Közérdek, 1910. január-június (3. évfolyam, 1-29. szám)

1910-01-29 / 5. szám

5-ik szám. KÖZÉRDEK. 5-ik oldal. Tánczmulatság. A Székelyhídi tisztviselői kar szombaton fényes tánczvigalmat rendezett Krecz Viktor szolgabiró elnöklete alatta „Fürdő vendéglő“ helyiségében. A mulatságon igen előkelő közönség jelent meg, a kik Szilágyi Géza kitűnő zenéje mellett egész a reggeli órákig járták a ropogós csárdást. Az első né­gyest, melyet Péchy György rendezett 30 pár tánczolta. A mulatságon részt vettek sorából az alábbiakat sikerült megtudnunk : Leányok: Babos Évike, Szentpáli Ilonka, Ruff Rózsika, Király Piroska (Almosd), Kenderessi nővérek, Loz Mariska, Hajdú Ilonka, Pozsgai Mariska, Gönczy nővérek, Platz Emtnuska. Asszonyok : Dr. Babos Jánosné, Dr. Halász Zsigmondné, Nedeczky Istvánné, Nedeczky Mihályné, Dr. Stätner Jánosné, Kiss Lajosné. A mulatság tiszta jövedelme a székelyhídi Kossuth Lajos-szobor alap javára fog fordittatni. Halálozás. Súlyos csapás érte Dr. Jaka- bovits Emánuel a székelyhídi ügyvédi kar ki­váló és köztiszteletben áló tagját. Édes atyja Jakabovits Salamon 64-ik évében folyó hó 24-én Érmihályfalván elhunyt. Temetése 24-én folyt le nagy részvét mellett. Egyházi gyűlés. A róni. kath. egyház folyó hó 23-án közgyűlést tartott, a melyben kimondotta, hogy az iskola szűk voltára való tekintettel a lelenczek tanítását megtagadja és állami iskolához való utalását kéri. Az egyház­adó kivetést elfogadta ugyan, de azt az érde­keltek megfelebbezik, mint olyan jogtalan ter­het, a melyet nem kötelesek fizetni. Részünkről addig is, mig az általunk megkezdett mozga­lom befejezést nyerne, ajánljuk a híveknek, hogy az egyházi adó fizetését tagadják meg, melynek közigazgatási utón való behajtására az egyháznak joga különben sincsen. Tolvaj kereskedősegéd. Kiss Márton dúsgazdag birtokos, kinek vagyonát 150,000 koronára becsülik, a múlt évben eladta virágzó füszerüzletét 50,000 koronáért a Du bay fivé­reknek. Van neki egy fia, akinek neveltetésére óriási összeget költött. Később pedig minthogy nem tanult, mesterségre adván, mint asztalost Párisba küldte, ahol egész vagyont áldozott reá. A fiú hazajött, de gyenge elméjűnek bizonyul­ván, mesterségét nem folytathatta, tehát beadta Dubayékhoz segédnek. A múlt héten Dubayék észrevették, hogy az üzlet meghasadt padlásá­ról, mely Kiss Márton tulajdona, cigaretták kandikálnak ki. Utánna néztek a dolognak és egy egész láda lopott árura találtak. Jelentést tettek az esetről a csendőrségnek, ahonnan Soltész őrsvezető két társával megjelent s a megejtett vizsgálat alapján 5 napi kutatással 10 láda árut találtak különböző helyen eldug- dosva, melynek értéke 2060 koronát tesz ki. A gyanú Kiss Zsigára háramlott, akit a csendő- röz vallatás alá fogtak és megtaláltak nála 124 K készpénzt is és 12 álkulcsot, amellyel a lo­pásokat elkövette. A szerencsétlen ember tettét cleptomániából követte el, mert atyja minden szükségletét fedezte, igy szükséget nem szen­vedett. Az eset Székelyhidon érthető conterna- tiót okozott és a sors által többszörösen súj­tott családapa iránt általános a részvét. De vi­szont elitélik a Dubay fivéreket is, akik elég könnyelműek voltak ahoz, hogy nem vették észre azt, hogy egy fél év alatt 2000 koronán felüli áru tűnt el az üzletükből. A csendőrség az ügyet áttette a bírósághoz, mely Kiss Zsigát szabadlábon hagyta, akit értesülésünk szerint atyja egy szanatóriumban fog elhelyezni. Nyultolvajok. Tátray Kálmán járásbiró üres óráiban nyultenyésztéssel foglalkozik s e czélból több belga nyulat hozatott magának. A napokban legnagyobb meglepetésére egyik nyula eltűnt s azt a legszorgosabb kutatás da­czára sem sikerült előkeriteni. Jelentést tett a csendőrségnél, a mely kiderítette, hogy azt Vágó Ferencz és társa, két suhancz fogta el. A tapsi­füles meg is került s vissza lett adva jogos tulajdonosának, de hallomásunk szerint a nagy­váradi törvényszék, minthogy érdekeltség forog fenn — a bűnügyben való ítélkezésre egy más Értarcsa. Uj postajárat. Az értarcsai—ottományi posta f. évi jannár 16-tól a régi járattal közle­kedik. Érmihályfalváról reggel 8 órakor jön, délután 4 órakor megy vissza. A legnagyobb köszönettel vagyunk a postaigazgatóság iránt ezen bölcs intézkedéséért, a mely általában véve sokkal előnyösebb és kényelmesebb, mint volt a másik. Arra vagyunk még kiváncsiak, hogy mikor fog rá kerülni a sor az értarcsai postahivatal visszahelyezésére, a mi mindinkább sürgősebbé válik. Éveken át a legnagyobb tü­relemmel várta a nagy közönség ezen általános óhaj teljesítését, mert bizony ilyen nagy. forga­lom mellett az ügynökség napról-napra mind­inkább kevesebbnek bizonyul; a helybeli for­galom, országút mellett, idegenek, átutazók s(b. szükséglete s e mellett a kincstár érdeke is az értarcsai postahivatal sürgős visszaállítását kí­vánja. Váltóhamisítás. Amerikába vágyott ifj. Létai Imre tárcsái lakos, a ki különben buzgó hivő is. Pénze nem volt, a Cunard pedig még a jámbor hívőket sem szálitja ingyen. Gondolat után jött a tett. Vásárol egy váltót, rákanyaritja ifj. Aszaiós Gábor és Máté Sándor jómódú gaz­dák neveit s beállít egy előkelő érmihályfalvai bankba, várva, hogy hamarosan a markába nyomják a ropogós bankókat 500 korona ér­tékben s ő még azon éjjel búcsút mond a falunak, Aszalós meg Máté pedig hadd vakar­ják a fejőket, ha majd rendezni kell a váltót. Ámde rajtavesztett, a váltó gyanúsnak tűnt fel s hamarosan rajtacsipték a manipulátión, még hozzá a csendőr urak is megtudták a dolgot s most a törvény fogja őtet felvilágosítani, hogy tulajdonképen mit is tett. Kivándorlás. Az érmelléken ijesztő mó­don szaporodik a kivándorolni akarók száma, a jegyzői hivatalok alig győzik az útlevél kérők ügyeit elintézni, most már nemcsak nagy, de kiskorúak is nagy számmal akarnak Amerikába menni. Sajnos jelenségek! Árverések. Nagykároly, február hó 3-án délután 6 óra bolti áruk. Dengeleg, február hó 9-én délelőtt 9 órakor: lábas jószág, szekér. Vezend, február hó 10-én délelőtt 9 órakor: lábas jószág. Esztró, február hó 5-én, délelőtt 9 órakor: ingóság. Szaniszló, január hó 31-én délelőtt 11 órakor: sertés, takarmány. Nyilttér.