Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-12-02 / 48. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK december 2. 48 ik szám. fűszer és csemegekeres kedésé ben Nagykároly, Kálmánd-Utca 5 Mindenféle elsőrendű fűszer- és csemege-áruk, jógbehütött bor és sör, valamint édesített szeszes italok kaphatók. Hosszuaszói erdélyi borviz kizárólagos raktára. ■ Szaloncukor 1 klg. 2 kor. 40 fill. ■ I Schnell Imre fűszer és csemege üzlete N % NAGYKÁROLY, KÖlCSei-U. 1. SZ. ; Telefon 80. ■ Telefon 80. é fi a w A n é. közönség szives figyelmébe ajánlom : fl) 4-> karácsonyi cukorkák, díszek és bonbonierek 1» 1 Eh K Cukorkák : Kugler, Heller, Scbmiedl L., :P bonbonok és szalonbonbonok to < fi •rl I 10 Dél {gyümölcsök : füge, datolya, malaga, Pl mogyoró, banán, szőllő stb. Erdélyi csemegeaímaki batul, po­ß 1 N nyik, törökbáliut és arany par,men. ■H í J Halak : Szardínia, pisztráng, tőkehal, la­Ó [3 M zac. sprotni, otsec, hering stb. ! 1 Minden héten CSÜTÖRTÖKÖN és PÉNTEKEN friss DUNAI HAL. Fűszeráruk csak a legjobb minőségűek. Naponta friss virsli és fölvágottak. Gróf Andrássy-féle tea-vaj. Friss Karfiol. A n. é. közönség szives pártfogását kérve, tisztelettel SCHNELL IMRE. !> 1 I ■ Borok, pezsgők, likőrök, rumok nagy választéka. ■I szerint a telekkönyvi hivatal a felek részére cöznapokon 10—12 óráig, vasárnap és ünnep- íapokon 9—11 óráig áll nyitva. Olyan napo­son, amikor a vidéki jogkereső közönség tö- negesebben szokta felkeresni a telekkönyvi íivatalt (heti és országos vásárok napjain), i telekkönyvi hivatalt a felek részére 9—12 iráig kell nyitva tartani. Nagyobb forgalmú íelyeken levő telekkönyvi hatóságokra nézve i kir. törvényszék elnöke az egyes székhelyek j zemélyi és ügyforgalmi viszonyainak szám- »avételével határozza meg azt az időt, ameiy- >en a telekkönyvi hivatal a felek részére lyitva áll, hivatalos órákon belül köznapokon Italában három órai, heti és országos vásá- | ok napjain pedig négy órai tartamban álla- átja meg. A telekkönyvi iktató, mint eddig s, változatlanul hétköznapon 9—1 óráig, va- árnap és ünnepnapokon 9—11 óráig áll a elek részére. Ez a rendelet f. évi december ió 1-én lépett életbe. Utmizéria. Városunk egyik legszebb ut­cáját a Kölcsey-utcát kavicsburkolattal látták el. A kavicsot eltererették az ut közepén, de elfelejtették azt elhengerelni, úgy hogy azon a közlekedés szerfelett meg lett nehe­zítve. Nap-nap után érkeznek hozzánk pana­szok ebben a kérdésben, melyben felhívják figyelmünket ezekre a tarthatatlan állapo­tokra. Arra kérjük az államépitészeti hivatal igen tisztelt főnökét, hogy a közönség köré­ből megnyilvánult ezen jogos kívánságnak tegyen eleget és rendelje el sürgősen az ut lehengerelését. Azon azonban méltán csodál­kozhatunk, hogy főispánunknak — ki nap­nap után jár ezen az utcán — kikerülte a figyelmét a Kölcsey-ut mizériája ? 1 ? Legszebb, legkedvesebb karácsonyi és újévi meglepetés egy jól sikerült fénykép- Csakis ilyen jól sikerült fényképek ké. szülnek Hnszthy Zoltán fényképész műtermében Kossuth-u. 5. gyönyörű kivi­telű fénykép-nagyitások, pompás gyermek- képek, remek szép matt-képek. — Meleg műterem. Bolti tolvajok. Kedden d. e. három jól öl­tözött cigány betért Papp László bipőkeres- kedésébe és cipőt kértek. Miközben válogat­tak, 15 pár cipőt rejtettek ruháik alá. Papp a lopást észrevette, rendőrt hivott, akt a tol­vaj cigányokat letartóztatta. Megzavart táncmulatság. Táncmulatságot rendeztek a szaniszlói legények a Háger Jó- zsefné korcsmájában. Folyt a tánc fesztele­nül, jókedvvel s mulattak a legények. Egy­szerre csak nagy kavarodás támadt. Ugyanis Hern Vendel, aki a táncteremmel szomszédos szobában mulatott, oda parancsolta a cigá­nyokat, amit azonban a mulatság rendezői eltiltottak. Ebből heves szóváltás, majd du­lakodás támadt, amelynek a közbelépett csend­őrök vetettek véget, úgy hogy egy pár el­csattant nyaklevesen kivül, egyéb baj nem történt. A csendőrök azonban a felizgatott kedélyhangulatra való tekintettel — a mulat­ság tovább folytatását eltiltották. Telekkönyvi hivatalok hivatalos órái. Székely Ferenc, igazságügyminiszter rendeletet adott ki a telekönyvi hivatalokban nyerhető érte­sítés idejének megállapitása tárgyában. E A hírneves, legjobbnak ösm ért KOBRAK-cip kizárólag kaphatók HERMANN # JENŐ il Debrecen, Piac-utca 42. sz, cipők % raktárában Férfi box és shevró cipők! Nöi- divat- cipő új­donság ! Gyermek erős ci­pők és csizmákl Bevésett olcsó és szabott árak 1! Szolid, pontos kiszol­gálás ! Vidéki ren- rendelések legpouto- sabban! * Szilfa-, anyag kifürés&elt álla­potban keréktalp, küllő rúd stb. 1 vocsi- és kerékgyártók részére és gazdasági szekerek­hez beszerezhetők Kosa Bertalan szerszámfa-nagykereskedésében, Szatmáron. I Telefon 21. iszmcsai Deák Ferenc-tér 14. I Orth. “RSD vendéglő Nagyká­roly, Hétsastoll-utca. Tulajdonos Hemli Herman. Szigorúan vallásos konyha. Szo­lid árak. Pontos kiszolgálás. Két csino­san berendezett szoba. Az epeutak megbetegedéseinél a legkivá­lóbb orvosok már évtizedek óta a Ferencz Jó- zsef-keserüvizet erőteljes és természetes oldó erejénél fogva a legkitűnőbb eredménnyel ren­delik. Naponkinti adag : 1 pohárral, felmelegitve reggel éhgyomorra veendő. Dr. Lutaud, a párisi St. Lazare kórház or­vosa, Írja egyik legelőkelőbb orvosi szaklapban „A Ferencz József-keserűviz vegyi összetételé­nél és hatásánál fogva a természetes hashajtó ásványvizek között első helyre helyezendő.“ Látható, hogy a valódi Ferencz József ke- serüviz világszerte ismert jó hírnevét kizárólag kitűnő minőségének és gazdaságos alkalmazha­tóságának köszönheti, minek következtében a földgömb minden részén található. Az összes gyógytárakban valamint jobb füszerüzletekben árusítják Nagy cirkusz és állatsereglet. Városunkban a gróf Károlyi György-téren csütörtök óta még néhány napig látható a hires Barum amerikai nagy cirkusza és állatsereglete. Két óriási épület, ahol 5000 személy kényelmesen J Singer Marion és Tsa villamos berendezési vállalata. J Erős áramú osztály: J Gyenge áramú osztály: J H ii I Elektromotorok “ Telefonok Ventilátorok 1 Csengők ■ Wolframm lámpák H Elemek Csillárok 13 D^ii—■ I Vasalók | Főzőedények “ Billentyűk _ I Huzalok g Szerelési anyagok J Költségvetés díjmentesen, j E gy jóházból való fiú tanulóul felvétetik Vida Sándor fiiszerkereskedésében Nagykároly, Feny-u. Legszebb ékszerek, órák, ezüst- és arany- nemüek LÖFKOVITS ARTHUR és TÁRSA cégnél kaphatók Debrecen, Piac-utca. Katz Sámuel ebb, legdivatosabb csipke, = nőidivat termébe— etamiiie és gáse blúzok kaphatók. Nagykároly ■ Nagypiac ... ......l. el fér. Igen sok különféle vadállat és nemes fajló kerül bemutatásra. Csakis elsőrangú művészek tartanak előadásokat, melynek ko­ronája a 12 afrikai oroszlánnal előadott pro­dukciók. Mindennap este 8 órakor fényes előadás a fütött cirkuszban. Vasárnap két előadás: délután 4 és este 8 órakor. A cir­kusz minden tekintetben érdemes a megte- I kintésre. Meglopták a falu bíróját. Haller József í Mezőpetri érdemes főbirója panaszt adott be a bírósághoz, hogy ismeretlen tettes 100 ko- ! róna értékű ruhaneműjét ellopta. Jóllehet a derék csendőrök erélyes nyomozást inditot- I tak meg a tettes kiderítése iránt, az ismeret­len maradt. Legfinomabb kávéfajok, vevő előtt díj­talanul pörkölve jutányos áron kapható: Faragó V. fűszer- és kávékereskedésé­ben Nagykároly, Fény-u. 19.

Next

/
Oldalképek
Tartalom