Közérdek, 1911. július-december (4. évfolyam, 26-52. szám)

1911-07-15 / 28. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK julius 15. 28. szám. Ifi. Rácz István fűszer- és csemege-kereskedésében Nagykároly, Káimánd-Utca 5. Mindenféle elsőrendű fűszer- és csemege-áruk jégbehfitött bor és sör, valamint édesített szeszes italok kaphatók. Hosszuaszói erdélyi borviz kizárólagos raktára. '“Hü Primicziák. Julius 6-án, borult esői időben, de annál napsugarasabb lélekkel mutatta be Diczig Béla szülővárosában, Nagykárolyban első szent miseáldozatát. Manuductora dr. Kováts Gyula igazgató, spirimalis, szónoka Sepsy Márton szaniszlói s. lelkész volt, aki megkapó igazságokat mondott el a hármas itélő-székről, — mely előtt a papnak meg kell jelennie — a lelkiismeret, a világ és az Isten Ítéletéről. Áldás után — mivel az ebben résztvevők nagy száma miatt már dél felé járt az idő --- a primicziáns otthonába gyűl­tek a vendégek, hogy még tovább is együtt maradjanak a boldog édesanyával, a primi- cziánssal és annak testvéreivel, hogy az ebéd alattelhangzott felköszöntőkkel is kifejezést ad­janak örömüknek, jókivánataiknak. — Ugyan­csak Nagykárolyban mondotta első szent miséjét vasárnap, f. lió 9-én Hágen János egyházmegyénk ujmisése. Manuductora Rá­cséi Ede, piarista házfőnök, az ünnepi szó­nok pedig Láng Pál volt. A hívek óriási tö­mege vett részt az ujmisés ós az. Egyház e fölemelő ünnepén és vágyakozott a neopres- byter áldására, a ki szinte órákon keresztül osztotta áldást. Délben bensőségesen ünne­pelték az ujmisést szülei házánál, a hol sok felköszöntő kért áldást és sikert lelkeket mentő és szerző, fönséges munkájára. Helyettesités. A nagykárolyi szolgabirói hivatal a vállaji körorvosi állásra, minthogy dr. Rooz Elemér a felajánlott állást nem fo­gadta el, dr. Láng György szaniszlói köror­vost helyettesítette. Adomány. A m. kir. belügyminiszter, fő­ispánunk előterjesztésére, a vámfalui ref. egyháznak templomépitési célokra '200 ko­rona segélyt engedélyezett. Botrány a templomban. Rendkívül elíté­lendő esetről érkezett jelentés a helybeli szolgabirói hivatalhoz. A jelentés szerint Kálmándon az istentisztelet alatt Muller Ágoston, Ritli Mihály, Hironimusz János és Heim József 19 óves legények verekedést kezdtek és a misét botrányukkal megzazar- ták. Értesülésünk szerint Kálmándon már hasonló botrányok többször fordultak elő, melynek meggátlására elérkezett az ideje annak, hogy felsőbb helyről megtétessenek az intézkedések. Segély orvosi fizetéshez. A m. kir. belügy­miniszter az érendrédi járási orvosi illetmény kiegészítésére 600 korona segélyt engedélye­zett. A pályázó hiányában betöltetlen ál­lásra, még e hó folyamán újabb pályázat lesz hirdetve. Elnökválasztás. Az orth. izr. egyház f. hó 9-én tartotta meg az elnökválasztó gyűlését. Jelölve lettek elnökül Czutrin Jakab föld- birtokos és Frank Sámuel bőrkereskedő, mig Guttmann B. a jelöléstől visszalépett. Az el­rendelt szavazásnál Czutrin Jakab 3 szótöbb­séget nyert s igy ő lett az egyház elnöke.: Uj ügyvéd. Dr. Kepes János, i.Kepes Jó­zsef szinérváraljai malomtulajdonos és föld- birtokos fia, az ügyvédi vizsgát Budapesten kitüntetéssel tette le. Halálozós. Özv. Heiszler Antalné szül. i Borai Juliánná élete 78-ik évében f. hó 5-én elhunyt. Temetése 7-én folyt le nagy rész­vét mellett. Az elhunytban Schnell Károly, Hebe József és Perge Gyula helybeli tekin­télyes iparosok anyósukat gyászolják. Küldöttség