* Nagyságos Péchy László urnák, mint az Ecsediláp-társulat igazg. főmérnökéhez Nagykároly. Még a múlt év tavaszán felvállaltam a kaplonyi határon a társulattól a krasznatöltés munkálatait. — A munkakiadással megbízott szakaszmérnök Wieser Miklós, midőn szeptem­berben a munkát befejeztem, a munkát fel­mérte ugyan, de én azt nem fogadtam el és kértem uj mérés megejtését. Erre én biztatva lettem, hogy fel fogják mérni, sőt más határ­ban munkát is kaptam és ki lett jelentve, hogy ezzel egyidejűleg leszek kifizetve. Időközben felmértük a gödröket és 383 köbméter eltérést tapasztaltunk a tényleges munka között. Mint­hogy a művezető, daczára töbszöri biztatásának ezt kifizetni nem akarja, mielőtt a társulat ellen a pert megindítanám, a szegény ártéradót fizető birtokosok érdekében felkérem Nagyságodat, hogy a jogosan megillető munkadijamat kifi­zetni szíveskedjék, mert én már legalább 20- szor jártam érette Nagykárolyba, a hol csak biztatva, de kifizetve nem lettem és ez a jár- kálás 8 élő gyermekem szájából vette ki a mindennapi betevő falatot. Szatmár, 1910. január 26. «S borseprőt továbbá jutányos áron ajánlok saját főzésű szilva, seprű és törköly pálinkát. Epstein Márkusz, Nagykároly. Séchenyi-utca 34. sz. Eladó csűr. Egy 23 méter hosszú, 16 méter széles tégla és vályog falazatú, tölgyfa felszerkezettel biró,náddal fedett csűr jutányos áron eladó. Értekezhetni lehet Faulvetter Gusztávval Nagy máj tény. JÓ HÁZI KOSZT jutányos árban kapható. Ugyanott egy bútorozott szoba kiadó. Fény-utca 8. szám. Esperanto nyelvtanok, jelvények kaphatók Grünfeld Samu pa- pirkereskedőnél Nagykárolyban 88—1910. vhtó. szám. Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a Budapesti VI. kér. kir. járásbíró­ságnak 1909 évi 20881/3 számú végzése kö­vetkeztében Dr. Körmendi Gyula ügyvéd által képviselt Kosmos irodalmi intézet budapesti czég javán 50 K 61 f s jár. erejéig 1910 évi Január hó 10-én foganatosított kielégítési vég­rehajtás utján le- és felülfoglalt és 720 korona fillérre becsűit következő ingóságok, u. m. lábas jószág szekér stb. nyilvános árverésen eladatnak. Mely árverésnek a nagykárolyi kir. járás­bíróság 1909 évi V. 2015 számú végzése foly­tán 50 korona 62 fillér tőkekövetelés, ennek 1908 évi Junius hó 1 napjától járó 5% ka­matai, és eddig összesen 45 K 34 fillérben bi- róilag már megállapított költségek erejéig a fi­zetett összegek betudásával Dengelegen adós lakásán leendő megtartására 1910 évi Február hó 9-ik napjának délelőtti 9 órája határi­dőül kitüzetik és ahoz a venni szándékozók ezen­nel oly megjegyzéssel hivatnak meg, hogy az érintett ingóságok az 1881. évi LL. t.-cz. 107 és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Amennyiben az elárverezendő ingóságokat mások is le- és felülfoglaltatták ás azokra ki­elégítési jogot nyertek volna, ezen árverés az 1881. évi LX, t.-cz. 120. §. értelmében ezek javára is elrendeltetik. Kelt Nagykároly, 1910. évi január hó 25 én. Fazekas Menyhért, biróságot fog kijelölni. Kovács János, földmunkás. ‘) E rovatban foglaltakért nem vállal felelős- séget a Szerk. kir. bir, végrehajtó rendkívül ízléses báli ruhakelméket, selymeket, r drodLIi^lclj k£SZ svájci tüll robékat és belépő-sálokat csakis ytKT a legujabbat ajánl "iKft STEIB MÁRTON Deák-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom