megtérítése mellett, pénzinté­zeteknél kölcsönök, törlésztéses és jelzá­log kölcsönök kieszközlésénél s minden ezzel kapcsolatos ügyekben. Össze­köttetéseink kiterjednek Szatmár, Bihar, Boldog ujesztendőt! Régi magyar szokás, divatját is multa, Szegény édes anyám vájj’ hol is tanulta, Hogy újév reggelén körébe állított Fiú s leány vegyest, egy tucat volt itt-ott. Ki mondja meg: hány nap ez az uj esztendő? Jutalma lesz kalap, vagy pedig fejkendő. Háromszázhatvanöt szólék egész bízvást, Nem igaz ám fiam, nem találtad, küldj mást. Háromszázhatvanhat mondja lánytestvérem. Belepirul amint szemmel végigmérem. Nem szökő év tudtam, hol lesz hát a hiba? Hogyha én se tudom, hogy tudná e liba. Hajdú és Szilágyvár aegyék bármely pénzintézeteire, valamint a fővárosi pénzintézetekkel is összeköttetésbe lépünk. Kérjük tisztelt előfizetőijei, hogy hozzánk bármely ügyb' i: teres biza­lommal fordulni szíveskedjenek. Elváló tisztelettel: “KÖZÉRDEK“ sze.rk. és kiadóhivatala. Nagy átalakulásul! medrében. Már a múlt század utolsó évtizedében hirdették belátó politikusok és a társadalmi tudományoknak mélyebbre ható mivelői, hogy hazai társadalmunk nagy átalakulások előtt áll. Az átalakulási folyematok azóta tényleg bekövetkeztek s hazai közéletünk már benne van ezen folyamatok?.?'-; a medrében, ntala­Holnap már nem az lesz. Hejh soká kell [várnunk! Mikor ismét itt lesz: ki tudja hol járunk!? Lehórgasztott fővel álltunk körülötte, Jóságos két szemét rajtunk legeltette Ha nem nyertetek is kalapot, fejkendőt, Kívánok helyette boldog uj esztendőt! Szegény édes anyám nyugodjál békében! Telik-e örömöd sok szép csemetédben? Látod-e a fészket, mely üresen maradt Gyermekid szétszórva a kerek ég alatt! ? Egyik szegénységben, a másik jobblétben, Harmadik . . . hatodik bubán, betegségben Ha látod, ha hallod kérjed a Teremtőt, Hogy adjon nekik is boldog uj esztendőt. kulni kezd a néprétegek gondolkodásmódja, élete, szokásaik, társadalmi viszonyaik, uj szellemi és erkölcsi irányokba kezd terelődni az egész közélet s ennek a merész lépé­sekkel haladó újításnak hatását érezzük az irodalomban, a társadalmi érintkezésben, a közgazdasági viszonyokban, a politikai, val­lási és erkölcsi felfogás kialakulásában. Hazai viszonyainknak célszerűbb, mo­dernebb, a nyugati nagy nemzetek kultúrá­jához alkalmazkodó berendezését minden jó hazafinak, minden komoly törekvésű em­bernek őszinte lélekkel kell kívánnia. Hazánk úgy a szellemi és erkölcsi, mint általában a közéleti felfogás dolgában nagyon el van maradva. Csekély megbecsülésben részesül nálunk még mindig a munka és a munkás ember, az erkölcsi értékek pedig egyáltalában nem találják meg azt a méltányló elismerést és jutalmat, mely nélkül a társadalmi irá­nyoknak lehetetlen megadni a szilárd és biz­tos fejlődési alapot. Baj azonban, hogy gondolkodásunk és közéletünk romboló irányban kezd átala­kulni. Az újítók harcot üzentek a történelmi dás ábrándokat sző, de amik sohasem va­lósulnak meg. a legtökéletesebb ostobaság. — De olyan szép ez az álmodozás ! —‘ Le kell tenni róla, Margit. Látod, én is ábrándoztam. Mikor a kereskedelmi tan­folyamra jártunk megvallom, én is szerel­mes voltam, Emlékszel még arra a fekete bajuszkáju tanárra, aki olyan szigorú volt ? — Engem megbuktatott . . . — Mindig róla ábrándoztam és csak akkor pottyantam le a hetedik menyország- ból, mikor megtudtam, hogy már nős ember. Nagyon keserves volt a csalódás, de kihe­vertem és azóta feltettem magamban, hogy olyan férfi után fogok csak rokonszenvet mutatni, akiről tudom, hogy nőtlen, Már húsz éves leszek . . . n Üzletünk átalakítása miatt a raktáron levő visszamaradt összes őszi- és téli árunkat EEEE^Cj--—i c mélyen leszállított árak mellett a bocsájtjuk a vevőközönség rendelkezésére. — Kiváló tisztelettel: — SZOBiGOTT és KOVACSOCZY női- és úri divatüzlete Nagykároly, Deák-tér (Friedl-ház). Erzsi, Józsi, János, Sándor, Pali, Pista, Senki se pályázik a kitűzött díjra? Nem tudhattuk anyánk mit forgat fejébe’ Százat ezret mondtunk amúgy hevenyébe. Senkise találja? enyém kalap, kendő. Csak egy nap mert, csak ma ujesztendö, Értarcsa, 1911. Szoboszlay Sándor. Hogy kell férjhez menni? — Hidd el Margit, hogy az a szere- lem, amiről a legtöbb regényfaló leány cso­— Igazán? Én csak 19 multam! — Itt az ideje, hogy aférjhezmenésröl komolyan gondolkozzam, mert én nem akarok világcsufjára vén leány maradni! — Én sem! De hát, hogy menjen férj- hez az ember, ha nincs kérője ? Molnár Testvérek Telefon 727. grammofon legnagyobb EGYHÁZTÉR 3. A NAGYTEMPLOM MELLETT. és lemezek raktárában Debrecen, Telefon 727. író ángya.1 védjegyű ninfo-n tölcsérnélküli, Patto-é tünélküli beszélőgépek és lemezek ki zárólagos képviselete. Kedvező fizetési feltételek! Szolid kiszolgálás ! Külön technikai osztály ! Javító műhely ! Lapunk mai száma 10 oldal terjedelemben és 3500 példányban jelent meg.

Next

/
Oldalképek
Tartalom