Közérdek, 1910. július-december (3. évfolyam, 30-56. szám)

1910-07-23 / 33. szám

2-ik oldal. KÖZÉRDEK julius 23. 33-ik sz. Ha fáj a feje, ne tétovázzék, hanem használjon azonnal Beretvás-pasztillát, mely 10 perc alatt a legmakacsabb migraint és fejfájást elmulasztja. Ára 1 korona 20 fillér. Kapható minden gyógyszertárban. Késziti Beretvás Tamás, gyógyszerész Kispesten. Orvosok által ajánlva. Három doboznál ingyen postai szállítás. akit a biróság tanuk egybehangzó vallomása alapján — jóllehet vádlott tagadta a vá­dat — 30 korona pénzbírságra Ítélt. Az ítélet ellen a vádlott felebezéssel élt, de mi aligha hiszük, hogy a felsőbb biróság a nagyon enyhe ítéletet megváltoztatná. A törvény tehát Ítélt és elégtételt szol­gáltatott az ügyvédnek, a durva inzultus­ért akit hivatalos eljárása közben becsüle­tében antiszemita kirohanással ily qualifi- kálatlan módon megyaláztak. De mi ré­szünkről ezzel az elégtétellel nem elégszünk meg, hanem követeljük azt, hogy városunk polgármestere fegyelmi utón is torolja meg az adófizető polgárral szemben elkövetett durva bánásmódot, mert ha egy müveit, pualifikált, a társadalom előkelő tagjait „büdös zsidó“ címekkel illetnek a város­házán, milyen elbánásban lehet része egy szegény jámbor polgárnak, akit szerencsét­len sorsa, az aljegyző úrral való hivatalos érintkezésre kényszerit. Táncmulatság. A nagykárolyi asztalos ifjak Rist György :: elnöklete alatt saját könyvtára javára :: 1910. AUGUSZTUS 6-ÁN a „Polgári Olvasókör“ összes helyiségeiben :: ZÁRTKÖRŰ :: TÁNCVI6ALMAT rendez. A mulatság kezdete este nyolc órakor. Belépti-dij: személyenként 1 kor. 60 fillér. Családjegy 4 korona. Felülfizetéseket köszönettel fogad és hir- lapilag nyugtáz a RENDEZŐSÉG. Meghívó kívánatra előmutatandó. HÍREK. Személyi hir. Csaba Adorján vár­megyénk főispánja f. hó 19-én hivatalos ügyek elintézése czéljából Budapestre s onnan hazatérve kedves családjával együtt rövid tartózkodásra sályi-i birtokába utazott. — Csics Lajos kir. járásbiró 6 heti Pöstyén fürdőben való tartózkodás után f. hó 19-én székhelyére visszatért és hivatalos ügyei vezetését átvette. — Obholczer Gyula pénz­ügyi számtanácsos 6 heti szabadságra Hév- vizre utazott. Közgyűlés. Nagykároly város kép­viselőtestülete 1910. évi julius hó 24-én délelőtt 10 órakor a városháza tanácster­mében rendkívüli közgyűlést tart. Kinevezés, áthelyezés. Serly Antal tasnádi járásbirósági jegyző, az erdődi járás­bírósághoz albíróvá kineveztetett. — Lanka József dr. nagysomkuti járásbiró törvény- széki birói minőségben és Koós György nagysomkuti járásbiró azonos minőségben Szatmárra helyeztetett át. Közgyűlés. A nagykárolyi nőegyesület f. hó 24-én d. e. háromnegyed 12 órakor Nagykárolyban a városházán, a polgármesteri hivatalos helyiségében közgyűlést tart. Kinevezés. A pénzügyminiszter Hebe József helybeli díjtalan p. ti. számgyakor­nokot ideiglenes minőségű segélydijas p. ü. számgyakornokká nevezte ki. Éljegyzés. Schnell Imre helybeli tekin­télyes fűszer- és csemegekereskedő f. hó 17-én jegyet váltott Fugel István kereskedő kedves és bájos leányával Rózsikával, Krasz- nabélteken. Nagybeteg hirlapiró. Mint részvéttel értesülünk, Adler Ernő collégánk súlyos betegen fekszik szülői Kossuth-utczai la­kásán. Szerkesztőtársunk betegségét álta­lános részvét kiséri, s igen sokan keresik fel városunk társadalmaink eme rokonszen­ves fiatal tagját nemcsak a városból de a vidékről is. Lapzártakor értesülünk, a beteg állapota kedvezőre fordult és orvosi bíznak mielőbbi felépülésében. Tiszta szívből kíván­ják, hogy teljes egészségben mielőbb kö­rünkben üdvözölhessük fiatal kartársunkat. Esküvő. Darabánt András nagykárolyi állami polgári iskolai tanár f. hó 29-án ve­zeti oltárhoz Friedl Mariskát. Főispánunk városunkért. Az utóbbi időben egyes helybeli lapok, de különösen a volt főispán Dr. Falussy Árpád ügyvéd tulajdonát képező „Szatmármegye“ cimü sajtótermék, mélységesen hallgat azokról a város és vármegye fejlődését célzó ügyek­ről, melyet vármegyénk főispánja a felsőbb hatóságok előtt kieszközölt és minden le­hetőt elkövet annak kieszközlésére; holott azelőtt a lap nem volt egyébbel tele, mint Dr. Falussy Árpád dicsőítésével s a nagy ragaszkodás ecsetelésével, a melylyel a vár­megye közönsége személye iránt viseltetett ? 1 így érthetetlen okokból elhallgatta a vár­megyei telefonhálózat létesítése ügyét, a piaci vásárlás korlátozása ügyének megsür- getését s aligha el nem fogja hallgatni alábbi hírünket is. Hiába ! a bukott nagyságoknak fáj az, ha az utód a sip és dob nélkül dol­gozó szerény ember bebizonyítja azt, hogy nemcsak a saját érdekei, de a közjóért is tesz valamint és befolyását nem személyi érdekek, de a közérdekért érvényesíti. Lapunk főszerkesztőjétől értesülünk, hogy vármegyénk főispánja a legutóbb a keres­kedelemügyi miniszternél közbenjárt az iránt, hogy a vasúti beruházások tárgyalása al­kalmával az idei költségvetésbe vétessék fel a nagykárolyi állomás kiépítésének ügye és a szatmári pályaudvar kibővítésének kér­dése is. A válasz kedvező volt s valószínű­nek tartjuk azt, hogy ha az idén nem is, de jövő évben városunk díszes vasúti in- dóházat kap. Előre jelezhetjük azonban azt, hogy főispánunk aligha fog deputációt szer­vezni az ígéret megköszönése iránt, mint tette elődje, becsapván a polgárságot, de csak azért, hogy neve, mint a küldöttség vezetőjéé, a fővárosi sajtóban megforduljon. Ki a legnagyobb ur a városban ? Sem a főispán, sem alispán vagy polgár- mester, de tessék elhinni, a rendőrkapitány Demidor áliás pakfon Náci. Úgy történt a dolog, hogy pénteken a mozi teljesen meg­telt nézőkkel. A legjobb hely azonban fenn lett tartva, s aki érdeklődött iránta, a tulaj­donos azt felelte: a „Nagyságos rendőr- kapitány űré“. Eltelt fél 9 óra az előadás kezdete. Nem kezdék meg az előadást, mert még a Nagyságos ur nem érkezett meg, már pedig a miként a mozis mondotta, annyi figyelemmel tartozik iránta, hogy mig meg nem jelenik, ne kezdje meg az előadást. Végre kilenc fele megjött és az egész padsort ket­ten elfoglalták, mig a közönség szorongott és izzadt. Hát ezek után arra vagyunk ki­váncsiak, miért kell a főkapitány urra várni az előadással ? Mivel nagyobb ur ő egy színész vagy szabólegénynél ? Azt hisszük, semmivel, a múlt legalább azt igazolja. Eljegyzés. Berkovits Sándor helybeli kereskedő f. hó 19-én tartotta eljegyzését Érszentkirályon özv. FischerMártonné kedves, bájos leányával, Rózsikával. Kérelem az alispán úrhoz. A nagy­károlyi szolgabirói hivatal kötelezte