Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-02-22 / 8. szám

1918. február 22. 8-ik ssára. KÖZÉRDEK 7-ik oldal. gélyre szoruló polgárokat, A feljelentéssel azonban nem értek célt. A vármegyei szabály- rendelet 115. §-a ugyanis világosan kimondja, hogy névtelen feljelentés eljárás tárgyát nem képezheti s igy adactára kerül az az irat, a mely azt lett volna hivatva szolgálni, hogy az árvapénztárak tiltassanak el a kölcsönök folyósításától. Hogy ki vetemedett a névtelen aljasságra, azt sejlik, de hogy napfényre kerül és hogy kíméletlenül fognak a feljelentők a közönség itelőszéke elé állitatni, az is bizonyos. ’------­DR .------------------------------m SCHEINER TIB OR ■ : egyetemes orvostudor: ■ i ■ B Nagykároly Széchenyi-u. 5. B rendeléseit megkezdette. Bodega átvétel. Van szerencsém a n. é. közönség szives tudomására hozni, hogy Nagykárolyban, a Hitelbank részvénytársaság mellett levő Pengász Erzsi tulajdonát képező ÉS fii Elfogott libatolvajok. Schefler és társai voltak. F. hó 15-én éjjel Varjú György kismaj- tényi lakos istállójában a bezárt libák éktelen gágogást vittek vegbe. Varjú felébredt a zajra és az ablakon kitekintve észrevette, hogy az istálló körül gyanús alakok mozognak. Meg­várta, mig felíeszitik az istálló ajtót és mikor bementek, kiszaladt és reájok zárta az ajtót. Majd lármát csapva, a szomszédok segélyével megkötözték a tolvajokat, akiket felvittek a községházára, egyben értesítették a domahidi csendőrőrsparancsnokságot, a jó fogásról. A csendőrség rövid idő alatt megjelent és valla- tóra fogta a jómadarakat, névszerint: Schefler István, Lakatos Mihály és Nagy Sándort, akik beismerték a tettet, sőt 10 rendbeli betöréses lopást is. Schefler beismerte azt is, hogy ő volt a nagykárolyi szőlöskertbeni betörés tet­tese. A csendőrök a jómadarakat letartóztatták s minthogy Scheflert a szatmári csendőrség körözte, oda kísérte és átadta az ottani őrs­parancsnokságnak. Az asszony verve jó. Ezt a közmondást valósította meg í. hó 13-án Vakarcs Sándor börvelyi gazdálkodó, aki feleségét nyelveskedés miatt oly alaposan helybenhagyta, hogy a me­nyecske a csendőröknél jelentette fel brutális férjét s kijelentette, hogy megbüntetését kéri. Az ügy a járásbíróság előtt fog eldőlni, ha addig meg nem bekül a menyecske és vissza nem vonja panaszát szeretett férje ellen. Tüzek. Börvelyben a kendergyárban leégett egy 5000 korona értékű kenderkazal. A tűz a kender átmelegedése folytán szikrától keletke­zett. — Vallajhoz tartozó agerdei határon Mandy Géza bérletén f. hó 13-án éjjel való­színűleg az üzemben levő cséplőgép kéményé­ből kipattant szikrától ineggyuladt és leégett '2 és fél kazal maglóhere, egy kazal bükköny és egy teljesen uj cséplőgép. A kár 25.000 korona, amely azonban biztosítás utján meg­térül. Közgyűlés. A Nagykárolyi Katholikus Le- gényegyesület rendes évi közgyűlését folyó évi március 2-án d. u. 4 órakor saját helyiségében tartja meg. Tárgysorozat: 1. Elnöki jelentés. 2. A múlt évi jegyzőkönyvek felolvasása és hitelesítése. 3. Az évi bevételek és kiadások felolvasása és pénztárnoknak a felmentvény megadása. 4. Az építési költségek felolvasása, azok megvizsgálása és ebből kifolyólag az al- elnök felmentvénye. 5. Pótépités előterjesztése. 6. Általános tisztujitás. 