Közérdek, 1909. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1909-10-09 / 41. szám

41. szám. KÖZÉRDEK. 5-ik oldal. Vasutasok napja. A vasúti tisztviselők miniszteri engedély mellett múlt hó 30-án és f. hó 1-én az egész ország városaiban és a pályaudvarokon a vasúti tisztviselők és alkal­mazottak árvái számára építendő árvaház ja­vára gyűjtést rendeztek. Ez alap gyarapításában nálunk is szorgoskodtak Aczél Ferencz állomás­főnök vezetésével különösen a vasutasok csa­ládjainak hölgytagjais mindenki szívesen juttatta filléreit a nemes czélra, ezzel is honorálván a vasutas társadalom kiváló munkálkodását. Össze­sen 311 K 68 f jött be. Erkörtvélyesen a szüret, folyó hó 11- én kezdődik. A minőség jónak ígérkezik, men­nyiség féltermés várható. TnkpnPn7PQ, uraknak és úrnőknek több hasz- mnoppuima nQg g jövedeimező vállalatot ajánl­hat Rácz Béla bank és tájékoztató irodája. — Eladásra: debreceni szép nagy piac-u. házakat, vendéglőket, gőzmalmokat, téglagyárakat. Olcsó pénzkölcsönöket gyorsan eszközöl. Bővebbet Debrecenben, Csapó-utca 12. Egy jó villamos színházhoz társ kerestetik. Tiltott kártyázás. Sándor Károly és Nagy Lajos érkeserüi lakosok f. hó 1-én reg­gel városunkba érkeztek s miután Fecske Kál­mán szaniszlói czigánynak tudomására jutott, hogy nevezett gazdálkodóknál nagyobb mennyi­ségű pénz van, hozzájuk szegődött s betértek reggelizni a „Balaton“ kávéházba. Ott Fecske a két gazdálkodót csakhamar ferblijátékra be­szélte rá. Időközben a rendőrség megtudta, hogy Sándort és Nagyot ki akarják fosztani, kiszállott a helyszínére s ott a bankot lefog­lalta, összes szereplőket előállította s ellenük a kihágási eljárást megindította. GERŐ ADOLF ezelőtt Schweitzer Testvérek varrógép, kerékpár és alkatrészek nagy raktára DEBRECENBEN, Piacz-u. 56., a Vármegyeháza mellett. varrógépek s ezeknek mindenféle alkatrészei tulhalmozott raktár miatt igen jutányos árakon kaphatók. Külön nagy javitómühely kerékpárok és varró­gépek részére. — Legszolidabb kiszolgálás kü­lönösen varrógépekben. Legjobb beszerzési forrás. Kérjük ezen hirdetésünkre hivatkozni. Figyelmeztetés szüret előtt. Az uj bor­törvény értelmében minden szőlősgazda, akinek több, mint 4 kát. hold szőlője van, mustjáról, borairól nyilvántartást vezetni köteles. Eleve fi­gyelmeztetjük azért t. olvasóinkat, hogy a szük­séges nyilvántartó füzetekről, vagy könyvekről idejekor gondoskodjanak, hogy abba mindjárt a szüret befejezte után a készletet bevezethes­sék. Az a szempont, hogy sokan a mustot, il­letve bort rövid időn belül „szokták“, vagy szeretnék eladni, senkit nem mentesít a bor­nyilvántartás kötelezettsége alól. Amig a bor a pinczében van, annak mennyiségéért és minő­ségéért a pincze tulajdonosa felel s igy esetle­ges vizsgálatnál a szüreti eredményről és a történt változásokról felelni tartozik. Azért szük­séges a bornyilvántartó iveket idejében besze­rezni és ha must, vagy ujbor el is adatott, to­vábbra is megőrizni. Szüret idején óriási ke­resletűk lesz az ily nyilvántartó iveknek és