Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-06-14 / 24. szám

1913. junius 14. 24-ik szám. KÖZÉRDEK 9-ik oldal. különös figyelmébe! Ha Forhinnal permetez, Rézkénporral poroz és Bago!3al öli a szőlőmolyt FORHIN ‘Kiesebb agond, -szór » Kevesebb a munka,-szór j Kevesebb, a munkabér! a sokszorta megjavi- tott bordói keverék és mert a 1 \Jllllll* számtalan köszőnő- és elismerő-levél tanúsítása szerint mindenütt a leg­nagyobb megelégedéssel használják. A f-nak nincs üledéke, vízbe dobva azon­nal oldódik és biztosan pusztítja a peronoszporát; — Forhin egy kész —.... anyag, főalkatrésze rézgálic, tápadó­képessége oly nagy, hogy bármely harmatnál perme­tezhet vele ; — Forhin használata óriási munka- fs pénzmegtakarítást jelent, mert az anyag teljesen kész ! eMMat SS# . kezesre rovarenyvet, minden kártékony rovar lekötésére, rovarfogó övét az összes kártékony rovarok elfogására, Laurinát a rovarok ellen nyári vé­dekezésre. Lauril Karbolineumot a rovarok elleni téli védeke­zésre. Laurii oltóviaszt az oltványok nemesítésére Ichueumint a szenge virágok permetezésére, Nicotin Quassianivo’natotfaiskolák permetezésére, Topomort mezei egerek pusztítására. Pampi<t ro- v?-r.? , ^.darazsak elfogására. Tessék mindezen cikkekről kime­rítő leírást óí használati utasítást kérni, melyet ingyen és bér­mentve kiild az összes érdeklődőknek a POMiUSlff anya™yár ‘fTezér képviselete Szat JS BUDAPEST, VI., Váci-ut 93. W mármegye részére _WEILER Tnozes ES KERTÉSZ cégnél HAGyKÁROLy. 39 05—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. Urilakás. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint telek­könyvi hatóság közhirre teszi, hogy dr. Egeli Imre ügyvéd által képviselt Mezőterem és Vidéke fogyasztási és értékesítő szövetkezetnek Szilvasán Györgyné szül. Kosztan Paulina vezendi lakos ellen folytatott végrehajtási ügyé­ben 205 K 85 fül. tőke) ennek 1912. évi május hó 11. napjától járó 5°|0 kamatai 153 K 30 fill, eddidi, valamint az alább megállapított költség kielégítése végett úgyszintén az ezennel csatlakoztatott özv. Kandra Györgyné szül. Pataki Anna 59 K 45 fill, s jár. dr. Sternberg Endre ügyvéd által képviselt Nagykároly és Vidéke takarékpénztár 3500 K s jár dr. Antal István ügyvéd által képviselt Bőhm Dávid és Fia szaniszlói cég 55 K Í5 fill, tőke s jár. kielégítése végett árverés alá bo­csátja a szatmárnémetii kir. törvényszék terü­letén fekvő s a Szívásán Györgyné szül. Kosz- | tán Paulina vezendi 22. sz. tkvi betétben fog-1 lalt kővetkező jószágtesteket: a) az A II. 1—9 sorsz. alatt foglalt 792, 876, 994, 1167, 1284, 1469, 2130, 2131, .2354 hrsz. jószágtest (szántó, rét) 777 K ki-1 kiáltási árban b) az A-j-1 sorsz. alatt foglalt 16j3344 rész kösös legelőből járó illetményt 160 K kikiáltási árban azzal, hogy azok a kikiáltási ár 2/s részen alul el nem adhatók. 2. Az áverés megtartására határidőül 1913. évi augusztus hó 29. napjának délelőtti 9 Óráját Vezend községházán kitűzi. 3) Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10o[o-át készpénzben avagy az 1881. évi LX. t.-c. 42. §-ában jelzett árfolyammal számított és a 3333/1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes ér- j tékpápirban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak elöleges, elhelyezéséről kiállított elismert vényt át szolgálni, ezenfelül a kikiáltási ára­in eghaladó ígért legmagasabb ár 10-°|0ig nyom­ban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefi­zetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígé­ret figyelmen kivül fog hagyatni. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Vezend, Mezőterem és Porte­lek községek elöljáróságánál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. május 28. A kir. járásbíróság mint telekkönyvi hatóság Dániel Sándor sk. kir. jbiró. A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tkvvezető. eszek és eladok ócska kályhát, tollat, ócska vasat, hasz­nált bútorokat. — Levélbeni megkere­sésre azonnal a helyszínére utazom. WEISZ JÓZSEF Nagykároly, Temető-utca 84 .sz. A Majtény-utcában, a volt Jeney Géza-féle lelek, mely áll kényelmes urilakás és hozzátartozó melléképületekből, azonnal kiailo, esetleg a telek kedvező fizetési feltételek mel­lett jutányos áron eladó. Értekezhetni a ,Központi Takarékpénztárral . Nagykároly. fiiad*» ii%flethelyisé|£! Tompa-utca 17. sz. alatti házamban egy füszerkereskedésnek rendkívül alkalmas üzlethelyiség' esetleg berendezéssel együtt kiadó. — Érte­kezhetni lehet: Fetser József tulajdonossal. 1486—1913. vhtói szám. r Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 120. és az 1908. évi XLI. t.-c. 19. és 20. §-a értelmében ezennel közhirre teszi, hogy a szatmári kir. törvényszéknek 1912. évi Sp. II. 822/2 számú végzése következtében dr. Papp Kornél ügyvéd által képviselt Ragályi Kálmán szatmári lakos javára gl K 50 f. s jár. erejéig 1912. évi decenber hó 7. foga­natosított kielégítési végrehajtás utján le- és felülfoglalt és 570 koronára becsült következő ingóságok u. m. : bútorok nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járásbí­róság 1912. évi V. 1376/3. számú végzése foly­tán 91 korona 50 fill, tőkekövetelés ennek- 1912. évi jun. hó 10. napjától járó 5°/0 ka­matai s eddig összesen 62 K 54 f biróilag már megállapított költségek erejéig a fizetett összegek betudásával Nagykárolyban adós lakásán Nagy- hajduváros 23. alatt leendő megtartására 1913. évi junius hó 20-ik napjának d. u. ‘/22 órája határ­időül kitüzetik és ahhoz a venni szándékozók ezennel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-a értelmében készpénzfi­zetés mellett a legtöbbet ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felül foglaltatták és azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX. t.-c. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykárolyban 1912. évi junius 8. Fazekas Menyhért kir. bírósági végrehajtó Dühöng a sertésvész keresztül-kasul az országban, pusztítja a megfogyott sertésállományt. A közönség panaszkodik, mert kevés a disznóhus és drága. De még rosszabb is lesz a helyzet, ha a gazdák nem gondos kodnak idejekorán az ólak fertőt lenitéséröl, mert csakis alapos fertőt lenitóssel lehet a vész további terjedésé megakadályozni. Az ólak fertőtlenítése a legegyszerűbb dolog és olcsón keresztülvihető. 3 kiló nyers lysoformot oldjunk fel 100 liter lágy vízben és ezzel mossuk le az ólak összes felszereléseit és öblít­sük ki a vályúkat. A nyers lysoform az összes létező fertőtlenítő szerek között a legmegbíz­hatóbb, tudományosan ki van próbálva, igen kiadós, olcsó, nem mérgező és ezért bárkinek bátran kezébe adható. Igen fontos, hogy nincs szaga és igy haszná­latban kellemesebb, mint a fortéiméi szagu, betegségre emlékeztető carbos vagy creolin. A sertések nemcsak jól tűrik a nyers ■ lysoformmal való fertőtlenítést, hanem I határozottan kedvelik, úgy hogy szá- ■ mos sertéshizlaló naponta a mos­lékhoz adagol 20/0 nyers lysoform- oldatot és ilyen módón kitűnő ered­ményeket érnek el, mert a belek fertőt­lenítse által a sertések nem kapják meg a betegséget. Erről szóló bizonyít­ványt készséggel küldünk be az érdeklődőknek. Necsak a fertőzött, hanem az egész­séges ólakat is fertőtlenítsük, mert csakis igy óvhatok meg ezek a vész behurco- lásától. Aki egyszer kísérletet tett a nyers lysoformmal, az állandóan fogja hasz­nálni. Ma már az egész világon el van terjedve. A nyers lysoform árai: 21/ kgr.-os kanna 6 korona. 4% l<gr.-o kanna 10 korona. 10 kgr.-os kanna 20 korona, 25 kgr.-os kanna 47 korona ingyen csomagolással, Budapesten szál litva. Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára Újpesten. Szives tudomásul! lettel értesíteni a hely­beli és vidéki közönséget, hogy 5 év óta fennálló tör vényszékileg bejegyzett elhelyező irodámat adás­vételi irodával bővítettem ki. Közvetítem házak és földek, szállodák, vendéglők eladását és vételét. Laká­sók és bolthelyiségek bérbeadását. 5 évi tapasztalatom után kellő szakképzettségem elég garanciát nyújt ahhoz, hogy tisztelt megbízóimat mindenben és mindenidőben a legpontosabban kiszolgálhassam. — A mélyen tisztelt közönség nb. pártfogását kérve, vagyok kiváló tisztelettel. Rosenfeid Sárnál Nagykároly, Könyök-utca 7. sz. Telefonszám. 91 Telefonszám«

Next

/
Oldalképek
Tartalom