a miniszterhez. Közel két év óta folyik a Dömöter Elek mezőteremi kör­jegyző ellen a fegyelmi vizsgálat, melyben csak nemrégen lett meghozva az Ítélet, 700 korona pénzbírságot állapítván meg alig figyelembe vehető mulasztások és csekélyebb fokú szabálytalanságok miatt a jegyző ter­hére. Érthetetlen okokból ezen Ítéletet a pénzügyigazgatóság megfelebbezte s a felsőbb forum állásának elvesztésére Ítélte a község­ben nagy népszerűség és általános szeretet­nek örvendő közjegyzőt. Az Ítélet az egész községben felháborodást és megütközést kel­tett s a képviselőtestületi tagok rendkívüli közgyűlés összehívását kérték az elöljáró­ságtól. F. hó '2-án lett megtartva a gyűlés, a melyben a tagok szenvedély es hangon tár- ; gvalták az ügyet s egyhangúlag elhatározták, i hogy küldöttséget menesztetlek a belügymi- nisterhez, a melyben kérik, hogy szeretett jegyzőjüket állásába helyezze vissza. A kül- dötség vezetésére a kerület képviselőjét gróf Károiyi Józsefet kérik fel. Főorvosunk intézkedései. Lapunk múlt heti szamában a városi főorvos úrhoz intézett ké­relmünkre, meg lett téve az intézkedés ;i piaci tisztátlanságok meggátlása iránt s a hétfői hetivásár alkalmával Dr. Kovács József városi főorvos személyesen tiltotta el az élelmi szerek elárusitásánál általunk részletesen fel­sorolt tisztátlanságokat. üj üj! Uj! Uj í Szenzációs műsor! Szombaton ‘£3! és &3T vasárnap az APOLLH moziban. Mű or: 1. Rekiámképek. 2. Kozak lovas gyakorlatok. Természeti fel­vétel. 3. Pali mint egészségügyi felügyelő. Kacag­tató jelenet. 4. Felhők és glecserek. Természeti. 5. Az áruló. Dráma. 6. Az uj rendőr. Komikus. 7. Tűzvész Moszkvában. Eredeti természeti felvétel. 8. A SATAM VERSENYTÁRSA. Dráma. Leányinternátus Nagykárolyban. A Nagyká­rolyi Nőegyesület az irgalmas nővérek ve­zetése alatt álló árvaházat nagyszabású in- temátussá akarja fejleszteni. A tárgyalások ez irányban már folynak az egyházmegyei főhatósággal és az irgalmas nővérek tartomá­nyi főnöknőjével. Felmentés. Főispánunk Gályásy Sándor nagymajtényi és Riinili Antal csomaközi h. anyakönyvezetőket állásuktól felmentette. Egyházmegyei hirek. Püspökünk Magyar Bálint ujmisést Kálmándra küldte s. lelkész­nek. Szabadságon. Aczél Ferenc helybeli ál­lomásfőnök 4 heti időtartamra szabadságra ment. Helyettese Pásztói Dénes hivatalnok. Ügyvédek szövetsége. A helybeli ügy­védek f. hó 10-én az Önsegélyző népbank he­lyiségében értekezletet tartottak, melynek ered­ménye az, hogy megalakították az ügyvédi szö­vetséget, megválasztván elnökké Dr. Adler Adolfot, jegyzővé Dr. Kovács Lajost. Ezután tárgyalták a kart érdeklő kérdéseket s elhatá­rozták, hogy minden hó első hétfőjén délután 4 órakor értekezletet tartanak a kar ügyeinek megbeszélése céljából. Közbiztonságunk. Ez egy sötét folt, erről jobb lenne halgatni. Hétfőn éjjel nemcsak az ablakot, de a keresztfákat is beverték dr. Nyirő Sándor pénzügyi fogalmazónál anélkül, hogy a rendőrség erről tudomást szerzett, avagy halott volna. Lehet, hogy ezen időben oktatással foglalta el őket Demidor Ignác rendőrkapitány ?! ? Villámcsapás. F. hó 9-én nagyvihar vo­nult Nagymajtény községen keresztül. A vil­Ha fáj a feje, ne tétovázzék, hanem használjon azonnal BerOtvrás-paSZtillát, mely 10 perc alatt a legmakacsabb migrain és fejfájást elmulasztja. Ara 1 korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. Készíti: Beretvás Tamás gyógyszerész Kispesten. Orvosok által ajánlva. Három