Közérdek, 1909. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1909-10-02 / 40. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDFK 40-ik szám. I Legolcsóbb beszerzési forrás! laas&rgaB ELSŐ NAGYKÁROLYI SIRKŐRAKTÁR ÉS TEMETKEZÉSI INTÉZET. Alapittatott 1873. évben. Állandóan raktáron tartok I-ső rendű salgótarjáni és porosz TI TT’Pl íS I^íTQ T’PIVl PT továbbá meszel, I-SŐ rendű portland és román Á Q 7FMFT I ULLLU Í\U0LL1\L 1 , czementet, valamint többször mosott porosz V E, I Szives megrendelést kér MAKAY JÓZSEF FIA. Nagykároly, Széchenyi-utcza 26. sz. (Saját ház.) Rendőri okosság. Városunkban úgy lát­szik azért tartják a rendőrlegénységet, hogy kizárólag a rendőrkapitány rendelkezésére áljá­nak, de arra feleslegesnek tartják kitanitani őket, hogy legelső dolguk a varos polgársága személy és vagyon biztonsága feletti őrködés, még ha a rendőrkapitány magántermészetű meg­bízatást is adott számukra. Az elmúlt héten egy 3 tagból álló társaság jött haza este 9 órakor eléggé derült hangulatba a szőllőből. A társaság, mely egy őrmester, egy tanító és egy tisztviselőből állott, az utczán jövet minden ab­lakot megzörgetett, úgy, hogy a lakók ijedve rohantak ki a házból, s tiltakoztak a csend­háborítók eljárása miatt. Épen ezen időben egy rendőr jött az utczán, a kinél a lakók panaszt tettek az eljárás miatt s segélyét kérték az erő- szakoskodókkal szemben. A rendőr, a kit a város lakossága keserves fillérjeiből tart, kijelentette, hogy nincs ideje foglalkozni a do­loggal, mert a kapitány más dologgal bízta meg s neki jelentést kell tenni az eljárása ered­ményéről. íme ebből is láthatják az intéző kö­rök azt, hogy milyen oktatásba részesül a rendőr­legénység a darabont patkánytól, a kinek ma­gának is nagy szüksége volna a törvény tiszte­letről és a polgárság legszentebb joga, az egyéni szabadságról tanórákat venni. _______________ Itt * PÁLFFY TESTVÉREK f ä vasöntöde és gépgyára ■A? 444 444 k Sí ttí SZEGED, Kálvária-utcza 11. szám. 444 .ni 44*" 4^444444* 4|44J44|4 j444|4 444 444 4^4 444 444 * a Szállít nyersolaj motorokat bár- ■ Í44 1 mily méretekben gazdasági és I $ $ f ipari czélokra s egyben villany- J to * hajtásra is. — Továbbá bármily to * .-. rendszerű motort átalakít .\ * $ nyersolajhajtásra, § * melyeknél átalakítás után 15—50 to ni * í % erőtöbblet és olcsóbb üzem- i & * k >!t I költség érhető el. Készít kender- J * 444 * b gyári berendezéseket, brikett sajtót 1 üt itt itt p s minden e szakba vágó gépeket. ^ 444 to á|4 <44 4|4 4|4 h|4 4|4 4|4 444444 4J44444~4 áf44|4 )44444 -)44 á444|4 4444|4 4|44$4 4-44444444444444 HÍREK. Előléptetés. A m. kir. belügyminiszter Kálnay Gynla főispáni titkárt, városunk társa­dalmának kedvelt és tiszteletreméltó tagját fize­téses belügyminiszteri segédfogalmazóvá léptette elő. A jól megérdemelt előléptetéshez tiszta szívből gratulálunk! lnvestiíurát nyert. Rónai István csaná- losi lelkész nevezett plébániai javadalomra in- vestiturát nyert melynek alapján parochasnak beiktatható. Eljegyzés. M. hó 21-én eljegyezte szent- miklósi és gáborjáni dr. Szentmiklóssy Jenő szabolcsvármegyei szolgabiró somlyódi Sonilyódy Nandine-t, özv. Aigner Imréné szül. csepei Zol­tán Jolán és első férje somlyódi Sonilyódy Já­nos főszolgabíró leányát Esküvő. Tukacs László csomaközi ref. lelkész f. hó 7-én vezeti oltárhoz Tarczi Emma kisasszonyt Debreczenben. Pénzintézeti tisztviselők mozgalma. A nagykárolyi pénzintézetek tisztviselői memo­randumot nyújtottak be igazgatóságaikhoz, mely­ben tekintettel a nehéz megélhetési viszonyokra s a városunkban uralkodó lakbér drágaságra, kérik, hogy fizetéseik 20°/o-át lakbér illetmény czimén részükre állapítsák meg. A nagyon is méltányos kérelmet az igazgatóság kedvezően fogadta s igy remélhető az, hogy maguk a részvényesek sem fognak elzárkózni, a jogos kérelem teljesítésétől. [Taub Samu. j ES/. ritk,f hecsületességü I' Ipuntan jeliemu embert ra­gadott el szeretettel köréből múlt hó 26-án a kegyetlen halál. Taub Sámuel helybeli termény- kereskedő, a „Fillérbank“ alapitó és igazgató- sági tagja hunyt el Budapesten — a hova gyógyulást ment szerezni. Az elhunyt egész életét a szigorú becsületesség jellemzi s mint férj és a gyermekeiért rajongó édes atya pél­dául szolgálhatott bárkinek is. Mint társadalmi embert szerette és becsülte mindenki nemcsak városunkban, de Pöstyén fürdőben, a hova évenként gyógyulni ment, kedvelt alakja volt a társaságnak. Rendkívüli humoros ember volt, a ki szerette a tréfát és soha sem haragudott barátaira, ha viszont őt megtréfálták. A család az elhunytat hazaszállította s folyó hó 28-án nagy részvét mellett tették örök nyugalomra. A temetési szertartásnál Fürth Ferencz főrabbi mondott gyönyörű beszédet. A fillérbank a ha­láleset alkalmával külön gyá izjelentést adott ki. Visszahelyezett körjegyző. Lapunk 38. számában hirt adtunk arról, hogy mezőterem községből küldöttség ment a belügyminiszter­hez a község szeretett jegyzőjének Dömötör Eleknek visszahelyezése érdekében. Alig pár nap alatt megérkezett a belügyminiszter döntése, a ki a község lakosságának általános örömére Dömötör Eleket állásába viszzahelyezte. A vissza­helyezés alkalmából a képviselőtestület küldött- ségileg üdvözölte a körjegyzőt. Eljegyzés. Madarassy László nagybányai szolgabiró, Madarassy Sándor gacsányi föld- birtokos és neje szül. Képessy Irén fia, eljegyezte dr. Vajay Károly szatmári polgármester és neje szül. Szeőke Irén leányát: írónkét. A szinérváraljai Kossuth-szobor lelep­lezése. Szinérváralja társadalma serényen ké­szül az október hó 3-án tartandó szoborlelep­lezés ünnepére. A rendezés munkájában úgy­szólván részt vesz mindenki, hogy az ünnepély méltó legyen Kossuth mithoszi alakjához. Mint újabban értesülünk, a leleplezési ünnepélyen az ünnepi beszédet dr. Héderváry Lehel orsz. kép- viseli f./gja tartani, mig dr. Papp Zoltán orsz. képviselő „Kossuth“ czimü ünnepi ódáját sza­valja el. Az ünnepélyen városunkból is számo­sán vesznek részt. Vizsgaletétel. Lévay Béla p. ü. számel­lenőr a jog és államtudományi első alapvizsgát múlt hó 29-én Sárospatakon kitüntetéssel tette le. Graturálunk. Áthelyezések. Róth József szinérváraljai járási állatorvos Nagykárolyba, Kiss Andor Ä1- gyógyrót Szinérváraljára helyeztettek át. Tanítók gyűlése. A nagykárolyi ev. ref. egyházmegyei tanítóegyesület múlt hó 28-án Mátészalkán rendkívüli közgyűlést tartott Nagy Ferenc géresi tanító elnöklésével. A rendkívüli közgyűlés tárgya az egyházkerület által lekül­dött tanterv feletti véleménynyilvánítás volt. A tantervet a gyűlés általánosságban elfogadta, részleteiben azonban sok módosítást ajánlott. Nyugdíjazások. Kruppa Mihály róm. kat- holikus, Ptyánk György gör. katholikus helybeli iskolai tanítók és Pikó Borbála Csanálos köz- ségi óvónő nyugdíjaztatok. _________________ Át helyezés. A vallás- és közoktatásügyi miniszter dr. Makoldy Sándort verseczi áll. főreáliskolai tanár, városunk szülöttét a buda­pesti VI. kér. áli. főreáliskolához helyezte át. Az áthelyezésről „Versecz és Vidéke“ laptársunk a következőket irta: Ezen áthelyezés nemcsak városunk magyar társadalmát érinti súlyosan, mert Makoldy tanár a magyarságért lelkesen és odaadóan küzdők táborába tartozik, hanem valósággal megdöbbent bennünket, mert la­punkhoz mint belső munkatárs nagyon szoros kapcsok fűzték. Őszinte, igaz barátot veszítünk, aki az első perctől kezdve lelkesített, buzdított és támogatott. Olvasóközönségünk nagyon jól ismeri újságírói működését, különösen szigorú de irodalmi értékkel biró színházi kritikáit. A válás nehéz perczeiben egyedül az vigasztal, hogy bírjuk nagyfehetségü munkatársunk hatá­rozott ígéretét, hogy a távolban is megmarad munkatársaink kötelékében és igy gyakran vi­szontlátjuk majd lapunk hasábjain. Tiszta szív­ből kívánjuk, hogy működésének uj színhelyén hazafias szellemtől áthatott nagyértékü munkás­ságának az elismerés és siker minél nagyobb mértékben legyen osztályrésze. Búcsúzunk a viszontlátás biztos reményében. — Örömmel közöljük a hirt és büszkék vagyunk arra, hogy idegenben is igy megbecsülik városunk szü­löttét. Távozó főlovászmester. Gróf Károlyi Gyula, Harvich Ferencz főlovászmestert hasonló minőségben Arad-Mácsára helyezte át. Harvich 15 évig volt lakosa városunknak s előzékeny modorával városunk polgárságának általános becsülését vívta ki. Távozása fájdalmasan érinti mindazokat, a kik a népszerű főlovászmestert közelebbről ismerték. Szüreti mulatság. Páll Gáspár közked­velttánc és illemíanárunk f, hó 10-éna Pőlgári ol­vasókör összes termében Szüreti mulatságot ren­dez. Beléptidij 1 kor. A kellemesnek ígérkező mulatság iránt felhívjuk olvasóink figyelmét, Óvodavizsgálat. Kálmándon Rittli Júlia előrehaladott korára s gyengeségére váló tekin­tettel f. év tavaszán lemondván menházvezetőnöi állásáról, utódjául Veibel Vcronka, legutóbb Ma­gyaróváron működő oki. óvónő k. a. lett meg­választva, ki növendékeivel első nagyon szépen sikerült vizsgálatát vasárnap, azaz szept. 26-án tartotta meg számos vendég jelenlétében. Sol­tész Imre tb. kanonok, elnök szokásos ékes- szólással tartott nagyhatású beszéde után meg­kezdődött a kis gyermekek két órán át tartó felelete. Volt vers, párbeszéd, ének, csoportjá­ték stb. s valamennyi csodálatosan szép, tiszta magyaros kiejtéssel és érthetően előadva. Kel­lemes hatással voltak a hallgatókra azok a cso­portjátékok is, melyeket külön ez alkalomra ké­szített s a szerepnek megfelelő ruházatban oly ügyességgel gyakorlottsággal s kedves mozdu­latokkal adtak elő, hogy a jelenlevőket bámu­latba ejtettek s nem egy jelenlevő szülő szemé­ből örömkönnyeket csaltak ki. Gépbemutatás Gilvácson. A gazdasági egyesület motorikus és magánjáró gőzeke be­mutatását m. hó 23-án és 24-én tartotta Gilvá­cson, a két napon mintegy 350 egyén vett részt, nemcsak vármegyénkből és a szomszédos vár­megyénkből, de Pest, Komárom, Zempléni, Bé­kés, Bácsbodrok vármegyénkből, valamint Lon­donból, Berlinből s Bukarestből is. Államsegély. A földmivelésügyi minisz­ter Szaniszló község közbirtokosságának köz­legelő javítási czélra egyszer s mindenkorra szóló 1000 kor, segélyt engedélyezett. _____________ |! ,j igazán finom -FVfVl kényelmes, elegáns és tartós __ honi gyártmányú LÁ BBELIT akar vásárolni, az bizalommal fordulhat VUJA JANOS Kívánatra mérték után bármilyen kivitelű cipők és csizmák is készülnek. hoz, S Z A T M Á R, (Keresztes András-féle ház), a ki dúsan felszerelt nuinn vohlófókon csakis valódi finom ------------ t£iljJUT d&lul uUdli bőrből, a már is világ­hírű hazai gyárakban czipőket és csizmákat nagyon is verseny- képes árak mellett hozza forgalomba és üzletéből minden olcsóbbrendü készítményt a szokásos bőr és talp utánzato­kat teljesen kiküszöbölte és a kinek árui csinosság dol­gában is párját ritkítják. ~3Hf

Next

/
Oldalképek
Tartalom