Közérdek, 1913. január-június (6. évfolyam, 1-25. szám)

1913-06-28 / 26. szám

4-ik oldal. KÖZÉRDEK junius 28. 26-ik szára Uzletáthelyezésü Van szerencsém a nagyérdemű kö­zönség szives tudomására hozni, hogy _____________________BVCSABNOKOSAT te ljesen újonnan felszerelve folyó évi május hó 1-től kezdve a WÉBER TIBOR UR HÁZÁBA helyeztem át. Nagy választék tavaszi és nyári divatcikkekben és min- X I 7 X " denféle sportcikkekben.—Két tanuló fizetéssel felvétetik. Tisztelettel «EIiJhCO OO if 1Ü OZS6X* 1 m díszpolgárrá választani, és a további jóindu­latot ezáltal is biztosítani, nálunk a város vezetője inkább kerékbe törni engedné ma­gát, semhogy egy függetlenségi érzelmű magyar főurnak díszpolgárrá leendő meg­választására javaslatot tegyen a képviselő- testületnek. Ezért mondjuk mi, hogy háládatlan Nagy­károly város polgársága és nem érdemes arra sem, hogy bárki is tegyen valamit érette. Balkézzel kormányozni egy várost, kép­telenség. A város vezetésbe a politika be­vitele egyenlő a bűnnel. A ki pedig ezt teszi, az nem érdemes a polgárság bizalmára, annak el kell hagyni azt a polcot, a melyre a közbizalom emelte. Vájjon mikor látja be már Debreczeni István polgármester azt, hogy elérkezett az ideje, hogy átadja állását egy olyan ember­nek, a kinél a város érdeke az első és csak másodsorban jön az országos politika. A pénzügyigazgatóság kérdése még mai napig sincs végleg eldöntve s félő az, hogy a sok intrika mellett újból elkeseredett harc veszi kezdetét annak megtartásáért. Vájjon kire számit a főpodeszta ez újabb küzdelemnél? Kopogtatni nem akar a hatal­masok ajtaján, lealázónak tartja ezt a maga részéről. Hát akkor kire bízza a polgárság ezen életbevágó kérdését? Talán ,ujra gróf Károlyi Mihályra és dr. Falussy Árpádra ?! a kik még egy köszönő szót sem érdemeltek eddigi fáradságukért ? I Polgármester ur 1 Térjen magába és ne döntse szerencsétlenségbe ezt a szegény vá- j rost nemtörődömségével, lássa be, hogy el­vesztette a polgárság bizalmát és kérje jól megérdemelt nyugdijázását. Vagy azt akarja, hogy vitriolba mártva toliunkat, meggyujtsuk vele á máglyát, melyen a bűnöst megégetni Ígérte? Rajtunk ez nem múlik. Állunk elébe 11! — Köszönöm nektek 1 — mondá Horusz. — Kár ... oh, milyen kár ... De nem halok meg egészen. Utánnam marad a nép áldása, nyugalma és boldogsága és az én Bereoikém szabad lesz . . . Soká még ? . . . — Kérdezte az orvost. — A halál ezer lépésnyi távolságban van tőled, katonai menetelést számítva — vála­szolt az orvos szomorúan. — Nem halljátok, senki sem jön on­nan? . . . Csend. A hold közeledett a pálmához s már érin­tette első leveleit. A homokóra kis szemecs- kéi halk zajjal gördültek le. — Messze? ... — kérdezte Horusz. — Nyoleszász lépés, — válaszolt az or­vos, — nem tudom, Horusz, lesz-e elég időd megérinteni minden rendeletet a szent gyű­rűvel, még ha azonnal is hoznák. — Adjátok ide a rendeleteket — mondá a herceg, hallgatódzva, nem fut-e valaki Ramzesz szobáiból; — és te, pap, — fordult az orvoshoz mondd, mennyi időm marad az életből, hogy legalább a legdrágább rendele­teket szentesíthessem. — Hatszáz lépés — mormogta az orvos. A nép adóinak és a rabszolgák munká­Í 'ának csökkentéséről szóló parancs kiesett lorusz. kezéből a földre. — Ötszáz . . . Az etiopszokkal való békéről szóló parancs lesiklott a herceg térdéről. — Nem jön valaki? . . . — Négyszáz . . . Mii a szaniszlói állomáson. Mikor a fonok papucshös. Üzletvezetöség figyelmébe! — (Kiküldött tudósítónk jelentése.) — • Évek hosszú sora óta békés egyetértés­ben élt Szaniszló község kereskedő osztálya ; a mindenkori állomásfőnökkel. A szigorúan a szabályzathoz ragaszkodó tisztviselők, mindenkor alkalmazkodni tudtak a viszonyokhoz és egyáltalán soha, vagy nagy nagy ritkán fordult elő panasz a vasúti tisztviselők ellen, a kereskedők részéről. Most ezt a békés egyetértést teljesen felforgatta nem annyira az uj állomásfőnök, mint inkább a felesége, aki a főnöki teen­dők nagy részét magának vindikálja és zsarnoki önkénnyel uralja az egész állomás területét. De nem csak a kereskedő osztály egyes tagjai, de maguk a tisztviselők is kénytele­nek tűrni Őnagysága szeszélyeit, aki haragos kedvében nem válogatós a kifejezésekben és a legdurvább szavakkal illet, utast és tisztvi­selőt egyaránt. A mi a kereskedőkkel való eljárást illeti, élénken illusztrálja azt a Lebovits Sándor fakereskedő esete. Lányi Imréné szül Vitális Mária állomás főnökné, rövid idő múlva, ahogy a szaniszlói állomásra került és itt korlátlan úrnővé vált, igen gyakran vette igénybe Lebovits szíves­ségét. Hol 20 korona rövid lejáratú kölcsön iránt „Kedves Lebovits ur“ címzéssel, hol egy, két, tiz liter bor kölcsönzése tárgyában, egyre-másra érkeztek a hálás hive aláirásu Horusz elgondolkozott és . . . Zefore tes- j tének áthozataláról szóló rendelet a földre hullott.