Közérdek, 1911. január-június (4. évfolyam, 1-25. szám)

1911-04-08 / 14. szám

fi-ik oldal. KÖZÉRDEK április 8. 14. szám. .A. A közoktatásügyi miniszter a becsületsértés­ről. Aradon történt, hogy Mohoz Ágoston, aradi tanító két évvel ezelőtt cikket irt Mül­ler Károly volt képviselő ellen. A cikkben foglalt becsületsértésért Mohost annak idején egy hónapi fogházra ítélték. A város közig, bizottsága azzal a megokolással, hogy nem méltó .a tanítói állásra, mert elitélték, állásá­tól elmozdította. A közoktatásügyi miniszter ebben az ügyben leíratott intézett a városhoz, amelyben a közig, bizottság Ítéletét megsem­misítette, kimondván, hogy a becsületsértés, nem megbecstelenítő cselekedet. Éjjel a gróf Károlyi-téren. S. I. asztalos- mester vasárnap éjjel a gróf Károlyi-téren, megtámadta Szirmai Hona 14 éves leányt, aki szolgálatadója lakására igyekezett, Erkölcs­telen merényletet akart ellene elkövetni. A leány segélykiáltásaira csakhamar ott termett a rendőri őrjárat, amely az asztalosmestert. - aki futásnak eredt ' elfogta és előállí­totta. A rendőrségnél dr. Ealussy Alajos al- kapitány még az éjjel kihallgatta es igazo­lása után elbocsátotta. Táncmulatság. A kaplonyi rét. ifjúság a ref templom nagyobbitásának céljaira Ibii. évi április hó 17-én, husvet másodnapján, Rész József vendéglőjében zártkörű tánevigal- niat rendez. Belépő-dij: személyenkint 1 kor. 20 fillér. Családjegy 3 korona. Kezdete este fi órakor. Ordas község és a király. Az „Országos Néplap írja“ : Somogybán, a Lengyeltóti já­rásban jelentéktelen kis község Ordas, amely­nek nincs iskolája. A törvényhatóság leirt a községre, hogy építsen iskolát. A község el is határozta, hogy fölépíti és fölszereli az iskolát, elkészítette tehát a költségvetést. 2200 koronába került volna az építkezés, csak az volt a baj, hogy nem volt pénz az épít­kezésre. Az ordasiak erre elhatározták, hogy a királyhoz fordulnak segítségért. A kérvény­hez egy szegénységi bizonyítványt is mellé­keltek, amelyet a község állított ki saját magáról. Most azonban nagy lehet az orda­siak szomorúsága, mert a kabinetiroda meg­jegyzés nélkül küldte vissza kérvényüket. A király még csak nem is feleltet egy olyan levélre, amelyben iskolára kérnek tőle pénzt. Hja, a királynak elég gondja van. Neki az­zal kell törődnie, hogy a kormányai Dread- noughtokra szipolyozzanak pénzt az ordasi- aktól és egyéb koldusoktól, akiknek hadiha­jóra kell adniok, ha iskolára a legjobb aka­rat mellett sem adhatnak, mert nincs mi­ből. Honvédtartalékosok öröme. Hazai Samu, honvédelmi miniszternek egy leirata bizonyára nagy örömet fog kelteni a honvédséghez tar­tozó tartalékosok és póttartalékosok között. | Közli a honvédelmi miniszter, hogy az idén a honvédgyalogságnak az augusztusi és szep­temberi nagy gyakorlatokon kívül május 15-étől juniüs 11-éig is lesz gyakorlata. A miniszter megengedi, hogy azok a nem tény­leges katonák, akiknek az idén fegyvergya­korlatra be kell vonulniok, akár a nyári, akár az őszi gyakorlatokra vonuljanak be. Tehát i 1908., J9Ó6., 1904., 1902. és 1900. évi tarta­lékosok, továbbá az 1908., 1906. és 1904. évi póttartalékosok, valamint azok, akiknek gya­korlatát erre az évre halasztották, választot­ták, választhatnak e két időpont között és polgári foglalkozásuk, keresetük, vagy bár­minő magányviszonyaik szerint akkor vonul­nak be, amikor nekik megfelelő. A tartaléko­sok akár szóval, vagy akár levelezőlapon kérhetik, hogy mely időben kivánnnak bevo­nulni és az uj rendelet szerint a kívánt időre kapják a behívót. Triesti általános biztosító társulat (Assicurazioni Generáli) Budapest, V., Dorottya- uica 10. és 12. A „Közgazdaság“ rovatában közöljük a Triesti általános biztositó társulat (Assicurazioni Generali), e legnagyobb, leg­gazdagabb és legrégibb biztositó intézetünk mérlegének főbb adatait. Teljes mérleggel a társulat mindenkinek, aki e célból hozzá for- j dúl a legnagyobb készséggel szolgál. Az inté­zet elfogad: élet-, tűz-, szállítmány-, üveg- és betöréses elleni biztosításokat. Közvetít továbbá: j jégbiztosításokat a Magyar jég- és viszontbiz­tosító r. t., baleset és szavatossági biztositá-! sokat az Első o. általános baleset ellen bizto-; sitó társaság, valamint kezességi és óvadék­biztosi tásokat és versenylovak, telivórek és egyéb értékesebb tenyészállatok biztosítását a „Minerva“ általános biztosító részvénytársaság számára. Miért nem lehet emelni az adót ? A kép- j viselőházban az úgynevezett költségvetési vita elején felfedezte egy ur, még pedig maga az előadó, hogy miért nem lehet az adót — az egyenes adót — emelni Magyarországon. Nem áru azért, mert a lakosságot máris olyan nyomasztó adóterhek sújtják, amelyeket nem bir el. Nem is azért, mintha a kormány be- i látná az adófizetők további kifacsarásának le­hetetlenségét. Nem. Az adót azért nem lehet J emelni, mert a magyar közönség letagadja a jövedelmét. Ez a nevezetes pénzügyi fel­fedezés, amelyre k ülőmben már az orvosság is megvan: felemelik a fogyasztási adót, amely elől nehéz letagadni bármit is. Ez a telivér nagybirtokosok-politika módszere. Le- tagagják a jövedelmüket az adózók, (elsősor­ban és főleg a nagybirtokosok, akik földjeik ügyes osztályoztatásával miliókat raknak zsebre) tehát emeljük fel a fogyasztási adó kot és fizesse meg a legutolsó, nyomorult szegény ember is azt az adóhiányt, amelyet a nagyurak okoznak. Ütonállás. Múlt hó 26-án lassan balla­gott Károlyból haza felé Popomájer József mérki lakos. A csanálosi utón, közel az erdő­höz, utolérte két régi haragosa Szabó Sándor és Gedeon, akik rövid szóváltás után oly alaposan rendbe hagyták Popomájer uramat, hogy hetekig nyomhatja utána az ágyat. Az orvosi látlelet 20 napi gyógyulást állapított meg, tehát súlyos testi sértés esete forog fenn. A két Szabó a bíróság előtt fog felelni tettéért. Ellopott szerszámfák. Domahidy István domahidai tanyájáról rövid idő alatt eltűnt 283 korona értékű szerszámfa, anélkül, hogy sikerült volna a tettest kideríteni. Végre "is a csendőrség vette kezébe a ügyet, aki a szarkákat több péterfy-tanyai cseléd és Tóth Antal csengerbagosi lakos személyében ki­nyomozta. A csendőrség az ügyet a bíróság­hoz jelentette be Lövöldöző' legények. Széles, duhaj jó kedvé támadt vasárnap Képiró Károly és társai mérki legényeknek. Sorozásra készül­nek a deli legények s ilyenkor nincs respek- tusa a falusi kisbirónak sem, hát még más­nak hogy lenne ? Döngették a kerítéseket, ajtókat és jó kedvük nem ismert határt. Kép­iró elővette revolverét s három lövést tett a levegőbe. Lőtt volna többet is, de a faluban cirkáló csendőr járőr meghallotta a lövöldö­zést s Képiró uramat társaival együtt le­fülelte, a községházára vitték s elkobozva a fegyvert, jó tanáccsal ellátva szabadon eresz­tették őket. Elnémult a dal ajkaikról, haza­mentek a legények és a daltól, a lármától zajos utca méla csendbe merült, amelyet csak olykor-olykor zavart meg egy-egy kutyaugatás. A magyar nép iparűzése. Most, hogy a tavaszi mezei munka kezdetével véget érnek a földmivelésügyi minisztérium támo- gatásáüal rendezett mezőgazdasági háziipari tanfolyam, érdekes összeállításban látjuk, hogy a földmivelő munkások részére való téli munka szerzése milyen sikert ért el. A rendezett tanfolyamokon tizenhatezer mun- más vett részt és alakult az országban 112 háziipari szövetkezet. Ezekben a szövetke­zetekben, valamint a tanfolyam hallgatói ezen a télen egy millió korona árut készí­tettek, illetőleg adtak el. Azok a munkások, akik előbb tanulták meg a háziipari foglal­kozásnak valamely ágát, a nemrég alakult Kosár- és háziipari részvénytársaságoknál találnak munkát és keresetet. Csak maga a szabadkai részvénytársaság 500 munkást fog­lalkoztat. Az országos háziipari szövetség­nek ezer mézőgazdasági munkás dolgozik. Ezekkel a háziipari tanfolyamokkal beigazo­lódott, hogy a földmivelő munkásnak kéz­ügyessége elegendő arra, hogy hamarosan elsajátítsa a mezőgazdasági háziiparnak vala­melyik fajtáját s idők során az illetékes té­nyezők még arra a kedvező tapasztalatra is jutottak, hogy a magyar munkás kedvvel űzi a háziipart, egyáltalán nem lohasztja kedvét az, hogy a háziipari foglalkozás átla­gos napi keresete nincs arányban a tavaszi napszámbértel, mert tudja, hogy télen ez a kisebb napi kereset is valósággal áldás ma­gára és családjára. A gyorsvonatok ezentúl a Keleti pályaudvarra érkeznek, A MÁV. májusi menetrendjében az a változás fog beállani, hogy az erdélyi és kőrösmezői gyorsvonatok ezentúl a keleti pályaudvarra fognak befutni. A Budapestre ránduló károlyiak tehát május 1-től kezdve nem Cegléden, hanem Szolnok— Ujszász—Nagykátán keresztül fognak a fővá­rosba érkezni. Drágább lesz az önkéntesség. A saját költ­ségükön szolgáló egyéves önkéntesek által lerovandó különbözeti illetéket felemelték. Az ellátási zsolddal együtt 312 korona lesz az eddigi 240 koronával szemben, a ruha 121 korona (90 korona), kézi felszerelés 16 ko­rona (12 korona), a. fegyverek s azok javítása 7 korona (6 korona). A lovasságnál és liizér- ségnél egy egy kölcsönözött ló után 657 ko­rona lesz fizetendő 4SO korona helyett, a. ló­szerszámért fizetni kell a. lovasságnál 32 ko­ronát, tüzérségnél 29 koronát, az eddigi 24 korona helyett. Köteles-e a férj nejét Amerikába követni ? Egy felmerült ősid alkalmával, házassági kö­telék felbontása iránt indított perben a. Kúria úgy döntött, hogy som a nő férjét, sem a férj nejét idegen világrészbe követni nem tartozik. Ember perverz — csendőr végez. Bestiális 1 merényletet követett el Nagyecseden egy í Pataky Dániel nevű legény egy szegény kis elmebajos leány ellen. Pataky becsalta az F. Róza nevű 13 éves kis lányt a csűrbe, olt betömte a száját, azután otthagyta az I eszméletlen gyereket a csűrben, ahol csak órák múltán akadtak reá. A legény ellen a kis lány szüleinek panaszára a csendőrség megindította az eljárást. Kilencvenöt baromfi. A szaniszlói csendőr­ség hivatalos statisztikája szerint ennyi ba­romfit fogyasztottak el az elmúlt télen a szaniszlói cigányok a falubeliek majorságá­ból. Vegyesen van e számban liba, tyuk, ka- J esa és ezenfelül nagymennyiségű másfajta élelmiszer. A lopásokat a cigányok egész té­len folytatták, de a csendőrség csak most tudta lefülelni őket. A tettesek mind szanisz- ló, vályogvető cigányok. Megérkezett a legjobb, a legfinomabb, friss márciusi sör a vasúti étterem részére. Óránként friss csapolás. ízletes, kitűnő éte­lek. Magyar konyha ! Pontos kiszolgálás ! Pannónia szálloda Tasnádon, a váro- legforgalmasabb helyén. 10 szoba, fürdő, szoba, minden vonat érkezésnél társaskocsis külön étterem, szinház- és tánctermek, kávé­ház. Kitűnő ételek és italok. Minden este Koszta Dezső kiváló cigányprímás hangver­senyez. Tulajdonos: Grósz Sándor. Debrecen szab. leír. város legolcsóbb férfi és fiú ruha áruháza. Grünfeld, Kistemplom mellett. Női kalapok ízléses s finom kiállításban nagyon olcsó árban kaphatók Decrecenben, Bathiányi-utca 10. özv. Jancsovilsné utódánál Fráter Violánál. Egy látogatás Politzer Ignác női és uridivat, kézimunka, játék és rövidáru üzletében Nagyká­rolyban, minden takarékos vevőt meggyőz a be­szerzési forrás különös előnyéről, ahol a cég minimális rezsije folytán a legjobb minőségű áruk olcsón bevásárolhatok. Szives tudomásul. A Kóhn, Fried és Papp, e kiváló férfiakból álló hármas szövetség f. hó 5-én reggel 6 órakor a Nagypiactéren tartott gyűlésének határozatából kifolyólag Kohn Antal a gramofon lemezek darabját, mai naptól kezdődőleg 2 korona 50 fillérért urusitja. Figyelmeztetés ! Felelős szerkesztőnk egyik roszmáju, ül­dözési mániában szenvedő hitelezője, tehetet­lensége érzetében jóllehet teljes tudatában van annak, hogy az jogtalan: 100 kor. s jár. erejéig foglalást eszközölt lapunk több 100 koronát kitevő hirdetési dijaira. Figyelmez­tetjük hirdetőinket, hogy részére a bírói végzés kiadásáig fizetést ne teljesítsenek, mert azt esetleg újból meg kell fizetniük. Egyidejűleg megtettük az intézkedéseket a bíróságnál a jogorvoslat iránt is. A kiadóhivatal.

Next

/
Oldalképek
Tartalom