füzeteknek. Aki tehát azt koczkáztatni nem akarja, hogy ilyen nélkül marad, az már most szerezze be azokat, nehogy esetleg érzékeny pénzbüntetésben legyen része. hón Terem-utcza 9. sz. alatti llUUm jjÁz “IS® mely áll 3 szoba, konyha és a hozzá szűk- p 1 o rf A séges mellékhelyiségekből C 1 d LI U. Értekezhetni lehet ugyanott Frank Lajossal. A hírlapi kacsa eredete. Az egész vi­lágon tudják, hogy a kacsa nemcsak asztalunk­nak egyik legizletesebb falatját, hanem a hír­lapi hazugságot is jelenti. Azt azonban alig tud­ják, hogy a kacsa, hogy jutott ehez a kétes dicsőséghez és ezért csak hálával lehetünk an­nak a franczia folyóiratnak, amely most meg­jelent számában szolgál a hírlapi kacsa erede­tével. Corneüsson, briiszszeli polgárnak bizo­nyos leleplezések miatt megvolt minden oka, hogy a sajtóra haragudjék. Egyszer azután meg­történt, hogy valamelyik brüszszeli lap ripor­tere, szenzáczió után kutatva, útba ejtette Cor- nelisson házát. Betért az oroszlánbarlangba, ahol a házigazda izgatott örömmel fogadta zsákmányát. Az újságíró, a zsurnalisztikának korán sem gyöngye, akivel a késő utódok épenséggel nem dicsekedhetnek el, kérdést in­tézett Cornelissonhoz, hogy tud-e valami újsá­got. (Hja, száz évvel ezelőtt még szervezetlen volt a hírszolgálat s az akkori újságíróknak horgászniok kellett a híreket) Corneüsson úgy érezte, hogy elérkezett a boszszuállás órája. Az újságírót szívélyesen helyijei kinála meg s elmondta, hogy gazdaságában tragikus eset tör­tént. Húsz kacsát bezárt egy ketreczbe s nem adott nekik eledelt. Másnap már csak tizen- kilencz kacsa volt a ketreczben, a huszadikat a társai nagy éhségükben felfalták, harmadnap már csak tizennyolcz, negyednap csak tizenhét és igy tovább. Végül már csak egy kacsa ma­radt a ketreczben a huszadik napon. Ennek az egy kacsának a gyomrában volt a többi tizen- kilencz kacsa húsa. Boldogan és büszkén tá­vozott el az újságíró és sietett a tüneményes esetet megírni. Lapja másnap feltűnő szedéssel hozta a hirt, amelyet az összes európai lapok átvettek. A bősz Corneüsson eldicsekedett a csinynyel és azóta a hírlapi hazugságok gyűj­tőneve a kacsa. A halottkém. Egyik vármegye közgyűlé­sén szünet közben a megye egyik atyja el­mondja, hogy egy;k községben paraszt ember a halottkém. — Hát aztán hogyan tudja meg kee’, hogy meghalt valaki ? — kérdeztem tőle egy­szer. — Értem én azt már jól — feleli a halott­kém büszkén — csak megjelenek a háznál, aztán tudom, hogy meghalt a komé. — Hát mégis, mi az ismertető jele a halottnak ? — Az, hogy rínak a házbeliek. ÜPSí»/r3A a könyök-utczai házamban november lUdUU 1-től EGY ÜZLETHELYISÉG. Spit/ Mór, vaskereskedö. ___________________ Le gfinomabb tak, teavaj, cardirozott gyümölcsök, zöld főzelékek, Oroszi-féle és csemege, legfinomabb likőrök, honi és külföldi ás­kaphatók": M ^ károlyban, Kölcsey-utca 1. ___________Telephonszám 80.