Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-06-28 / 26. szám

6-Ä oldal. KÖZÉRDEK 1913. junius 28. 26-ik szám. ▲ Á Á A ▼ ▼ T ▼ Szives tudomásul!!! Tisztelettel értesítjük a n. é. - közönséget, hogy czégünk képviseletét és gyüjtődéjét '|AAAAAAAA AA AAAAAAAA | Lefkovits Sámuel kereskedőnek Nagykároly, Petőfi-utca 16 sz. adtuk át, ki a legnagyobb pon­tossággal fogja a nagyérdemű közönséget kiszolgálni. Tisztelettel: Kováid Péter és Pia vegyészeti gyára Budapest. A A A A ▼ T T T egész nem egyébb, mint egy férczmü és egy sószerzésre alapított közönséges un­dorító üzlet. Eljegyzés. Kovács Sándor helybeli kály­hás iparos, szombaton d. u. tartotta eljegy­zését Lusztig Sándor polgártársunk kedves és bájos leányával Rózsikéval. A városi állatorvos helyettese Lübl Jakab városi állatorvos megkezdte négy heti szabadságát. Helyettese Baumann Sándor ál­latorvos gyakornok. Halálozás. Özv. Cservenyák Antalnó élete 85-ik évében f. hó 25-én elhunyt. Te­metése tegnap délután folyt le nagy rész­vét mellett. Az elhunyt matrona halálát a Győrffy és Kinál-család és kiterjedt rokon­ság gyászolja. Kérelem a hirdető közönséghez. La­punk kiadóhivatala azon tiszteletteljes kérelem­mel járul a közönséghez, hogy tévedések elke­rülése végett hirdetéseiket a hét bármely nap­ján a szerkesztőségben : Gróf Károlyi György-tér 36. sz. a. esetleg péntek délelőtt 9—12-ig a Petöfi-nyomda részvénytársaság nyomdájában szíveskedjenek feladni. Tiltakozik a „Nagykároly és Vidéke“. Lap­társunk szerdai számában foglalkozván az újonnan szervezett görög kath. magyar püs­pökség ügyében lapunkban megjelent cik­künkkel, s amidőn maga részéről is szigorú bírálat alá veszi az elmaradt üdvözlés tényét, egyben tiltakozik az ellen, hogy ő a város polgármesterének szócsőve lenne. Mi a múl­takból merítettük meggyőződéseinket s rend­kívül örvendünk ez utóbbi kijelentésnek és lelkesedéssel veszünk tudomást arról, hogy laptársunk is mellénk állott abban a babór- talan s csak töviseket nyújtó küzdelemben, amelyet mi folytatunk, a város, a polgárság érdekei megvédésében és az igazi a ha­misítatlan közjó előmozdításában. Hiszen a küzdelem nem egyes személyek, de egy át- kos rendszer ellen irányul, amelyet mi a vá­rosra nézve károsnak tartunk s küzdünk el­lene lelkesedéssel, kitartással mindaddig, amig az álmaiból felébredt polgárság haragja el nem söpri őket a város vezetőségéről, ahol kerékkötői, a haladás és a város fej­lődésének. Ezért örvendünk mi a Nagykároly és Vidéke férfias nyilatkozatának, ezért üd­vözöljük melegen a küzdötársat és elvárjuk, hogy Ígéretéhez képest, erélyes kezekkel tel­jesítse ő is a sajtó becsületes, de tisztitó munkáját. Hatalmaskodó ipartestületi jegyző. Botrá­nyos jelenet játszódott le a múlt vasárnap az iparos-tanonciskola által rendezett kiállításon. Akkermann Antal és Görög József helybeli iparos vezetése alatt hét mátészalkai iparos nézte meg a kiállítást, amely oly szegény volt, hogy alig akadt közötte valami megtekintésre való. Délelőtt fél 10 órakor a jegyző azon ki­jelentéssel, „aki nem biráló-bizottsági-tag, az azonnal távozzék“ durva hangon szólította fel a jelenlevőket a terem elhagyására. A hang szégyenpirt kergetett az iparosság arcába, akik erélyes rendreutasítással tiltakoztak a jegyzői fetszóllitás ellen és az idegen iparosok hallatára valóságos szócsata folyt le a jegyző és helyi iparosok között, aki nemhogy mérsékelte volna hangját kenyéradó gazdáival szemben, de újabb sértésekkel illette őket. Ilyen körülmények kö­zött, a mátászalkai iparosok tartva attól, hogy a hatalmi tultengésben szenvedő jegyző, kido­batja őket, anélkül, hogy a kiállítást teljesen megtekintették volna távoztak, de kijelentették, hogy átiralilag tiltakozni fognak a nagykárolyi ipartestület ilyen vendéglátása miatt. Nem tud­juk, hogy van-e tudomása erről a sajnálatos dologról az ipartestületi elnök urnák, de elvár­juk, hogy az ügyet vizsgálat tárgyává teszi, de elsősorban is udvariasabb viselkedésre uta­sítja az ipartestületi jeyyzöt a vidéki iparosok­kal szemben. Mint rendkívüli sajnálatos dolgot kell felemlítenünk azt is, hogy a kiállítás iránt érdeklődés egyáltalán nem volt, de a kiállított tárgyak sem feleltek meg a várakozásnak. A kiállítás d. e. 11—12-ig volt nyitva és délután V»2 órakor már megkezdették a kiállított tár­gyak elszállítását. (g). Panasz a pocsolyatársulat ellen. Gilvács község elöljárósága panaszt tett az Ecsedüáp- társulat ellen, hogy megtagadja az ókraszna fertőzött, bacillusokkal telt vizének, az Ujkrasz- nába való levezetésének engedélyezését. A köz­ség alatt elhúzódó Ókraszna vize ugyanis kü­lönösen az estéli órákban oly türhetlen kigő­zölgést áraszt és oly egészségtelen, hogy a lakosság el van keseredve és csak különös Is­teni gondviselésen múlik az, hogy a községben eddig járvány nem ütött ki. A községi hiró jelentésében panaszolja azt is, hogy a viz az Ujkrasznába könnyen levezethető lenne, de a gátőr akit erre felkért, kijelentette, hogy a le­vezetési műveleteket addig nem eszközölheti, mig a társulat igazgatóságától erre utasítást nem kap. Reméljük, hogy Madarassy István főszolgabíró, karöltve dr. Czukor Lajos járás­orvossal, haladék nélkül megteszik az intézke­déseket arra nézve, hogy Gilvács község lakos­sága veszélyben levő közegészségügye megvé­dessék a pocsolya-társulat önkényeskedésével szemben és a társulat Lacikáját utasítani fog­ják arra, hogy az Ókraszna dögletes vizeit ha­ladék nélkül vezettesse le az Ujkrasznába és annak időszakonként való levezetésére, illeté­kes közegeit szigorúan utasítsa. A nagykárolyi fögymnasium torna­versenye. Dobpergés és kürtszó mellett vo­nult ki a nagykárolyi főgymnásium ifjúsága a múlt hét szerdáján a „Lövölde“-kertbe, hogy évzáró tornaversenyét megtartsa. Festői lát­vány volt az egyenruhás ifjúság katonás rend­ben való felvonulása, kiket Szolomáyer János tornatanára vezetett. A verseny 5 óra tájban kezdődött az előirt programm szerint, mely mindvégig lekötötte a nagyszámú érdeklődő közönség figyelmét. A szabadgyakorlatokat igen pontosan, ügyesen csinálták a fiuk. Különösen szép volt a botgyakorlat, melyet zeneszó mel­lett énekelve mutatott be a VI. osztály. Majd versenyfutás, rúdugrás, távolugrás és sulydobás- ban versenyeztek a növendékek. Ezek után a szertorna következett. Bakon, nyújtón és kor­láton egyaránt nagyon ügyes gyakorlatokat láttunk. Közben a „magyar csatajáték“-ot mu­tatta be egy válogatott csapat, végül pedig az I. és II. osztály kötélhúzásban versenyzett. Verseny után kiosztották a jutalmakat. Jutái - mazottak : Ilosvay Péter VII., Hill Gyula VII., Sándor Jenő VIL, Papp András VI., Huszthy Sándor VI. és Gsáky Dezső V. o. tanulók. Ismét egy pár szó a háború áldozatairól. E napokban járt szerkesztőségünkben özv. Stéfán Mihályné és szomorú szívvel mondta el