Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-03-01 / 9. szám

6-ik oldal. közérdek: a „Magyar Király” ► ► kávéházban a 63-ik gyalogezred —. zenekara = hangversenyt tart.Szives látogatást kér WESSEL HAMO--------- ----- tulajdonos. = Ke zdete este 9 órakor!! k Belépö-dij nincs!! ^ rTT?TTf?yTfmr laaaaaaaaaaaaaaj Vettük az alábbi levelet, melyet ajánlunk a postaigazgatóság szives figyelmébe. Tekintetes Szerkesztő ur! Bocsánatot kérünk, hogy leve­lünkkel alkalmatlankodunk, de kénytelenek va­gyunk tekintetes szerkesztő úrhoz folyamod­nunk amennyiben a szaniszlói postahivatalban régi időktől fogva nagyrendetlenségek uralkod­nak hogy, nem csak a közönséges leveleket nem kézbesítik rendesen hanem még ajánlott leve­lek is 4 napig hevernek a postán a közön­séges leveleket pedig vagy nem is kézbesítik vagy csak napok elteltével vagy az utcán elszórva találjuk meg ami által a közönség károkat szenved. Kézbesítők leginkább olyanok vannak, akik Írni és olvasni nem igen tudnak s a leveleket az utcán mutogatják. Jelenleg már több mint egy hete egyáltalán nincs levél- kézbesitő, úgy hogy kilett dobolva egy 5000 lélek számú községben, hogy aki gondolja, hogy leve van, menjen a postára és nézze meg, van-e levele. Máskor ha valaki ment kér­dezni, hogy van-e levele, elutasították, hogy majd elviszik ha van és igy napokig kellett várni. Ha valakinek pénz érkezett annak napo­kig kellett járni a mig ki kapta. Egyesek már többször tettek panaszt az igazgatóságnál de nem használt semmit mert a panaszosokat ta­lán ki sem hallgatták, ezért fordulunk a Köz­érdekhez és a tekintetes Szerkesztő úrhoz, hogy legyen kegyes a Szaniszlói község érdekében az postaigazgatóságot fölhívni, hogy ezen bot­rányos állapotok megszűnjenek. Nagyon szé­pen kérjük a Tek. Szerkesztő urat védje meg ami érdekünket is. Maradtunk alázatos tisz­telettel : Szaniszló, 1913. 11/27. Több érdekelt fél. Granit pala minden egyes lapja Granit szóvédjeggyel van ellátva. Elfogott merénylő. Még a múlt év december havában történt, hogy Fokos György helybeli lakost, a kora reggeli órákban a vasúthoz menet, valaki megtámadta és tőle óráját lán­costól elrabolta. Most hosszas nyomozás után a rendőrség végre kézrekeritetté a tettest Bencze Károly rovotmultu csavargó szemé­lyében, akinek bűntársát is erélyesen nyomozza a rendőrség. Elveszett. A várásházától a Polgári Olvasó­körig kedden délelőtt, elveszett egy pénztárca. Felkéretik a becsületes megtaláló, hogy — pénzt nem — de a tulajdonosra nézve fontos iratokat tartalmazó táskát, jutalom ellenében Hupfer Ferenc, a Polgári Olvaskör vendéglősé­nek átadni szíveskedjék. A szőlőnkért koosiutjának kikövé­sésé. A nagykárolyi hegyközség március hó 2-án délelőtt 11 órakor a városháza tanács­termében rendkívüli közgyűlést tart. A közgyű­lésen a szőlőskert kocsiutjának kikövezósi ügye kerül tárgyalás alá. Lopás a lemezgyárban. Schvarcz Károly lemezgyári raktárnok jelentést tett a rendőr­ségnél, hogy Ja gyárból már több alkalommal zárok tűntek el. A rendőrség a tettes kiderí­tése iránt széleskörű nyomozást indított és sikerült a tettest Dadai József személyében kinyomozni akit feljelentettek a bíróságnál. Elitéit betörő. A szatmári kir. törvényszék múlt. hó 26-án Ítélkezett Nagy Miklós, Lőrinc és György nagykárolyi lakósok felett, akik reálőttek Metz helybeli mészárosra, aki felfe­dezte betörésüket. A törvényszék Nagy Miklóst 3 évi, Nagy Lőrincet 1 tél évi, Nagy Györgyöt 2 havi fogházra ítélte. GréUlit P3.13. m*n<^en mas Pa^a sok előnnyel bir. Zinner István étterme Nagykároly, Nagypiac. Kitűnő ételek és italok. Ju­tányos árak. Pontos kiszolgálás. Friss villásreggeli. Abonoma. Tűz. Érköbölkuton Hara Sándor háza febr. 20-án éjfél után két órakor kigyulladt. A ház a bútorokkal együtt teljesen elhamvadt. A tűzvészt bosszúálló okozta. Az Iparsó ára. Az ipari célra használatos só árait a pénzügyminisztérium a kereskede­lemügyi miniszterrel egyetértőleg a következő- kép állapította meg: a tiszta iparsó ára egy­száz métermázsán alóli mennyiségben méter- mázsánkénti 2 korona 57 fillér, a tisztátalan iparsóé pedig 2 korona 17 fillér. Egyszáz mé­termázsa vagy azon felüli mennyiségnél az ár métermázsánként a tiszta iparsónál 2 korona 20 fillér, a tisztátalan iparsónál 1 korona 80 fillér. Ez az ár az iparsónak a sójövedéki ve­zérügynökség szigetkamarai és marosujvári de­naturáló telepein való átvétele esetére bir ér­vénnyel; Szigetkamarán azonban a fentebbiek­ben megállapított árakhoz még a bányahelyek­ről való szállításért járó dij fejében métermá­zsánként 18 fillér hozzászámítandó. Az iparsó­nak az ország egyéb helyein való átvétele ese­tére, az itt megállapított árak a szigetkamarai, illetőleg a marosujvári denaturáló teleptől járó vasúti szállítási dijakkal emelkednek. Elfogott katonaszökevény. Balogh György mezőteremi sármunkás cigány újonc, még 1912. évi junius hó 3-án megszökött a Debre- czenben állomásozó 39-ik gyalogezredtől. A szerencsétlen ember azóta lókupeci minőség­ben a vármegye területén bujdosott, mig végre Mezőteremre vitte balsorsa, ,ahol a csendőrség felismerte és letartóztatta. Átadták a helybeli honvéd állomás parancsnokságnak. Granit pala szó vódjégyre ügyeljünk. Gyümölcsfa eladás. Érmihályfalvai községi faiskolában a gyümölcsoltványok eladása a fagyok elmúltával, illetve a föld kiengedése után azonnal megkezdődik. Nagyválaszték van magas, félmagas-törzsü és törpe alma, körte fajtákban. Almákból: 7—8 éves példá­nyok is kaphatók. Áruk erősségükhöz, ké­pest változó 40—100 fillérig. Van még : Cse- resnye, Megy, Kajszin (nyári) barack és szilva oltvány több fajtában. Birs közönsé­ges és oltott. Mamut málna tövek földieper nagygyümölcsü (ä 1 fill.) és Bálványfa sor­fának ^ való. Nagy előnye a faiskolának, a vevőt illetőleg, hogy gyönge homoktalajon állanak az oltványok és az innen kikerülő gyümölcsfák bármely valamire való földben igen szépen diszlenek. A fák egészségesek, vértetü stb. ellenség, betegségtől mentesek. Minthogy a gyümölcsfákat nem egy-két évre ültetjük, igen kívánatos, hogy azokat a fajra, éghajlat, talaj stb. körülmények figyelembe vételével válaszuk meg, mert az ültetésnél elkövetett föliiletessógünket, könyelmüsógün- ket, tudatlanságunkat s esetleg spórolásun­kat keservesen kell sok ideig viselnünk. Eze­ket tudva csak teljesen megbízható helyről szerezzük be oltványainkat, nehogy késő le­gyen csalódásunk. Érmihályfalvai faiskola szervezőit nem a magán és kereskedelmi fa­iskola különféle feltételei, hanem egypár nem mindenki által ismeretes cél vezette an­nak megalkotásánál, aminek szép eredmé­nyeit az általa nevelt gyümölcsfái fogják I bemutatni. Faiskola terület a gazdasági is­1913. március 1. 9-ik szám. I kólánál van. Rendelést, oltvány kiválasz­tást a mennyiben lehetséges, személyesen kérjük eszközölni, hogy a vevő is személye­sen, ott a helyszinen győződjön meg arról, amit kapni illetve venni fog. A kiválasztás alkalmával, vagy bármelyik hót hétfő, kedd és szerdai napján kívánatra készségesen szol­gál szakszerű fölvilágositással, tanácscsal, útbaigazítással a gazd népiskola Igazgatósága. Granit pala kizárólagos képviselője Her- kovits Hermann fakereskedő. Nyilt-tér.*) nyilatkozat* Az „Érmellék“ folyó évi 8-ik számában Kovács (Kohn) Jenő székelyhídi — anyai gyámkodás alatt álló — bádogos mester, nyilt- térben fordul ellenem azért, hogy a székely­hídi járásbíróság felhívására mint eskü alatt valló szakértő, megbecsültem azt a munkát, a mely értéken felül lett felszámítva az illető megrendelő terhére. A 70 fillérben felszá­mított munkadij ugyanis a következőkből állott: 1. Egy kanál felszegezése nyelére közönséges cigány módon. 2. Két tűhegynyi lyuk beesepegietése. 3. Végül egy szűrő ja­vítása. Az összes munkálat teljesítése alig kerül egy félórába, elenyésző csekélysógü anyag igénybevételével s igy az általam 70 fillérben megállapított munkadij teljesen fedi azt az összeget, amit hasonló munkála­tért tanult iparos ember tisztességes munka- dijban felszámíthat. Az fáj tehát Kovács urnák, hogy lelkiismeretemre hallgatva a letett eskünkhöz híven bíráltam meg a munká­kat és nem engedtem azt, hogy a túlságos felszámítással meg inkább lerontsam az amúgy is folytonos támadásoknak kitett vidéki iparos osztály megbízhatóságát. Ezért vagyok én kontár a bádogos ipar terén 1 Igaz, hogy én tapasztalataimat Budapesten, Nagyvárad, Arad és az ország nagyobb városaiban sze­reztem, ahol mestereimnél azt tanultam, hogy megrendelőimet tisztességesen kell kiszolgálni és a munkadijakat mérsékelten kell felszámitahi s.igy a bádogos ipar ezen terén Kovács úrral a versenyt fel nem vehetem, de nem is akarom. Én magamban élni fogok ezután is, dolgozni sok tagú családomért, de a székelyhídi polgárság közbecsülésében, amelyre mindenkor büszke vagyok. Jegyezze meg végül Kovács ur azt is, hogy mindenkor kellemesebb a saját keresményéből szerzett ruszli mint az állam kosztja, amely téren hasonlpképen nem vagyok hajlandó concu- rálni Önnel művész ur, aki a mértani rajz­ban még a derékszöget sem ismeri. Székely hid, 1913. március 1. Csavdary György. bádogos mester. *) E rovat alatt közlőitekért nem vállal felelősséget a Szerkesztőség. Kiadó üzlethelyiség Széchenyi-utca 34. szám alatti sarok­házamban egy bolthelyiség május elsejére iffr kiadó. T7"SLd.:n.SL37- -Etelka. ítéljen a közönség 1 ' Múlt hó 25-én este Taub Edénó úrnő szín­házi bérleti jegyét azzal a meghagyással adta át nekem, hogy helyette a „Tatárjárás“ elő­adásán megjelenjek. Előadás közben a színházi jegyszedönő oda jött s durván kijelentette, hogy dr, Taub Géza ur megbízatásából újból kénytelen megnézni jegyemet, sőt oda is vitte hozzá megvizsgálás végeit. Egy darabig beszélgetlek, majd a jegysze­dőnő visszajött és követelte, hogy álljak fel é* I üljek a negyedik sorba, mert dr. Taub Géza

Next

/
Oldalképek
Tartalom