Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-05-31 / 22. szám

KÖZÉRDEK 7-ik oldal. 1913. május 31. 22-ik szám. 960—913. kig. sz. Meghívó A NAGYKÁROLY! KERÜLETI MUNKÁS- - -,--.4 BIZTOSÍTÓ pénztár 1913. évi junius hó 8-án d. e. 10 órakor a pénztár székhelyén, a Kath. Legényegylet nagytermében tartandó rendesévi közgyűlésére. Kelt Nagykárolyban, a Kerületi Munkas- biztositó-pénztár igazgatóságának 1913. évi május hó 23-án tartott üléséből. Az igazgatóság. Tárgysorozat: 1. Elnöki megnyitó kapcsán a közgyűlés szabályszerű egybehivásának igazolása, hatá­rozatképesség megállapilása, a közgyűlés jegy­zőkönyvének vezetése és hitelesítése, valamint a szavazatszedő-bizoltság kijelölése iránti intéz­kedés. 2. A pénztár 1912. évi zárszámadásának és mérlegének, valamint az ezekre vonatkozó igazgatósági és felügyelő-bizottsági jelentések­nek tárgyalása és. .ezzel kapcsolatosan hatá­rozathozatal a felesleg egyharmadrészének hovaforditása és a felmentvény megadása iránt. 3. Az 1914. évi költségelőirányzat megálla­pítása. 4. Az alapszabályok 22. §. értelmében kellő időben beérkezett indítványok tárgyalása. 5. Az igazgatóság és felügyelő-bizottsági tagok, választott bírósági ülnökök, az országos pénztár kiküldötteinek titkos szavazás utján 3 évre való megválasztása. Választandó : 8 munkaadó igazgatósági rendes tag, 6 ipari, 1 gyári, 1 kereskedelmi. 8 biztosított igazgatósági rendes tag, 6 ipari, 1 gyári, 1 kereskedelmi. Ugyanannyi póttag. 6 munkaadó felügyelő-bizottsági rendes tag, 4 ipari, 1 gyári, 1 kereskedelmi. 6 biztosított felügyelő-bizottsági rendes tag, 4 ipari, 1 gyári, 1 kereskedelmi. Ugyanannyi póttag. 15 munkaadó választott bírósági ülnök. 11 ipari, 2 gyári, 2 kereskedelmi. 15 biztosított választott bírósági ülnök, 11 ipari 2 gyári, 2 kereskedelmi. 10 munkaadó választott bírósági helyettes ülnök, 8 ipari, 1 gyári, 1 kereskedelmi. 10 biztosított választott bírósági helyettes ülnök, 8 ipari, 1 gyári, 1 kereskedelmi. 2 munkaadó országos pénztári kiküldött, 1 ipari, 1 kereskedelmi. 2 biztosított országos pénztári kiküldött, 1 ipari, 1 kereskedelmi. 6 munkaadó országos pénztári pótkiküldött 2 ipar, 2 gyári, 2 kereskedelmi. 6 biztosított országos pénztári pótkiküldőtt, 2 ipari, 2 gyári, 2 kereskedelmi. A választás titkos és szavazó-lapokkal tör­ténik. A legtöbb szavazatot nyerő közgyűlési ki­küldöttek közül a csoportok szerint annyi munkaadó és biztosított fog megválasztottnak tekinteni, amennyi az egyes érdekeltségi cso­portokból ezek számarányainak megfelelően megválasztandónak jeleztetett. Az ezzel ellen­tétes szavazatok semmisnek tekintetnek. A kiküldöttek csupán egy-egy tisztségre vá­laszthatók meg. Kivételt képez az országos pénztári közgyűlési kiküldöttség, amelyre egy már más állásra megválasztott közgyűlési ki­küldött is választható. Nagykároly, 1913. évi május hó 23-án. Figyelmeztetés : A közgyűlésen csak kiküldöttek vehetnek részt, akik a részvételre való jogosultságukat a részükre megküldött igazolvány felmutatásával igazolni kötelesek. §3 1 II I 1 ál i n il 3545—913. tksz. Árverési hirdetmény kivonat. 1. A nagykárolyi kir. járásbíróság mint te­lekkönyvi hatóság közhírré teszi, hogy dr. Melinda László ünyvéd által képviselt Gutmann Izsák és neje Lindenfeld Hani szaniszló lako­j soknak a jelzájogos hitelezők irányában bírói I árverés hatályával biró önkéntes árverési j ügyében a Weiler, Mózes, Kertész nagykárolyi j cég utóajánlata folytán újabb árverés alá bocsátja a szatmárnéinetii kir. törvényszék te- I rületén fekvő s a Guttmann Izsák és neje Linden­feld Hani szaniszlói 700 sz. tkvi betétben A I. 1—2 sorsz. alatt fogtalt 1424 1425 hrszámu jószágtestet (ház 9 ö. i. sz. alatt udvarral és kerttel a beltelekben) az utóajánlatot tevő ál­tal megajánlott 2245 kor. kikiáltási árban azzal, hogy az a kikiáltási áron alul el nem adható. 2. Az árverés megtartására határidőül 1913. évi junius hó 27. napjának délelőtti 9 óráját Szaniszló község házához kitűzi. 3. Árverezni szándékozók tartoznak bánat­pénzül a kikiáltási ár 10°/«-át készpénzben, vagy az 1881. LX. t.-c. 42. §-ában jelzett ár­folyammal számított és a 3333—1881. I. M. sz. rendelet 8. §-ában kijelölt óvadékképes értékpapírban a kiküldött kezeihez letenni, vagy annak előleges elhelyezéséről kiállított elismervényt átszolgáltatni, ezen felül a kikiál­tási árat meghaladó Ígéret esetén a bánatpénzt az Ígért legmagasabb ár lO°/o-áig nyomban kiegészíteni és a kiküldött kezeihez lefizetni, mert ennek elmulasztása esetén az ígéret figyelmen kívül fog hagyatni. Ha az árverési határnapon az utóajánlatot tevő által az utóajánlati kérvényben megaján­lott vételárnál magasabb Ígéretet senki sem tesz, az ingatlan az utóajánlattevőre lesz le­ütendő s árverési vevőnek ő lesz tekintendő még akkor is, ha az árverésen meg sem jelene. Az árverési feltételek a telekkönyvi ható­ságnál, valamint Szaniszló, Mezőpetri és Pis- kolt községek elöljáróságainál tekinthetők meg a hivatalos órák alatt. Nagykároly, 1913. május hó 22. A kir. jbiróság, mint tlkvi hatóság. Dániel Sándor sk. kir. jbiró A kiadmány hiteléül: Fógel, kir. tlkvvezető. Gazdálkodók figyelmébe!!! GYÉKÉNYEK buzakötéshez nagyban és kicsinyben kaphatók: Spitz Rudolf kereskedőnél Börvelyben Urilakás. A Majtény-utcában, a volt Jeney Géza-féle lelek, mely áll kényelmes urilakás és hozzátartozó melléképületekből, axonual kiadó, esetleg a telek kedvező fizetési feltételek mel­lett jutányos áron eladó. Értekezhetni a .Központi Takarékpénztárral Nagykároly. Zenetanitást akár magán órán, akár saját lakásán, az iskolai szünidő alatt elfogad: Vitek Károly zenetanár Honvéd-utca 30. szám. Ugyanott csinosan bútorozott szoba kiadó. Kiadó üzlethelyiségek. Ermihályfalván a város legforgalmasabb helyén a Vasut-utcában a Gazdasági Nép­bank palotájában egy, esetleg két W9T üzlethelyiség,* "läü április hó 24-ikétől kezdődőleg kiadó. Értekezhetni: a Gazdasági Népbank igazgatóságával, Érmihályfalva. // NŐKNEK a legszegényebb konyhában, mint a leg­fényesebb palotában egyaránt vigyázniok kell az egészségükre, mert a feleség, az anya a család egyensúlyának fentartására. A nők altesti tisztasága szoros összefüggésben van egészségükkel és feltétlenüllontos, hogy mindennapi loilettjük kiegészítő részét képezze a lyso- form alkalmazása. A kényesebb testrészek mosásához és öblítéséhez — szóval az intim toilettehez használjanak a nőko langyos vzet, mely­hez kevés lysoformht öntsenek. így tisztitó s fertőtlenitő szert használnak egyszerre. A LYSOFORM megóv számtalan fertőző vagy ragályos betegségtől, megszünteti az izzadságot és a néha fellépő kellemetlen illatot. Tegyen a lysoformmal kísérletet. Eredeti üveg 80 fiiér minden gyógyszertárban vagy drogériában. Esetleg oly helyen, hol ily üzletek nincsenek, oda közvetlenül is kül­dünk lysoformot a pénz elöeges bekül­dése esetén. 250 grammos üveg T60 K 500 „ „ 2-80 „ 1000 „ „ 4 GO „ Kérje tőlünk az Egészség és fertőtlenítés cimü érdekes könyvel, melyet ingyen és bérmentve küldünk. Dr. Keleti és Murányi vegyészeti gyára UJPESTEU.

Next

/
Oldalképek
Tartalom