doboznál ingyen postai szállítás. lám lecsapott Schmied István istálójába, azt felgyújtotta s ettől a szomszédos ház is meggyűlt és porrá égett. A kár 3000 korona, a mely csak részben volt biztosítva. Az asszony verve jó. Ezt a közmondást ; valósította meg Szalozsán Ignác szaniszlói lakos. Ezt azonban nem a saját feleségén próbálta ki, de véletlenül Komolódi Lászlónét érték az ütlegek, a ki feljelentette a tolako­dót a biróságnál. Tűz. Szabó Andrásné mérki lakos, a tü­zes hamut az udvaron levő eresztőbe dobta, de feledékenységből nem öntötte le. — A szél felkavarta a parazsat, lángot vetett, a melyiől négy ház és melléképület lett a 1 -ingok martaléka. Ismét a csirkék. Szaniszló arról nevezetes, hogy itt történnek a legtöbb csirkelopások. Az elmúlt héten Maszkán Samuné 10 csirkét lopott Fülep Antalnétól s azokat a nyomo­zás szerint Volner Antalné vette meg. A csendőrség úgy az enyves kezű asszonyt, mint az orgazdát feljelentette a bírósághoz. Uj nyomdaválíalat, Mint értesülünk a Ma­nyák és Tóth cég különválik. A régi cég vezetését Tóth József veszi át, Manyák Ká­roly pedig egy teljesen uj, modern beren­dezésű nyomdát létesít Kaszinó-utcai há­zánál. Lépfene. Genesen a Friedenstein Sámuel kárára 1 tehén lépfenében elhullott. A ható­ság a szükséges intézkedéseket megtette. Hogyan fizetik Szaniszlón a csizma-számlát? Kovács Sándor szaniszlói cipészmester fel­vállalta Vigh József ottani lakos csizmájának a foltozását. A csizma a kitűzött időre nem készülvén el, megrendelő Vigh Sándor és Szabó Sándorral elment a csizmáért és el­akarta vinni. Kovács a félig kész csizmát előbb nem akartu kiadni, majd a fél munka­dijat követelte, mire Vigh Sándor — állítása szerint — veréssel felelt s alaposan helyben hagyta csizmadiánkat, aki a bírósághoz tét; feljelentést. Falusi romantika. Furcsa feljelentés érke­zett a nagykárolyi kir. .járásbírósághoz. A csendőrség feljelentette Béres János tanyai lakost, hogy Márta Zac-hariánét tanuk előtt becsmérlő kifejezésekkel illette. Az ok nincs megjelölve, de a szálongó hirek szerint visz- szautasitott szerelem. Az ügyben csak az az érdekes, hogy a feljelentést nem sértett, de a csendőrség tette meg. ügy látszik, a nép is kezdi belátni azt, hogy a sok időtveszte- gető pereskedés helyett célszerűbb elhallgatni még a rágalmazást is, mint törvényt járni és ügyét a tanuk ingadózó vallomására bízni. Felsült konkurens. A „Kölcsey-nyomda“ üzletvezetőjét lapunk ellen indított kihágási feljelentésével a kereskedelemügyi miniszter III. fokulag is elutasította. A kor vonása. Manapság minden törekvés időmegtakarításra irányul. Érthető tehát, hogy a szakácsmüvészet sem maradhat a réginél. Ezelőtt pld. órák hosszat kellett egy darab húst főznünk, hogy leves kaphassunk, most leöntünk egy Maggi-féle kockát ára 5 fillér, V* liter forró vizzel és kész a legfinomabb húsleves. Ügyeljünk azonban a bevásárlásnál a „Maggi“ névre és a „keresztcsillag“ véd­jegyre. Az Appoló-mozi kifogyhatatlan leleményes­séggel és elismerésre méltó áldozatkészséggel mindig érdekesebb és aktuálisabb műsort adva állandóan nagyszámú közönséget gyö­nyörködtet. Valóban gondolkozóba kell esni a technika hihetetlen gyors fejlődésén. Hová fogunk pár év alatt még jutni, há már is alig pár nappal az események után magunk előtt láthatjuk élethűen lefolyni a Bánffy Dezső temetését, az angol király koronázását, i francia aviatikus szerencsétlenségét s a

Next

/
Oldalképek
Tartalom