Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-01-11 / 2. szám

január 11. 2-ik szám. KÖZÉRDEK 5-ik oldal. tem alatt vezetem s ha olykor, olykor — a midőn kötelességem más felé szólít — rövid időre magamat fiammal helyettesítem, az egyáltalán befolyással nincs a tanításra s nem ütközik a tánctanitási szabályrendeletbe, annyival inkább nem, mert ezen idő alatt csak gyakorlatok folynak, maga a tanítás azonban szünetel. Az egész támadás abban leli magyarázatát, hogy Orbán tánciskolámat átakarta venni, azonban én ezt tőle megta­gadtam, mert rut hálátlanságnak tartottam volna azzal a közönséggel szemben, aki en- gemet 20 éven át, bizalmával és páitfogásá- val kitüntetett. Zelinger Adolf okleveles tánc­mester. Orvosok figyelmét felhívjuk Székely- hid nagyközségnél rendszeresített községi orvosi állás betöltése tárgyában kibocsá­tott pályázati hirdetményre. Az állás 1600 korona évi fizetés, 600 korona lakpénz és mellék illetményekkel van egykötve. Ás orvos évi 6000 korona jövedelemre biztosan számíthat. Bővebb felvilágosítás­sal szívesen szolgál, lapunk szerkesztő­sége. Polgári iskolai kinevezések A vallás és közoktatásügyi miniszter Kellner Fülöp szatmárnémetii igazgató-tanítót Rószner Valéria és Neubauer Hermin nagybányai tanítónőket a Vili. fizotési osztályba, Lonkayné Balogh Margit és Tattay Margit nagykárolyi tanítónő­ket a IX. fizetési osztályba, Dernjén Endre szatmárnámetii és Csanády Ilona nagykárolyi tanítót illetve tanítónőt a X. fizetési osztályba kinevezte. Gyermekek betörő szövetkezete. A csen­dőrség feljelentést tett a szatmárikir. ügyész­séghez Danka Aurél 10, Borbán László 7 és Kora György 11 éves érdengelegi gyer­mekek ellen, akik egymással szövetkezve, betörtek Komoróczy Ivándr. nagybányai lakos érendrédi lakásába és onnan egy értékes tintatartót elloptak. A nagyratörő csemeték minden valószínűleg javító intézetbe kerül­nek, a honnan élettapasztalatokkal gazdagon térnek vissza és rémei lesznek nemcsak a községnek, de bizonyára az egész járásnak. Nagy ribiltió a vásártéren. Gyilkossági kisérlet. Megakart szabadulni a konkurenstől. Id. Blau Ignác és Fried Lajos termény- kereskedők már régebb idő óta feszült vi­szonyban állanak egymással, minden való­színűség szerint üzleti konkurenciák miatt. Az elmúlt héten Fried Lajos a piacon üzleti ügyeit bonyolította le s ugyancsak s Blau is vásárolgatta búzát és rozsot a vidéki termelőktől. Egyszerre csak minden előzmények nél­kül Blau tőrrel rohant Fried felé s leakarta döfni. Fried segítségért kiáltott, mire többen oda siettek és megakadályozták a vérengzést. Fried a fentieket ecseteli abban a felje­lentésben, amelyet Blau ellen adott be a szatmári ügyészséghez, gyilkossági kísérlet­tel vádolván és tanukra hivatkozik, a kik az esetnél jelen voltak és látták annak le­folyását. Az ügyészség elrendelte a vizsgálat meg- ejtósét s annak foganatosításával a helybeli rendőrséget bízta meg. Városi útmutató. Nagykároly városnak nin­csen semifóle névtára, útmutatója. Ez is an­nak a jele, hogy üzletembereink egyáltalán nem élelmesek, különben üzleti szempont­ból is ráadták volna magukat egy útmutató megszerkesztésére és kiadására. Szinte olyan könyv nélkül, melyben csoportosan fölvan­nak sorolva az összes háziurak és lakók, kereskedők, iparosok, lateinerek, melyben le­vannak Írva a város látnivalói, nevezetességei, rövid története, stb. ügy tudjuk, hogy Dr. Falussy Alajos kapitány ur már rég ter­vezi egy ilyen munka összeállítását s hogy még nem sikerült a terv, az annyival is in­kább sajnálatos, mert erre éppen ő volna a leghivatottabb ember. Viss7ahozott betét. Érdekes és jellemző eset történt a napokban egy helybeli bank­nál. Egy környékbeli parasztasszony a hábo rus hírek miatt kivette a 100 korona betét­jét. Nyolc nappal később ismét csak beállít a bankba és sopánkodva mondja, hogy ő bizony a betét alkalmával nem papírpénzt hozott, hanem aranyat, ő pedig a banktól papírpénzt kapott. Az igazgató elvette tőle a pénzt és kiakarta cserélni aranyra, midőn megszólalt az öreg asszony: Tudom, hogy január 1-vel úgy sem fog érni semmit a papírpénz, hát mindegy: itt hagyom ismét betétként a 100 koronát. Tolvajlás. Szabó János mezőteremi lakos feljelentést tett a rendőrségen, hogy a heti­vásáron addig mig Rosner Jakabnó vendég­lőjében tehát ivott, valaki zsebéből 800 ko­ronát ellopott. A tettes kiderítése miatt Dr. Falussy Alajos rendőrkapitány széleskörű nyomozást indított s remény van, hogy — ha a pénz nem is, de a tettes okvetlen kézre kerül. Zsemlye leves. Lehetőleg friss császár­zsemlyéről levágjuk a héjat, nagy kockákra vágjuk, lábasban megszáritjuk és Maggi- féle kockából készült húslevest ráöntve 10 percig forraljuk. A tábla 1—2 tojást és 1. kanál tejfelt elhabarunk és ráöntjük a levest. Egy szomorú statisztika. Vármegyénkből az elmúlt 1912. évben 5018-an kértek útle­velet Amerikába. Ezek közül 4091-en át is hajóztak az újvilágba, 927-et elutasították kérelmükkel. Vájjon az 5018 szerencsétlen magyar közül hánynak közvetítették drága pénzért az útlevelet, a kivándorlók helybeli hiénái! ? Egy jóízű adoma. A múlt héten, újév első nap­ján Lipót Pántól hallottam egy pompás zsidó adomát. Kifúrná az oldalamat, ha tovább nem adnám. Kohn Móric és Karfunkelstein Dávid marhavásárba indultak. Minthogy azonban Kohn Móricnak nem volt pénze, azért 1000 koronát kért kölcsön íj Dávidtól, kinek szintén még maradt ezer koronája a vásárra. Mentek, men- degéltek, hát egyszer csak egy nagy erdőbe érkeztek. Mindketten megtapogatták pénztár­cájukat s meggyőződtek hogy az ezeres bankó még áll. mint a Siónhegye. Alig mentek azon­ban pár lépést a sűrűbe, előugrott 3 bekor­mozott robusztus rabló: „Pénzt vagy életet!“ kiáltottak rájuk s rozsdás mordályokat szegez­tek mellüknek. Kohn Móric nem jött zavarba, oda fordult a rablókhoz s igy szólt: „Tisztelt rablólében urak! oda adom minden pénzemet, de előbb engedjék meg, hogy a Dáviddal le­számolják!“ S azzal kiveszi a kölcsönkért ezer koronát s oda nyújtja Dávidnak; „No Dávid, amivel tartozom ; itt vannak a tanuk, a rabló- lében urak; aztán ne tagadd le !“ Hát bizony ilyen zseniális ötlet csakis egy Kohn Móricnak fogamzhatik meg az eszében. Véres verekedés. Sisz Pál és Czumbil Pál csomaközi gazdálkodónak múlt hó 29-én a vasárnap örömére parázs verekedést rendez­tek, a melynek hevében Sisz úgy ütötte egy bottal torkon barátját, hogy eszmélet nélkül esett' össze. Dr. Lang György sza- niszlói körorvos 20 napon belül gyógyuló- nak konstatálta a sérülést és Siszt a csen­dőrök feljelentették a kir. ügyészséghez. Börvclyi virtus. Molnár Sándor börvelyi földmives panaszt tett a csendőrségnél, hogy múlt hó 27-én Csáki Lajos és Csáki Zsig- mind ottani lakosok, minden ok nélkül ala­posan megkopogtatták a koponyáját s a sérülések gyógyulása 8 napot vesz igénybe. A csendőség a virtuskodó földmiveseket bejelentette a bíróságnak. Szerkesztői üzenet. Kiváncsinak helyben. Azt kérdi tőlünk, hogy miért hagytuk abba a sétát a városban ? A felelet egyszerű. Polgármesterünk beteg s nem akarjuk Izgatni a hosszú szárú csiz­mákkal s az őszinte véleménynyilvánítással. Ha felépül, folytatjuk a sétákat, de nem ketten, hanem hármasban. Elhívjuk ugya­nis arra a polgármester balkezét a Hangos Gusztikát is. Addig türelmet kérünk. Krónikás helyben. A cikk ügyesen van megirva ós kidolgozva. Közlésre azonban nem alkalmas, mert lapunk programmjával nem tartjuk összeegyeztethetőnek azt, hogy egy kávéházi aférből kifolyólag, amely lovagias utón elintézést nyert, köztiszteletben áló személyeket a nyilvánosság előtt meg- hurcoljunk. Az ügy teljesen magántermé­szetű és a közérdek nem szenved az által, ha az esetet a szereplőkre és a kiterjedt családtagokra való tekintetből is elhallgatjuk. Sohse feledkezem meg, ■ hogy oly napokon, melyeken marha­húst nem főzök, a levesek, már­tások és főzelékek készítéséhez MAGGIé kockát (kész húsleves) darakja 5 f. y V4 literre _r használják A MAGGI név a gondos előállí­tásért és jó minőségért szavatol Keresztcsiliag védjeggyel. ««•» rnfsm mmam mssj&m&u ,*fOs**-1—2 Deák-téren, a flonn Oyula-féie házban levő EMELETI IjAKÁM 3 szoba és mellékhelyiségek­kel együtt azonnal kiadó. Értekezhetni dr. Tóth Zoltán ügyvéddel. 7902-912. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Me­linda László ügyvéd által képviselt Guttmann Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszlói lako­sok kérelmére a jelzálogos hitelezők irányában végrehajtási árverés hatályával biró birói ár­verést elrendeli és árverés alá bocsátja a szatmárnémeti-i kir. törvényszék területén fekvő ós a Guttmann Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszlói 700 sz. tkvi betétben A. I. 1—2. sorsz. alatt foglalt 1424, 1425 hrszámu jószágtestet (ház 9 öisz. alatt udvari al és kerttel a beltelekben) 2161 K kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási ár kétharmad ré­szén alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül az 1913. évi február hó 20 napjának délelőtt 9 óráját Szaniszló községházába kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/o-át készpénzben, avagy az 1881. LX. t.-c. 42, §-aban jelzett árfolyammal számított és 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképpes értékpapírban a kitűzött kezeihez leteni, vagy annak elöleges elhelyezéséről kiállított elis­mervényt átszolgáltatni, ezenfelül a kikiáltási árat meghaladó ígéret esetén a bánatpénzt az ígért legmagasabb ár 10°/0-áig nyomban ki­egészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az Ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Az árverési feltételek a tkvi hatóságnál, valamint Szaniszló, Mezőpetri és Piskolt' köz­ségek elöljáróságainál tekinthetők meg a hiva­talos órák alatt. Nagykároly, 1912. november 16. A kir. járásbíróság mint tkvi hatóság Dániel Sándor s. k., kir. jbiró# A kiadmány hiteléül: Fogéi, kir. tlkvvezető.

Next

/
Oldalképek
Tartalom