gróf Degenfeld József csomaközi birtokost arra, hogy a csomaköz—nagykárolyi utat, melyet a legelőről hazajáró jószágai járhatatlan ál­lapotba helyezték, boronáltassa és húzássá be. Kimondotta ezen határozat azt is, hogy a gróf jószágait csakis az ut egyik részén hajthatja be a legelőről a tanyára, mig a másik része az úttestnek a közlekedés cél­jára szabadon biztosítandó. A határozat nem azért határozat, hogy az végre is hajtassák. (Már ez igy szokás Szatmármegyében), avagy annak végrehajtása ellenőriztessék, igy tör­tént azután az, hogy a jószág hajtása ma is azon az utón történik, amely a jószág által teljesen fel lett vágva, úgy, hogy azon ma már szekerekkel közlekedni lehetetlen. A hétfői hetivásár alkalmával Csomaköz bir­tokosai felkeresték szerkesztőségünket s kér­tek arra, hogy emeljük fel kérő szavainkat az alispán úrhoz, hogy arra való tekintet­tel, hogy hogy a hordás ideje már elérke­zett, intézkedjék az iránt, hogy a szolgabirói hivatal határozata szigorúan végre is haj­tassák. s egyben Csomaköz és Bere község részére a városunkkal való közlekedés biz- tositassék. A legnagyobb készséggel teszünk eleget a felhívásnak és hisszük és remél­jük, hogy vármegyénk alispánja haladék nélkül intézkedni fog a községi lakosok jo­gos kérelme teljesítése iránt. Pályázat adóügyi jegyzői állásokra. A nagykárolyi városi adóhivatalhoz már régebben rendszeresített két jegyzői állást legközelebb betöltik. Az egyenként 1600 koronával és a megfelelő lakbérrel javadal­mazott állásokra Ilosvay Aladár alispán már kiirta a pályázatot. Kérvények f. év augusz­tus 28-ig adhatók be. Áthelyezett segédlelkészek. A püs­pök ur Ő Méltósága Kompasz Antal segéd­lelkészt Nagybányáról Ungvárra, Ettinger Jánost Felsőbányáról Nagybányára, Pintér Józsefet Erdődről Felsőbányára, Kirchmájer Ferenczet Tibáról Erdődre, Vilmos Andrást Kálmándról Fehérgyarmatra, Körösi Károlyt Szaniszlóról Nagybányára, Sepsi Márton mátészalkai ideiglenes lelkészt segédlelkészi minőségben Szaniszlóra helyezte át, Ember Péter ujmisést Kálmándra, Scheffler Jánost Csomaközre küldötte segédlelkészeknek. Színes riportok. Ezen czimen Dénes Sándornak, a „Szamos“ szerkesztőjének egy elbeszélés kötete jelent meg. Igen kedvesen megirt rajzok, melyeknek párját nap-nap mellett lehet látni az életben. Szóval híven tükrözik vissza a valót. Elmés ötletek, köny- nyen folyó nyelvezet, az irálynak érdekesen szép fordulatai teszik becsessé a könyvet. Aki olvassa, megfogja kedvelni, és nem bánja meg a reáforditott időt. Sőt a költsé­get is megéri. Ára két korona, megrendel­hető a szerzőnél; szívesen ajánljuk megvé­telre. Értesítés. Van szerencsém a t. gazdakö­zönség tudomására hozni, hogy Szat- máron évek óta fennálló jó hírnév­nek örvendő zsák és vízmentes-ponyva ! kölcsönző-intézetemet ! Nagykárolyba helyeztem át, ahol azt újabb anyaggal ellátva a tisztelt kö­zönség rendelkezésére bocsátom. Raktár ideiglenesen Gencsi-utca 22. sz. a. van, f. évi augusztus ele­jétől kezdve pedig a Báthory-féle ház­ban, Gróf Károlyi György-térre helye­zem át. REITER ADOLF. Az idény legszebb, legdivatosabb női-ruha kelméi a legnagyobb választékban -­női­SZILAGYI IMRE : és férfi-divatáru kereskedésében Nagykároly, Deák-tér. :

Next

/
Oldalképek
Tartalom