Közérdek, 1909. január-június (2. évfolyam, 1-26. szám)

1909-04-03 / 14. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK. 13-ik szám. MEGÉRKEZTEK :: a tavaszi újdonságok :: KLEIN JÓZSEF posztóáruházába Nagykároly, Deáktér, (Vetzák-áz). Van szerencsém a nagyérdemű vásárló közönség b. tudomására hozni, hogy posztóáruházamba a tavaszi idényre a legújabb divatu orlati brüni és angol szövetek §0T megérkeztek. Raktáron tartok kész férfi-, fiú- és gyermek-öltönyöket dús választékban. Szabó kellékek v dús raktára! A nagyérdemű közönség szives tá­mogatását kérve, vagyok kiváló tisztelettel Klein József. Jutányos árak. Halottad? Mit? Hogy megérkeztek a tavaszi áruk STElB MÁRTON női és férfi divatáruüzletébe Nagykároly ESS“ Deák-tér. "HS*$ a hol a legnagyobb választékban, kitűnő kiszolgálás mellett a legjutányosabb árak mellett lehet vásárolni kartonokat, delain, batiszt, sephireket, kosztüm, blúz és pongyola kelméket a legújabb sima és csikós mintázatokban. A legnagyobb választék úri divat­cikkekben. * * * 8 * * *: * % *« •*{ * * * ♦; 4< ♦; *; *: *: >*« A nagyérdemű közönség figyelmébe! | Szabadalmazott beton-kutcsövek továbbá hid- és csatornacsövek, itatóvályuk, oszloptövek, valamint mindenféle betonból készült dolgok kap- :: hatók, esetleg megrendelhetők :: Kosa Bertalannál Szalmán ^ME to CVJ I Ugyanitt kapható kerékgyártók­nak szükséges szerszámfa és asztalos butorfaanyag pallóba fűrészelve, kőris-, szil-, bükk-, juhar-, tölgy-, dió-, körte és akácz-fából jutányos árak mellett, speciál ezen czélra bérén­tiezett gőzfíirész telepén ?##.***********#***I!**!Í'!Í>****##*#***‘5‘ ^ Tessék csak kérem ide figyelni, hogy £ ^ mit mondanak a fodrász urak a Kínál lános-féie bajuszpedrőről! fe, 3, Fentjelzett bajuszpedrőt őszintén ajánljuk minden- ; jir.-RS•{kÄ. kinek, kik pedröt használnak. Állandóan puha, a ■ bajuszt legkevésbbé tem töri és szép állásban tartja, j^* 4' Jwy|' * ' y’t. Wy ^ *4 Patay Ferenc, Luczay János, Albanézy Gyula, Kollár ■ \ '? v | f ')>%, TI Elemér, Erdey Endre, Dapsy Kálmán. Valnka Antal, iw, \ yWWffiswWl« t&dPSWBMwfr-. I T Stier Ignacz, Tömpe Lajos, Gindele István. ^ ^ ^ Pedröm fenti fodrász urakon kívül még kapható ~ -"r ^^ 5í Vida István, Weisz Lajos! Kaufmann Ignác és fiai, ifj. \ '4^ § ttí Matolcsy Sándor, Petz János, Gyulay János, Kerekes Ék :\fcf ^ «§4 Ödön, Strohmájer Ferenc, Gladovszky Gusztáv, Vida jgäf.T' ' bl» Sándor, Stötner Nándor kereskedő uraknál, továbbá ^ OKINÁL JÁNOS fodrásznál ||k * I ^ ^ Weisz Lajos ur házában a zárdával szemben. íÁ-kk •’ ^ Egy doboz ára 24 fillér. ^ Ví Szentvér állomás mellett. .'.Telefon 208. sz. * a********************************* Igaz hirdetmény! jg cd a, i i 0) •+-Í U ? * ^ A tavasz az egyedüli idő, a melynek ^ f örvendünk. Ezt az alkalmat f | ^HERMANN SAMU# ETERNIT-PALA -mm. *?• »** ETERNIT-PALA a jelenkor legjobb tetőfedő anyaga, könnyű, tartós, tűzbiztos, fagy és viharáiló. Csekély súlyánál fogva az Efernit-pala kitünően alkalmaz­ható régi zsindely, nád, bádog és kátránylemeztetők átfedésénél, a tetőzet megerősítése nélkül. Mindennemű felvilágosítással és költségvetéssel szívesen a Szab. Eternit-Pala elárusitási helye Nagykároly és vidéke részére Taub és Robinsohn fakereskedők, Fényi-utca. Telefon 41. szám. Faüzletünket is b. figyelmébe ajánljuk. Szaniszlói álképviselőnk: Meíau György kereskedő. 4—26 m r^­fD "1 5. r"F­I "0 EL 5T 4 * é + * i f árusítja el, mely f és vidéken. Az árak ily leszállítása saját ve- ^ ^ szteségére, nem pedig a mások rovására nagykárolyi (De­áktéri) czipész úgy óhajtja a nagyközönség­nek kellemessé tenni, hogy sa­ját készítésű tartós és szép czipőit oly ol- $ csón árakon ^ érdeklődést kelt a városon t B?a I »4* i wmr ETENiT-PALA. («•-----------­—m A megy. J .Az olcsó árak mellett minden náíla vásárolt czipő első javítását ingyen tel­jesíti s igy minden vevőnek érdekében áll ezen 24 év óta fenálló jó hírnevű üz­letben sze rezni be szükségleteit s a kínálkozó kedvező alkalmat felhasználni. Iparkiállitáson éremmel kitüntetve. Hatóságilag engedélyezett mar végeladás kezdetét vette Taub Ede rőfös és divat kereskedésében Gróf Károlyi György-tér 2. Ugyanott a bolti berendezés üzlethelyiséggel átadható, -zz.

Next

/
Oldalképek
Tartalom