-— Háromszáz . . . Hasonló volt a Jetron visszahívásáról szóló rendelet sorsa. — Kétszáz . . . Horusz ajkai elkékültek. Görcsösen ösz- szehuzódó kézzel dobta földre a rendeletet, mely megtiltja a hadifoglyok nyelvének ki­tépését, és nem tartott meg mást, csak . . . a Berenike kiszabadításáról szóló parancsot. — Száz . . . Borzalmas csendben hirtelen szandálok kopogása hallatszott. A terembe befutott a főpap helyettese. Horusz kinyújtotta a kezét. — Csoda történt — kiáltott az érkező. — A nagy Ramzesz meggyógyult . . . Fürgén kelt fel az ágyról és reggel oroszlánra szán­dékszik vadászni. Téged, Horusz, kegyesen meghív, hogy kisérd őt . . . Horusz kialvó szemmel nézett oda, a Ní­luson túl, ahol a fény csillogott Bereniké börtönében és két könnycsepp, véres könny­csepp gördült le az arcán. — Nem feleltél, Horusz? — kérdezte Ramzesz küldötte csodálkozva. — Nem látod, hogy meghalt? mormogta Karnak legbölcsebb orvosa. . . . Hiú minden emberi remény azokkoz a határozatokhoz képest, melyeket az Örök­kévaló ir az égre tüzes jelekkel . . . Fordította: Bárczi Geyza. levelek, a melyeket mindenkor készséggel teljesített a „Kedves Lebovits“ annélkül, hogy ezekért visszontszolgálatot kért, avagy várt volna. Időközben a levelek mind sűrűbbek lettek, a bor is erősen kezdett fogyni s midőn egy nagyobb szabású pénzművelet lebonyolításá­ról volt szó, a „kedves Lebovits“ kénytelen volt azt mély sajnálkozása mellett egyszerűen megtagadni. Ettől a perctől kezdve megszűnt Lebovits kedves lenni. Sőt polgári iskolás leánya, a kit a postafeladás végett az állomásra kül­dött (amelett, hogy köszönését sem fogadta) kénytelen volt szó nélkül tűrni, hogy őnagy- sága Goes nevű vasúti alkalmazott előtt j „cafatos zsidó lánynak“ titulálja és kiadja a rendeletet, hogy „ki kell rúgni az állomás területéről“. A megszégyenített leány sírva panaszolta el szüleinek a durva inzultust, amelyben része volt, mire Lebovits né személyesen ér­deklődött az indító ok felől. Még csak feleletre sem méltatta Onagy­sága, de egyszerűen le piszkos zsidóasszo­ny ózta, sőt később a „kedves Lebovits“ is hasonló sorsba került, akit le büdös zsidózott és férjével kidobatni akart. Elrendelte azt is őnagysága, hogy Lebo- vitsot ezután csak peronjeggyel szabad bebo- csátani az állomás területére, holott ember- emlékezet óta alig kel el peronjegy a szanisz­lói állomáson. És csodálatos: Őnagysága nagyon is igénybe vette a szaniszlói büdös zsidók szí­vességét és jóindulatát, mert szatócs, mé­száros, mindegyike hálás lenne, ha rendkí­vül felemelkedett és igen gyakran felmutatott számláját Őnagysága kiegyenlítené. De nemcsak a Lebovits, hanem szám­talan oldalról merülnek fel panaszok őnagy­sága önkényeskedése ellen és az áldatlan helyzet valóságos felfordulást teremtett az állomáson. Lányi főnök ellen egyáltalán nincs panasz, de mint udvarias és előzékeny férjnek neki is meg kell hajolni a legfelsőbb hatalom előtt. De magán az állomás belterületén is valóságos forradalmat teremtett a fönöknöi kalapviselés. Rácz Lajos pénztárnok ugyanis panaszt tett a csendőrségnél, hogy feleségét Mar- salkó Erzsébetet, azzal vádolta meg tanuk előtt, Lányi Imre és felesége, hogy a padlás­ról ellopták tengerijüket és ingeiket. Az alig pár hónapos fiatal asszony, akit súlyos beteggé tett a szörnyű vád, a csen­dőrséghez fordult oltalomért, aki házkutatást is tartott náluk s miután meggyőződtek a vád igaztalanságáról, feljelentést tettek a bírósághoz Lányi és felesége ellen rágalma­zás vétsége miatt. És igy megy ez napról napra, a felhábo­rodás pedig mind erősebbé válik a közönség részéről és félő, hogy egyszer ki is tör és a szaniszlói állomás csinos botránynak lesz a színhelyévé. Ezeknek ^eggátlása érdekében arra kér­jük a M. Á. V. üzletvezetőségét, hogy a fent ecseteitekről meggyőződést szerezve, haladék nélkül tenné meg az intézkedést arra nézve, hogy a szaniszlói állomáson a kereskedők és tisztviselők zaklatása és durva inzultálása véget érjen és az állomás főnök tegye föl a fejére a kalapot és szűnjön meg az állomáson Vitális Mária hivatalos ügyek­ben is korlátlan úrnő lenni. Dr. Nonn János orvos, egyetemes or­vos-tudor rendeléseit gróf Károlyi György- tér 38. sz. a. megkezdette.

Next

/
Oldalképek
Tartalom