____________ a lefíujabb női iiic&oi nc/iicft divatkelmék ' és újdonságok, továbbá férfi bársony és angol szövet mellények a leg­nagyobb választékban. A legolcsóbb \ árak mellett beszerezhetők : ( Szilágyi Imre üzletében m NAGYKÁROLY, I Deák Ferenoz-tér 12. szám alatt. V Tűz. jég, élet, baleset, betörés elleni biztosításokat a legelőkelőbb intézet ré­szére felvesz a „Közérdek“ szerkesztősége. m & ^ ttÁ 4x Tft 4x tft 4x ? fOfc * * § & PÁLFFY TESTVÉREK * ¥ 4x & & vasöntöde és gépgyára Ítí I % * SZEGED, Kálvária-utcza 11. szám. ¥ f* tft ^ 4 )£ 4±£ ¥ ■ Szálüt nyersolaj motorokat bár- fl 1 ¥ 1 mily méretekben gazdasági és 1 I f ipari czélokra s egyben villany- } 1 •fit * hajtásra is. — Továbbá bármily ■tit ¥ ¥ .•. rendszerű motort átalakít ,\ * & * * nyersolajhajtásra, * Ht ¥ ¥ melyeknél átalakítás után 15—50 £ 1 L % erőtöbblet és olcsóbb üzem- i * 1 1 költség érhető el. Készít kender- j * * $ I gyári berendezéseket, brikett sajtót 1 & i P s minden e szakba vágó gépeket. <|j * * ti \ / It )tÁ ?tt 4- Tit ? '4$ ÉRMELLÉK. Azt suttogják . . . Azt beszélik . . . hogy Gönczy János felhagy a bortermeléssel, pinczemesterét elbocsájtja s ezután minden idejét a« építkezésnek fogja szentelni, hogy Weinberger Áron esküvője alkalmából a megalakítandó székelyhídi izraelita nőegylet javára 100 koronás alapítványt tesz, hogy a székelyhídi iparhatóság Zalai Sándor ellen festői ipar birtokára miatt vizsgálatot indított. hogy Pozsony Sándor a székelyhídi Don Juan a mészáros utczai telep bezárása miatt öngyilkossági kísérletet követett el, hogy Heizer és Sebestyén az életfentartás nehéz gondjai miatt, állandóan rettegésben élnek, hogy Spilaner Frigyes Érmihályfalva és Vasad között uj közlekedési utat fedezett fel, hogy Schráter Menyhért és Steinberger Miksa között lefolyt lovagias mérkőzés vége az lett, hogy Steinberg a kapott pofonokon felül még 20 korona napi- dijat is akart élvezni. ______________________________ Szé kelyhídi járásbiró úri! Ettől tanuljék kend. Nemrégiben egy fiatal albirót neveztek ki a borsodi „Matyóország“-ba és uj állomás­helyén a büntető perek vitelét bízták rá. Dolga tehát bőségesen volt a biró urnák, mert a matyó legények nagy szakavatottsággal és szorgal­masan kezelik a „csáti bot“-ot. Az albiró csön­des kedélyű, békeszerető ember lévén, vala­mennyire tán félt is a harczias matyók boszu- jától, a tárgyalásokat hát imigyen szokta tartani: — No, Csuta Jani barátom, maga a vád­lott. Hozta Isten foglaljon kérem helyet. — Mi végre hivatott a tekintetes ur ? — kérdi a nyájasságtól meglepett matyó. — Csekélység az egész, barátom; csak amiatt a múltkori csete-paté miatt. Hisz’ em­lékszik rá kelmed, ugy-e? Állandóan raktáron tartok 'tS«“’ gyapjúszöveteket,ÖS2i és léli uido"ságokal- lewbb kiváló szép és divatos piquet, ■selyem és bársony-peluche mellényeket. divatu nadrág különlegességeket. Egy próbarendelés igazolni fogja cégem jó nevét, a szövetek tartós voltát és a jó kidolgozást. Mérték utáni rendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri STRAUSZ DEZSŐ, angol úri szabó Nagykároly, Deák Ferenc-tér 4. (Spitz Mór ur házában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom