Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1912-12-30 / 52. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK december 30. 52. szám. Világítják az átjárót. Lapunk múlt heti számában a közönség nevében kérelmet in­téztünk a helybeli állomásfőnök úrhoz, mely­ben kértük az esteli szürkületben a Kálmánd- ntcai átjárónak kivilágítását. Az állomásfőnök ur nemcsak, hogy azonnal teljesítette a mél­tányos kérelmet, de a közönség megnyugta­tása céljából, annak kijelentésére kérte fel szerkesztőségünket, hogy az átjárónak állandó világítása iránt is megtette az intézkedéseket, amelyek biztosítani fogják azt is, hogy ezen a helyen minden legkisebb szerencsétlenség ki legyen zárva. Kedves kötelességet teljesí­tünk akkor, amidőn a főnök urnák a közön­séggel szemben tanúsított gyors és előzékeny eljárásáért kiszönetiinknek adunk kifejezést. Hungáriaáltalános biztositó részvénytársaság. Erről az uj magyar társaságról, melyet tud­valevőleg a Magyar Bank és Kereskedelmi Részvénytársaság 13 vidéki elsőrangú pénz­intézettel együttesen alapított, utóbbi napok­ban tendenciózus hírek jelentek meg egyes lapokban. Mérvadó helyről azt az értesítést kapjuk, hogy mindazok a híresztelések tel­jesen alaptalanok, a Hungária teljes erővel folytatja a szervezkedését az országban és az általa miveit összes biztosítási ágazatok­ban már eddig is olyan sikereket ért el, amelyek a társaság további erőteljes fejlő­désére nézve a legszebb reményekkel biz­tatnak. Megdrágul a gyufa. A dohány és szivar árának felemelése után, a pénzügyminiszter a gyufagyártás monopolizálását tervezi — szerencse, hogy csak 1913-ik évre. Tehát még egy évig nem kell takarékoskodjunk a gyufában. Közbiztonság a Fazekas-utcán. Jónucz János bérkocsis panaszt tett a rendőrségen, hogy kedden bérkocsiján egy idegen urat vitt a Fazekas-utczára, ahol három legény megál­lította a kocsit és őt, valamint vendégét min­den ok nélkül alaposan elverték. Cigány önérzet. Egyik kisnaményi korcs­mába betért a napokban Botos Gáspár ottani gazda s bort rendelt. Egyszer aztán az asz­talához lépett Bist Adám cigány, aki a másik j asztalnál ivott s Botos fejéről leütötte a ka­lapot s a poharából kiitta a borát. Botos fel­háborodott a cigány merészségén arcul ütötte. Erre az eltávozott s a cigánysorról összegyűj­tötte a pajtásait s azok segélyével elverték Botost, hogy eszméletlenül kellett a kórházba szállítani. A csendőrség megindította a vizs­gálatot a vérengző cigányok ellen. Vegyen gramafont és lemezeket. Kohn An­tal órás és ékszerésznél Nagykárolyban ahol óriási választék áll rendelkezésére. Kedvező fizetési feltételek. Havi részletre is. Ha rossz a gyomra, már holnap reggel igyék reggelizés előtt 1a pohár Ferencz Jó- zsef-keserüvizet'. A kellemetlen érzések csak­hamar megszűnnek és étvágya fokozottabb mértékben fog visszatérni. Ezen rég idők óta népszerű és valóban ritka természeti gyógy- kincset a legjelesebb orvosok állandóan ajánlják. Többek között Dr. Hirsch porosz királyi titkos egészségügyi tanácsos, a berlini Fried­rich Wilhelm egyetem tanára, azt mondja róla: Tapasztalataim szerint a természetes Ferencz József-keserüviz épp oly biztosan, mint enyhén ható gyógyszer olyan betegségeknél, melyeknél egy enyhén oldó és hajtó ásványvíz használata ajánlatos. Ezért könnyen érthető, hogy nem csak Ma­gyarországon legelterjeztebb a Ferencz József- keserüviz, hanem a világkereskedelemben is virágzó kiviteli czikk helyét foglalja el. Bevá­sárlásánál úgy a gyógyszertárakban mint a fü- szerüzletekben nagyon ajánlatos csakis valódi Ferencz József-keserüviz elnevezést használni, nehogy valamilyen más csekélyebb értékű vizet kapjunk. Legfinomabb kávéfajok, vevő előtt díj­talanul pörkölve jutányos áron kapható - Faragó V. fűszer- és kávékereskedésé: ben • Nagykároly, Fény-u. 19. Orth. "IUD vendéglő Nagyká­roly, Hétsastoll-utca. Tulajdonos He mii Herman. Szigorúan vallásos konyha. Szo­lid árak. Pontos kiszolgálás. Két csino­san berendezett szoba. Közeleg a karácsony! Szatmár város legelső, legnagyobb és leg­régibb cipőraktára Vuja János ■ Deák-tér. Ajánlja dúsan felszerelt versenyképes rak­tárát megtekintésre. Jelszava: Kényelem! Tartósság! Olcsóság! Olvasóink szives figyelmét felhívjuk arra a körülményre, hogy Holczmann Ist­ván helybeli jókai-utcai asztalos iparos üzlethelyiségét modern bútorok tömeges készítésére rendezte be. Holczmann abban a kedvező helyzetijén van, hogy egy csinos, ízléses kivitelű angol garni­túrát, amely 2 fotel és L kanapéból áll, bármely sziliben, az ország legtávo­labbi vidékére is 100 koronáért szállít. A bőrfotelek rendkívül csinos kiállitásuak s díszét képezik ebédlők és fogadó szobáknak is. Bőrfotelek külön darabonként is kaphatók. Egy darab ára 30 korona. Megtekinthető nevezett bútor- raktárában Nagykároly, Jókay-utca 7. szám alatt.