Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-12-16 / 50. szám

5-ik oldal december 16. 50. szám. KÖZÉRDEK Halálozás. Lapzártakor részvétel értesül­tünk, hogy Helmeczy József volt betűszedő, a helybeli kerületi Munkásbiztositó-pénz- tár tisztviselője tegnap délelőtt hosszas be­tegeskedés nlán életének 31-ik évében el­hunyt. Temetése ma délután lesz az Árpád- utcai gyászháztól. Szilfa-, kürisfa­anyag kifürészelt álla­potban keréktalp, küllő rúd stb. kocsi- és kerékgyártók részére és gazdasági szekerek­hez beszerezhetők Kosa Bertalan szerszámfa-nagykereskedésében, Szatmáron, Önsegélyző Népbank aj üzletága. Városunk egyik legrégibb pénzintézete a .Nagykárolyi nsegélyző Népbank rt.“, a mely nemrégen terményosztály létesített, most újabban üzletágát a biztosítások szer­zésével bővítette ki. Átvette ugyanis az „Első Magyar Általános Biztositó Intézet“ főügy­nökségét, mely biztositó intézet tudvalevőleg a legnagyobb az országban s igazgatósága élén hazánk legkiválóbb és leggazdagabb férfiai állanak. Az intézet alaptőkéje 6.000.000 korona, tartaléktőkéi 14.000.000 korona, dijtartaléka 8.000.000 korona. Életbiztosítási díjtartalék 139,467,022 K 16 fillért tesz ki. Az intézet foglalkozik élet-, tűz-, jég-, baleset-, betörés-elleni biztosításokkal vala­mint a biztosítások minden ágazatával. Csak örömünkre szolgál az a körülmény, hogy a népbank ezen hazánk kiváló intézménye ügyének kezelésére vállalkozott és ezzel is megszilárdítván azt a bizalmat, a melynek úgy a pénzintézet, mint a biztosítótársaság, a polgárság körében örvend. Mozgalom drágasági pótlékért. A pénzinté­zeti tisztviselők körében mozgalom indult meg az iránt, hogy az uralgó drágaságra való tekintettel az igazgatóságtól drágasági pótlók engedélyezését kérjék. A kérelem iga­zán méltányos és jogos s mi aligha hiszük, hogy az süket fülekre találna, mert ismerjük a pénzintézeti vezérigazgatókat, akik minden­kor szivükön viselik a tisztviselők helyzetét és velük szemben a legmesszebbmenőbb méltánylást gyakorolják. Elutasított petició. A kúria a Szalkay Sán­dor mátészalkai mandátuma ellen beadott petíciót elutasította. Hevesék kabaréja. Heves Béla szatmári színtársulata e hó folyamán Nagykárolyban kabaré-előadást fog tartani. Az előadás a városi színházban, esetleg a Magyar Király kávéházban lesz. Elfogott házi szarka. Ifj. Kirilla Lászlóné és Marján László piskolti lakosokhoz bejára­tos volt Bálán Tódornó mezőteremi asszony, aki felhasználva azt az alkalmat, amikor az illetők nem voltak otthon, egyiktől 44, a másiktól 22 koronát ellopott. A csendőrök azonban kiderítették bűnét és feljelentették a bírósághoz. Lopások. Spitz Mihály börvelyi kereskedő üzletéből Képiró Sándor 5 koronát, Kiss Mihályné esztrói lakos Balla Jánosnétól 10 koronát loptak. Feljelentették őket a bíró­ságnak. Pofozkodás an grósz. Poszet József szaniszlói lakos régi viszálykodásban él Krémer Ignác ottani lakossal. Az elmúlt héten találkoztak égjük ismerősüknél, ahol heves szóváltás után Poszet számozatlanul adta ki a nyaklevese­ket Krémer Ignácnak mindjobbau pirosodó képes felére. Krémer panaszt tett erről a csendőröknek, amely megállapította a tény­állást és Poszetet az elemi összeadásra való megtanítás végett, feljelentette a bíróságnak. Értesítés. 4109—1911. rend. Értesittetik a város közönsége, miszerint f. évi október hó 3 án és 28-án hatóságilag elrendelt ebzárlat tekintetei arra, hogy ez idő alatt vagyis a meg­figyelési időn belől újabb veszettség elő nem fordnlt feloldatik. Nagykárolyban 1911. évi dec. hó 12-en. Demidor Ignucz rendőrkapitány. A titokzatos „Erzsi“. A nagykárolyi rend­őrség most egy rejtélyesnek látszó bűnügy­ben nyomoz, amelynek hősnője beállított a napokban Frimmer Emőné lakására s ott hó­napos szobát bérelt's egy korona felpénzt adott. Frimmerné közben átment a másik szobába. Ezt a kedvező alkalmat arra használta fel az uj szobabérlő, hogy a szekrényről magához vette a pénztárcát, amelyben 60 korona volt, azután megszökött, A batyuját azonban ott hagyta, amelyben egy véres kötő, egy Sán Károly hentes névre kiállított idézés volt. Frim- mernének csak annyit mondott a nő, hogy .Erzsi“ vagyok. A nyomozást a csendőrség megindította a rejtélyes ügyben annak megál­lapítása végett, hogy milyen módon került a véres kötő az ismeretlen nőhöz. Ellopott ékszerek. A napokban Rósner Dezső kereskedő lakásának egyik szekrényé­ből egy brilliáns gyűrűt, egy pár gyémánt J függőt és egy karikagyűrűt elloptak. A ti­tokzatos módon eltűnt ékszerek értéke 500 korona. Gaal-ünnepség. A helybeli róm. kath. fő­gimnázium, Kölcsey-Önképzőköre ma, 1911. I dec. 16-án d. u. 5 órakor Gaal József szüle­tésének százados évfordulója alkalmából nyil­vános diszgyülóst rendez a városi tornaterem­ben. Érdeklődőket tisztelettel meghív az elnök- í ség. Az ünnepség műsora a következő : 1. Serenade hongriose, Lányi Ernőtől. Elő­adja a zeneker. 2. H. Király Ferenc elnöki megnyitója. 3. Gaal József. Irta és felol­vassa Yáczi István VIII. o. t. 4. A szom­jas palócok. Gaal novellája. Előadja Gyurovits Béla Vili. o. t. 5. Liszt II. magyar rapszódiája. Zongorán előadja Huszthy Zoltán VIII. o. t. 6. Gaal, a színműíró: Weinberger József sza­badelőadása. 7. A Hortobágy. (Jelenet a Peleskei Nótáriusból.) Személyek: Zajtay — Rácz István VIII. o. t. Sugár Laci -— Andó Ferenc VIII. o. t. Szegfű Bandi — Csuka Zsigmond VIII. o. t. Tóti Dorka — Zolnay István VI. o. t. Megyebiztos — Braun József VIII. o. t. Korcs- máros — Grossmann Ede VII. o. t. Haramiák. Zsandárok. Történik egy hortobágyi csárdában. 8. Honi hangok. Induló, előadja a zenekar. — Kar-mester: Huszthy Zoltán. Rendező: H. Ki­rály Ferenc. Adomány. A püspök ur a nagykárolyi Szent László konviktusnak 1000 K-át adományozott. Az „Apollo Mozgó“ ma és holnabi előadása, a színházi fűtőkészülék el nem készülte miatt, elmarad. Jövő héten be lesz mutatva „Dr. Gar el Hama“ érdekfeszitő detektív tör­ténet. Közeleg a karácsony! Szatmár város legelső, legnagyobb és leg­régibb cipőraktára Vuja János H Deák-tér. Ajánlja dúsan felszerelt versenyképes rak­tárát megtekintésre. Jelszava: Kényelem! Tartósság! Olcsósá g Legfinomabb kávéfajok, vevő előtt díj­talanul pörkölve jutányos áron kapható - Faragó V. fűszer- és kávékereskedésé: ben Nagykároly, Fény-u. 19. Róth Alajos órás Nagykároly, Jókai-utca 6. szám, tanulót keres. Legszebb, legkedvesebb karácsonyi és újévi meglepetés egy jól sikerült fényltép- Csakis ilyen jól sikerült fényképek ké. szülnek Huszthy Zoltán fényképész műtermében Kossuth-u. ő. Gyönyörű kivi­telű fénykép-nagyítások, pompás gyermek- képek, remek szép matt-képek. — Meleg műterem. Gyomor- és bélhurutnál a rég bevált Ferencz József-keserüviz páratlan gyógyító ereje az eg sz világon elismert. A szervezet ezen tiszta ásványvizet kitünően bírja, mert oldó és elvezető hatása minden fájdalomtól ment és még súlyosabb esetekben sem okoz kellemetlen melléklüneteket. A párisi orvosi akadémia, valamint Nyugat- európa legkiválóbb belgyógyászai a hazai Fe­rencz József keserüviz természetes vegyi ösz- szetételóröl és gyógyhatásáról a leghizelgöbb módon nyilatkoznak. Az igazi Ferencz József-keserüviz a gyógy- kincsek egyik legértékesebb része és évenkint sok millió palackban az egész világba szétkül­detik. Kérjünk a füszerkereskedésekben határo­zottan valódi Ferencz József-keserüvizet, ne­hogy valamely csekély értékű utánzatot kapjunk. Zinner István étterme Nagykároly, Nagypiac. Kitűnő ételek és italok. Ju­tányos árak. Pontos kiszolgálás. Friss villásreggeli. Abonoma. Czimbalom tanítás. Dandó Vilmos helybeli cimbalmos értesíti a közönséget, hogy havi 24 koronáért hetenként tanitványoKnak órá­kat ad, valamint cimbalomhangolásokat úja­kat 5, régieket 3 koronáért, jótálás mellett elvállal. Karácsonyfák. Különféle nagyságban 1—5 méterig jutányos árakon kaphatók Róth Alajos kereskedőnél Nagyhajduváros 24. sz. a. A nagykeresletre való tekintettel kéri a közönséget megrendelései azonnali telj 3- siiésére. Olvasóink figyelmét felhívjuk Wagner La­jos városunk legrégibb kereskedésének la­punkban feladott hirdetésére. Orth, TO vendéglő Nagyká­roly, Hétsastoll-utca. Tulajdonos Hemli Herman. Szigorúan vallásos konyha. Szo­lid árak. Pontos kiszolgálás. Két csino­san berendezett szoba. A gyermekekre katasztrófa, ha a kará­csonyi ünnepeken hiányzik a dr. OETKER- sütőporából készült guglupf. És igazuk van, mert egy ilyen OETKER-guglupf lisztet, te­jet, zsírt, tojást és cukrot, tehát csupa az emberi sservezetre nélkülözhetetlen tápsze­reket tartalmaz, Ízletes és a gyermekeknek könnyen emészthető módon. Karácsonyi sü­teményekre Dr. Oétker A. Baden—Wien 16. receptjeit használjuk, melyeket e lap olvasói ingyen kapnak meg. Levelezőlap cimmel elegendő. A jó konyha számára ideális szer gyanánt minden­kinek igen ajánlható a Maggi-féle izesitő, levesek, már­tások és más étkek megjavítására. Kiváló tulajdonságai­ért : u. m. kitűnő izéért, szaporaságáért és mindig egy­formán jó minőségéért mindenütt becsülik. Különösen példátlan szaporasága jellemzi; a Maggi-féle izesitő már néhány cseppnél kifejti fűszerező erejét, tehát igen gaz­daságos : emellett azonban, helyes alkalmazásnál, az ét­kek saját izét nem tünteti el, hanem azt inkább az Íz­letesség legmagasabb fokára emeli. Mint mindennek ami, jó s amit kedvelnek, a Maggi-féle Ízesítőnek is számta­lan utánzata támadt. Megjegyzendő tehát, hogy csakis a „kereszt-csillag“ védjegy és a bejegyzett „Maggi“ név nyújt biztosítékot a világszerte ismert cikk eredetisége iránt. Soha $8 méltóztassék a Porosz kőszén fogalmát összetéveszteni. A porosz szén között is. vannak különféle válfajok, a melyek fűtési képessége gyengébb vagy erősebb. Nálam a Poroszország legelsöbbrangu szénbányáiban termelt szén kapható, amely jóllehet pénzértékben kifejezve, valami csekélységgel többe is kerül, de végered­ményben a silányabb porosz szeneknél sokkal gazdaságosabb és kellemesebb fűtést eredményez. Ugyanott kaphatók: M. kir. Lőpor és összes vadászati cikkek, továbbá: karácsonyi és újévi ajándéknak legalkal­masabb alumínium-edények és mindenféle háztartási cikkek. Lópokrócok nagy választókban. S|>H» Mór I>Ta,g,37-l5:a,rol3r, Oeálsr-tér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom