Közérdek, 1910. július-december (3. évfolyam, 30-56. szám)

1910-12-31 / 56. szám

6-ik oldal. KÖZÉRDEK 56. szám. december 31. Nagykároly, Könyök-utca 11. Készítek: (a gyökér eltávolítása nélkül is) természeíhü F i.JI II ^ fogpótlásokat aranyban és (vulkánit) kautschukban; Imjt7|f| Ifi szájpadlás nélküli fogpótlások úgy mint: aranyhidak, UWUIiIU ifvIIU koronák, csapfogak a legmüvésziesebb kivitelben. fogtechnikus. működni, mintha a legszilárdabb törvényes ; alapon állna. Pedig nem is ártana valame­lyes kis lecke. Ha pl. a bank úgy január 1-én azt mondaná, hogy beszünteti a váltó- leszámítolást, azt az újévi ajándékot sze­retnék látni, amelylyel a makói vagy a í félegyházi pénzintézetek, kereskedők, ipa- j rosok, stb. megtisztelnék Justh és Holló | urakat. De hát szerencsére a banknak több esze van, mint az országnak. Mert az ország ex-lexbe küldi a bankot, a bank pedig — j hogyan is mondta az öreg Pulszky? — a karaván halad. Alaptökeemelés. A nagysomkuti ke- , reskedelmi bank részvénytársaság f. hó 15 én dr. Simon Miksa vezérigazgató elnök­lete alatt tartott közgyűlésében elhatározta, l hogy a bank alaptőkéjét 300,000 koronáról 500,000 koronára emelik föl. Az uj kibo- < csátási részvényeket a debreceni első taka- \ rékpénztár jegyezte. A közgyűlés dr. Simon Miksa vezérigazgatónak az intézet fejlesz­tése körül szerzett érdemeiért jegyzőkönyvi ! köszönetét szavazott, ÜSS» Szilveszter estély * A „Kis pipa“ vendéglőben halestélylyel egybekötve. Kitűnő érmelléki borok! m ízléses ételek, ü Számos látogatást kér Hank János. Abonensek felvétetnek. Kezelőnői állások betöltése az államvasutaknál. A magyar királyi állam- j vasutakhoz állandóan igen sokan folyamod­nak kezelőnői állásért. A fennálló szabályok értelmében ily állásokra elsősorban a m. kir. államvasuti alkalmazottak özvegyei és hajadon leányárvái és ezek után a tényle­ges szolgálatban lévő, vagy nyugdíjazott alkalmazottak feleségei és leányai veendők fel. E feltételeknek megfelelő pályázókból tönb százan vannak előjegyezve, akiknek nagy része már évek óta várja felvételét. Ezekkel az előjegyzettekkel a ritkán meg­üresedő kezelőnői állásokban beálló szük­séglet évek hosszú sorára fedezve van, úgy hogy olyanoknak, akik nem özvegyei, hit­vestársai vagy leszármazottjai államvasuti alkalmazottaknak arra, hogy kezelőnői állást elnyerjenek, kilátásuk egyáltalán nem lehet. Ennélfogva a magyar királyi államvasutak igazgatósága figyelmezteti azokat, akik ily állásra pályázni szándékoznak, hogy fára­dozásuk teljesen hiábavaló és céltalan mert az államvasutak igazgatósága a mondottak szerint kérvényeiket figyelembe nem veheti. Az uj rendőrkapitányi állás. A Nagykároly r. t. városnál újonnan rendsze- ; resitett rendörkapitányi állásra eddig a kö- ; vetkezők adták be pályázati kérvényeiket: Bor- ! nemissza Géza nyug, megyei árvaszéki el­nök, Csőkör Ferencz banki pénztáros, Dr. Falussy Alajos közig, gyakornok, Leitli Já­nos ügyvédjelölt és Sikolya Bálint jogszi­gorló. A „Nagykároly-Erdődvidéki Taka­rékpénztár Részvénytársaság“ abból az alkalomból, hogy főintézetének székhelyét Erdődről Nagykárolyba helyezte át, az eddig 10 tagból álló igazgatóságot22 tagra 3 tagú felügyelő-bizottságát pedig 5-re emelte fel. Az ujjonnan megválasztott igazgatósági tagok a következők: Lukács Lajos, Kerekes Zsigmond vármegyei tb. főjegyző, Weisz j Mózes, Dr. Gyene Pál megyei aljegyző, Czutrin Jakab Nagykárolyból. Weisz Antal Ujnémetről, Dr. Radéczky Károly Erdődről, Puskás András, Asztalos István, Hirsch Mnnó és Szilágyi Péter Szátmárhegyröl, Grosz Áron Oláhgyüríis. A felügyelő-bizottság uj tagjai Illés József városi mérnök és Huszár József | hagyatékügyi jegyző lettek. A főintézet, mely működését már megkezdte, ügyvezető-igaz- I gatói teendőit ideiglenesen Dr. Róth Imre intézeti ügyész látja el. Vizsgaletétel. Balogh Sándor pénz­ügyőri felvigyázó a pénzügyigazgatóság ke­belében alakitott bizottság előtt a szemlészi vizsgát jó sikerrel tette le. Kávéház megnyitás. Karácsony má­sodnapján nyitotta meg fényesen a mai modern kor követelményeinek megfelelően berendezett kávéházát Öszterreicher József tulajdonos Hamza Miska nagyváradi hires ! zenekara közreműködése mellett. A meg- j nyitás napján a kávéház helyiséget megtöl­tötte a közönség, a ki teljes megelégedését nyilvánította a tulajdonosnak a remek átala- ! kitásért, de különösen a kitűnő italok és ! ételek felett. Hamza játéka teljesen elragadta j a közönséget és értesülésünk szerint művészi játékában még 8 napig lesz alkalmunk gyö­nyörködni. Öngyilkos asztalosinas. Zsenyei István nagykárolyi asztajosmester Pogyina ! László nevű 18 éves inasa, a napokban ; gazdája műhelyében revolverrel mellbe lőtte j magát. Súlyos sebével a közkórházha szál- j litották. Azért akart meghalni, mert kará­csony másodnapján 17 koronát — a gazdája pénzét — elivott. Munkások karácsonya. Minden év­ben a kereskedelemügyi miniszter, minden iparkamarai kerületben öt iparos-munkást tüntet ki, díszes oklevéllel és 100-100 ko- I ronás jutalomdijjal. Ezek a kitüntetések rendesen karácaonyra érkeznek. Most is karácsonyi meglepetésül érkeztek a kama­rához, ahonnét haladéktalanul továbbították azokat a kitüntetésben részesültekhez. Ez állami jutalmakban részesültek Spán Ferencz , zelestyei üveggyári munkás, Ábol Ferencz ' szolnoki fürészgyári munkás, Graner Gusz- j táv dolharókamezei vasöntő, Vecsey Gyula , Hajdúböszörményi szürszabósegéd, Bolla Jenő debreceni keféssegéd. Azonkívül egy- j idejilleg a kamara saját maga is adományo­zott ki hat, egyenként 50 koronás jutalma- | kát: ezekben részesültek: Huszár János szatmári gőzmalmi munkás, Weisz Jakab i nagykárolyi női szabósegéd, Hütter Lajos ; nagybocskói lakatossegéd, Tóth József nyir- j bátori molnár, Weisz Sámuel debreceni ke- féssegéd, Nyitrai Sándor máramarosszigeti j cipészsegéd. A huzamos ideig szorgalmasan foglalkozó munkásoknak a kamara elisme­rését külön is tolmácsolta. A szaniszlói legények. Még szeptem- , bér havában történt, hogy Sajtos János Por- j csán György és Mikulás György szaniszló legények korcsmái verekedés közben úgy ' összeszurkálták Poszet Aendel nevű hara ; gosukat, hogy ez a szenvedett sérülések következtében meghalt. A törvényszék f. hó 24-én ítélkezett a szaniszlói legények fölött és elitélte őket halált okozott súlyos testi- 1 sértés büntette miatt és pedig Sajtos Jánost 3 évi hat hónapi, Porcsán Györgyöt és Mi­kulás Györgyöt pedig egyenként másfél évi börtönre. Az elitéit legények felebbeztek az ítélet ellen. N Y I L T T É R Nyilatkozat. A „Közérdek“ 1910. évi november hó 49-iki 50. és következő számaiban Nagyká­rolyi Takarékpénztár Egyesületnek a m.-szi­geti bank alapítására megjelent cikkek téves információ alapján és félrevezetésen Íródtak, ami annál is inkább megtörténhetett, mert pénzügyi dolgokban tájékozatlan vagyok. Megjegyzem, hogy a cikkel a Nagy­károlyi Takarékpénztár igazgatóságát meg­gyanúsítani nem állott szándékomban, s ha a cikkek arra mégis alkalmasak voltak, ezért a Nagykárolyi Takarékpénztár igazgatósá­gától, mint a takarékpénztár igazgatójától bocsánatot kérek. Nagykároly, 1910. dec. 28. Simkó Aladár. Válasz a „HagyháPoly"-nah.*> A „Nagykároly“ cimii nyomtatvány legutóbbi számában ide vonatkozóan a lap modorában emlékezik meg erről az ügy befejezéséről. Ki látszik a lóláb t. szerkesztő ur! Ugy-e azt szerette volna, ha szenzáció éhes lapja botrányról írhatott volna, s a helyett férfias békéről kellett Írnia. Nem azért nyilatkozom, hogy a „Nagy­károlyával foglalkozzam, nyilatkozom azért, hogy a nagyközönség előtt indokoljam eljá­rásom helyes voltát. Az egyezséget, mint helyettes ügyvéd a magam szakállára csináltam meg. Tettem pedig, mert Vetzák Ede igazgató kijelentette előttem, Dr. Taub Géza és többek előtt, hogy ő Simkó Aladárra nem mondta az inkriminált kifejezést és sérteni nem volt szándékában. Ily előzmény után helyén való volt és a legszebb férfias eljárás a meg­bántottak elégtételt adni. Ez az eljárás nem a Simkó Aladár hátrányára, de elő­nyére szolgál, azt mutatja, hogy ő attól az embertől, akivel egy életen keresztül a leg­jobb harmóniába élt, akkor midőn annak vélt sérelmei lehetnek, ezekért bocsánatot kér és helyreállítja azt a viszonyt, amely azelőtt fenállott. Elhiszem, hogy az a környezet, amely­ben a „Nagykároly“ él, a gyilkosságot várta, hogy a porondon vagy Simkó, vagy Vetzák múljék ki. Ez kellett volna a „Nagykároly“ cimü lap környezetének s mikor azt látja, hogy a két küzdő férfiasán viseli magát, egymásnak elégtételt ad, elfogja a bosszú érzete s ütni akar, s ha ütni kell, üt azon, akit legközelebb ér. Azonban ez az ütés nem éri Simkó Aladárt, az ő eljárása dicsé­rendő, mert a legszebb eljárás, aki sért, elégtételt tud és akar adni. Dr. Merts László ügyvéd. E rovat alatt közlötekért nem felelős a szerk. Ha fáj a feje, ne tétovázzék, hanem használjon azonnal Beretvás-paszt illát, mely 10 perc alatt a legmakacsabb migrain és fejfájást elmulasztja. Ára 1 korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. Készíti Beretvás Tamás, gyógyszerés Kispesten. Orvosok által ajánlva. Három doboznál ingyen postai szállítás. Royal szálloda Szatmár a vasúttal szemben. Tulajdonos: Havas Izidor. Csinosan butrozott tiszta szobák! Jutányos árak! ízléses ételek és italok ! Pontos kiszolgálás ! Nagykárolyiak találkozó helye. Hol szórakozzunk? Némethy Sándor fényesen berendezett, Széchényi utcai cukrászdájában. A czukrászda a nagykárolyi intelligens közönségnek egy kellemes találkozó és szórakozó helye, hol mindennap kapható friss tejszínnel kevert kávé, csokoládé, tea, mignon, kuglerek és mindenféle czuk­rászda különlegességek.

Next

/
Oldalképek
Tartalom