tapasz­talatait, melyet szive sugalatának engedve, szerzett a sorssujtotta Szilvasán családról. A szegény elme-beleg anyát — miután hely nem jutott neki a kórházba tovább — szabadságra bocsátott férje haza vitte falujába Szaniszlóra. Öreg szülőinek 60 éves anyjának és 74 éves apjának van itt kis kunyhója az erdő szélen —- melyben mint kerülő lakik. Az állomástól hosszas és fárasztó gyaloglás után itt találta meg őket, a fent említett Úrnő. És amit látott valóban megdöbbentő képe a nyomornak — Egy földes kis szobában 14 személy együtt van, arcukról leri a nyomor, egy sarokban maga elé merengve az őrült anya, körülötte .hat apró gyermeke ! Az öreg kerülőné elébe tárt egy kis kosár fekete lisztet és bánatos meg­adással mondja: „ennyi egész vagyonunk ! Jó emberek segítenek ahogy tudnak — de so­kan vagyunk és nincs aki keressen ránk! Az Isten áldja meg a mi jó tisztelendő Urunkat (Marchis Romulusz g. kath. főesperes) ki any<- nyit segít rajtunk és másokat is buzdít segíté­sünkre!“ A csupán szabadságra engedett férj|: Szilvasán János, hálás szívvel mond köszöne­tét mindazoknak, kik szerencsétlen családját segélyezik és esdve kéri a nemes szivü embe­rek pártfogását továbbra is, szegény családja részére. Pályázat posta-távirda gyakornok- jelölti állásokra. A m. kir. posta-távirda és távbeszélőnél gyakornokjelölti állásokra ezennel pályázat hirdettetik. Ezen állásokra csakis azok az ifjak pályázhatnak, akik főiskolát, középis­kolát, vagy ezekkel egyenrangú más tanintéze­tet sikeresen elvégeztek, 18 életévüket már be­töltötték és magyar állampolgárok. A felvétel­nél előnyben részesülnek azok, akik jogvégzett­séggel bírnak. Ezen feltételeken kívül pályázók községi erkölcsi bizonyitványnyal fedhetetlen előéletüket, közhatósági orvosi bizonyitványnyal pedig ép, egészséges, a posta-távirda és táv­beszélő szolgálat minden ágának (éjjeli, mozgó­postái, stb. szolgálat) elvégzésére testileg is alkalmas voltukat igazolni tartoznak. Továbbá azok, kik a fő- vagy középiskolát az 1912— 1913-iki tanévet megelőzőleg végezték, tartoz­nak hiteles módon azt is igazolni, hogy azóta hol voltak alkalmazva, illetve mivel foglalatos­kodtak. A sajátkezüleg irt és születési, orvosi, erkölcsi és iskolai-bizonyitványokkal felszerelt folyamodványokat a már közszolgálatban állók elöljáró hatóságuk, a közszolgálatban nem ál­lók pedig az illetékes főszolgabiró, vagy polgár- mester utján folyó évi julius hó 15-éig ahhoz képest, hogy a pályázók hol óhajtanak alkal­mazást nyerni, a budapesti, kassai, kolozsvári, nagyváradi, pécsi, pozsonyi, soproni, temesvári vagy zágrábi posta-távirda igazgatósághoz nyújt­sák be. Ezenkívül folyó évi julius hó 20-áig az illető posta- és távirdaigazgatóság vezetőjé­nél személyesen is jelentkezni tartoznak oly célból, hogy gyakornokjelölti állásra való alkal­mas voltukról már előzőleg meggyőződni le­hessen. Hordóhitelesitö hivatalok továbbmüködése. A kereskedelemügyi in. kir. miniszter a régi hordóhitelesitö hivatalok továbbmüködését 1913. december végéig meghosszabitotta. ZVOLENSZKY V1LM0SNE Elvállalja ingek, gallérok, kézelők, |g csipkék; védkendök, függönyök és egész férfi öltönyök mosását és vasalását a legnagyobb figyelemmel. — Kivá_ natra a mosni és tisztítani valókéri Első nagy gőzmosó és vegytisztító intézete Nagykároly, Kishajduváros-u. 1. sz, házhoz küld és azt haza szállíttatja1

Next

/
Oldalképek
Tartalom