Közérdek, 1909. július-december (2. évfolyam, 27-52. szám)

1909-10-23 / 43. szám

43 zám. KÖZÉRDEK. 5-ik oldal. Házasság. Szilágyi Adolf czeglédi állami főgimnáziumi helyettes tanár f. hó 26-án eskü­szik örök hűséget Kepes Herman helybeli ék­szerész leányának, Lottinak Debreczenben. Változás egy lapnál. A „Nagykároly és Vidéke“ legutóbbi számában az a hír jelent, hogy Erdőssy Vilmos a „Szatmárvármegye“ felelős szerkesztője megvált a laptól s helyét dr. Tóth Zoltán ügyvéd, a Hitelbank r. t. ügyésze foglalta el. Mint biztos forrásból érte­sülünk, e hir még korai, mert Erdőssy kolle­gánk kijelentette előttünk, hogy csak deczember végével fog megválni a „Szatmárvármegyé“-től. Novemberi esküdtek. F. hó 19-én dél­előtt 9 órakor sorsolták ki a törvényszéken a f. évi november 15-én kezdődő ülésszakon az esküdtszéki tagokat. Rendes esküdtek lettek vá­rosunkból: Jakabfy Gábor építész Róíh Károly birtokos, Spitz Dénes lakatos, Rubleczki Ignác kereskedő és Báthory István gyógyszerész. Piaczi drágaság. Emlékeznek olvasóink arra a mozgalomra, a melyet lapunk indított a piaczi drágaság, illetőleg a piaczi kofák ki­szipolyozó eljárásának korlátozása iránt. Ez ügyben a városi közgyűlés utasította a tanácsot arra, hogy intézzen sürgető felíratott a belügy­miniszterhez az e tárgyban alkotott szabályren­delet jóváhagyása iránt. Ezen határozat meg­hozatalától hónapok teltek el anélkül, hogy a szabályrendelet jóváhagyva leérkezett volna s városunk közönsége tűrni kénytelen a piaczi kofák szemérmetlen határt nem ismerő goromba­ságai mellett azt, hogy a heti piaczot teljesen hatalmukban tartják s ők szabják meg az élelmi czikkek árát. Úgy tudjuk, hogy a polgármester ur, már nem egyszer járt fen azóta Budapes­ten a város költségén s igy alkalma lett volna az ügyet a belügyminisztériumban megsürgetni, mert időközben Nagybánya város haso iló szel­lemű szabályrendelete is jóváhagyást nyert és életbe is lépett, tehát a jóváhagyásnak semmi fontos oka nem lehet más mint az, hogy a referens asztalán hever. Ha a jövő században kiépítendő vasúti indóház köszönő küldöttsé­gében reszt venni nem sajnálta a pénzt a polgármester ur, különös az, hogy ez a város közönségét ezen szerfelett érdeklő ügyben miért sajnálja?? Tessék személyesen sürgetni az ügyet, vagy megkérni a város képviselőjét annak megsürgetésére, de tovább tűrni ezt az állapo­tod nem lehet. Úgy látszik a képviselőtestület, még a saját maga által hozott határozatnak sem tud érvényt szerezni a polgármester ur nemtörődömségével szemben. Eljegyzés. B u d a h á z y József helybeli kereskedő múlt hó 28-án tartotta eljegyzését özv. Pengász Károlyné leányával, Erzsikével. Uj telefonelőfizetők. A telefonhálózatba újabban Dr. N. Szabó Albert ügyvéd 81. és Dr. Róth Imre ügyvéd 82. szám alatt vétettek fel. Rablás. Folyó hó 11-én éjjel Tóth Imre dengelegi segédjegyzőt ismeretlen tettesek a a Hármas-csárda és Dengeleg közötti ország­úton kirabolták és 200 korona pénzét elrabolták. Hogy arany és ezüst ékszereit el nem rabol­hatták a segédjegyző bátor fellépésének köszön­heti, kinek kiabálására a távoli Hármas-csár­dából jöttek segítségére. A rablók által letépett felső ruháit Marosán Aurél dengelegi gör. kath. lelkész találta meg, ki másnap a csomaközi szőlőbe szüretre ment. Tóth Imre panaszára a csendőrség nyomoz és előreláthatólag a tette­seket sikerül is elfogni. Harmincz millió Ausztriából. Bécsből kuriózumnak írják, hogy ott kávéházi asztalok­nál s kivált a Rethhaus-kellerben „komoly“ beszéd tárgya, hogy az osztrák bankosoktól, nagyiparosoktól 30 milliót gyűjtenek a készülő magyar választásokra, hogy a közös bankot megmentsék. Az adakozók élén az Osztrák- Magyar Bank áll. Registráljuk ezt a hirt, mint koronáját ama szédüleies gyalázkodásnak, a melyet ellenüuk Bécsben nap-nap után vé­geznek. Tanító-választás. A nagykárolyi gör. kath. román egyház folyó hó 19-én tartott egyháztanács gyűlésen a Ptyánk György nyug- oijaztatásáva! megüresedett tanítói állásra Bosk Lázár nagylétai tanítót választotta meg. Szerenád. A debreczeni kereskedő-ifjak kiválóan szervezett dalárdája vasárnap este Debreczeni István polgármesternek szerenádot adott. Egy éve, hogy a dalárda hangversenyt rendezett Nagykárolyba és a jelenlegi szerenád­dal a polgármesternek a hangversenykor velük szemben kitüntetett előzékenységért fejezték ki mély tiszteletüket. Ezután ifj. Afatolcsy Sándor a nagykárolyi kereskedő-ifjak elnökének és Ko­vács György kereskedőknek adtak szerenádot. Szerenád után a dalárda tagjai Kovács György baráti házának voltak vacsorára szívesen látott vendégei, hol egész a késő éjféli órákig ma­radtak együtt. Halálozás. Súlyos csapás érte Tóth Fe- rencz láptá.isulati tisztviselő nejét szül. Sándor Máriát. Édes atyja élete 73-ik évében folyó hó 21-én elhunyt. Temetése 22-én folyt le nagy részvét mellett. Életveszélyes utazás. Hogy az állam­vasutak kalauzai gyakran mit sem törődnek az utasokkal, eclatáns példa erre az a panasz, a melyet Selegian Xavér bankigazgató és dr. Se- legian László ügyvéd tettek a helybeli vasúti állomáson azért, mert Szaniszlóról Nagykárolyig folyó hó 13-án éjjel az utat folytonos halál- félelmek között a személykocsi lépcsőjén ülve kellett megtenniük. Ugyanis Szaniszlón felakar­tak szállani a személyvonatra azonban a fülkék mind zárva voltak s kalauz nem volt látható sehol. Miközben a lépcsőn állottak és várták a kalauzt, a vonat megindult úgy, hogy már leszálniok sem lehetett, kénytelenek voltak te­hát leülni a lépcsőre, abban a reményben, hogy a kalauz észreveszi őket és kisegíti kétségbe­ejtő helyzetükből. A kalauz azonban nem volt látható s igy egész Nagykárolyig tartott az élet- veszélyes utazás, hol jelentést tettek az esetről az állomásfőnöknek, kérve a kalauz megbün­tetését. Elvárjuk a főnök úrtól, hogy a bünte­tés mérve olyan legyen, a milyet ezen rend­kívüli könnyelmű és felületes eljárás megérdemel. Egy könyvről. Az elmúlt héten egy könyv hagyta el a helybeli sajtót, melyben Szabó Kál­mán joghallgató, városunk szülötte foglalta össze a helybeli lapok hasábjain megjelent költemé­nyeit. A kedves és fiatal poéta lelki érzelmeit finoman visszatükröző könyvecskét melynek ára kötve 1 K. 40 fill, ajánljuk olvasóink szives fi­gyelmébe és jóindulatát pártfogásba. Kapható Eigner Simon könyvkereskedésében. Ahol 2000 munkás gyógyul. Pöstyén fürdő intézményeinek sorában nevezetes helye jut egy szocziális alkotásnak, amelyre méltán büszkék lehetünk. Ez a nagyfontosságu intéz­mény, amelynek jelentőségét Grillenberger né­met képviselő egész Németországban szóval és tollal hirdette : a pöstyéni munkáskórház. Sze­rény kezdettől — 1893-ban nyílt meg 4 ágy- gyal — évről-évre fejlődve akkora méreteket ért el, — hogy ma már 200 ágygyal rendel­kezik és az idei szezonban e hó 15-én jelent­kezett a 2000-ik beteg; az illető az osztrák állam­vasutak sztaniszlaui műhelyének előmunkása Tomkievic Károly. A kórházban, melynek ala­pítása néhai Winter Sándor pöstyéni fürdőbérlő elévülhetetlen érdeme, csakis a munkásosztály­hoz tartozó mindkét nembeli betegek vétetnek fel. Az intézet egész évben nyitva van, fenntar- tóje a pöstyéni fürdőigazgatóság, mig az orvosi vezetést a kórház fennállása óta Dr. Weisz Ede látja el. Miért kevés a borkereslet ? A bécsi „Neue Wein-Zeitung“ e hó 14-ik számában egy czikket tesz közzé és abban azt a kérdést tárgyalja, hogy miért nincsen az idén borve­vőnk annak ellenére, hogy kevés, a bortermé­sünk. A czikk szerint az ok az, hogy Horvát­országban a magyarországi legújabb bortörvény még nem lépett életbe (a lap szerint nem is léphet életbe soha), e szerint az a sajátságos helyzet állott be, hogy egy törvény keresztül­vitelére a magyarországi kormány Ausztriával szemben kötelezve van és a törvény Magyar- országnak egy részére nézve alkalmazásban még sincs. Horvátországban meg a régi bor­törvény és pedig az 1893. évi XXIII. t -ez. van hatályban, mely a ezukrozást megengedi. Így aztán az összes borvevők az idén mind Hor­vátországba mentek borszükségletük beszer­zése végett. Mentőkocsik a MÁV. vonalain. A va­súti baleseteknél a szerencsétlenség színhelyén nyújtandó segélyre a Máv. Igazgatósága szana­tóriumi berendezésű kocsikat készíttet. A na­gyobb állomásoknál tartják készen s a nyert értesítésre kórházi és gyógyszertári fölszerelés­sel, orvosi, ápoló és munkás személyzettel siet a veszedelem helyére. Esztendeje múlt, mikor a csaknem mindennapos vasúti balesetek ha­tása alatt a mentőkocsik berendezését határoz­ták el. Ennyi idő alatt mindössze egyet csi­náltak, hogy bemutassák az orvosi kongresz- szusnak. Egy személyszállító kocsit alakítottak át, melyből 5 méternél valamivel hosszabb részt választottak el a sebesültek számára, 3 méter pedig orvosi és gyógyszertári szakasznak és felbillenthető operáló asztal számára maradt. Kötöző szerekkel, fakéreggel, láb- és kartöré­sekhez szükséges bádog csatornákkal, vízveze­tékkel a mentőkocsikat jól ellátják. A betegek szakaszában nyolez ágy fér meg, a női bete­geket összevonható függönynyel kiilönözik el. Minden ágyat ruganyosán függesztenek föl s a villamos összeköttetésbe hozzák az orvosi sza- kaszszal. A fölszereléshez tartoznak a sebesült­vivő ágyak bambusznádból, súlyúk 12—14 kiló. Rángatás, zökkenés ellen a kocsik tengelye szerkezeténél gondoskodtak, a zaj elfojtását a kocsifalak és a padló kitömésével, linoleum- burkolatta! érik el. Minden ágy, holmi, szek­rény és fal könnyen mosható, fertőtleníthető. Gőzfűtés, gázvilágitás egészíti ki a berendezést, melyből a legaprólékosabbat megfigyelték a kórházakat és miitőtermeket. Remélhető, hogy mikor most már sikerült a mintakocsit össze­állítani, a többi sokkal gyorsabban készül. líWCPf helybeli előnyösen ismert JUtudvá posztóáruházának lapunk­ban feladott hirdetésére felhívjuk olvasóink szi­ves figyelmét, jelezve azt, hogy tudomásunk szerint nevezett a rendkívüli rossz üzleti viszo­nyokra való tekintettel nagy posztóraktárát a legminimálisabbra akarja redukálni, miért is az árukat leszállított, vagyis a legjutányosabb áron bocsátja a vevőközönség rendelkezésére. Bölcs határozat. Egy szatmármegyei faluban nagy tiiz volt nemrégiben. Tűzoltóság nem volt szerve­zett, a mentőkészülék mindössze egy rossz fecskendőből állott, a mit a falu kéz alatt vett. Rohannak a fecskedőért a biró udvarába, kivonszolják nagy nehezen a tűzhöz, teleöntik vízzel, de bizony nem működött. Elégett két-három ház ezalatt, s ha az ég véletlenül esőt nem küld a falura, az egész község elégett volna. Csak aztán vizsgálták meg a fecskendőt, s kiderült, — hogy tele van krumplival. Másnap tanácsot tartott az elöljáróság ez ügyben, felelőségre vonta a bírót, aki azonban kijelentette, hogy ő szívességből tartja udvarán a fecskendőt s ha már ott tartja, legalább hasz­nát is akarja venni. Krumplit tesz bele. A tanács belátta, hogy a bírónak igaza van. De hogy mégis elejét vegye egy jövőben keletkezendő tűznél a kellemetlenségeknek, a következő határozatot hozta: — A fecskendő továbbra is a biró udva­rán marad. A bírónak jogában áll a fecskendő­ben krumplit tartani. Szigorú büntetés terhe mellett azonban köteles a krumplit három nap­pal a tiiz előtt kivenni a fecskendőből. Állandóan raktáron tartok ‘^SSd?61- gyapjúszöveteket, mellényeket. kiváló szép és divatos piquet, selyem és bársony-peluche Egy próbarendelés igazolni fogja cégem jó nevét, a szövetek tartós voltát és a jó kidolgozást. Mérték utáni rendelések pontosan és gyorsan eszközöltetnek. A nagyérdemű közönség szives pártfogását kéri STRAUSZ DEZSŐ, angol úri szabó Nagykároly, Deák Ferenc-tér 4. (Spitz Mór ur házában.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom