Közérdek, 1910. január-június (3. évfolyam, 1-29. szám)

1910-01-15 / 3. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK. 3-ik szám. Ha fáj a feje, ne tétovázzék, hanem használjon azonnal Beretvás-pasztillát, mely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. Ára 1 korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. Késziti Beretvás Tamás, gzógyszerész Kispesten. Orvosok által ajánlva. Három doboznál ingyen postai szállítás. Pénzintézeti közgyűlés. A nagykárolyi „Fillérbank“ mint szövetkezet f. hó 16-án d. e. 10 órakor tartja 2-ik évi közgyűlését. Az igaz­gatósági az alábbi jelentést terjeszti a köz­gyűlés elé. A f. évi 12861 K 32 f tiszta nye­reséget illetőleg azzal az indítvánnyal járul a közgyűlés elé, hogy ezen összegből irassék a tagok javára az 1908. I. évtársulatnak 6% 5622 K. 1909. II. évtársulatnak 6% 798 K. Veszteségi tartalékra 2300 K. Igazgatóság alap­szabály szerinti jutalékára 2149 K 20 f. Felü­gyelő-bizottság alapszabály szerinti jutalékára 600 K. Igazgató és tisztviselők jutalmazására 1350 K. Jótékonycélra 42 K 12 fillér. Az in­tézetnek váltótárca állománya a f. évben 251.487 K 22 f.-ről 573.961 K 21 fillérre. Törzsbetét tőkeállomány 71.993 K 10 f.-ről 186.76 K 59 fillérre. Takarékbetét állomány 114.281 K 21 f.-ről 219.194 K 34 fillérre. Ezzel szemben viszváltó állomány is 80.854 K 88 fillérről 229.566 koronára emelkedett. Jegyezve van : I. évtársulat 623 tag 3479 üzletrésszel. II. évtár­sulat 242 tag 1096 üzletrésszel. III. évtársulat 83 tag 428 üzletrésszel. Az intézetnek 1910. január 1-ig 948 taggal 5002 üzletrésze van. Áthelyezés. A debreczeni üzletvezetőség Sántha Gyula helybeli segéd állomás felvigyá­zót áthelyezte Vásáros-naményi állomásra. Arad megvásárolta a vesztőhelyet. Jóleső érzéssel írhatunk az aradi vesztőhely megváltásáról. Varjassy Lajos, aradi polgármes­ter megkötötte Arad város nevében a vesztőhely telkének tulajdonosával Radisics István föld- mivelési miniszteri titkárral, özv> Pokornyné unokaöccsével az adásvételi szerződést az egész telekre. Varjassy polgármester már letétbe is helyezte a 139 hold vételárát, 209.453 koronát a Magyar Általános Hitelbanknál. A vesztőhely január hó 1-től kezdve tehát a város, illetve a nemzet tulajdonába megy át s a tavasszal már megkezdik az ásatásokat, hogy a vesztőhelyen nyugvó vértanuk földi maradványait összeszed­jék és közös sírba helyezzék, amely fölött im­pozáns mauzóleum fogja jelölni a helyet, ahol a hős tábornokok vértanú-halált szenvedtek a szabadságért. Tánczmulaíság. A helybeli kath. legény­egyesület február hó 5-én a Polgári kaszinó összes termeiben tánczmulatságot tart, a meg­hívót a rendező-bizottság a napokban fogja szétküldeni. Társas összejövetel. Az erdődi ref. egy­ház templom-alapja javára 1910. február 2-án, Erdődön, a „Pannonia“ szálló összes termei­ben, zártkörű társas összejövetelt rendezünk, melyre a nagyérdemű közönséget tisztelettel meghívjuk. Makai Elek lelkész, Dr. Nagy Sán­dor főgondnok, Ajtay János főgondnok, Deme­ter József pénztáros. Ajánljuk a jótékonyczélt a nagy közönség eddig is hálásan tapasztalt szives jó indulatába. — Felülfizetéseket köszö­nettel veszünk és hirlapilag nyugtázunk. Be- léptidij: személyjegy 2 korona, családjegy 5 korona. Az estély kezdete 8 órakor. A főváros legszebb kávéháza. A Rá- kóczy-ut 20. szám alatt megnyílt osztende ká­véháznak valóban impozáns berendezése van. Köröskörül valódi velenczei tükrök, pazar csil­lárok, Angolországból hozatott majolika aszta­lok, kényelmes páholyokkal. A vidéki közönség érdekeit a legnagyobb mértékben kielégítendő, már kora reggel kitűnő reggeli kapható. A ká­véházban estenkint Hasi Kálmán országos hirü bácskai prímás hangversenyez. Csak rövid ideje, hogy e kávéház fenáll, már is a fővárosba jövő közönségnek legkedvelteob találkozó helye lett. Misériák egy vasúti állomáson. Meg­bízható forrásból vettük az értesülést, hogy a szaniszlói vasúti állomás Il-od osztályú váró­termét, a vonatok indulása előtt nem fütik, de nem is világítják s az utasok ezért kénytelenek a III-ad osztályú váróteremben, — melynek levegője az abban éjjel nappal tartózkodó egyé­nek hájas csizmája kigőzölgésétől fertőzött — tartózkodni. A tudósítást igazolja az is, hogy a váróterem lámpáin üveg sincsen s igy az fel sem gyújtható. Felkérjük az állomás főnök urat, szíveskedjék ezen tarthatatlan állapotoknak, mely csakis egy alkalmazott hibájából eredhet, erélyes intézkedéssel véget vetni. Egy korszakalkotó uj gyógymódról. Most jelent meg dr. Kovács Izsó fővárosi or­vos, elismert vérgyógyász teltünést keltő könyve, a Hemopatia. (Ä vérgyógyitás és eredményei.) A könyv olyan közönségnek van megírva, an­nyira érdekes és tanulságos kortörténeteket, mint hiteles bizonyítékokat sorol fel, hogy ezen könyv elolvasása minden laikusnak is érdeké­ben fekszik. A könyv a mostani téves orvosi tanokra mutat rá és hivatva van a gyógykeze­lést teljesen uj és egészséges irányba terelni. Nemcsak azoknak, akik valamely súlyos, régi bajban szenvednek, áll érdekükben e könyvet megszerezni, hanem minden gondolkodó és egészségét szerető embernek. A vaskos könyv ára csupán egy korona és megszerezhető a szerzőnél: dr. Kovács Izsó vérgyógyitó intézete, Buadapest, V. Váczi-körut 18. Útlevelet kérők figyelmébe. A belügy­minisztérium elrendelte, hogy az útlevél kiál­lító hatóságok a cs. és kir. közös hadsereg és a m. kir. honvédség nem tényleges állományá­ban levő egyének útlevél iránti kérelmének el­bírálásakor az illető hadkiegészítő kerületi pa­rancsnokság, illetve honvédkiegészitő parancs­nokságokat minden egyes esetben élőzetesen megkeressék az iránt, hogy a nevezett parancs­nokságok az útlevél ügyre vonatkozó vélemé­nyük közlése mellett nyilatkozzanak arról is, hogy az illető mikor fog fegyvergyakorlatra, továbbszolgálatra, vagy kiképzésre behivatni. Külföldre szóló útlevél csak akkor állítható ki, ha a parancsnokság válaszában kijelenti, hogy annak kiadása ellen védkötelezettségi szempont­ból akadály fenn nem forog. Eladott kiállítási tárgy. Gróf Károlyi Gyuláné, gróf Károlyi Melinda grófnő megvette Orosz István helybeli lakatostól az általa a deb­reczeni iparművészeti kiállításra készített és jutalomban részesített remek kivitelű magyar tűzi szerszámot. Vadás szerencse. Ritka szerencsében ré­szesült a nagykárolyi vadászegyesület egyik Majtény-utcai tagja az elmúlt héten. Épen dél volt, amidőn egy szép nagy nyúl lassan be­sétált udvaiára és elkezdett mosakodni. Vadász barátunk sem volt rest s lekapta a falról pus­káját s lelőtte a nyulat. Öröme azonban nem tartott sokáig, mert szomszédja, aki nyulte- nyésztéssel foglalkozik, meghalván a lövést, át­ment hozzá és a lelőtt nyulban — jóllehet a vadász váltig erősítette, hogy az mezei nyúl — felismerte egyik tenyész nyulát. A dolog vége az lett, hogy közösen elfogyasztották ugyan a nyulat, de szájiól-szájra jár az utcában vadász barátunk szerencséje, akihez a nyúl vizitbe jár és öngyilkossági szándékában leül a puska­cső ele. Alkoholisták gyógyítása. Egy egészen uj, eddig még ismeretlen gyógyszert talált fel a nagykárolyi rendőrség az alkoholismus gyógyí­tására. Ugyanis ha valakit az utcán részegen lát feküdni, nem kiséri be szokás szerint a rendőrségre, hanem elhozat Kóhn Antaltól egy ébresztő órát s azt megindítva az illető füléhez tartja, melytől a részeg ember felugrik és tel­jesen kijózanodik, sót a mámor is eloszlik agyáról. — Úgy haljuk ez eljárásra Demidor Ignácz patentét kért. A szélhámos ügynökök ellen. A kir. ítélőtábla egy peres ügyből kifolyólag kimon- dolta, hogyha az ügynök a megrendelési lappal ellenkező Ígérettel bir rá valakit a megrende­lésre s ezzel annak kárt okoz, csalást követ el, mert a félrevezetés nem lehet ügynöki szaba­dalom. Ez a határozat uj rendet teremt a ke­reskedői életben. A nyugdíj cedálása. Érdekes ügyben mondott a budapesti tábla felülvizsgáló tanácsa ítéletet, amely Ítéletnek mélyre kiható követ­kezményei lehetnek, amennyiben az állami tiszt­viselők és nyugdíjasok, akik le nem foglalható fizetésüket, vagy nyugdijukat átengedték holmi uzsorásoknak, vagy szövetkezeteknek, joggal tiltakozhatnak a cédáit összeg kiszolgáltatása ellen és igy felszabadulnak nyomasztó helyze­tükből. Az ítélet előzményei a következők : V. Béla állam vasúti nyugdíjas 1906. év folyamán 2800 korona kölcsönt vett fel a Takarékpénztár Szövetkezettől, amelynek ellenében teljes össze­gében átengedményezte évi 833 korona 32 fillér nyugdiját 1906. február 1-től 1910. inárc. 