Közérdek, 1909. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1909-06-19 / 25. szám

25-ik szám KÖZÉRDEK. 7-ik oldal. Uj tekeasztal és asztalosság Nagykárolyban, Honvéd-utca 26. sz. alatt. XL; « 3 Van szerencsém Szatmármegye és Nagy­károly város közönségét tisztelettel értesíteni, hogy Nagykárolyban, Honvéd-utca 26. szám alatt, közvetlen a kaszárnya mellett tekeasztal készítő és műasztatos üzletet nyitottam és ahhoz Schvarcz Illés urat, Roth- mann Albert volt üzletvezetőjét társul vettem. Elvállalunk tekeasztal készítéseket és javításokat, valamint, a legkényesebb igén eb­nek megfelelő bútorberendezéseket, u. ni. : ebéd­lők, háló, szalon, előszobák stb. Portálé, épület és boltberendezéseket, templomi munkálatokat. Biliárdgolyók leesztergályo- zása és dákók készitése a legjutányosabb árak mellett elválaltatik. Billiárd-aszíalck újbóli behúzását azonnal és igen kedvező egységárról teljesítjük. Szak- és tervrajzokkal készséggel szolgálunk. Vállala unk szives támogatását kérve, vagyunk kiváló tisztelettel Weísz Lipót és Schvarcz Illés asztalosok. 650—909. végr. szám. r Árverési hirdetmény. Alulírott bírósági végrehajtó az 1881. évi LX. t.-c. 102. §-a értelmében ezennel közhírré teszi, hogy a székelyhídi kir. járásbíróságnak 1909. évi 166—3 számú végzése következtében Dr. Max Hitschmann ügyvéd által képviselt Brehrrer & Co javára 40 K. s jár. erejéig végrehajtás utján lefoglalt 1600 koronára be­csült ingóságok, u. m. : nyomdagépek 40 kor. tőkekövetelés s jár. erejéig Székelyhidon 1909. évi julius hó 5-ik napjának d. u. 4 órakor nyilvános árverésen eladatnak. Melyhez a venni szándékozók ezennel oly megjeg' zéssel hivatnak meg, hogy az érin­tett ingóságok az 1881. évi LX. t.-c. 107. és 108. §-ai értelmében készpénzfizetés mellett, a legtöbbet Ígérőnek, szükség esetén becsáron alul is el fognak adatni. Kelt Székely hid, 1909. jun. hó 17-én. Kollárik Béla, kir. jbir. végrehajtó. MEGÉRKEZETT Nagykárolyba, a Gróf Károlyi György-térre a hajóhinta és szép képekkel felszerelt panoráma. Beléptidij 20 fillér, melyért minden látogató egy értékes tárgyat kap. Ugyanott látható: A világ csodája. Egy 14 éves gondolatolvasó kis leány. Beléptidij 20 f. Szives pártfogást kér Erdős Márton, tu­lajdonos. TISZTELT OLVASÓINK BECSES > FIGYELMÉBE AJÁNLJUK A BUDAPES- i- TEN Vili. FÖHERCZEG SÁNDOR-UTCA C 30. SZÁM ALATT LEVŐ > MAGYAR OTTHONT. j MÉRSÉKELT ÁRBAN (MÁR 3 KORO- J MÁTÓL FELJEBB.) TELJES ELLÁ- í TÁST, KÜLÖN BEJÁRATÚ, SZÉPEN C BUTOROZATI SZOBÁKAT LEHET OTT t BÉRELNI. CSOPORTOS jELENTKE- l . ZŐKNEK, UTAZÓKNAK, TURISTÁK- í NAK, HIVATALNOKOKNAK, TANÁROK- f NAK STB. MEGFELELŐ KEDVEZMÉNY. ;í VILLANYVILÁGÍTÁS. TUKORSZEKRENYEK. 1 Eladó bor. 1908. évi nagykárolyi termésű ®*T BOR “W! 50 literen felül literenként 24 fillérért kapható RóíSi István Lajos bankpénztárosnái Nagykárolyban. 15 CL c u. UJ jg ETEHNITPAH -HM 1 ETERNIT-PALA a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga, könnyű, tartós, tűzbiztos, fagy és viharálló. Csekély súlyánál fogva az Eternit-pala kitünően alkalmaz­ható régi zsindely, nád, bádog és- kátránylemeztetők átfedésénél, a tetőzet megerősítése nélkül. Mindennemű felvilágosítással és költségvetéssel szívesen szolgái a Szál), Eternit-Pala elárusitási helye Nagykároly és vidéke részére Szaniszlói álképviselőnk: Melau György Taub és Robinsohn fakereskedők, Fényi-utca. Telefon 41. szám. Faüzletünket is b. figyelmébe ajánljuk. kereskedő. 4-26 m ff­CD "I 3 *0 SL sr •S© vr ETERNIT-PALA. V(? tt Debreczenben Legrégibb és legnagyobb kestyii és köiszergyár § Kistempiom mellett, a kórházak és betegsegélyző-pénztárak szállítója NAGY ANDRÁS TSSS*----­------—-------------------_____---------—egyedüli készítője. £> • jó sérvkötöt, JlKl jó haskötőt, »jó ködökkötöt, érltll jó egyenestartói, jó gumnti­harisnyát, Mm Qf/ZJ Jó irrigátort, rf/ll jó gummiárut JSSSSESsal Szabott árak! olcsón akar vásárolni, az forduljon egész bizalommal személyesen vagy levélben fenti czéghez s akkor meg fog arról győződni, hogy ............................. csak jót és olcsót kap. ...... % ^t kétéJké, átéMábéM Szőlőbirtokosok és vinczellérek! Ha jó és gazdag szüretet akarunk, ha biztos sikerrel akarunk védekezni a peronos­A „kritály azurin“ a legjobb és leg­olcsóbb permetező ^ pora ellen : akkor szőlőnket % kristály azurinnal permetezzük. ■0§ anyag, melyet állandóan raktáron tartunk. A levelekre jobban tapad, mint a kékkő lé. 0 A penész ölő hatása nyolczszor nagyobb, mint a kékkőé. A kékkő lé 48 óra alatt sem öli meg teljesen a A Iri-lefAív 6 óra aIatt teIÍesen megöli a Jy penészgombát. :: jj*** loldlj 111 penész gombát. A permetezőt nem rontja, mivel meszet nem kell hozzá alkalmazni. ^ Elkészítése a legegyszerűbb módon történik, amennyiben 100 liter vizbe 1 csomag azurínt töltünk és azt 5 perczig kavarjuk és kész a permetező lé. Ajánljuk tehát minden szőlősgazdá- l/'t'iQfA 1V 7111*111^11 ill va,° Permetezést. Úgyszintén kap­unak,csakis a loldiy CtZrLll 111 Ildi hatók: szőlőzuzók, borprések, per­■0 metezők, szivattyúk, valamint legjobb gyártmányú gazdasági gépek u. m. cséplőgarniturák, 0 vetőgépek, ekék, szecskavágók, kukoriczamorzsolók, répavágók, szénagyüjtők és boronák. Legjobb minőségű Styria kerékpárok és varrógépek 5 évi jótállással. Főraktár Székelyhidon: ££ Margittá vidékére Lakatos Lajosnál. :: || Halász és társánál Margittán. ^ .. ....... . . „ s, . w.....; . _ , y ...... € «5 v r % fát sf TW

Next

/
Oldalképek
Tartalom