Közérdek, 1909. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1909-12-11 / 50. szám

50. szám. 8-ik oldal. KÖZÉRDEK ERMELLEK Azt suttogják... hogy a Makutz Gyula és Jakab Mór között rendezett futóversenyben, Makutz azért lett vesztes, mert egész héten birkahússal élt, hogy Molnár Ákos a székelyhídi gimnázium és dió­szegi polgári iskola megigéröje a reklamáló Mihályfal- viaknak minden lelkiismeret furdalás nélkül odaígérte a a felállítandó 3-ik egyetemet. Mit szól ehez szegény Szeged? hogy a Szőllősi-féle birkaajándékok folytán az ér- mihályfalvai szolgabiró, kinek a bőkezűség kissé gyanús, elrendelte az ottományi birkaállomány állatorvosi meg­vizsgálását és úgy tartjuk, hogy az állomány zár alá helyezése legalább is valószínű. hogy a székelyhídi izraelita egyháznál a kibékülés óta az általános választójog meg lett szavazva, hogy lapunk aranytollu munkatársa Borzsoványi Atilla legközelebb novellát ir arról, mi történt a 1000-es felváltása közben a székelyhídi kir. adóhivatalban, hogy a székelyhídi esendőrőrs egyik legfőbb felada­tát a nyulszaporitás képezi, hogy Szentes Antal mielőtt a grófhoz elkövetett bűneiért bocsánatkérésre felment volna, három óráig tormát reszelt, amelynek oly nagy hatása volt, hogy a gróf kénytelen volt a könnyek kiszivattyuzása végett a tűzoltóság segélyét venni igénybe, hogy a járásbíróság öreg őrmestere, a ház előtt sétáló Weisz íiakerest azzal utasította el, hogy?: „Távozz tőllem sátán, ez már megtelt s nincsen számodra hely". hogy Bihardiószeg szeretve tisztelt kántora külföldi útjáról hazaérkezett, hogy Hóra Dániel bihardiószegi nagykereskedőnek a „Svéd-kormány“ a borászat terén tanúsított érdemeinek elismeréséül a Csontosi előnevet s a „Szent Gógó*-rend lovagkeresztjét díjmentesen adományozta. KARÁCSONyi WSÁF5 GLÜCK LAJOS fényesen berendezett női- és férfidivat­üzletében ÉRMIHÁLYF ALVÁN. Az előhaladott idényre való tekintettel mélyen leszállított árak mellett kaphatók: Mosó parchetek . Szines delainok . Kartonok ..................... Szin es mosó kartonok 120 cm. angol cloth . Sima posztók, legjobb mosó........................... Tör ök térítők 10,4 téli kendők 14 kr .-tói feljebb. 18 n ?? 14 V V) 18 ?? T) 28 ?? 27 ?? ?? 1.20 ?? ?? 2 22 Gyermek fűzős cipő . 35 „ „ Leány „ „ . 65 „ „ Női horjubőr „ . 2.65 ,, „ „ bokszcipő „ .3.15 „ „ továbbá legnagyobb választék gyapjuposz- tók, cibelinek, flanelek, parkettek, trikók, szövetek, gyapjú delinek, kartonok, valódi cérna-vásznak, ágynemű és ing zefirek és kanavászok, kész ágyhuzatok finom da- maszkból, asztal- és ágyteritők, finom posztó-garnitúrákból. r Ermihályfalva. Glatz Antal főispán ur figyelmébe! Még 1908. évben történt, hogy Értarcsa, Érkeserü, Éradony, Ottomány, Vasad, Gálospetri és a szomszédos községek érdekeltségének határozott ígéret tétetett az iránt, hogy a vármegyei tele­fonhálózatba be lesznek kapcsolva. Azóta már évek múltak el s az érdekeltek türelemmel várták az Ígéret beváltását, holott a kénysze­rítő szükség hatása alatt mindinkább követöleg lép előtérbe az az óhajtás, hogy a postaigaz­gatóság községi hozzájárulással az Ígéret be­váltására kényszcrittessék. Ismerve azonban Méltóságodnak Bíharmegye birtokosságával szemben mindenkor tanúsított páratlan jóindu­latát és igazságszeretetét, az érdekeltek nevé­ben azon kérelmet intézzük Méltóságodhoz, hogy a jogos és méltánylást érdemlő kérelmet nagy befolyásával a községek hozzájárulása és tekintélyes állami segélylyel mielőtt elintézni s ezáltal az érdekelt községek birtokosságát egy terhes és sok kiadást igénylő deputációtól fel­menteni kegyeskedjék. Csendöri brutálitás czim alatt lapunk legutóbbi számában irt czikkünk alapján Ko­vács Ferencz járásőrmester haladéktalanul megindította a vizsgálatott, melynek eredmé­nyeként megállapította azt, hogy a kihallga­tott Korán Oktárián őrsvezető teljesítette egy községi esküdt és egy rendőr jelenlétében, a kik hitelt érdemlőleg azt valják, hogy Kiss Sándor kocsist, a kit súlyos gyanuokok ter­helnek Seres György szolga megveretésében, a kinek ajkát lehasitották és ajkcsontjait ösz- szetörték, a kihallgatás alatt senki tettleg nem bántotta. A legnagyobb valószínűség az, hogy az illető, aki verekedésekben gyakran szokott résztvenni, társaival újból összeverekedett s igy a csendőrség megrágalmazásával kezdi magát tisztázni gazdájával szemben. Bagaméri rablóbanda. Lapunk legutóbbi szá­mában hirt adtunk arról a rablásról, melynek 1905. évi julius hó 20-án Kiss Sándor baga­méri dúsgazdag birtokos lett az áldozata, a kitől a bekormozott rablók miután halálra kínozták, 50,000 korona készpénzt és nagy mennyiségű ékszert raboltak el. A csendőrség óriási erőfeszítést fejtett ki a tettesek kiderí­tése iránt s jóllehet, a megkínzott gazdasszonya, akit a rablók szintén félholtra vertek, megne­vezte a rablók egyikét, a tagadással szemben nem volt képes bizonyítékokat szerezni. Idő­közben az érmihályfalvai esendőrőrs élére Kovács Ferencz őrmester került, aki teljes ambiczióval vette kezébe a rég elejtett nyomo­zás fonalát s hónapokon át kutatva s a gya­núsítottakat figyelemmel kisérve kiderítette, hogy a tettesek Gy. Lakatos János és felesége, Lakatos Imre, Balogh István s az időközben Amerikába szökött Gy. Lakatos András voltak. A derék őrmestert az vezette nyomra, hogy az illetők, akik földhöz ragadt szegény emberek voltak, két évvel ezelőtt szép házakat építtet­tek, földet vásároltak és a faluba tekintélyes összegű pénzeket adtak ki kamatra. Ossze- gyüjtvén a bizonyítékokat, lerös fedezettel a rablók lakására ment s azokat miután a pénz honnan való szerzéséről felvilágosítást adni nem tudtak, minden tagadásuk daczára letar­tóztatta és bekísérte a nagyváradi ügyészség fogházába. A bűnügyi nyomozás terén elért ritka nagy eredmény tanúsítja Kovács Ferencz kiváló szakértelmét és ügybuzgóságát, melyet reméljük, felettes hatósága is méltányolni fog. Lopás. Vadász György vadőr bort szeretett volna vásárolni, mert disznóölésre került a sor s erre a családi ünnepélyre megakarta hívni a sógort és a komát is. Nagy volt azonban a baj, nem volt hordója. Gondolt egyet s úgy segített a dolgon, hogy ellopta Makutz Gyula állomás főnök hordóját a pinezéböl. A csend­őrség azonban még annyi időt sem engedett neki, hogy a hordót megtö'thesse borral, hanem lefülelte s az eljárást megindította. Katalin vásár. Érinihályfalva egyik legna­gyobb és leghíresebb vásárja f. hó 8-án és 9-én lett megtartva, melyen az ország minden részéből jelentek meg kereskedők. Az idei állat­felhajtás rendkívül nagy volt, habár minőség tekintetéből nem mondható valami kiválónak, mégis igen sok került közülök eladásra. Fel­hajtatott 10125 darab szarvasmarha, 2318 ló és 5614 sertés. Ebből eladatott 5462 szarvas- marha, 2132 sertés és 864 ló. Az egységárak gyengék voltak, egyedül a sertésnél érte el a egységárat, métermázsánként 126—128 koronát. Színészet Érmihályfalván. Szombaton El­vált asszony ment jó összevágó előadásban. A szereplők első sorban Csorna Terus kivá’ó volt, valamint Ábrái Irén, Ferenczi József, és a többiek is összevágó jó előadást adtak. Vasárnap Bor került színre szintén igen jó előadásban. Hétfőn zóna előadásban Erdész­leány ment az előző jó előadásban. Kedden a Kivándorió-ban produkáltak színészeink egy minden tekintetben kifogástalan előadást Bihari László, Ferenczi János, Somogyi Misi, Bara­nyai igazán meglepték a közönséget művészi játékukkal. Szerdán Sabinnők elrablása nevel­tette meg a közönséget. Újvári mint Bettegi a régi jó volt, csatlakoztak hozzá a siker érde­kében Bihari, Baranyai. Csütörtökön cabaret előadás volt. Kitűnő műsor, Bende mint con- ferencé igen kellemes volt, Csorna Terus szép énekszámai, Újvári és Somogyi tánczkettöse, Bihari magánszámai elragadták a közönséget. Pénteken Náni, szombaton Buridán szamara, vasárnap utolsó előadásul Veres hajú kerül színre. Színészeink nem a legjobb emlékkel távoznak, mert bár az előadások mi kívánni valót sem hagytak fenn, közönségük nem volt. Érthetetlen az Érmihályfalvaiaktól, ahol más­kor egy sokkal gyengébb társulatot is pártfo­goltak. Intézkedést kérünk ! Felháborító látványnak volt tanúja a f. hó 9-iki nagyvásár közönsége. A gyepmester társával üldözőbe vett egy kutyát és elakarta fogni. A szerencsétlen állat üldözői elöl a Konrád László ügyvéd udvarára menekült a hova követték üldözői és a törvény világos tilalma ellenére, magánlakásba beha­tolva, elakarták fogni a kutyát, amely azonban rést lelve, elmenekült. A közönséget rendkívül felizgatta a látvány, de különösen az, hogy a guluk már a magántulajdon szentségét se tisztelik és behatolnak a magánházakba is nem épen díszes foglalkozásaik teljesítése végett. Felkérjük a főjegyző urat, szíveskedjék a gyep­mestert kitanitani arra, hogy a magántulajdont, még az ilyen fontos hivatalt betöltő községi alkalmazott is tisztelni kötelességének ismerje. Az éjjeli betörések tettesét sikerült végre letartóztatni. Ugyanis Orosz János szaniszlói illetőségű elmebeteg csavargó a vasút állomá­son egy kabátot lopott, a mit a személyzet észrevett és a tettest átadta a csendőrségnek. Vallatás közben a keresztkérdések alatt elis­merte, hogy a két héttel ezelőtt elkövetett be­töréseket is ő követte el. A jómadarat, akinlé még egy lopott csizmát is találtak, bekísérték Székelyhidra a járásbíróság börtönébe. Halál a vasúti állomáson. Folyó hó 7-én reggel fél kettőkor a vasúti állomáson Kovács János nagybajomi illetőségű hentes kupecz hir­telen összeesett s rövid kínlódás után kimúlt. A helyszínen gyorsan megjelent Dr. Fráter Gáspár pályaorvos, már csak a szivszélhüdés folytán beálott halált konstatálhatta s intézke­dett a hullának a hullaházba való szállítása iránt. A halott zsebében egy forgópisztolyt és 128 K készpénzt talált a csendörség aki a község elöljáróságát a hozzátartozók tudatása czéljából a halálesetről sürgönyileg értesítette. A hullát családja hazaszállította. Székelyhid. Halálozás. Súlyos csapás érte Doby József székelyhídi érdemekben gazdag főbiráját. Édes atyja Doby Gábor földbirtokos élete 74-ik évé­ben f. hó 3-án elhunyt. Temetése 6-án folyt le a lakosság nagyszámban megnyilvánult'rész- véte mellett. A szokásos karácsonyi és újévi alkalmi vásár már megkezdődött az olcsóságokról elő nyösen ismert KREMER FERENC röfös-, divat- és rövidáru-üzletében t Érmihályfalván, hol a legdivatosabb cikkek tetemesen leszállított árak mellett kerülnek eladásra. Menyasszonyi kelengyék nagy választékban. — Újonnan érkezett női kabátok jutányos árban kaphatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom