Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

Érmellék, 1913-06-28 / 25. szám

VI. évfolyam. Melléklet a „Közerdek“-hez 26. szám. Érmihályfalva—Székelyhid, 1913 junius 28. Felelős szerkesztő SIMKÓ ALADÁR. Főmunkatársak: Érmihályfalva : VAJDA RUDOLF. Értarcsa: SZOBOSZLAY SÁNDOR. Bagamér: MOLNÁR ANTAL. ¥ Ermellék TÁRSADALMI HETILAP. Megjelenik Érmihályfalván és Szé- kelyhidon minden szombaton dél­után, a „Közérdek“ melléklete gyanánt. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Nagykároly, Gróf Károlyi György-tár 20. szám Kéziratok nem adatnak vissza Nyilttér sora 50 fillér. Érmihályfalva. Schönfeld Mózes 1848—1915. Egy puritán, a bölcsek egyszerűségé­vel élő nagy tudása embert vesztett el az érmihályfalvai izr. egyház, szeretett főrabbija Schönfeld Mózes halálával. Azok közé a kevesek közé tartozott, akik nem kerestek érvényesülést, de az igazságot és értelemnek a léleknek vilá­gosságot és kielégülését. Már fiatal korában kitűnt éles felfo­gásával és vallásához való rajongásával. Szerette a tudományt, búvárkodott a talmud tanaiban és 22 éven át élt elvo­nulva, anélkül, hogy értékes szellemi qualitását fitogtatta volna. Megelégedett, boldog volt kicsinyes környezetében és spártai egyszerűséggel élt abban a szegényes házikóban, amely otthona volt. Schönfeíd Mózes élete 66. évében szóllitotta az Ur magához. Érmihályfal­ván 1848-ban született. A pozsonyi rabbi képző tanfolyam elvégzésével egyideig utazott, majd átvette nagyapja örökét az érmihályfalvai hitközség vezetését. Egyedül vallásának és családjának élt és folytonos tudományos búvárkodás­sal töltötte napjait. Tizenkét gyermeke született, 9 fiú és 3 leány, akiket már mind szárnyra bocsájtott, egy leány ki­vételével, aki jelenleg menyasszony. Temetésén, amely csütörtökön folyt le paplársai, ismerősei, barátai nagy számban jelentek meg, úgy, hogy a gyászolók száma meghaladta a 3000-et. A szomszédos városok és községek­ből részt vettek a temetésen a főrabbik közül: Teitelbaum, M.-Sziget, Strasser, Debre­cen, Ulhman, Beszterce, Bracht, Nagyká­roly, Fried, Balmazújváros, Ehrenreich, Szilágysomlyó, Weisz, Nagyfalu, Lichten­stein, Nyiracsád, Klein, Nagyszőllős, Kra- usz, Szaniszló, Rosner, Székelyhid, Rot­tenberg, Mezőkaszony, Steiner, Keresztur, Teitelbaum, Nyírbátor, Günz, H.-Böször- mény, Lemberger, T.-Polgár, Grünfeld, Büdszentmihály, Krausz, Debrecen, Schön­feld, Nyiradony, Rosenberg, Hadház, Hal­berstein, Ujfehértó és Wieder, Nyíregyháza. / Rabbi ülnökök: Schreiber Mór, Eger, Lövy József, Halmi, Rosenberg Saul és Silbermann Mór, Ujfehértó, Klein Juda és Zinnelbaum Pinkász, Nagyvárad, Teich- lal Salamon, Hajdúböszörmény, Brjsz Miksa, Margittá, Schnek Sándor, Peer. Hitközségek képviseletében: Ullmann Sán­dor hitközségi elnököt képviseli Ullmann beszterczei főrabbi. Schwartz Antal Nagy­várad, Kaufman Márton Nagyvárad. Bern­feld Jakab Nagyvárad. Klein Ignác hit­községi elnök Debreczen, Blasz Vil­mos hitk. elnök Böszörmény, Nuszbaum hitk. elnök Székelyhid, Weinberger Jó­zsef hitk. elnök Margittá, Böhm hitk. el­nök Szaniszló. Grósz Benő Székelyhid, Grósz József Gsokaly, Sicherman Sza­niszló, Friedmann Jakab Szaniszló, Staub Ármin Érselind, Feldman Károly Érsem- jén, Kreiner Szaniszló, Weiner Leopold Reszege, Sándor Salamon Reszege. Az érmihályfalvai társadalom részéről Makutz Gyula máv föellenőr, Szatmári Sándor ref. lelkész és Gazner Béla gyógy­szerész vettek részt a temetésen. A te­metési szertartás délután vette kezdetét. A koporsó kihozatala előtt Ullmann Sala­mon beszterczei és Strasser debreceni főrabbik intéztek nagy hatású beszédet a gyászoló közönséghez. A koporsót ez­után kihozták a halottas házból és bevit­ték a templomba, ahol először az elhunyt fia Schönfeld József nyiradonyi főrabbi búcsúzott el drága halottjától. Szebbnél- szebb és megható gyászbeszédeket mon­dottak még, Rottenberg kaszonyi és Ro­senberg ujfehértói főrabbik. Este 8 óra volt amire véget ért a gyászszertartás amikor vissza adták az elhunyt főrabbi testét, az édes anyaföldnek. Az izr. hitközség központi irodájának vezetősége táviratilag fejezte ki részvétét a gyászoló család előtt. A gyilkos vicinális. Újabb kihallgatás a Puskás-ügyében. A vasút a hibás. Dr. Zsiga Lajos a székelyhídi járásbíró­ság emberszerető és kiváló jogitudásu bí­rája, szerdán folytatta a tanúkihallgatást ab­ban a perben, amelyet Dr. Kepets Ármin az özvegy érdekében 20000 korona kártérí­tés iránt indított a Bihari h. é. vasút ellen, Puskás Albert elgázolása ügyében. A tanúkihallgatásokból, a melyek a leg­nagyobb körültekintéssel lettek megtartva, a felsőbb bíróság előtt, tiszta kép áll arról, hogy Puskás halálát kizárólag az a vétkes gondatlanság okozta, a melyet a vasút tanu- J sitott akkor, a midőn a Debreczen—Ér­mihályfalvai rendkívül forgalmas országutat a vasút keresztezésénél nem látta el sorom- 1 póval és jóllehet már nem első eset, hogy ezen a helyen szerencsétlenség fordult elő; mai napig sem lett az úttest a közigazga­tási hatóságok sürgetései dacára sorompóval ellátva. Szerdán, Derzsi János utolsó szemtanút hallgatták ki, aki jelenvolt a szerencsétlen­ségnél és látta a drámai jelenetet. Ő is a vásárról haladt szekerével haza­felé és csak akkor vette észre az Érmihály­falva felöl teljes sebességgel robogó vonatot, a mikor alig 30 méterre volt a keresztezés­től. Alig volt annyi ideje, hogy leugorjon a szekérről és tüzes csikói gyeplőjét megra­gadja s igy kerülte el a biztos katasztrófát. Vallomása többi része mindenben egyezik a többi tanukéval, akik a vasutat nevezték meg Puskás gyilkosául. Ez utolsó vallomással be is lett fejezve a szegény Puskás halálánál felmerült kihall­gatások sora s az ügyiratok nem sokára a törvényszékhez kerülnek, hogy Ítéljenek ab­ban a perben, amelyet egy szegény özvegy indított férje gyilkosa, a Bihari h. é. vasutak ellen. Mint figyelmet érdemlő körülményt meg kell említenünk azt is, hogy sem a helyszíni, sem a bíróságnál tartott kihallgatásoknál, a Bihari h. é. vasút, még csak képviseltetni sem tartotta érdemesnek magát. Képviselőtestületi közgyűlés. Érmihályfalva község képviselőtestülete f. hó 21-én rend­kívüli közgyűlést tartott P. Kovács Sándor főbíró elnöklete alatt. A gyűlés első tárgya a vásártéri belvizlevezetés ügyében hozott belügyminiszteri határozat kihirdetése volt, amely a munkálatok kiépítését rendelte el. Előadó tekintettel arra, hogy az engedély csak egy évi időtartamra lett megadva, első­sorban is ennek megújítása iránt kérelem intézését javasolja az alispáni hivatalhoz és csak ezután lehet ez ügyben érdemleges el­intézést hozni. A képviselőtestület a javas­latot — Benedek Zoltán azon indítványával egyetemben, hogy a munkálatokra uj pá­lyázat hirdettessék és kéressék fel az alis­páni hivatal arra is, hogy az államépitészeti hivatallal a tervezetet újból vizsgáltassa fe­lül, mert a lakosság a mostani terveket ki­vihetetlennek tartja — egyhangúlag magá­évá tette. Tudomásul vette a közgyűlés a pénzügyigazgatóságnak az italmérések lét­számának felemelése iránti kérelmére hozott elutasító határozatot. A körorvos évi lak­bérét 1908. évi november 1-től visszamenőleg évi 800 koronában állapította meg és utasí­totta az elöljáróságot, hogy a határozatot jó­váhagyás végett illetékes helyére terjessze Kizárólag saját gyártmányú bör-keztyük, valódi Párisi Reform Miderek, 5 K-tól 60 K-ig. Selyem és cérnakeztyük, nadrágtartó, ruhakefe, ... ~ pénztárcák és fésűk. ­Sa játkezüleg készítem a jelenkor legjobb sérvkö- töit, haskötőit, müláb, mükezeit, (irigátorok, peszáriumok, gummifecskendök, mint női óvszerek). Gummi görcsér-harisnyákban nagy választék. ZOLLlf gummí gyári lerakata, hol viszont "eladók eredet gyári áron kapják. Dtc. 4, 6, 8 *0, 12 k ^ Ha 1 K-át beküld, érte 3 darab minta-gummit küldök. Vitárius Sándor keztyüs és kötszerész-mester Debrecen, Piac ú. 16. szám 1 Alföldi-Bankpalota épületében. ------

Next

/
Oldalképek
Tartalom