1-éig. Ez a szövetkezet 1907. év folyamán át­engedményezte ezt a követelést a Budai Bank, mint Szövetkezetre. A nyugdíjas időközben azonban rósz anyagi viszonyok közzé kerülvén, megtagadta a cédáit nyugdijának kiszolgáltatá­sát, illetőleg tiltakozott a nyugdíj kifizetése el­len az államvasutak nyugdíjintézeténél. A vasút a nyugdijat, minthogy a szövetkezet perrel fe- nyegetődzött, bírói letétbe helyezte. A szövet­kezet ezután pert indított a nyugdíjas ellen a letétben lévő összeg kifizetése végett. A buda­pesti VII. kerületi járásbíróság és másodfokon a törvényszék felebbezési bírósága, egy kúriai ítéletre hivatkozva, kimondották, hogy az en­gedményezés joghatályos, mert a végrehajtási törvény vonatkozó szakasza csakis a végrehaj­tási eljárás folyamán érvényes, vagyis hogy az egyezmény és a le nem foglalható fizetésről vagy nyugdíjról való lemondás csak a végre­hajtási eljárás folyamán hatálytalan, ellenben nincs olyan jogszabály, amely kimondaná, hogy a köztisztviselő nyugdiját vagy fizetését át ne engedményezhetné, mert ez a tulajdon elvébe ütköznék, minthogy ezáltal forgalmon kívül helyezné a nyugdijat. A kir. Ítélőtábla felül­vizsgálati tanácsa Baumgarten Nándor dr. el­nöklésével és Csapó Ferenc, biró előadásban, most Kálmán Miksa dr., ügyvéd előterjesztésére megsemmisítette a két alsófoku bíróság Ítéletét és kimondotta, hogy az állami tisztviselőnek sem fizetése, sem nyugdija le nem foglalható, sem át nem engedményezhető a létminimumon alul. Megindokolásban kimondotta a kir. tábla, hogy ez az intézkedés a tisztviselők védelmére és létfentartásának biztosítására szolgál, mert különben megfosztanák őket a mindennapi szükséglettől és az élet legelemibb követelmé­nyeitől is. Legszebb ékszerek, legjobb legfino­mabb tajtékpipák csak Kepecs Hermannál Nagykároly, Deák-tér kaphatók. Olvasóink figyelmét felhívjuk Reszler és társa helybeli fakereskedőknek lapunkban szőlőkarók eladása iránt feladott hirdetésére. A karók elsőrendű hasított tölgyfából vannak ké­szítve, 2 m. hosszuk és 6—7 %, átmérőjüek. Ékszert, órát, ezüstnemüt jótálllás mel­lett bámulatos olcsó áron csakis Magyarország legnagyobb ékszerüzletében Debreczenbcn a Löfkoviis Arthur és Társa czégnél vásárolha­tunk. Egy nélkülözhetetlen mü. Január hó elsején hagyta el a sajtót ifj. Litteczky Endré­nek a „Szamos“ szerkesztőjének müve : ,.Ssat- márvármegye czimjegyzéke és naptára.“ A könyv azt hisszük, a múltakból Ítélve is, hogy közkedveltségnek fog örvendeni, miután ma­gában foglalja a vármegye összes intézményeit pontos megbízható adatok nyomán. A 212 ol­dalas hatalmas mü ára 1 K. Megrendelhető a „Szamos“ napilap kiadóhivatalában Szatmáron. A kereskedők, iparosok részére nélkülözhetetlen. Kérelem a közönséghez! Grósz József helybeli bútorkereskedő felkéri városunk és vi­déke nagyérdemű közönségét, hogy mielőtt bu- torszükségletét beszerezné, .ekintse meg min­den vétel kötelezettség nélkül Nagykároly­ban a Gróf Károlyi György-téren levő nagy butorraktárát, melyben a mai modern kor minden igényeinek megfelelő, kivaló minő­ségű száras fából készült bútorok állanak a vevő közönség rendelkezésére. Megkívánjuk je­gyezni, hogy minden egyes bútordarab a cség ugyanazon helyiségben levő saját asz­talos műhelyében készül s tartósságáért a czég szavatosságot vállal. Buziási Phönix. A hazai ásványvizek között az első helyet méltán a „Buziási Phönix“ foglalja el, mely nemcsak kiváló borviz, de számos orvosi tekintély egyhangú véleménye szerint kitűnő hatású gyógyvíz. A buziási gyógy­fürdő agilis tulajdonosa Muschong páratlan ál­dozatkészségének köszönhető, hogy a „Buziási Phönix“ nemcsak hazánkban, hanem a külföl­dön is, de nevezetesen a Balkánon a legelter­jedtebb ásványvizek egyike.

Next

/
Oldalképek
Tartalom