­Ma már mindenki tudja, hogy lak töt, bútoro­zott szobát, üzlet- es gyárhelyiséget bérelni, kiadni, ingatlant úgy a fővárosban mint a vi­déken venni, eladni, csak Huszár A. hirdetési irodája utján lehet. Budapest, V.,’ Zrinyi-utca 1. Gresham-palota. Legmegbízhatóbb vállalat Elsőrangú ajánlatok. Válaszbélyeg mellékelese kéretik. ÜzSetátvétel. Tisztelettel tudatom Nagykároly ér déke nagyérdemű vásárló közönség ., hogy Nagykárolyban a Deák-téren (Had­nagy Ignác ur házában) évek óta fennálló s eddig Kondor Béla által vezetett fűszer, csemege és ásvány- i viz kereskedést átvettem. — Üzletemben a legelőkelőbb minőségű és speciális fűszerek, csemegék, cukorkák, déligyümölcsök, bel- és külföldi rumok, kitűnő „Karma" védjegyű thea, pezsgők, cognagok, likőrök asztali és | dessert borok, különféle sajok és hideg felvágottak, kassai és prágai sonka kap- kaphatók a legjutányosabb áron és pontos kiszolgálás mellett. — Naponta friss virsli. Vevőimnek a vásárolt árit lakására szállitom Vidéki megrendelések azonnal elintéztetnek, A közönség becses pártfoiását kérve vagyok kiváló tiszelettel BLASKO JÓZSEF. Nyilttér.*) 429/4. B.---------------sz. 19 11. Ő Felsége a király neében! A nagykárolyi kir. járásbirság mint büntető biróság becsületsérté vétsége miatt vádolt Lebovits Sándor szaniszlói lakos elleni bűnügyben a bbinsohn Mihály ügyészi megbízott, nigánvádló által emelt vád felett Nagyl.rolyban, 1911. évi junius hó 27-ikén r. Serly Jenő kir. járásbiró és Strobel Aijos kir. járásbirósági jegyző mint jegyőkönyv- vezető, továbbá főmagánvádló képvise­lője : dr. Taub Géza ügyvéd é vádlott védője: dr. Melinda László ügyvi rész­vételével megtartott nyilvános fc/gyalás *) E rovat alatt közlöttekért nem vállal lelősséget Szerk. alapján a vád és védelem meghallgatása után következőleg ítélt: A kir. járásbiróság Lebovits Sándor fakereskedő szaniszlói lakos vádlottat bűnösnek mondja ki a Büntető Törvény- könyv 261-ik §-ába ütköző s a Büntető Törvénykönyv 261. §-a szerint minő­sülő becsületsértés vétségében amiatt, mert 1911. év tavaszán Szaniszló köz­ségben Robinsohn Mihály fakereskedö nagykárolyi lakosról a következő nyilat­kozatot tette: „Csak menjenek Robinsohnhoz, az be fogja magukat csapni!“ S ezért a Büntető Törvénykönyv 261. §-a alapján, a Büntető Törvény- könyv 91-ik § ának alkalmazásával, az Délet jogerőre emelkedésétől számítva 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett fizetendő, az 1892. évi XXVII. törvény­eik 3-ik §-ában meghatározott célokra fordítandó, behajthatatlanság esetén a Büntető Törvénykönyv 53-ik §-a értel­mében 3 azaz három napi fogházra át­változtatandó 30 K azaz harminc korona pénzbüntetésre ítéli. Kötelezi vádlottat, hogy Robinsohn Mihály nagykárolyi lakos részére 36 ko­rona képviseleti költséget 15 nap alatt végrehajtás terhe mellett, valamint a kir. államkincstár részére 15 korona 60 fillér eddigi és fejenként az ezután felmerülendő bűnügyi költséget az 1890. évi XL1II. törvénycikk 9-ik §-a alapján közadók módjára vezetendő végrehajtás terhe mellett fizessen meg. Végül a kir. járásbiróság a Bűnügyi Perrendtartás 277-ik §-a alapján elren­deli, hogy az Ítélet indokaival együtt a Nagykárolyban megjelenő „Közérdek“ cimü lapban elitéit költségére egyszer közzététessék. Indokok: 1910. év tavaszán Szaniszló község­ben Lebovits Sándor fakereskedő sza- niszlói lakos Hauler István és Holczreiler József mezőpetrii lakosok előtt a kö­vetkező kijelentést tette: „Csak menjenek Robinsohnhoz, az be fogja magukat csapni!“ Lebovits Sándor vádlott védője ta­gadta, hogy vádlott a bűncselekményt elkövette volna s azt vitatta, hogy a cse­lekmény elévült. A cselekmény elkövetését igazolja Hauler István és Holczreiter József tanuk eskü alatt 1 :t vallomása, akik igazolták azt is, hogy vádlott ez év tavaszán, tehát március 21-ike után tette előttük a kérdéses nyilatkozatot -s tekintve, hogy főmagánvádló az elévülési határidőn belül, 1911. évi május hó 17-ikén terjesztette elő indítványát, igy 'a cselekmény bün­tethetősége elévülés által el nem enyé­szett. Lebovits Sándor vádlottnak a fenti tényállásban megállapított cselekménye a Büntető Törvénykönyv 261. §-ába üt­köző és minősülő becsületsértés vétségé­nek tényálladékát meriti ki, beszámítást kizáró és büntethetőséget megszüntető ok hiányában vádlottat ezen bűncselek­ményben bűnösnek mondotta ki s eny­hítő és súlyosbító körülmények hiányá­ban a rendelkező részben kiszabott bün­tetéssel sújtotta.

Next

/
Oldalképek
Tartalom