7. A beadott indítvá­nyok tárgyalása. 8. Esetleges indítványok. 9. Hitelesítők megnevezése. Vajasgaluska leves. 2 deka vajat 2 tojás- sárgájával habosra verünk, azután a két tojás fehérének habját hozzáadjuk, kevés sót, 2 evő­kanálnyi lisztet keverünk hozzá és kanállal a a Maggi-féle kockából készült húslevesbe be­főzzük. Közvetlen tálalás előtt készítjük. dohány árusítással együtt átvettem s azt tel­jesen újonnan berendezve, a legjobb gyárt­mányú árukkal szereltem fel. Különösen felhívom a n. é. közönség szives figyelmét a csemege és cukorka áruimra, továbbá az országosan ismert békésgyulai füstölt áruimra, a melyek mindenkor teljesen friss állapotban kerülnek eladásra. A legjobb minőségű borok mellett hideg felvágottak, sonka, szalámi áll a fogyasztó I közönség rendelkezésére. Szalonát valamint zsirt nagyban és kicsiny­ben árusítok. A n. é. közönség szives pártfogását Kérve I vagyok kiváló tisztelettel Szabó Lajos. Leugrott a robogó vonatról. Krenkó Mihály I kláramajori lakos Szaniszló és a Degenfeld- tanya között leugrott a teljes menetsebesség­gel robogó vonatról. A szerencsétlen ember súlyos sérüléseket szenvedett. A leugrás okát azzal indokolja, hogy hamarabb akart a ta­nyára jutni. Járványok. Szaniszlón a vörheny, Mezőpet- riben a roncsoló toroklob, Börvelyben a hasi- hagymáz járványszerüen fellépvén, a szolga- ! bírói hivatal megtette az intézkedést a járvá­nyok tovaterjedésének meggátlása iránt. Zinner István étterme Nagykároly, Nagypiac. Kitűnő ételek és italok. Ju­tányos árak. Pontos kiszolgálás. Friss villásreggeli. Abonoma. Megint a fényi tolvajok. A nagykárolyi csendörségnek sikerült eretyes nyomozás után újból egy fényi lopás tetteseit kideríteni. Még a múlt év december hó 10-én ugyanis feltörték id. Ludenberger Árpád vermét és onnan tengerit loptak. A nyomozás akkor eredmény­telen maradt, de a csendőrök állandóan figye­lemmel kisérték a gyanúsított alakokat. Végre sikerült reájok bizonyítani a lopást és Tempfi Rudolf, Feicher Mihály és Hein János a járás­bíróság előtt elnyerik méltó büntetésüket. A jómadarakat különben egyébb bűn is terheli. Szilágyi Elekkel szövetkezve, Heinrich Pálnál törtek be és élelmi szereket loptak, a rpiért a szatmári kir. ügyészség fogja felelősségre vonni őket. Fényi erkölcsök. Moldován Endre fényi plébános jelentést tett a csendőrségnél, hogy f. hó 9-én a reggeli mise alatt Sterk György és Szilágyi Elek fényi legények oly botrányos viselkedést tanúsítottak, hogy kénytelen volt a szertartást megszakasztani. Az erkölcstelenség tehát Fényen nemcsak az ingó vagyon eltulaj­donításában terjed napról-napra, de annyira sülyed, hogy már az Isten háza sem szent előttük. Gyászeset. Özvegy Kubinyi Károlyné szüle­tett Biró Eszter asszony folyó hó 18-án 70-ik évében Érszőllősön elhunyt és folyó hó 19-én tétetett örök nyugalomra. Az elhunyt úrnőt Kubinyi Berta férj. Lendvay Sándorné, özv. Fejes Istvánné, Kubinyi Bertalan, Kubinyi Béla gyermekei; Lendvay Sánder veje; Buttyán Mária, Kubinyi Etelka menyei; Fejes Margit, Fejes Jolánka, Kubinyi Mariska, Kubinyi Sán­dor, Kubinyi Béla unokái gyászolják. Egy érdekes per vége. Ujházy Mihály volt miskolci, jelenleg nagykárolyi lakos mint a nagykárolyi 1151. sz. betétben felvett belsőség tulajdonosa sérelmesnek tartotta magára nézve hogy a város megengedte a nagykárolyi keres­kedelmi és iparbanknak, hogy a várostól meg­vett 36 Q-öt területű kispiaci részre is épít­sen. Ujházy ebbeli kártérítési igényét átruházta kocsisára Zsigmond András miskolci lakosra s a nagykárolyi kereskedelmi iparbank r.