Közérdek, 1912. január-június (5. évfolyam, 1-26. szám)

1912-06-01 / 22. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK 22-ik szám. junius 1. >€ Tisztviselő urak részére ismert jó minőségben készült angol scheviott öltöny K 40 divat kara iráni K 38 >•< ragián sport divatfelöltő K 36 a legszebb szabással, Ízléses kivitelben. KENDÉNÉL DEBRECZEN PIAC-UTCA 55. SZÁM ALATT. (Hungária mellett.) Kérelem előfizetőinkhez! Az a lelkes pártfogás, a melyben városunk és vidéke, valamint az Érmették közönsége részé- siti lapunkat, uj erőt és kitartást kölcsönöz nekünk, a testei, lelket ölő munkára, a melg- lyel lapunk előállítása jár. A „Közérdek“ szokatlanul, nyíltan, őszintén, minden befolyás nélkül teszi a közérdekbe vágó eseményeket az olvasó élé és tenni fogjuk a jövőben is. Féltve őrizzük függetlenségünket, célunk a köz javát szolgálni, a miben nem türünk sen­kinek semmit. Nem állunk a hatalom fizetett bérencei sorá­hoz, nem tartozunk politikai párthoz, sem fele- kezethez, sem érdekcsoporthoz, lapunk hasábjai nyitva állanak mindenki számára, ha a felszó­lalás közérdeket szolgál. Ehhez a munkához kérjük a támogatást, a midőn arra kérjük előfizetőinket, hogy hátra­lékos előfizetők dijaikat beküldeni szíveskedjenek. Kiváló tisztelettel d Közérdek—Érmellék“ kiadóhivatala. Eljegyzés. Epstein Márton helybeli tekin­télyes szesz- és bornagykereskedő eljegyezte Moskovits Sámuel tokaji kiváló tudásu rabbi kedves és bájos leányát Cilikét. Gratulálunk. Uj államtudor. Szabó Kálmán ügyvédjelölt, Szabó István polgártársunk fia a kolozsvári egyetemen második államtudományi szigor­latát letette és az államtudományok tudorává avattatott. Halálozás. Özv. Schuszter Jánosné szüle­tett Vetzák Anna, élete 77-ik, özvegységének 21-ik évében május hó 26-án elhunyt. Temetése 27-én folyt le nagy részvét mel­let. A megboldogultban Vetzák Ede a Takarékpénztár r.-t. vezérigazgatója testvérét gyászolja. Vizsgaletétel. Gáspár Annuska, Gáspár Pál helybeli árvaszóki ülnök leánya, az országos m. m. kir. zeneakadémián a vizsgá­latot, május hó 28-án kitüntetéssel letette. Gratulálunk! Eljegyzés. Dr. Debreceni Sándor fővárosi ügyvéd, polgármesterünk fia, pünkösd másod­napján jegyet váltott Kaesó Károly műszaki tanácsos leányával Irénkével. Vizagálat egy iskolában. Csütörtökön dél­előtt Madarassy István főszolgabíró, Bodnár György kir. tanfelügyelő és Irimiás Tivadar batizi tanítóból álló bizottság megvizsgálta a magyar nyelv tanítását a szaniszlói gör. kath. iskolában. A bizottság megállapította, hogy az iskolában a magyar nyelv taní­tására nem fordítanak kellő gondot és a tanítványok előhaladása nem kielégítő. A bizottság elnöke az eredményről jelentést tett a közigazgatási bizottságnak. I Káldor Jenő. | Vasból van az ember . . Szegény becsületes, roskadt hátú bánatban megvénült Káldor Ábrahám, róla szólnak e sorok. Szomorú, bánatos könyfakasztó sorok. Szürke hétköznapi emberről, aki egy hosszú, becsületes életet élt le Nagykárolyban, annél- kül, hogy valaha is anyagot adott volna az élete' egy ekkorra cikknek. Becsületbe» élni, becsületben tönkremenni, közben soktagu családért küzdeni, becsületesen, ez az élete története. Minden törekvése gyermekei jövő­jének megalapozása volt. Felnevelte, szárnyra bocsájtotta őket. Most ezek egyikét talán a legkedvesebbet, Jenő fiát, a kereskedelmi utazót ragadta el a kegyetlen halál. Épen akkor, a mikor édes atyja jövőjéről szőt szép álmokat, messze idegenben Budapesten egy 26 éves fiatal ember szive utolsót dobbant és elszállt a szülőit imádásig szerető fiúból a lélek. Elszállt vele ehhez az élethez fűződő gyönyörűséges apai remény, tátongó seb támadt az apai szivén, amely mindég fel-fel ujul, ha más apának gyermekeit látja, akikben örömnek, reménységnek, szeretetnek, öreg­kori támogatásnak, íjényes jövő álmának, min­den bánat vigaszának kiapathatlan forrása rejlik. Megtörtén, keservesen sir, zokog egy apa. Körülötte a bánattól lesújtott anya, két fia és két leány szive könnyez. Szomorú gyászkeret. Sötét fájdalmas kép. Vigasztalódj fájdalmaktól megviselt Káldor Ábrahám! Vas­ból kell lenni a szívnek, erős, szívós edzett vasból, amely ellenLáll minden csapásnak. Háztulajdonosok! Földbirtokosok!! A súlyos pénzviszonyok dacára törlesz- téses jelzálokölcsönöket, az érték 50—75%-áig folyósítva ajánlunk : a) Földbirtokra : 65 évre 5T0 0/° 50 „ 5-36 „ 40 „ 5-70 „ 30 „ 6-40 „ 20 „ 7-90 „ a) Városi bérházakra: 50 40 35 30 25 16 evre 5-6 5- 9 6- 2 6- 5 7- 1 9-7 0 / /0 Felvilágosítás díjmentes! írásbeli megkeresésekre díjmentesen vá­laszolunk, csupán 10 filléres bélyeg csato­landó. Kölcsön convertiókat gyorsan le­bonyolítunk. Ingatlanok adás-vétele! Parcellázásokat financirozunk. Szatmári Közvetítő Bank Részvénytársaság Deák-tér 21. szám. Éjjeli bérkocsiállomások. Mozgalom a polgárság körében. Nem egy, de számtalan esetben fordult elő I az, hogy városunk orvosi kara megtagadta az ejjeli órákban az orvosi segélyért hozzáfordu­lók kérését, azon indokolással: „hozzon bér­kocsit és szívesen állok rendelkezésére“. Az orvosi segélyt kérő ember bejárhatta a fél várost, felkereshette az összes bérkocsitulajdo­nosokat, amig akadt közülök egy, akinek ko­csisa otthon volt s aki hosszas könyörgés, búsás borravaló, sokszor fenyegetés mellett — befogott és elvitte az orvost a beteghez. Azalatt a beteg kínosan nyögött kórágyán. Volt olyan eset is, hogy mar későn érkezett az orvosi segély s a beteg elnémult örökre, holott ha a segély idejekorán rendelkezésre állott volna, a beteg talán meg lett volna ment­hető az életnek. A cikk célja ezúttal nem az, hogy bírála­tot mondjon afelett: helyes-e az orvosi kar állásfoglalása ebben a kérdésben ? Mi, akik a polgárság érdekeit képviseljük, feltétlenül hely­telenítjük, de viszont meg kell hajolnunk az orvosi kar azon indokolásával szemben, hogy a napi fáradság után nem kívánható az orvos­tól sem az, hogy éjjel, esőben, fagyban, szél­ben, viharban két-három kilométer utat tegyen gyalog a 6 korona éjjeli látogatási díjért, s a saját egészségét kockáztassa azért, hogy eset­leg a más egészségét helyreállítsa. A cikk célja segíteni a tarthatlan állapoto­kon, amelyet csak úgy érhetünk el, ha — mi­ként más városokban már régen belátták en­nek szükségességét —■ éj jeli bérkocsiállomásokat létesítenénk a városban. Városunkban 33 bérkocsitulajdonos van, kik közül felváltva egy a városháza előtt, a másik a Janitzky boltja előtt teljesíthetne állandó éjjeli inspekciót. Az éjjeli szolgálat teljesítése aligha járna nagy teherrel a bérkocsisokra, mert minden két hétben egyszer kerülne sor az éjjeli in­spekcióra s bizonyosra vehető az, hogy anyagi hasznot is hajtana a szolgálatban álló bér­kocsisnak. De megkönnyebbitené magát a rendőrségi szolgálatot is, olyan esetben, amidőn gyors hatósági segélyre van szükség. Mindenesetre, ha latba vesszük a nyerendő előnyöket a bérkocsitulajdonosoknak szerzendő kényelmetlenséggel, a cél, amelyet szőnyegre vetünk, kötelességévé teszi a hatóságnak azt, hogy a polgárság érdekében tegye meg mielőbb az intézkedéseket az éjjeli bérkocsiállomások felállítása iránt. Nagy szolgálatot tesz ezzel a köznek s ki- számithatlan előnyöket a beteg emberiségnek. Jávaslatunk támogatására mozgalmat indí­tottunk a polgárság körében s városunk pol­gármesteréhez ez ügyben benyújtott kérelmet is igen számosán Írták alá. Reméljük azt, hogy polgármesterünk a jogos kérelem elől nemcsak hogy kitérni nem fog, de minden tekintélyét felhasználja ahhoz, hogy a polgárság jogos kérelmét az illetékes ható­ság teljesítse is. Közegészségügyi vizsgálatok. Dr. Kovács József városi tiszti főorvos, dr. Falusy Alajos rendőrkápitány kíséretében az elmúlt héten köztisztasági és közegészségügyi vizsgálatokat tartottak, a helybeli pékmübelyek, kereskedé­sek és vendéglőhelyiségekben. A főorvos a pékeket az éjeli órákban lepte meg sütés közbe s úgy itt, valamint a vendéglősöknél igen sok visszaélést talált s intézkedett a megtor­lás mellett, azok beszüntetése iránt. Üdvözöl­jük a főorvos urat s arra kérjük, hogy csak tovább folytassa üdvös működését, a melyben osztatlan érdeklődéssel kiséri a város egész polgársága. 6R0SZ ZOLTÁN okleveles mérnök NAGyKÁROLy, KÖLCSEy-UTCA (A „Magyar Király“ szállodával szemben.) Elvállal parcellázásokat, birtokrendezé­seket és mindennemű terve­zeteket, bizonylatok, szakvéle­mények elkészítését és műszaki ügyek elintézését. Jutányos árakon készít épület-terveket és azok kivitelé­nek ellenőrzését elvállalja. Műszaki ügyekben készséggel nyújt mindenféle fel­világosítást. Fogászati műterem Nagykároly, Könyök-utca 11. Készítek (a gyökér eltávolítása nélkül is): természethü fogpótlásokat aranyban és (vulkánit kautschukban; szájpadlásnélküli fogpótlások u. m.: aranyhidak, koronák, csapfogak a legmüvésziesebb kivitelben. fogtechnikus.

Next

/
Oldalképek
Tartalom