Közérdek, 1912. július-december (5. évfolyam, 27-52. szám)

1912-10-12 / 41. szám

október 12. 41-ik szám. KÖZÉRDEK Legszebb ruhatisztitás vegyi­leg száraz utón ! Alapittatott 1886-ban. 5-ik oldal. HÁJTÁJERPÁL Nas,láro" Széchenyi-utca 43. (A rón. kath. elemi fiúiskola mellett) a mi országunk sorvad az európai béke szent álmáért. Legyen már egyszer elég ebből a hősi szerepből. Mi már eleget tartottuk a há­tunkat kelet és nyugat közé, jöjjenek már mások, nekünk nem kell semmi a Balkánon, miért hajtanak tehát mindég magyar fiukat a vágóhidra ? Mindig mi csináljunk rendet ? Mindig mi legyünk a hősök ? Már elég. Miniszteri segély tanítóknak. A vallás­os közoktatásügyi miniszter Csernus András rom. kath., Lukács Mihály reform. Nagy Sán­dor ág. hitv. ev. és Nyikora J. gör. kath. nagy­károlyi tanítóknak egyenként 100—100 korona rendkívüli drágasági segélyt folyósított. A „Protestáns Társaskör“ folyó hó 20-án tánccal egybekötött felolvasó-estélyt ren­dez. A felolvásó-estély programmját lapunk legközelebbi számában közöljük. Szüret. Folyó évi október hó 6-án tartott hegyközségi közgyűlés által az általános szüret napja október hó 23-ik napjára tűzetett ki. Nagykároly, 1012 október 7-én. Hegybíró. Elmúlt október elseje. A békesség atyames­tere, Méltóságos Csaba Adorján megyefőnök úrhoz lesz egy pár szavunk, anélkül azonban, hogy igénybe vennők bizalmas Gyula barát­jának, a vicefőispánnak szívességét, akinek pártfogása nélkül aligha lesz foganatja fel­szólalásunknak. Mi azért megkíséreljük, elvégre is közügy, amiért tintát pocsékolunk s ha süket fülekre találunk, szaporodnak a számai azoknak az adatoknak, a melyek azt bizonyítják, hogy békés Csaba főispán ebbeli hivatalában csak gyenge báb egyesek kezében. Előre jelezzük, hogy a vasúti indóházról van szó, tehát egy közcélt szol­gáló épületről, a melynek átadása már kerek két hónapot késik a vállalkozónak adott protekeionális időhaladékok miatt. Hát tisz­telt megyefőnök ur, megtehetné Nagykároly város, de az utazó közönségnek is azt a szívességet, hogy felvilágosítsa a M. A. V. igazgatóságát arról, hogy a jelenlegi vasúti állomás épülete nem embereknek, de olyan négykézlábon járó állatoknak való, a melyek nem régen a vármegyeház udvarát tették járhatlanná. Ezeket az állatokat, felszólalá­sunkra kitelepítette a megyefőnök ur, tegye meg most azt a szívességet, hogy adattassa át végre valahára a vasúti indóházat is a forgalomnak. Tessék csak szét nézni egyszer az állomáson a kora reggel induló vonatok­nál. Az első és másod osztályú várótermek­ben a padokon meztelen lábú a vasúti nap­számosok álmodnak a demokrácia dicsősé­géről és orgona illattal töltik meg a levegét. A harmadosztályú váróteremben férfiak és nők vegyesen horkolnak a földön s jegyvál­táskor a büzhödt levegő könnyeket csikar az utas szeméből. És mindez csak azért, mert az állomás épületén már hetek óta alig két ember végzi a befejező munkálatot. Tisztelt megyefőnök ur ! Önt kenyéradó gaz­dája azért küldte a vármegye nyakára, hogy minden közcélt szolgáló ügyet előmozdítson s szigorúan őrködjék a közrend és közegész­ségügyi intézkedések megtartása felett. Hát kell-e nagyobb közegészségügyi botrány, mint a melyet a vasúti indóházban találunk. Hát kötelessége-e, hogy ezeken a tarthatatlan állapotokon segítsen ? ? Meddig hajlandó ennek a betegség miazma fészeknek fenállá- sát tűrni ? ! / Tessék sietni, ha akar segíteni a dolgokon. Bécs felől derül az éghajlat s az északi szél már megkezdte munkáját, tisztul a levegő s eltűnnek a vakondokok a föld színéről. Állatdijazások. A Szatmármegyei Gazda­sági Egyesület idei üsző és borjastehán díjazá­sait a következő helyeken és napokon tartja: Csengerben október 18-án, Remetemezőn okt. 21-én, Erdőszádán okt. 24-én, Mezőteremen okt. 26-án, Erdődön okt. 28-án. Pakfon Náci szereplése. Még mindig nem elégelte meg az Önkéntes Tűzöltó-Egyesület az eddigi fiaskókat, melyek az általa rendezett mulatságokon érték, kizárólag a főparancsnok személye iránti ellenszenv miatt. Most december 1-én akar újból műkedvelői előadást rendezni az egyesület, — helyesebben Nácika, — üres színkör előtt. Ha már mindenáron szerepel­tetni akarják a Tisza testőrét, ajánlunk egy színdarabot az egyesület figyelmébe, cimo: „Darabontok korszaka Magyarországon.“ Ki­tünően alakitana a főszerepben az egykori szabólegény, Demidor Náci. Van abban szó egy kavéházról is, melynek cime : „Balaton.“ ÉTTEREM MEGNYITÁS a——"" " ....~~m Tisz telettel értesítem a helybeli és vidéki n. é. közönséget, hogy a Polgári Olvasókör újonnan, a mai kor igényeinek megfelelően berendezett és teljesen átalakított téli éttermét Megnyitottam. Üzlethelyiségemben állan­dóan jó magyar konyha és tisztán ke­zelt italok állanak a fogyasztóközönség rendelkezésére. Kegyes pártfogást kér Tisztelettel Hupfer Ferenc vedéglös. ,;; Mai naptól kezdődöleg minden nap bácskai iamburazene! Lelketlen emberek. Megható jelenet játsza- dott le kedden délelőtt a vasúti állomáson. Egy szegény rongyos cigányasszony készüli utazni a csapi vicinálison Kis gyermekét előre elhelyezte egy III-ad osztályú kocsiba, maga pedig sietett jegyet váltani. Mikor a jeggyel visszaérkezett, elfelejtette, hogy kis gyermekét melyik kocsiba helyezte el. Szaladt egyik kocsitól a másikig, nem találta sehol, mert az utasok gúnyt űztek a szegény cigányasszonyból s nem mondották meg neki, hogy melyik kocsiba van a gyermeke. Az asszony kétségbeesett, sirt, zokogott, de a nép, a fenséges nép röhögött az édesanya fájdalmán. Még a legelfásultabb szivü ember is részvéttel osztozott a kétségbeesett anya fájdalmában s voltak többen a peronon, a kiket annyira meghatott a jelenet, hogy könny szökött szemükbe, csak az a pár emberi fenevad gyönyörködött a szegény asz- szony kínjában, aki a kocsiból hihajolva leste a történendőket. A vonat indulása előtt pár másodperccel végre megmondották neki, h°gy gyermeke megvan és melyik kocsiban ül s harsány röhögéssel kísérték azt a meg­ható jelenetet, amelyet a viszonlátás felett érzett a szegény megkínzott édes anya. Nem tudjuk, kik voltak azok az emberi bőrbe bujt szörnyetegek, akik gúnyt űztek a szegény cigányasszonyból, de megérde­melnék azt, hogy a szegények gondozója és istápolója, a Mindenható Isten, büntesse meg őket lelketlenségükért. (Egy szemtanú.) Hirtelen halál. Dorner Lajos csanálosi tanító feleségével e hó 7-én a vonaton utazott. Útközben hirtelen rosszul lett és meghalt. Szivszélüdés ölte meg. A községben nagy a részvét a szinpatikus tanító hátramaradottjai iránt. Csak 12 fillér . . . Városunk, de várme­gyénk polgársága körében is méltán kel­tett felháborodást az a körülmény, hogy az uj fegyvertartási szabályrendelet értelmé­ben kiállított igazolványok után 12 fillér beszedését rendelte el a vármegyénk alispánja. Akkor mindenki csodálkozott, hogy a hitvány alig 2 fillér értékkel biró papírdarabért miért szednek ily horribilis összeget, de a : polgár­ságot azzal nyugtatták meg, hogy a befolyó összeg közcélt van hivatva szolgálni. Most azután, hogy a Kölcsey nyomda ellen az árlejtésen kívül szállított nyomtatványok horribilis felszámítása ügyében megindult a vizsgálat, kiderült az is, hogy a 6000 drb. 200 koronával is busásan megfizetett értékű nyomtatványért 600 korona lett kifizetve, a nyomda felszámítása alapján. Már maga az a tény is, hogy ily rutul visszaéltek a vár­megyei tisztviselők bizalmával, j elemző a nyomda vezetőségére nézve, de az adózó polgárság nevében követeljük azt, hogy a fegyvertartó gazdák ezen jogtalan megterhelte- tés alól felmentessenek, annyival is inkább, mert a polgárság véres verejtékkel szerzett fillérei egyébb célt vannak hivatva szolgálni, nem pedig azt, hogy az amúgy is dúsgaz­dag, vagyonban bővelkedő nyomda-részvé­nyesek, az igy elért haszonból ebédre hat helyett, hét tál ételt egyenek. Fakanál mint bünjelvény. Kopányi Imre 63 éves érkörtvélyesi lakos békésen pipázgatott az udvaron, amidőn Raduly Klára ottani asszony betoppant hozzá és a kezében lévő fakanállal minden szó nélkül szaporán ko­pogtatni kezdte a Kopányi deresedő üstökét. Az öreg hasztalan védekezett, a menyecske láradhatlan volt és csak akkor hagyta abba a dolgot, amikor az öreg vértől borítva összeesett. A faluban azt beszélik, hogy az ok: szerelmi féltékenység, legalább azt iga­zolja az a körülmény is, hogy kopányi 20 napig gyógyuló súlyos testisértésről szóló orvosi bizonylattal feljelentést tett a harcias menyecske ellen a helybeli járásbírósághoz. Olvashatlan rendelkezések. Az utóbbi idő­ben a nagykárolyi szolgabirói hivatal által kiadott rendeletek — amelyek Írógéppel irat­nak — teljesen olvashatatlanok s igen gyak­ran a félnek, sőt az alantos közegeknek is, ugyancsak fejtörésbe kerül kisilabizálni, hogy voltaképen mit is rendelt el a járás főszolga- birája. Az ok igen egyszerű: bizonyára az írógépben rejlik a hiba, amelynek kijavítta­tása iránt felkérjük a járás atyját: Madarassy István főszolgabíró urat. Farkasok Szaniszlón. Farkas Szeréna, Far­kas Johanna és Farkas Ferenc szaniszlói lakosok, egyértelmüleg hozott családi hatá­Meglepő eredményeket ér el a háziasszony, ka főzelékek, ragouk stb. főzéséhez, húslevesnek tésztanemiiekkol való készítésére, bouillonok előállítására és gyenge levesek, mártások, főzelékek stb. megjobbitására a ? MAGGI iiULsleTresfeocfeá,t használja Csupán a MAGGI névvel és keresztcsillag védjeggyel valódi.

Next

/
Oldalképek
Tartalom