-t. ellen 5000 korona iránt kártérítési keresetet indított, mellyel úgy a szatmári kir. törvényszék, mint a debreceni kir. Ítélő tábla elutasította és Zsigmondot a költségek fizetésére marasztalta. Az Ítélet jogerős. Pályázatok. A helybeli Államépitészeti Hi­vatalnál napidijas mérnöki állásra. Javadalmazás napi 8 korona és mellékjövedelmek. Pályázati határidő márc. 10. Hodászon aljegyzői állásra. Javadalmazás 1000 korona. Pályázati határidő február 20. Halálozás. Herman Antal ny. megyei írnok, ki jelenleg a nagykárolyi kir. adóhivatalnál működött, szerdán reggel 65 éves korában meghalt. Temetése csütörtök délután fél négy órakor lesz. Komló ssy Margitka. Súlyos csapás érte Kom- lóssy József nagysomkuti járási számvevőt és feleségét Medvey Ilonát: kis leányuk, Margitka rövid szenvedés után, két hónapi élet után, meghalt. A letört kis virág temetésé szerdán délután ment végbe, a nagyapja Medvey Ede házából Nagykárolyban, a rokonok, jóbarátok nagy részvéte mellett. Kivándorlásra csábitó asszony. Id. Kovács Jánosné mátészalkai lakos a fiát, Kovács Já­nost, hogy útlevél nélkül Amerikába juttassa Budapestre, Graszely Áipád ügynökhöz kalau­zolta s ezt arra kérte, hogy a fiút a bécsi Missler-cég ügynökségének adja át. Misslerék a fiút átvették, eljuttatták Becsbe, a hol a Missler-cég engedély nélküli kivándorlók szállí­tásával foglalkozik. A szatmári törvényszék a I főtárgyaláson Ítélkezett Kovács Jánosné és ! Graszely Árpád fölött s mindkettőjüket kiván­dorlásra csábításban mondotta ki bűnösnek és fejenként 30 korona pénzbüntetésre ítélte, azonban a büntető novella 1. szakasza alapján az ítélet végrehajtását felfüggesztette. Hirdetmény. Van szerencsénk tisztelettel tudatni, hogy a kőbányai Első Magyar Részvény-serfőződe nagykárolyi főraktárát átvettük. Főtőrekvésünk oda fog irányulni, hogy az Első magyar részvény-serfőződének általánosan elismert kiváló gyártmányait kifogástalan kezelésben részesítsük és igy azokat a mai naptól fogva úgy hor­dókban, mint palackokban a legjobb mi­nőségben bocsátjuk a t. fogyasztó közön­ség rendelkezésére. Midőn szives pártfogását tisztelettel kérjük, biztosítjuk egyben a leglelkiisme­retesebb kiszolgálásról és vagyunk kiváló tisztelettel Czimmermann és Társa. Soha me méltoztaiiék a porosz KOSZOD fogalmát összetéveszteni. A porosz szén között is vannak különféle válfajok, a melyek fűtési képessége gyengébb vagy erősebb. Nálam a Poroszország legelsőbbrangu szén­bányáiban termelt szón kapható, amely jól­lehet pénzértékben kifejezve, valami csekély­séggel többe is kerül, de végeredményben a silányabb porosz szeneknél sokkal gazda­ságosabb és kellemesebb fűtést eredményez. Ugyancsak üzletemben kapható m. kir.löpor és az összes vadászati cikkek, alumínium- edények és mindenféle háztartási cikkek. Lópocrócok nagy választékban. Az óriási for­galom gyorsabb lebonyolítása kedvéért kérem a n. é. közönséget szükségletét előre bejelenteni. Spitz Mór vaskereskedése Nagykároly, Naggpiac.

Next

/
Oldalképek
Tartalom